Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacje pozarządowe jako partner w realizacji projektów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacje pozarządowe jako partner w realizacji projektów."— Zapis prezentacji:

1 Organizacje pozarządowe jako partner w realizacji projektów

2 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – ang. Community led - local development (CLLD) – to nowy instrument terytorialny – wprowadzony przez KE do realizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyby) podejściu LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia.

3 Cechy RLKS: skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego ; kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu; Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

4 Cechy RLKS: prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju; zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę

5 Zaangażowanie funduszy i programów w realizację RLKS oraz typy terytoriów Działania realizowane w ramach RLKS, w zależności od terytorium, którego dotyczą, będą mogły być finansowane z następujących funduszy: – EFRROW na obszarach wiejskich (tj. na obszarze całego kraju z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys.), – EFMR na obszarach rybackich oraz w zależności od decyzji poszczególnych samorządów wojewódzkich, – EFS i/lub EFRR na obszarze całego kraju, przy czym na obszarach wiejskich i rybackich jako uzupełnienie wsparcia odpowiednio - EFRROW i EFMiR.

6 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność W ramach EFRROW i EFMR, RLKS będzie wdrażany zawsze w formule bezpośredniej, odpowiednio w PROW 2014-2020 oraz w PO RiM. Wsparcie realizacji RLKS w zakresie EFS i EFRR może się odbywać, w zależności od decyzji samorządu województwa, w ramach RPO W województwie lubuskim w ramach RPO Lubuskie2020 RLKS nie będzie wykorzystywany. Realizacja RLKS natomiast będzie się odbywać w ramach PROW 2014-2020

7 RLKS w PROW RLKS w ramach PROW 2014-2020 realizowany jest w ramach działania LEADER. LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000 (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla PROW)

8 Cele szczegółowe i cele przekrojowe wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy

9 Cele szczegółowe i cele przekrojowe rozwój produktów lokalnych rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk zachowanie dziedzictwa lokalnego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: – turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, – technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

10 Cele szczegółowe powiązane poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy zapewnienia jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe. ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy zwiększanie dostępności TIK na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

11 Operacje finansowe wspierane w ramach LEADER rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa okalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

12 Operacje finansowe wspierane w ramach LEADER rozwój produktów lokalnych; rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; zachowanie dziedzictwa lokalnego; rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

13 Operacje finansowe wspierane w ramach LEADER Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu będzie realizowane m.in. poprzez obowiązkowe wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z opisem stosowanego podejścia. Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, miejscową infrastrukturę, lokalizację (położenia geograficzne), dziedzictwo, potencjał mieszkańców, itp. Źródła informacji http://www.arimr.gov.pl/ http://www.minrol.gov.pl/ http://www.prow.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Organizacje pozarządowe jako partner w realizacji projektów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google