Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Obra - Warta Adam Woźny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Obra - Warta Adam Woźny."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Obra - Warta Adam Woźny

2 Historia strategii LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta została opracowana przez członków 11 osobowego zespołu utworzonego przy LGR przez Zarząd Stowarzyszenia przy bardzo aktywnym udziale mieszkańców z wszystkich gmin reprezentujących sektor : społeczny, publiczny i gospodarczy.

3 Historia strategii W trakcie opracowywania LSROR przeprowadzono analizę uwarunkowań obszaru oraz pozyskano informacje na podstawie: 1) Danych GUS. 2) Badania ankietowego skierowanego do sektora rybackiego i społecznego. 3) Badania ankietowego skierowanego do gmin mającego na celu ustalenie wspólnych obszarów problemowych, wspólnych dla całej LGR (m.in. z zakresu historii, kultury, infrastruktury rolnictwa). 4) 3 otwartych dla społeczności obszaru LSROR spotkań warsztatowych.

4 Historia strategii Tematyka spotkań warsztatowych: 1) Opis obszaru objętego Strategią. 2)Wskazanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru objętego Strategią (analiza SWOT). 3)Sporządzenie wniosków wynikających z opisu obszaru i z analizy SWOT, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i potrzeb. 4)Określenie celów ogólnych i szczegółowych, środków służących do osiągnięcia zakładanych celów oraz rodzajów operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania Strategii, a także ich przewidywalnego wpływu na środowisko.

5 Historia strategii Tematyka spotkań warsztatowych: 5) Budżet LSROR. 6) Ustalenie procedur oceny operacji przez Komitet. 7) Określenie kryteriów oceny operacji. 8) Planowane działania LGR związane z wdrażaniem LSROR. 9) Zasady i sposób dokonywania oceny własnej funkcjonowania LGR. 10) Funkcjonowanie LGR oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności. 11) Projekty współpracy

6 Historia strategii Konsultacje LSROR Najważniejszym celem konsultacji społecznych było przedstawienie LSROR jak największej liczbie osób z obszaru działania LGR, zapoznanie z treścią Strategii oraz wprowadzenie do dokumentu proponowanych zmian. W ramach konsultacji społecznych odbyło się 11 spotkań, w których udział wzięło 165 osób, z czego 38 osób to rybacy. Konsultacje trwały 2 tygodnie.

7 Historia strategii Tematyka poruszana podczas konsultacji LSROR: 1)Doprecyzowanie problemów, z jakimi boryka się sektor rybacki na obszarze LGR wykazanych w LSROR. 2)Kryteria wyboru operacji. 3)Procedury wyboru operacji przez Komitet. 4)Terminy naboru wniosków. 5)Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie podczas wdrażania LSROR. 6)Poziomy dofinansowania poszczególnych operacji. 7)Wsparcie na rzecz mieszkańców podczas przygotowywania aplikacji konkursowych i rozliczenia dotacji. ZATWIERDZENIE OSTATECZNEJ WERSJI LSROR NASTĄPIŁO 24 MARCA 2010 ROKU PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

8 W ramach wdrażania LSROR zostaną wykorzystane środki w oparciu o 3 nadrzędne zasady: 1)Ogólnodostępność i powszechność informacji na temat LSROR, w tym bezpośrednie wsparcie dla potencjalnych beneficjentów. 2)Aktualizacja LSROR w celu dostosowania dokumentu do zmieniających się uwarunkowań społeczno – gospodarczych i związanego z aktualizacją systematycznego i ogólnodostępnego udziału w konsultacjach społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli sektora rybackiego. 3)Adekwatności konsultacji do zakresu aktualizacji LSROR – wyniki konsultacji społecznych będą stanowiły element wiążący dla grup roboczych aktualizujących LSROR.

9 Wdrażanie LSROR będzie przebiegało w czterech powiązanych ze sobą etapach: 1)Aktywizacja i współpraca – promocja założeń PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, LGR, LSROR, 2)Realizacja zadań – przedstawienie korzyści dla potencjalnych beneficjentów wynikających z wdrażania LSROR, informowanie o zasadach przyznawania środków, pomoc LGR w zakresie przygotowywania projektów, 3)Wzmocnienie pozycji obszaru LSROR – promocja produktów i usług wytwarzanych w ramach realizacji operacji, wykorzystanie LSROR do pozyskiwania środków z innych źródeł zewnętrznych, 4) Stały monitoring realizacji LSROR – obserwacja uwarunkowań rozwoju obszaru LSROR i oczekiwań mieszkańców, analiza efektów wdrażania LSROR – realizowany w trybie ciągłym.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR Obra - Warta Adam Woźny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google