Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 PIOTR JAN BAŃCZYK WWW.BANCZYK.COM.PLWWW.BANCZYK.COM.PL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 PIOTR JAN BAŃCZYK WWW.BANCZYK.COM.PLWWW.BANCZYK.COM.PL."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 PIOTR JAN BAŃCZYK WWW.BANCZYK.COM.PLWWW.BANCZYK.COM.PL / WWW.CSR.BIZ.PLWWW.CSR.BIZ.PL

2 Uchwała nr 322/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.); art. 47, 48, 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE. L. 2013. 347. 320 ze zm.) zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”; art. 5 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146); rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014r., str. 1) zwanym dalej „kodeksem partnerstwa”. Zarząd Województwa Śląskiego uchwala § 1. Powołuje się Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w składzie określonym w załączniku nr 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WSL 2014 -2020 (4 PRZEDSTAWICIELI - UMWŚL) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WSL (2 PRZEDSTAWICIELI – WUP, ŚCP) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ZIT/RIT (4 PRZEDSTAWICIELI SUBREGIONÓW - SAMORZĄDY) INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA PROW (1 PRZEDSTAWICIEL - UMWŚL) STRONA SAMORZĄDOWA (5 PRZEDSTAWICIELI - SAMORZĄDY) STRONA RZĄDOWA (11 PRZEDSTAWICIELI) REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA (1 PRZEDSTAWICIEL) ŚRODOWISKO NAUKOWE (1 PRZEDSTAWICIEL) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (6 PRZEDSTAWICIELI) WOJEWÓDZKA KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO (6 PRZEDSTAWICIELI) OBSERWATORZY (9 PRZEDSTAWICIELI)

4 Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Anna Kruczek / Arkadiusz Skowron - Przedstawiciel Federacji Piotr Bańczyk / Ewa Muszczak - Przedstawiciel Promowanie Włączenia Społecznego, Równości Szans Płci, Równości Szans i Niedyskryminacji (Wybory i wskazanie RDPP) Ewa Pytasz / Marcin Smala - Przedstawiciel z zakresu Edukacji Norbert Galla / Krystyna Gwizdoń - Przedstawiciel Ochrona Zdrowia (Wybory i wskazanie RDPP) Stanisław Górny / Małgorzata Lasek - Przedstawiciel z sektora przedsiębiorczości, B + R, transferu technologii itp. (Wskazanie RDPP) Małgorzata Tkacz – Janik / Paweł Grzybowski - Przedstawiciel w obszarze Ochrony Środowiska (Wskazanie RDPP)

5 ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE Zgodnie art 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Dz.U.UE. L. 2013. 347. 320 ze zm.), do kluczowych zadań Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 należeć będzie przegląd wdrażania i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia celów programu, badanie kwestii, które wpływają na wykonanie programu, wydawanie opinii w sprawie zmian programu zaproponowanych przez instytucję zarządzającą oraz zgłaszanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów. Komitet monitorujący monitoruje działania podjęte w następstwie zgłaszanych uwag.

6 WYTYCZNE Komitet Monitorujący, zgodnie z Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020 rozpatruje w szczególności: a) wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu operacyjnego; b) postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące danego programu operacyjnego, w tym wyniki ewaluacji oraz ich wykorzystanie; c) postępy w realizacji strategii komunikacji; d) wdrażanie dużych projektów; e) wdrażanie wspólnych planów działania; f) działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu; g) działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju; h) postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych; i) wdrażanie instrumentów finansowych.

7 KONTAKT Piotr Jan Bańczyk +48 607 703 274 piotr.banczyk@csr.biz.pl www.csr.biz.pl / www.banczyk.com.plwww.csr.biz.plwww.banczyk.com.pl


Pobierz ppt "Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 PIOTR JAN BAŃCZYK WWW.BANCZYK.COM.PLWWW.BANCZYK.COM.PL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google