Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 PIOTR JAN BAŃCZYK WWW.BANCZYK.COM.PLWWW.BANCZYK.COM.PL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 PIOTR JAN BAŃCZYK WWW.BANCZYK.COM.PLWWW.BANCZYK.COM.PL."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata PIOTR JAN BAŃCZYK /

2 Uchwała nr 322/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.); art. 47, 48, 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE. L ze zm.) zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”; art. 5 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146); rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z r., str. 1) zwanym dalej „kodeksem partnerstwa”. Zarząd Województwa Śląskiego uchwala § 1. Powołuje się Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w składzie określonym w załączniku nr 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WSL (4 PRZEDSTAWICIELI - UMWŚL) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WSL (2 PRZEDSTAWICIELI – WUP, ŚCP) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ZIT/RIT (4 PRZEDSTAWICIELI SUBREGIONÓW - SAMORZĄDY) INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA PROW (1 PRZEDSTAWICIEL - UMWŚL) STRONA SAMORZĄDOWA (5 PRZEDSTAWICIELI - SAMORZĄDY) STRONA RZĄDOWA (11 PRZEDSTAWICIELI) REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA (1 PRZEDSTAWICIEL) ŚRODOWISKO NAUKOWE (1 PRZEDSTAWICIEL) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (6 PRZEDSTAWICIELI) WOJEWÓDZKA KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO (6 PRZEDSTAWICIELI) OBSERWATORZY (9 PRZEDSTAWICIELI)

4 Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Anna Kruczek / Arkadiusz Skowron - Przedstawiciel Federacji Piotr Bańczyk / Ewa Muszczak - Przedstawiciel Promowanie Włączenia Społecznego, Równości Szans Płci, Równości Szans i Niedyskryminacji (Wybory i wskazanie RDPP) Ewa Pytasz / Marcin Smala - Przedstawiciel z zakresu Edukacji Norbert Galla / Krystyna Gwizdoń - Przedstawiciel Ochrona Zdrowia (Wybory i wskazanie RDPP) Stanisław Górny / Małgorzata Lasek - Przedstawiciel z sektora przedsiębiorczości, B + R, transferu technologii itp. (Wskazanie RDPP) Małgorzata Tkacz – Janik / Paweł Grzybowski - Przedstawiciel w obszarze Ochrony Środowiska (Wskazanie RDPP)

5 ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE Zgodnie art 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (Dz.U.UE. L ze zm.), do kluczowych zadań Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego należeć będzie przegląd wdrażania i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia celów programu, badanie kwestii, które wpływają na wykonanie programu, wydawanie opinii w sprawie zmian programu zaproponowanych przez instytucję zarządzającą oraz zgłaszanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla beneficjentów. Komitet monitorujący monitoruje działania podjęte w następstwie zgłaszanych uwag.

6 WYTYCZNE Komitet Monitorujący, zgodnie z Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020 rozpatruje w szczególności: a) wszelkie kwestie, które mają wpływ na wykonanie programu operacyjnego; b) postępy w realizacji planu ewaluacji oraz ewaluacje dotyczące danego programu operacyjnego, w tym wyniki ewaluacji oraz ich wykorzystanie; c) postępy w realizacji strategii komunikacji; d) wdrażanie dużych projektów; e) wdrażanie wspólnych planów działania; f) działania mające na celu promowanie równości szans płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami różnego typu; g) działania mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju; h) postęp w zakresie działań podejmowanych w celu spełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych; i) wdrażanie instrumentów finansowych.

7 KONTAKT Piotr Jan Bańczyk /


Pobierz ppt "Zadania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 PIOTR JAN BAŃCZYK WWW.BANCZYK.COM.PLWWW.BANCZYK.COM.PL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google