Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca w ramach klastra Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Instytut Zarządzania Wydział Zarządzania i Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca w ramach klastra Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Instytut Zarządzania Wydział Zarządzania i Administracji."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca w ramach klastra Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Instytut Zarządzania Wydział Zarządzania i Administracji

2 Trójkąt niematerialnych zasobów organizacji Mądrość Wiedza Informacja Dane Źródło: A. Radding, Knowledge..., p. 169

3 Proces komunikowania się Źródło: W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 556 Szum Przekaz kanałami RozszyfrowanieZakodowanie NadawcaOdbiorca Treść Rozszyfrowanie Początek Treść ZakodowaniePrzekaz kanałami Szum

4 Komunikacja grupowa i organizacyjna Źródło: R. W. Griffin, Podstawy..., s. 561 1 7 2 65 141817 161514222120 10 3 98 282726 13 4 1211 373635 343332403938 252423313029 Komunikacja pionowa Komunikacja pozioma Sieć komunikacyjna Komunikacja pozioma Źródło: R. W. Griffin, Podstawy..., s. 561.

5 Proces twórczy Źródło: R. W. Griffin, Podstawy..., s. 655 Przygotowanie Okres kształcenia, termalnego szkolenia i zdobywania doświadczenia Inkubacja Okres mniej wytężonej, świadomej koncentracji Przełomowe odkrycie Okres mniej wytężonej, świadomej koncentracji Weryfikacja Sprawdzenie odkrycia

6 Mechanizm społecznego uczenia się i dyfuzji wiedzy Źródło: L.W. Zacher, Społeczeństwo..., s. 45 siły napędowe mechanizmy wewnętrzne społeczeństwo potencjał intelektualny i materialny czynniki zewnętrzne okazje rozwojowe wyzwania uczenie się uczenie się (tworzenie przetwarzanie, dyfuzja, stosowanie)

7 Mechanizm społecznego uczenia się i dyfuzji wiedzy Źródło: J. Stachowicz (kierownik projektu), Zarządzanie..., s. 172 KAPITAŁ INTELEKTUALNY ORGANIZACJI KAPITAŁ ORGANIZACYJNYKapitał ludzki: - kompleme ntarność - zręczność intelektual na - motywacja Kapitał społeczny: - kapitał strukturalny - wymiar stosunków międzyludzkich - kapitał poznawczy Struktura wewnętrzna: - struktura organizacyjna - własność intelektualna - procesy wewnętrzne - kultura organizacyjna Struktura zewnętrzna: - powiązania z interesariuszami zewnętrznymi Kapitał rozwojowy: - innowacyjność - organizacyjne uczenie - zamierzenia strategiczne - cele i strategie organizacji - procesy tworzenia strategii - gotowość uczenia ZAUFANIE

8 Wartość kapitału społecznego według sektorów (gron) w poszczególnych wydziałach Sektor (grono) Wymiar kulturowy Wymiar strukturalny Wymiar poznawczy Wymiar strategiczny Medycyna4,422,784,222,77 Transport szynowy4,883,984,83,03 Turystyka4,093,554,272,94 Ceramika5,725,836,215,54 Odlewnictwo5,765,946,415,68

9 Przykład horyzontalnej sieci lokalnej Firma końcówka Lokalne firma usługowa Lokalny kooperant Lokalna Izba Przemysło wo- Handlowa Lokalna Firma Doradcza Jednostka Samorządu Terytorialn ego Kanały wymiany towarów i usług materialnych Kanały informacji i usług niematerialnych Źródło: opracowanie własne

10 Ocena więzi międzyregionalnych Wartość relacji 1.Łącznie 82 respondentów2556 w tym: dostawcy942 odbiorcy1055 agendy rządowe167 kredytodawcy162 organizacje społeczne180 pozostali interesariusze50 2.Odlewnie 411195 w tym: dostawcy325 odbiorcy550 agendy rządowe105 kredytodawcy96 organizacje społeczne95 pozostali interesariusze24 3.Ceramika 411361 w tym: dostawcy617 odbiorcy505 agendy rządowe62 kredytodawcy66 organizacje społeczne85 pozostali interesariusze26 Źródło: Z. Olesiński, A. Sabat, Kształtowanie..., s. 13

11 Łańcuch wartości firmy Źródło: M. Porter, Porter..., s. 8

12 Nawigator Kapitału Społecznego Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Stachowicza, Zarządzanie..., s. 153 Sieci programów wykonawczych strategii rozwoju regionu: - instytucje kluczowe - przedsiębiorstwa kluczowe dla rozwoju regionu Rekomendacja dla regionalizacji systemu (struktury, mechanizmy) zarządzania strategicznego w regionie Sieć realizatorów – wykonawców strategii Analiza strategiczna kapitału społecznego (pomiar, analiza potencjału) w wymiarach kapitału sprawnościowy, kulturowy, poznawczy, strategiczny. Zarządzanie kapitałem społecznym w wymiarach sprawnościowy, kulturowy, poznawczy, realizacji strategii. Modele zarządzania w procesach organizacyjnych Zmiany – wzrost. Kultura Organizacyjna Zaufania, Kultura Organizacyjna Przedsiębiorczości Rozwój regionu w kierunku regionu wysoce przedsiębiorczego Organizowanie systemu strategicznej kontroli i Monitoringu realizacji programów strategii Rekomendacje dla organizowania innowacyjnych form i mechanizmów rozwoju: - formy organizacyjne zarządzania wiedzą w regionie - formy organizacyjne zachowań obywatelskich

13 Koncepcja Zarządzania Wiedzą Źródło: A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie..., s. 80 Strategia oparta na zarządzaniu wiedzą Poziom integracyjny Menadżer wiedzy integrator Rozwiązania strukturalne i organizacyjne wspomagające procesy wiedzy Pomiar i analiza procesu wiedzy Proces wiedzy Poziom strukturalny Pozyskiwanie i rozwijanie Z zewnątrz i wewnątrz organizacji - pozyskiwanie wiedzy od klientów, dostawców, partnerów i instytucji oraz nowych źródeł - rozwijanie wiedzy zgromadzonej w sieci pracowników i w zasobach firmy - Benach marking, Współpraca z innymi firmami i instytucjami Praktyki i staże Określenie lektur dla pracowników (prenumerata) Szkolenie Przejmowanie wiedzy Wydzielenie zasobów Fuzje wewnętrzne Tworzenie sieci Poziom narzęd ziowy Kodyfikacja W umysłach i instrumentach Selekcja Przechowywanie Aktualizacja Udostępnienie Wspólny język Dokumenty Bazy danych Najlepsze praktyki Mapa wiedzy Pamięć indywidualna i zbiorowa Transfer Formalny i nieformalny Przesyłanie i Absorpcja wiedzy jawnej Przesyłanie i absorpcja wiedzy ukrytej Kanały komunikacyjne Szkolenia wewnętrzne Praca zespołowa Listy dyskusyjne Brokerzy wiedzy Targi wiedzy Programy mentorskie Wykorzystanie W organizacji w produkcie Powiązanie poszczególnych elementów Uczenie się poprzez działanie Przegląd po działaniu Rozważanie innowacji procesowych i produktowych Poziom megaprocesu

14 Zarządzanie wiedzą w sieci relacji międzyorganizacyjnych. Model podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw w sieci (MPK – PS) – I Źródło: Opracowanie własne Wiedza i innowacje Kapitał intelektualny organizacji Kapitał organizacyjnyK.L.K.spol. Struktura wewnętrzna Struktura zewnętrzna ZAUFANIE Konkurencyjność sieci relacji międzyorganizycyjnych koncepcja zarządzania wiedzą

15 Funkcjonowanie relacji międzyorganizacyjnych i powstawanie innowacji w badanych klastrach Źródło: Z. Olesiński, A. Sabat, Diagnoza..., s. 6 Klaster, bądź jego zalążek Liczba przebadanych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia, urzędów, itp. Wskaźniki konkurencyjności Zdolność do nawiązywania relacji Zdolność do wytwarzania nowych produktów i usług Grono Targowe Kielce101,81,4 Grono turystyczne, m.in. Klaster Słońce Regionu 2811,80,96 Biomasa Świętokrzyska81,61,25 Klaster ogrodniczo – sadowniczy, spożywczy 2121,080,94 Grono odlewnicze511,061,07 Grono usług budowlanych2611,151,3 Klaster medyczny1120,80,89 Inne przedsiębiorstwa1060,47 RAZEM1041

16 Funkcjonowanie relacji międzyorganizacyjnych i powstawanie innowacji w badanych klastrach Źródło: Z. Olesiński, A. Sabat, Diagnoza..., s. 7

17 Wpływ czynników miękkich zarządzania na konkurencyjność. Model podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw w sieci (MPK – PS) – II Źródło: Opracowanie własne Konkurencyjność Przedsiębiorczość Wiedza Innowacje Sieci międzyorganizac yjne Organizacje wirtualne Kapitał Intelektualny Zaufanie

18 Elementy globalnych sieci integracyjnych Źródło: Opracowanie własne Filie i oddziały w poszczególny ch krajach Filie w poszczególny ch krajach Korporacje transnarodow e Sieci banków Organizacje międzynarod owe: ONZ, WTO, Bank Światowy Organizacje pozarządowe Światowe centra akademickie

19 Parametry gospodarek ASEAN w 2005 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie Encyklopedia Świat: Polska 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, tłumaczenie z Instituto Geografizo de Agostini, Nowara 2006 Państwo Powierzchnia w tys. km 2 Ludność w mln PKB w mld USD PKB na osobę w tys. USD Eksport w mld USD Import w mld USD PKB przyrost roczny Brunei6,00,36,417,65,71,33,0 Filipiny300,085,297,61,241,247,05,1 Indonezja1890,8219,9276,01,25985,657,75,6 Kambodża181,013,85,40,3753,13,77,0 Laos236,85,62,70,4630,40,67,0 Malezja329,926,2130,85,0140,9114,65,3 Myanmar676,635,35,40,972,92,35,0 Singapur0,73,5117,926,8229,6200,06,4 Tajlandia513,064,7168,82,6110,1118,24,4 Wietnam329,383,250,90,6132,236,97,5

20 Wskaźniki społeczne, struktura zatrudnienia WRC – wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego (HDI) S – miejsce w świecie W – wartość wyrażona w tysięcznych Państwo WRCStruktura zatrudnieniaLudność aktywna zawodowo SWrolnictwoprzetwórstwousługi% M% K Brunei330,86633463 37 Filipiny840,7583715486238 Indonezja1100,6974418385941 Kambodża1300,5716013274852 Laos1330,545762459,340,0 Malezja610,79615305564,435,6 Myanmar1290,579693155,144,9 Singapur250,9071306958,241,8 Tajlandia730,77842213754,145,9 Wietnam1080,70458172551,548,5

21 Zestawienie wybranych wskaźników 1 - brak danych 1 – sklasyfikowano 44 państwa Państwo Konkurencyjność światowa pod względem Uwarunkowania biznesu. Ranking 1949-2003 Wskaźnik kreatywności Wskaźnik technologii informatycznych i komunikacyjnych Indeks percepcji korupcji całościowo działań rządowych udziału w ekonomice międzynarodowej Brunei Filipiny4336 34 35 wśród naj Indonezja 11 wśród naj Kambodża Laos Malezja16 2522413237 Myanmar Singapur21961465 Tajlandia2620422537 Wietnam 29 wśród naj Źródło: Opracowania własne na podstawie Świat w liczbach 2005, The Economist 2005

22 Analiza konkurencyjności i innowacyjności badanych klastrów Źródło: Obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań Klaster, bądź jego zalążekLiczba przebadanych przedsiębiorstw, instytucji otoczenia, urzędów, itp. Wskaźniki konkurencyjności Zdolność do nawiązywania relacji Zdolność do wytwarzania nowych produktów i usług Grono Targowe Kielce 101,81,4 Grono turystyczne, m.in. Klaster Słońce Regionu 2811,80,96 Biomasa Świętokrzyska 81,61,25 Klaster ogrodniczno – sadowniczy, spożywczy 2121,080,94 Grono odlewnicze 511,061,07 Grono usług budowlanych 2611,151,3 Klaster medyczny 1120,80,89 Inne przedsiębiorstwa 1060,47 RAZEM 1041

23 Udział władz samorządowych (urzędów Miast i Gmin) w procesie budowy klastrów (gron) według odpowiedzi respondentów

24 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Współpraca w ramach klastra Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński Instytut Zarządzania Wydział Zarządzania i Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google