Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIASTO SŁUPSK PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Słupsk, sierpień 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIASTO SŁUPSK PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Słupsk, sierpień 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 MIASTO SŁUPSK PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Słupsk, sierpień 2015 r.

2 PO CO MIASTU PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA? Pierwszy tego typu dokument dla Miasta Słupska opracowany został w roku 2005. Przepisy wskazują, że Program powinien być aktualizowany, co zrobiono w roku 2008. W roku 2015 przyszedł czas na wykonanie nowego Programu ochrony środowiska: Należy uwzględnić nowe przepisy prawne i akty prawa miejscowego. Trzeba przeanalizować zmiany w Mieście. Konieczna jest weryfikacja poprawy stanu środowiska na skutek przeprowadzonych do roku 2015 inwestycji. Wskazane jest wyznaczenie celi ekologicznych dla Miasta na kolejne lata.

3 CO ZAWIERA DOKUMENT? CHARAKTERYSTYKA MIASTA INFRASTRUKTURA MIASTA Ludność Użytkowanie terenu Gospodarka, turystyka Gospodarka wodno – ściekowa Elektroenergetyka Instalacje emitujące pola elektro- magnetyczne Sieć gazowa Ciepłownictwo Komunikacja Odpady OCENA I ANALIZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Rzeźba terenu Budowa geologiczna Gleby Wody podziemne Wody powierzchniowe Klimat Powietrze atmosferyczne Klimat akustyczny Promieniowanie elektromagnetyczne Poważne awarie przemysłowe Flora Fauna Przyroda chroniona Zagrożenia STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SŁUPSKA Nawiązania do innych strategii miasta, województwa, kraju Wyznaczone cele Harmonogram realizacji Programu Jednostki odpowiedzialne Źródła finansowania MONITORING REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJA EKOLOGICZNA Wskaźniki stopnia realizacji Programu Zasady edukacji ekologicznej

4 JAK TWORZONO PROGRAM? Pozyskiwanie danych od: Miasta, spółek i firm na terenie Miasta, innych jednostek, zarządców sieci infrastruktury, instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Ocena jakości środowiska na podstawie badań środowiska prowadzonych przez: WIOŚ, GIOŚ, PIG, PSSE. Dane statystyczne GUS.

5 CO MA WPŁYW NA STAN I ZWIĘKSZANIE SIĘ PRESJI NA TO ŚRODOWISKO? Jeden z głównych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i turystycznych w województwie. Położenie komunikacyjne, przebieg różnych ciągów dróg, rozwój ścieżek rowerowych. Miasto wyposażone w rozwiniętą infrastrukturę: zwodociągowane, skanalizowane, z oczyszczalnią ścieków, zgazyfikowane, z rozwijającą się siecią ciepłowniczą, inwestujące i promujące energię odnawialną oraz promujące selektywną zbiórkę odpadów. Miasto modernizowane i odnawialne oraz rewitalizowane, prowadzące szereg inwestycji w tkankę miejską, zagospodarowanie przestrzenne i społeczne. Cenne walory przyrodnicze, rzeka Słupia, obszar NATURA 2000. Duża gęstość zaludnienia, napływ turystów i odpływ ludności lokalnej na tereny wiejskie.

6 JAKIE SĄ ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA W SŁUPSKU? ZAGROŻENIA DLA MIASTA SŁUPSKA zwiększa się powierzchnia zabudowy, zajmowane są tereny zielone, możliwe zabudowanie terenów narażonych na podtopienia, powstają nowe zakłady, rozwijają się drogi powstają nielegalne wysypiska, zwiększa się zanieczyszczenie gleb wzdłuż dróg, zbyt intensywnie nawożone mogą być obszary wiejskiej poza Miastem zwiększa się ilość ścieków (w całej zlewni Słupi), może zwiększać się ilość zanieczyszczeń powietrza (spalanie paliw w domach i na drogach), zapylenia zwiększa się natężenie hałasu, powstają nowe emitory promieniowania elektromagnetycznego

7 JAKIE CELE WYZNACZONO DLA OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA? 1. Utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz minimalizacja presji na zasoby wodne 2. Ochrona przed powodzią i podtopieniami 3. Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu właściwego składników przyrody 4. Utrzymanie standardów jakości powietrza na dobrym poziomie poprzez stałą redukcję emisji pyłów, gazów i odorów 5. Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska 6. Ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku procesów naturalnych oraz antropogenicznych 7.Ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi 8. Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 9. Skuteczny rozwój systemu gospodarki odpadami 10.Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz rozwój zarządzania środowiskowego

8 KTO OPINIUJE PROJEKT? Program opracowuje Miasto Słupsk Miasto wysyła projekt do zaopiniowania do Zarządu Województwa Pomorskiego Miasto uzgadnia czy dla projektu konieczne jest przeprowadzenie strategicznej oceny - opracowana zostaje prognoza oddziaływania Miasto poddaje projekt opiniowaniu społeczeństwa Dokument jest przedstawiany na Komisji Rady – uchwała dokumentu

9 SKĄD POZYSKAĆ ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZAŁOŻEŃ DOKUMENTU? Możliwości finansowania inwestycji i działań są różne: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Bank Ochrony Środowiska

10 CO MOŻE PRZYNIEŚĆ REALIZACJA PROGRAMU DLA MIESZKAŃCÓW? Poprawa stanu środowiska lub utrzymanie dobrej jakości tam gdzie została osiągnięta. Zwiększanie terenów zielonych, pielęgnacja parków, ochrona gatunków ryb i roślin na terenie Miasta, w szczególności wzdłuż Słupi. Rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, stosowanie energii odnawialnej, systemu ścieżek rowerowych. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Wzrost estetyki Miasta, zwiększenie świadomości lokalnej społeczności i jej zaangażowania w sprawy środowiska. Dofinansowania na wymianę instalacji, ogrzewania, remonty, unieszkodliwienie azbestu, rewitalizację, termomodernizację, ograniczenie emisji hałasu.

11 WNIOSKI, UWAGI? Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków do projektu Programu ochrony środowiska Wnioski można składać do dnia … Drogą elektroniczną na adres: … lub w Urzędzie Miejskim w pokoju …


Pobierz ppt "MIASTO SŁUPSK PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Słupsk, sierpień 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google