Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z przedstawicielami jednostek ochrony zdrowia na temat możliwości aplikowania o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z przedstawicielami jednostek ochrony zdrowia na temat możliwości aplikowania o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z przedstawicielami jednostek ochrony zdrowia na temat możliwości aplikowania o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Opole, 4 lutego 2008 r. Karina Bedrunka Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych

2 Zakres prezentacji 1.Możliwości wsparcia stacjonarnej opieki medycznej w ramach RPO WO 2007-2013. 2.Kryteria wyboru wniosków w ramach poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna. 3.Cel powstania Vademecum dla beneficjentów. 4.Układ i zawartość Vademecum.

3 Możliwość wsparcia stacjonarnej opieki medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

4  Oś Priorytetowa 5 – Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe  Działanie 5.2 – Rozwój bazy medycznej w regionie  Poddziałanie 5.2.1 – Stacjonarna opieka medyczna

5  Cel poddziałania: poprawa jakości usług zdrowotnych w stacjonarnej opiece medycznej.  Uzasadnienie poddziałania: w ramach poddziałania realizowane będą projekty obejmujące stacjonarną opiekę medyczną w regionie, mające na celu poprawę dostępności, wydajności i jakości świadczeń medycznych oraz poprawę dostępności do nowoczesnych technologii w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego przyszpitalnego.

6  Rodzaje projektów: Typ I. Jednostki lecznictwa stacjonarnego dla których organem założycielskim jest samorząd województwa: Typ I. Jednostki lecznictwa stacjonarnego dla których organem założycielskim jest samorząd województwa: - przebudowa, rozbudowa, istniejących placówek ochrony zdrowia prowadzących opiekę stacjonarną w celu dostosowania ich do obowiązujących standardów i przepisów prawa, określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej w tym dostosowanie tych placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7  Rodzaje projektów: Typ II. Pozostałe jednostki lecznictwa stacjonarnego: Typ II. Pozostałe jednostki lecznictwa stacjonarnego: - zakup nowej specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych oraz dostosowanie obiektu do zamontowania tego sprzętu.

8  Beneficjenci: - zakłady opieki zdrowotnej prowadzące stacjonarna opiekę medyczną, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

9  Beneficjenci c.d.: - jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione wyżej, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia.

10  Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: - dla projektów typu II – od 200 tys. do 2 mln PLN

11  W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu.

12  Minimalny wkład własny beneficjenta: - 15% kosztów kwalifikowanych - dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki podległe minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub pożyczek musi wynosić 1% kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta.

13  Terminy naboru: - Planowany termin rozpoczęcia naboru: 3-17 marca 2008 r. - Planowany termin podpisania umowy: maj 2008 r.

14 Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

15  Vademecum jest dokumentem pomocnym potencjalnym beneficjentom w: - przygotowaniu projektu - rozliczeniu projektu - przygotowaniu projektu do kontroli Celowość Vademecum

16  Vademecum skierowane jest do wszystkich beneficjentów t.j.: - przedsiębiorców - jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, stowarzyszeń oraz jednostek organizacyjnych - pozostałych instytucji Celowość Vademecum c.d.

17 1. Tom I – Informacje ogólne 2. Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 3. Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 (w trakcie opracowywania) Układ Vademecum

18 Tom I – Informacje ogólne zawiera m.in.  Informacje na temat podstawowych dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013  Podstawowe zasady realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013 Układ Vademecum c.d.

19 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.:  Informacje na temat poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie  Informacje dotyczące procesu wyboru projektów  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją jego wypełniania Układ Vademecum c.d.

20 Tom II – Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera m.in.  Wzory pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie, z podziałem na: - wzory dokumentów dla przedsiębiorstw (m.in. biznes plan, oświadczenie beneficjenta o otrzymanej pomocy publicznej) - wzory dokumentów dla pozostałych beneficjentów, np. JST (m.in. studium wykonalności, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT) Układ Vademecum c.d.

21 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 będzie zawierał m.in.  Zasady realizacji płatności w ramach projektów  Zasady kontroli realizacji projektów Układ Vademecum c.d.

22 Wniosek o dofinansowanie projektu

23  Formularz wniosku dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej w systemie informatycznym SEZaM, który posiada funkcje generatora wniosków. - aktualna wersja formularza wraz z instrukcją wypełniania wniosku i załączników jest dostępna na stronie internetowej: http://www.rpo.umwo.opole.pl http://www.rpo.umwo.opole.pl

24  Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do formatu wniosku o dofinansowanie projektu, załączonej od niego instrukcji oraz przestrzegać kolejności stron.  Każdy wniosek oznaczony jest sumą kontrolną, stanowiącą odpowiednią liczbę znaków: - jeśli sumy kontrolne wersji papierowej i elektronicznej są zgodne, oznacza to, że obie wersje mają identyczną zawartość.

25  Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, wymagane dla danego rodzaju projektu, zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania załączników.  Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy przygotować w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

26  Oryginał formularza wniosku powinien zostać podpisany na ostatniej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz osoby odpowiedzialne za finanse w instytucji, i tak np. w przypadku gminy wymagany jest podpis wójta, burmistrza, bądź prezydenta oraz kontrasygnata skarbnika.  Kopia formularza wniosku musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

27 Elementy wniosku, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

28 Harmonogram realizacji projektu (pkt. 3.4 wniosku):  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych za planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej należy uznać datę (miesiąc/rok) publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym.  W przypadku, gdy beneficjent (np. przedsiębiorca) nie jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zaznacza pole,,nie dotyczy” (N/D).

29 Harmonogram realizacji projektu c.d.:  Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z terminem rozpoczęcia prac inwestycyjnych (np. robót budowlanych).  Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) jest tożsamy z datą protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania.

30 Harmonogram realizacji projektu c.d.:  Za termin finansowego zakończenia realizacji projektu (dzień/miesiąc/rok) należy przyjąć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.  Okres realizacji projektu powinien być zgodny z zasadą n+3 (n+2 od 2011 r.), która mówi o maksymalnym okresie wydatkowania środków zakontraktowanych w roku,,n”.

31 Opis problemów wraz z uzasadnieniem realizacji projektu (pkt. 3.5 wniosku): Opis problemów wraz z uzasadnieniem realizacji projektu (pkt. 3.5 wniosku):  We wniosku należy opisać, jakiego rodzaju problemy zostaną rozwiązane na skutek realizacji inwestycji oraz w jaki sposób zostaną zaspokojone potrzeby potencjalnych odbiorców projektu.  Beneficjent zobligowany jest do przybliżenia motywów, które skłoniły go do powzięcia decyzji o realizacji projektu.

32  Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie (pkt. 3.6 wniosku): - cel projektu musi odzwierciedlać cel działania/poddziałania w ramach RPO WO 2007-2013. - zdefiniowane cele projektu powinny zawierać odpowiedź na pytanie,,czemu i komu ma służyć realizacja projektu”.

33  Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie (pkt. 3.6 wniosku) c.d.: - opisując celowość realizacji projektu należy przedstawić zakładane rezultaty przedsięwzięcia, mające bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne, takie jak np.: poprawa jakości świadczonych usług medycznych na poziomie lokalnym. - opisując cele, należy pamiętać, że pod tą definicją nie kryją się osiągnięte efekty rzeczowe, tj. zakupiony sprzęt, czy wykonane remonty.

34 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych): Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych):  We wniosku należy określić rodzaje kosztów/kategorie wydatków: - kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i nie objętych pomocą publiczną. - kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną.

35 Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych) c.d.: Kwalifikowalność projektu oraz wydatków poniesionych w ramach jego realizacji (niezbędne do wypełnienia tabel finansowych) c.d.: - niekwalifikujących się do wsparcia z EFRR i finansowanych w całości ze środków własnych beneficjenta.  Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania wydatków w ramach RPO WO 2007-2013 zawiera załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013.

36 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE:  Ochrona środowiska – należy określić wpływ projektu na stan środowiska naturalnego oraz politykę zrównoważonego rozwoju, polegającą na osiągnięciu przez projekt efektów gospodarczych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego nie mogą liczyć na wsparcie ze środków EFRR.

37 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE c.d.:  Równość szans (zatrudnienia) – beneficjent zobligowany jest do przedstawienia w jaki sposób, w procesie realizacji projektu i po jego ukończeniu, zostaną uwzględnione interesy kobiet oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub zawodowej: niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, itp.

38 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE c.d.:  Społeczeństwo informacyjne – należy przedstawić wpływ projektu na rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

39  Informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia nie zostały naruszone w sposób istotny zapisy art. 211 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104).  Wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były, nie są i nie będą finansowane z innych programów unijnych. We wniosku beneficjent oświadcza, że:

40  Zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów projektu w ciągu pięciu lat od daty zakończenia realizacji inwestycji (MŚP – 3 lata).  Wszelkie zamówienia dokonane w ramach projektu odbędą się na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 82, poz. 560).  Projekt jest zgodny z regulacjami prawnymi dot. zasad udzielania pomocy publicznej. We wniosku beneficjent oświadcza, że c.d.:

41  Termin złożenia wniosku nie może przekroczyć daty określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.  Wniosek należy dostarczyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną.  Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku musi być zgodna z sumą kontrolną wersji papierowej.  Wniosek został poprawnie zwalidowany (wszystkie pola wniosku zostały uzupełnione). Warunki przyjęcia i zarejestrowania wniosku o dofinansowanie projektu

42 Proces wyboru projektów w ramach procedury konkursowej

43  Wybór projektów do dofinansowania w ramach procedury konkursowej poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest na stronie internetowej: http://www.rpo.umwo.opole.pl, a także w prasie o zasięgu lokalnym. http://www.rpo.umwo.opole.pl

44  Etap I – ocena formalna: - dokonywana w oparciu o kryteria formalne uniwersalne (tj. zgodności formalnej w zakresie poprawności złożonej dokumentacji projektowej) w systemie TAK/NIE lub 0/1 przez pracowników IZ. - dokonywana w oparciu o kryteria formalne uniwersalne (tj. zgodności formalnej w zakresie poprawności złożonej dokumentacji projektowej) w systemie TAK/NIE lub 0/1 przez pracowników IZ. - ocena formalna przeprowadzana jest w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków. W razie dużej ilości wniosków termin może ulec wydłużeniu, a informacja o przedłużeniu terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.rpo.umwo.opole.pl. http://www.rpo.umwo.opole.pl

45  Etap I – ocena formalna c.d.: - w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych odnośnie względnych kryteriów formalnych beneficjent ma możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień we wniosku oraz załączonej dokumentacji w terminie określonym przez IZ. - w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych odnośnie względnych kryteriów formalnych beneficjent ma możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień we wniosku oraz załączonej dokumentacji w terminie określonym przez IZ. - w sytuacji gdy wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów formalnych, zostaje odrzucony, a beneficjent pisemnie o tym fakcie powiadomiony.

46  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia: - ocena merytoryczna I stopnia przeprowadzana jest w terminie 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. - ocena merytoryczna służy przeprowadzeniu analizy merytorycznej warstwy wniosku m.in. pod względem: wykonalności i trwałości projektu, realności zakładanych wskaźników, zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej.

47  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - oceny dokonuje komisja konkursowa, w skład której wchodzą bezstronni i niezależni asesorzy. - w przypadku negatywnej oceny wniosku ze względu na braki lub błędy odnośnie względnych kryteriów merytorycznych I stopnia, beneficjenci mają możliwość dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień.

48  Etap II - ocena merytoryczna I stopnia c.d.: - jeżeli wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów merytorycznych I stopnia, zostaje odrzucony, a beneficjent pisemnie o tym fakcie powiadomiony. - beneficjent, którego wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia zostaje pisemnie o wyniku oceny powiadomiony, a wniosek skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.

49  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia: - ocena merytoryczna II stopnia służy ustaleniu społeczno-ekonomicznej wartości projektu, rozumianej, jako wkład w realizację celów RPO WO 2007-2013. - kryteriom merytorycznym II stopnia przyporządkowane są wagi obrazujące ważność danego kryterium dla realizacji celów danego działania/poddziałania.

50  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: - wniosek, który w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia uzyska, co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów zostaje wpisany na listę rankingową projektów w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2007-2013.

51  Etap II - ocena merytoryczna II stopnia c.d.: - informacja na temat projektów znajdujących się na liście rankingowej zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://www.rpo.umwo.opole.pl http://www.rpo.umwo.opole.pl

52  Wybór projektów przez Zarząd Województwa Opolskiego: - lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej II stopnia zostaje przekazana pod obrady ZWO. Zarząd Województwa Opolskiego biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny oraz dostępną alokację podejmuje w formie uchwały ostateczną decyzję o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013.

53  Tryb odwoławczy: - w procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się dwa środki odwoławcze, tj.: protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. - protest w formie pisemnej wnioskodawca może wnieść po każdym etapie oceny wniosku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach jego rozpatrzenia. - instytucją odpowiedzialną za rozpatrywanie protestu jest Wojewoda Opolski.

54  Tryb odwoławczy c.d.: - w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia w formie pisemnej wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bezpośrednio do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji w tym zakresie. - pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje powtórną oceną wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast negatywne wyklucza go z dalszej procedury wyboru.

55 Kryteria wyboru wniosków w ramach poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna

56  Kryteria formalne – uniwersalne, dla wszystkich działań i typów projektów: Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Beneficjent uprawniony do składania wniosku BezwzględnyRodzaj potencjalnych beneficjentów określony w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007- 2013" Rodzaj projektu możliwy do realizacji w ramach działania / poddziałania / zakresu konkursu BezwzględnyRodzaje dopuszczalnych projektów określone w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007- 2013"

57 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek złożony poprawnie, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są kompletne, zgodnie z wytycznymi IZ BezwzględnyZgodnie z instrukcją składania wniosku oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków Załączniki do wniosku są poprawne, zgodnie z wytycznymi IZ WzględnyZgodnie z instrukcją wypełniania załączników oraz treścią ogłoszenia o naborze wniosków

58 Nazwa kryteriumCharakter wyboru Uzasadnienie Wniosek spełnia finansowe i szczegółowe warunki brzegowe (m.in. wartość kwotowa i wysokość procentowa wnioskowanego dofinansowania; całkowita wartość projektu) Bezwzględny (za wyjątkiem błędów technicznych i rachunkowych) Zgodnie z warunkami brzegowymi dla działania/poddziałania/rodzaj u projektu określonego w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013" Zabezpieczone źródła finansowania projektu WzględnySprawdza się, czy przedstawione dokumenty potwierdzają zabezpieczenie niezbędnych środków

59 Nazwa kryteriumCharakter wyboruUzasadnienie Kwalifikowalność wydatków Względny (jeżeli mieści się w zabezpieczeniu finansowym i realizacji tych samych produktów) Pracownik sprawdza, czy wydatki planowane do współfinansowania z EFRR są wydatkami kwalifikowanymi Zgodność z linią demarkacyjną BezwzględnyZgodnie z "Linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej"

60  Kryteria merytoryczne I stopnia – dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2007-2013: Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Wykonalność projektu WzględnyBada się wykonalność projektu wg planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, wartości, złożoności procedur przetargowych, innych okoliczności warunkujących terminową realizację projektu, wykonalność instytucjonalną. Ponadto bada się zgodność założeń projektu z innymi regulacjami prawnymi.

61 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Realność zakładanych wskaźników produktu i rezultatu WzględnyBada się czy wskaźniki wybrane przez wnioskodawcę w pełni opisują charakter projektu, a wartości wskaźników są realne do osiągnięcia Założenia projektu zgodne z celami działania / poddziałania / rodzaju projektu BezwzględnySprawdza się zgodność założeń projektu z celami działania na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności/biznes planie

62 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej WzględnySprawdza się m.in. czy prawidłowo założono występowanie pomocy publicznej Trwałość projektu WzględnyBada się trwałość instytucjonalną projektu, według informacji zawartych we wniosku i studium wykonalności/biznes planie. W przypadku dużych i złożonych projektów bada się instytucjonalną i finansową trwałość projektu;

63 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Realność i prawidłowość przygotowanych analiz finansowych WzględnyBada się poprawność przedstawionych analiz finansowych, zasadność planowanych wydatków do realizacji projektu oraz efektywność finansową projektu. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE BezwzględnyBada się rzeczywisty wpływ projektu na polityki horyzontalne w obszarze ochrony środowiska, równości szans (zatrudnienia) oraz społeczeństwa informacyjnego.

64  Kryteria merytoryczne I stopnia dla poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna – dla wszystkich projektów w lecznictwie stacjonarnym: Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Projekt służy świadczeniu usług wyłącznie w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego BezwzględnyWnioskodawca lub partner projektu zobowiązany jest przedstawić aktualną umowę NFZ na usługi objęte wnioskiem aplikacyjnym oraz w przypadku umowy krótszej niż 5 lat deklarację o świadczeniu usług w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

65  Kryteria merytoryczne I stopnia dla poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna – kryteria dodatkowe dla projektów przewidujących prace inwestycyjne realizowane przez jednostki wojewódzkie: Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Planowane w projekcie działania nie prowadzą do rozbudowy sektora ochrony zdrowia BezwzględnyZgodnie z treścią "Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013"

66 Nazwa kryterium Charakter wyboru Uzasadnienie Projekt zgodny ze Strategią Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego na lata 2006-2013 BezwzględnyZgodność z celami ujętymi w Strategii Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego na lata 2006-2013. Dostosowanie placówek do obowiązujących standardów i przepisów prawa BezwzględnyZgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2006 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiada pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

67  Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna – dla wszystkich projektów w lecznictwie stacjonarnym: Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Wskaźnik efektywności kosztowej: liczba pacjentów / koszt kwalifikowany inwestycji 1-4 pkt.Rankingowanie wg wartości wskaźnika

68 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Zwiększenie dostępności świadczonych usług 1-4 pkt.Rankingowanie wg wartości wskaźnika. Planowany procentowy wzrost liczby pacjentów w pierwszym pełnym roku kalendarzowym po realizacji projektu Skrócenie czasu oczekiwania na usługę medyczną 1-4 pkt.Rankingowanie wg wartości wskaźnika. Na podstawie danych statystycznych dla NFZ

69 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Projekt wpływa na realizację zadań w zakresie diagnostyki i terapii w onkologii i hematologii, leczeniu incydentów naczyniowych mózgu, przyczyniających się do poprawy zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt 1 lub 3 pkt.1 pkt. - projekt nie wpływa na realizację zadań w opisanym zakresie 3 pkt. - projekt wpływa na realizację zadań w zakresie diagnostyki i terapii w onkologii i hematologii, leczeniu incydentów naczyniowych mózgu, przyczyniających się do poprawy zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt

70  Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna – kryteria dodatkowe dla szpitali powiatowych i innych jednostek lecznictwa stacjonarnego: Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Jednostka ochrony zdrowia posiada w strukturze szpitalny oddział ratunkowy 1 lub 3 pkt.1 pkt. - jednostka ochrony zdrowia nie posiada oddziału ratunkowego; 3 pkt. - jednostka ochrony zdrowia posiada szpitalny oddział ratunkowy w swojej strukturze

71 Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Regionalne oddziaływanie projektu. Procentowy udział pacjentów spoza powiatu 1-4 pkt.Udział pacjentów oceniany na podstawie druków sprawozdawczych MZ, kontraktu z NFZ za ostatni rok kalendarzowy: 1 pkt. - do 20% 2 pkt. - 21-30% 3 pkt. - 31-40% 4 pkt. - od 41%

72  Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane) dla poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna – kryteria dodatkowe dotyczące projektów zawierających roboty budowlane: Nazwa kryteriumPunktacjaUzasadnienie Ilość zaoszczędzonej energii / koszt kwalifikowany inwestycji 1-4 pkt.Rankingowanie wg wartości wskaźnika -zgodnie z wynikami audytu energetycznego

73 Szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 udziela Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych: tel. (+48) 077-541-62-00 tel. (+48) 077-541-62-01

74 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7 tel.: (+48) 077 541 65 65, 077 541 62 00, 077 541 62 01 fax: (+48) 077 541 65 67 e-mail: info@umwo.opole.plinfo@umwo.opole.pl

75 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie z przedstawicielami jednostek ochrony zdrowia na temat możliwości aplikowania o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google