Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Formularz wniosku i wymagane załączniki Działanie 9.1 Wysokosprawne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Formularz wniosku i wymagane załączniki Działanie 9.1 Wysokosprawne."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Formularz wniosku i wymagane załączniki Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii KONKURS NR 2/POIiŚ/9.1/2010 Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 7 października 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wniosek o dofinansowanie + Instrukcja Szczególne załączniki w ramach Działania 9.1 Studium wykonalności Dokumentacja uzupełniająca do wniosku Załączniki, oświadczenia, deklaracje… Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1 Tematyka:

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Geneza wniosku (1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. (2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia 1083/2006. (3) Załącznik XXI do Rozporządzenia 1828/2006 tzw. formularze wniosku o potwierdzenie pomocy dla dużego projektu to odpowiedniki wniosku o dofinansowanie. Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wniosek wraz z załącznikami są dostępne na stronie NFOŚiGW oraz POIiŚ http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach- dzialania-91---konkurs-2/ http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydokumentow.aspx Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku Instrukcja jest opracowywana przez MRR we współpracy z pozostałymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie. Podlega okresowym zmianom. http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Strony/Wzorydo kumentow.aspx Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI D. HARMONOGRAM E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO H. PLAN FINANSOWANIA I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPÓLNOTOWYM J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ ZAŁĄCZNIKI Spis treści wniosku Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ważne! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się dokładnie z Instrukcją oraz przypisami na formularzu oraz na załącznikach do Regulaminu konkursu Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przykładowe załączniki, oświadczenia na I etapie (preselekcji): Studium Wykonalności, Załącznik ekologiczno-technologiczny Nieobowiązkowo dok. potwierdzające gotowość realizacyjną: zapewnienie środków finansowych, gotowy projekt techn., decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenie na budowę. Oświadczenia, np, –np. że żaden element projektu nie jest i nie będzie współfinansowany i innych instrumentów WE, –o regulowaniu w terminie i nie zaleganiu w opłatach m.in. składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przykładowe dodatkowe załączniki, oświadczenia na II etapie (ocena ostateczna): Uzupełnienie pozwoleń na budowę, Potwierdzenie przeprowadzenia postępowań w sprawie OOŚ, Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania gruntami, Oświadczenie w sprawie nie poddaniu znaczącej modyfikacji projektu w okresie 5 lat po przekazaniu ostatniej płatności, Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanej struktury uwzgl. zarządzanie projektem, wraz z opisem zadań każdej komórki. Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zakres Studium wykonalności 1.Informacje o wnioskodawcy 2.Przedmiot studium wykonalności 3.Opis projektu/przedsięwzięcia 4.Opis istniejącego systemu 5.Analiza popytu 6.Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia sektora energetyki 7.Analiza opcji technicznych 8.Analiza oddziaływania na środowisko 9.Plan wdrożenia i eksploatacji projektu 10.Analiza finansowa 11.Analiza społeczno-ekonomiczna 12.Analiza ryzyka i wrażliwości 13.Streszczenie + prezentacja Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik ekologiczno-technologiczny Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1 To deklaracja beneficjenta ! Ważne, by dane były spójna z wnioskiem, załącznikami, w tym ze studium wykonalności

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsięwzięcie zgodne z celami POIiŚ + Przedsięwzięcie wpisujące się w kryteria oceny + Prawidłowo wypełniony wniosek + Komplet załączników = wysoka punktacja = szansa na dofinansowanie z Funduszu Spójności Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przykłady błędów podczas wypełniania wniosku Nieterminowe składanie dokumentów, Puste pola, Niewypełnione wszystkie części wniosku, Modyfikacja formularza, Kopie a nie oryginały, Pola wypełnione niezgodnie z Instrukcją, przypisami, Błędy arytmetyczne, Niespójności wniosek-załączniki, Brak podpisów, pieczęci lub podpisy przez osoby nieupoważnione, Bałagan w dokumentach (dokumenty luzem, brak opisów, zakładek) Niekompletność wersji elektronicznej lub niezgodny z wymaganym format. ………………….. Formularz wniosku i wymagane załączniki dla działania 9.1

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Formularz wniosku i wymagane załączniki Działanie 9.1 Wysokosprawne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google