Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej w Katowicach 40-391 Katowice, ul. Krakowska 138 tel.fax (032) 250 47 71 e mail: www:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej w Katowicach 40-391 Katowice, ul. Krakowska 138 tel.fax (032) 250 47 71 e mail: www:"— Zapis prezentacji:

1 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej w Katowicach 40-391 Katowice, ul. Krakowska 138 tel.fax (032) 250 47 71 e mail: wisp@mops.katowice.pl, www: www.inkubator-katowice.pl Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

2 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej w Katowicach jest nową jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach finansowaną w ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy” (w ramach działania 3) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP. Poprzez wykorzystanie systemu wypracowanych w trakcie realizacji zadania procedur, narzędzi oraz instrumentów, Inkubator miał za zadanie wypracować oraz przetestować modelowy system wspierania i tworzenia dobrych i stabilnych miejsc pracy w obszarze gospodarki społecznej dla osób dyskryminowanych na rynku pracy. Wirtualny Inkubator łączy funkcje doradcze i szkoleniowe w zakresie prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przez podmioty III sektora. Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

3 Miasto Katowice reprezentowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

4 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP. - Administrowanie całego projektu w tym m.in.: - nadzór merytoryczny (wdrażanie działań zgodnych z harmonogramem), - nadzór finansowy (refundacja wydatków kwalifikowanych), - promocja przedsięwzięcia, - ewaluacja. Miasto Katowice reprezentowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach - Stworzenie Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej w tym: - zatrudnienie personelu merytorycznego (5 pracowników etatowych) - adaptacja i remont pomieszczeń, - opracowanie narzędzi i metod pracy wraz z ich testowaniem, - wdrażanie działań zgodnych z harmonogramem Działania 3, - realizacja przydzielonego budżetu tylko w ramach środków kwalifikowanych, - zatrudnienie personelu pomocniczego w ramach umów zlecenie. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach - Wspieranie merytorycznych działań Inkubatora poprzez: - indywidualne konsultacje doradczo – zawodowe, - opracowywanie dodatkowych narzędzi i procedur, - promocja przedsięwzięcia w tym opracowywanie materiałów promocyjnych.

5 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA Okres realizacji: 1.09.2008 do 31.05.2008 (9 miesięcy) Zakres realizowanych działań: - 1. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W TYM ZAKUP WYPOSAŻENIA, - 2. REKRUTACJA PERSONELU MERYTORYCZNEGO ORAZ POMOCNICZEGO, - 3. OPRACOWANIE MODELU INKUBATORA W TYM NARZĘDZI I PROCEDUR, - 4. OPRACOWANIE MODELOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI, - 5. REKRUTACJA BENEFICJENTÓW W TYM TWORZENIE BAZY DANYCH, - 6. KONSULTACJE, SZKOLENIA I WARSZTATY - 7. INICJOWANIE PODMIOTÓW III I II SEKTORA - 8. PROMOCJA ZADANIA, - 9. EWALUACJA PROJEKTU – EFEKTY PRACY - 10. PERSPEKTYWY FUNKCJONOWANIA WISP 2 KATOWICE PO 31.05.2008 5 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

6 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

7 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

8 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

9 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

10 Główny Specjalista ZAB MOPS Administrator Projektu Księgowy Konsultant 1 6 Doradców zawodowych 4 Psychologów Zadania administracyjno - finansowe w projekcie Zadania merytoryczne w projekcie Miasto Katowice Eksperci zewnętrzni Prac. admin. 1 etat S CHEMAT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Nadzór merytoryczny oraz formalny w zakresie wymagań za PIW EQUAL Nadzór kadrowy, organizacyjny, merytoryczny i finansowy Prac. admin. ½ etatu WISP 2 KATOWICE (KIEROWNIK-KOORDYNATOR) Konsultant 1 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

11 Dokument nr 1 – „MODEL WISP 2 KATOWICE” Dokument nr 2 – „MODELOWY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI” - Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, - Opis struktury zadań merytorycznych (harmonogram realizacji), - Schematy: podległości służbowej, etapów pracy z klientem - Plan komunikacji w projekcie, - Wzory narzędzi w tym min.: - kart rejestracyjnych, kart usługi doradczej, - Wzory harmonogramów pracy z podziałem na rodzaje zadań, - Spis oraz opis procedur zarządzania, - Spis oraz opis procedur organizacji. Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

12 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP. Oferta Inkubatora WISP 2 Katowice kierowana jest głównie do takich grup potencjalnych uczestników jak: - osób bezrobotnych, - osób o niskich/zdezaktualizowanych kwalifikacjach, - osób niepełnosprawnych, - kobiet samotnie wychowujących dzieci lub matek w rodzinach wielodzietnych. Osoby te stanowią najliczniejsze grupy osób dotknięte bezrobociem, które szczególnie mają problem z ponownym odnalezieniem się na rynku pracy. Z oferty mogą również skorzystać osoby mające predyspozycje do założenia własnej działalności gospodarczej lub mające pomysł na własny biznes (absolwenci szkół zawodowych, wyższych uczelni, liderzy społeczni).

13 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 2 KROK poszukiwanie pomysłu na działalność lub realna ocena istniejącego pomysłu 2 KROK poszukiwanie pomysłu na działalność lub realna ocena istniejącego pomysłu 3 KROK - pomoc w wypełnieniu dokumentów potrzebnych przy tworzeniu podmiotu (wniosek KRS, Statut, Urząd Miasta, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Stat.) ‏ 3 KROK - pomoc w wypełnieniu dokumentów potrzebnych przy tworzeniu podmiotu (wniosek KRS, Statut, Urząd Miasta, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Stat.) ‏ 4 KROK – pomoc w wypełnieniu wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności z Funduszu Pracy 4 KROK – pomoc w wypełnieniu wniosku w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności z Funduszu Pracy 5 KROK – pomoc w pozyskaniu odbiorców zleceń 1 KROK – spotkanie informacyjne konsultacje indywidualne 1 KROK – spotkanie informacyjne konsultacje indywidualne Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

14 Praca indywidualna – praca grupowa Konsultant koordynator Konsultanci Psycholodzy Doradcy zawodowi Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

15 P ODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOPODARCZEJ P ODJĘCIE ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY Z OSTANIE WOLONTARIUSZEM C ZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU MINIMUM 15 OSÓB O TWARCIE WŁASNEJ FUNDACJI C ZŁONKOWSTWO W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ MINIMUM 5 OSÓB Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

16 DZIAŁANIA PROMOCYJNE PROJEKTU Prezentacja multimedialna Ulotki informacyjne Plakaty informacyjne Artykuły prasowe płatne oraz bezpłatne Strona internetowa Audycja telewizyjna w telewizji kablowej Audycja telewizyjna w Telewizji Regionalnej Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

17 Ilość uczestników zarejestrowanych w bazie W okresie: wrzesień 2007 – maj 2008 łączna ilość beneficjentów zarejestrowanych w bazie wynosiła: 210 OSÓB Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP

18 Konsultacje indywidualne W okresie październik 2007 - maj 2008 przeprowadzono 200 konsultacji indywidualnych prowadzonych przez konsultantów Inkubatora Gospodarki Społecznej oraz liczne konsultacje prowadzone przez doradców zawodowych, psychologów Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP

19 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

20 - Utworzenie 4 podmiotów III sektora będących w fazie rejestracji – 3 Stowarzyszenia i 1 Spółdzielnia Socjalna -Utworzenie 35 podmiotów II sektora (działalność gosp.) - 11 podmiotów zarejestrowano, - 4 podmiotom przyznano dotację z Powiatowego Urzędu Pracy,(podmioty są przed ostateczną rejestracją) - 20 podmioty są w trakcie opracowania formalnego Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP. Utworzenie co najmniej jednego podmiotu III sektora

21 Wykaz podmiotów objętych wsparciem (stan na 5.05.2008) LpRodzaj działalnościEtap 1Produkcja i sprzedaż wkładek filcowych do butówZarejestrowana dn. 02.01.2008 2Tłumaczenie tekstów ustne i pisemne; działalność artystyczno - literacka; Nauka języka francuskiego Zarejestrowana dn. 29.01.2008 3Szkolenia z obsługi komputera dla dzieci z biednych rodzin w Siemianowicach Śląskich; nauka interaktywna W trakcie rejestracji – złożono wniosek do KRS - u 4Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zarejestrowana dn. 01.04.2008 5Tłumaczenie tekstów ustne i pisemne; działalność artystyczno - literacka; Nauka języka francuskiego Zarejestrowana dn. 29.01.2008 6Szkolenia z obsługi komputera dla dzieci z biednych rodzin w Siemianowicach Śląskich; nauka interaktywna W trakcie rejestracji – złożono wniosek do KRS - u 7Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Zarejestrowana dn. 01.04.2008 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP 8Przewóz osób - TAXIZarejestrowana dn. 01.04.2008 9Działalność zajmująca się pielęgnacją terenów zielonychPozytywnie rozpatrzony wniosek o dotację dla bezrobotnego (13 500zł), rozpoczęcie działalności 05/2008

22 10Studio fotograficznePomysł nad którym pracujemy, wniosek o dotację będzie składany dn. 31.05.2008 11Usługi związane z grafiką komputerowąPomysł nad którym pracujemy, będzie składany wniosek o dotację 04/2008 12Usługi związane z pilotażem wycieczekPomysł nad którym pracujemy 13Spółka świadcząca usługi szkolenioweW trakcie rejestracji w Urzędzie Miasta, planowany termin rozpoczęcia działalności 01.05.2008 14 Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych oraz utrzymanie trawników, pielenie, nawożenie Pozytywnie rozpatrzony wniosek o dotację -11 800zł, rozpoczęcie działalności 05/2008 15Usługi fryzjerskiePomysł nad którym pracujemy: szukanie lokalu 16Opieka społeczna i zdrowotna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych Złożono wniosek o dotację dla bezrobotnego w Urzędzie Pracy Mikołów 17Usługi z branży dekoratorskiej:Pozytywnie rozpatrzony wniosek o dotację -13 500zł, rozpoczęcie działalności 05/2008 18Usługi z branży dekoratorskiej:Złożono wniosek o dotację UP Zabrze, planowany termin rozpoczęcia działalności 21.04.2008 Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP

23 19Usługi z branży florystycznej18.03.2008 złożono wniosek o dotację dla bezrobotnego 20Usługi remontowe i porządkoweNegatywnie rozpatrzony wniosek o dotację (powód: brak odpowiednich udokumentowanych kwalifikacji) 21Handel odzieżą użyuwaną oraz artykułami dziecięcymi28.03.2008, Złożono wniosek o dotację dla bezrobotnego w Urzędzie Pracy 22Sklep z dywanami21.04.2008 złożono wniosek o dotację w Urzędzie Pracy 23Internetowe Biuro PodróżyPomysł nad którym pracujemy 24Protetyka StomatologicznaPomoc w wypisywaniu wniosku o dotację 25Usługi związane z antykorozyjnym zabezpieczaniem konstrukcji stalowych Pomoc w wypisywaniu wniosku o dotację 26Filia Poczty Polskiej w KatowicachPomoc w wypisywaniu wniosku o dotację 27Działalność gastronomicznaPomoc w wypełnieniu wniosku o dotację 28Butik z używaną odzieżąWniosek złożony do UP w dniu 10.04.08 29Usługi remontowo – budowlanePomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z UP Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP

24 30Hurtownia ze sztuczną biżuteriąWniosek złożony do Urzędu Pracy w dniu 10.04.08 31Handel obwoźnyPomoc w wypełnieniu wniosku 32Projektowanie stron internetowychPomoc w wypełnieniu wniosku 33Usługi remontowePomoc w wypełnieniu wniosku 34LombardPomoc w wypełnieniu wniosku 35Muzyczne Stowarzyszenie AGAPETOSW trakcie rejestracji w KRS 36Stowarzyszenie „Polska Muzyka i Literatura w Świcie”W trakcie rejestracji w KRS 37Stowarzyszenie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych „ARKA”W trakcie rejestracji w KRS 38Spółdzielnia Socjalna „NOWA JAKOŚĆ”W trakcie rejestracji w KRS Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP

25 Beneficjenci bezpośredni i pośredni Projekt Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP.

26 PO Kapitał Ludzki Środki Systemowe dla OPS i PCPR

27 PROPONOWANE 3 PAKIETY (bezrobotny, II sektor, III sektor) L.pPakietyRodzaj pakietów Ilość godzin konsultacji w 1 pakiecie Okres realizacjiForma PAKIETY - EDYCJE NIELIMITOWANE CZASOWO 1PAKIET IBEZROBOTNY6czerwiec -grudzieńkonsultacje indywidualne 2PAKIET IIDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA6czerwiec -grudzieńkonsultacje indywidualne 3PAKIET IIIIII SEKTOR6czerwiec -grudzieńkonsultacje indywidualne

28 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej w Katowicach ul. Krakowska 138 40-391 Katowice tel.fax (032) 250 47 71 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej w Katowicach ul. Krakowska 138 40-391 Katowice tel.fax (032) 250 47 71 ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej w Katowicach 40-391 Katowice, ul. Krakowska 138 tel.fax (032) 250 47 71 e mail: www:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google