Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego Rok szkolny 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego Rok szkolny 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego Rok szkolny 2014/2015

2 Układy odniesienia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Organy prowadzące szkoły i placówki Instytucje wspomagające (Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Biblioteki Pedagogiczne) Dyrektorzy szkół i placówek Nauczyciele

3 Sprawdzian po szkole podstawowej

4 Działania Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w kontekście niskiego wyniku Sprawdzianu w roku szkolnym 2013/2014 Zespół ds. Poprawy Jakości Kształcenia: współpraca z instytucjami wspomagającymi w ramach wsparcia dla szkół o niskich wynikach (bezpośrednia pomoc dla 94 szkół podstawowych) Diagnoza obszarów pracy szkół i placówek wymagających poprawy i wsparcia Określanie celów i kierunków doskonalenia jakości kształcenia i wychowania w wybranych obszarach Inspirowanie i współpraca z instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki województwa kujawsko-pomorskiego w procesie poprawy efektów kształcenia Gromadzenie i analiza efektów podejmowanych działań

5 Dobra lekcja - analiza procesu edukacyjnego na podstawie obserwacji lekcji i odpowiedzi uczniów w ankietach,,Mój dzień”,,,Moja szkoła” Dobre praktyki – Wymagania ewaluacyjne spełniane na poziomie A Rekomendacje wypracowane przez rady pedagogiczne – obszary wymagające wsparcia Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Polecenie opracowania programu poprawy efektywności kształcenia Opracowanie listy szkół podstawowych o niskim wyniku Sprawdzianu 2014 (stanin 1-2), monitorowanie działań w celu poprawy efektów kształcenia oraz organizacja i koordynowanie działań ze strony instytucji wspomagających 41 szkół podstawowych otrzymało polecenie z art. 34 ust szkoły podstawowe o niskich wynikach (stanin 1-2) – monitorowanie działań i efektów w ciągu roku szkolnego

6 Wyniki Sprawdzianu poprawiła zdecydowana większość szkół podstawowych objętych w województwie kujawsko-pomorskim wspomaganiem. W roku szkolnym 2015/2016 programem wsparcia będą objęte wszystkie szkoły podstawowe, które uzyskały wynik sprawdzianu 2015 na poziomie 1-2 stanina.

7 Efekty wspomagania Zestawienie 94 szkoły podstawowe objęte wspomaganiem Wyniki szkół 72 szkoły – wynik lepszy niż w roku szkół - wynik bez zmian 11 szkół - wynik niższy

8 Sprawdzian 2015 Wynik średni województwa na tle innych województw Wynik ogółem – j.polski i matematyka

9 Język polski

10 Matematyka

11 Język angielski

12 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół (różnica w %) Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian Wynik ogółem (język polski i matematyka)

13 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian Język polski

14 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian Matematyka

15 Wyniki sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian j.angielski

16 Sprawdzian 2015 Najlepiej opanowane umiejętności Relatywnie najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze szkół wiejskich Uwzględniając lokalizację najniższe wyniki osiągnęli uczniowie miastach powyżej 100 tys. mieszkańców Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającym i wyszukania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio (ukrytych) Z matematyki wykazali się między innymi umiejętnością opisywania części danej całości za pomocą ułamka na podstawie informacji przedstawionej graficznie. Uczniowie przystępujący do sprawdzianu z języka angielskiego i niemieckiego najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu

17 Umiejętności, które uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej opanowali słabiej Trudność sprawiło uczniom zadanie z języka polskiego z zakresu świadomości językowej sprawdzające rozpoznawanie formy przypadka wyrazu użytego w wypowiedzi. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie, które wymagało umiejętności mnożenia oraz dzielenia ułamków dziesiętnych. W językach angielskim i niemieckim najtrudniejszym dla szóstoklasistów okazało się oparte na tekście zadanie sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych.

18 Egzamin gimnazjalny 2015

19 Język polski 2015

20 Historia i WOS 2015

21 Matematyka 2015

22 Przyroda 2015

23 Język angielski 2015

24 Umiejętności uczniów woj. kujawsko-pomorskiego opanowane w stopniu wysokim: j.polski: umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury historia: umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł matematyka: umiejętność odczytywania i wykorzystywania informacji z tekstu i rysunku biologia: umiejętność interpretacji i wyjaśniania zależności między organizmami j. obce rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych rozumienie tekstów pisanych;

25 Umiejętności uczniów woj. kujawsko-pomorskiego opanowane w stopniu niskim: j.polski: funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej historia: zadania dotyczące chronologii historycznej matematyka: ocena prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków na podstawie podanej informacji chemia: rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. języki obce: poprawne stosowanie środków językowych umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej

26 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko- pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół

27 Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian język polski

28 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko- pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian historia i wos -3-2

29 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko- pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian matematyka 0 -3

30 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko- pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian przedmioty przyrodnicze -3

31 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko- pomorskim i w kraju z uwzględnieniem lokalizacji szkół Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniżej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyżej 100 tys. Ogółem cały sprawdzian język angielski

32 Podsumowanie Wynik egzaminu porównywalny z rokiem 2014  Największa poprawa z matematyki – z 14 miejsca na 9 w kontekście innych województw, w pozostałych częściach egzaminu wyniki na zbliżonym poziomie. Lepiej wypadła część matematyczno- przyrodnicza  Mniejsza różnica między wynikiem średnim naszego województwa a średnią krajową (jedynie z języka angielskiego różnica powiększyła się)  W zależności od lokalizacji szkoły relatywnie lepsze wyniki w szkołach wiejskich i miastach do 20 tys.  Wyniki zdecydowanie niższe od średniej krajowej we wszystkich kategoriach egzaminu gimnazjalnego dla miast powyżej 100 tys. Mieszkańców  21 gimnazjów objętych wspomaganiem Wyniki 14 gimnazjów – wynik lepszy 7 gimnazjów – wynik bez zmian

33 Matura 2015 Technika Stara matura

34 Zdawalność matury (%)

35 j.polski zdawalność

36 j.polski wynik średni

37 Matematyka zdawalność

38 Matematyka wynik średni

39 j.angielski zdawalność

40 j.angielski średni wynik

41 Wyniki egzaminu maturalnego województwa kujawsko-pomorskiego i kraju – stara matura (technika) Kategoriawoj. kujawsko- pomorskie kraj zdawalność6764 Język polski - zdawalność98 Język polski – wynik średni5554 Matematyka - zdawalność7170 Matematyka – wynik średni4443 Język angielski - zdawalność9190 Język angielski – wynik średni6263

42 Matura nowa formuła

43 Zdawalność (%)

44 j.polski zdawalność

45 j.polski wynik średni

46 Matematyka zdawalność

47 Matematyka wynik średni

48 j.angielski zdawalność

49 j.angielski wynik średni

50 Wyniki egzaminu maturalnego województwa kujawsko-pomorskiego i kraju – nowa matura (licea ogólnokształcące) Kategoriawoj. kujawsko- pomorskie kraj zdawalność7880 Język polski - zdawalność98 Język polski – wynik średni6566 Matematyka - zdawalność7982 Matematyka – wynik średni5255 Język angielski - zdawalność9697 Język angielski – wynik średni7577

51 Podsumowanie W kontekście wyników innych województw lepiej maturę napisali uczniowie techników, słabiej wypadła nowa matura pisana przez uczniów liceów ogólnokształcących. Uczniowie lepiej napisali egzamin z języka polskiego.

52 Wnioski z analizy ORGANIZACJI PROCESÓW EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

53 Źródło informacji moduł statystyczny na dane zebrane w ramach przeprowadzonych od r. do r. ewaluacji zewnętrznych  arkusze obserwacji lekcji;  ankiety dla uczniów „Moja szkoła” i „Mój dzień”;  wywiad z nauczycielami po obserwacji lekcji

54 CELE przygotowanie danych umożliwiających porównanie wyników uzyskanych w województwie z wynikami powiatów i gmin; określenie mocnych i słabych stron w organizacji procesów edukacyjnych; informacja nt. potrzeb w zakresie doskonalenia procesów edukacyjnych w szkołach i kierunków rozwoju;

55 Nauczyciele potrafią zainteresować mnie tematem lekcji Źródło: ankieta dla uczniów „Moja szkoła”

56 Dostałam/em dzisiaj od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć. Źródło: ankieta dla uczniów „Mój dzień”

57 Jak często na lekcji masz możliwość korzystania z tego, czego nauczyłaś/eś się na innych przedmiotach lub poza szkołą Źródło: ankieta dla uczniów „Moja szkoła”

58 REKOMENDACJE 1.Rozwijać systemowe wspomaganie szkół, które osiągają niskie wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, wykorzystując w tym celu działalność placówek doskonalenia nauczycieli 2.W szczególności wspierać szkoły w zakresie nabywania umiejętności jakościowych analiz wyników egzaminów/sprawdzianów zewnętrznych i osiągnięć uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności; formułowania wniosków z prowadzonych analiz, planowania działań adekwatnych do zdiagnozowanych problemów wdrażania zmian w realizacji procesu dydaktycznego.

59 3.Inspirować szkoły do rozwijania pracy zespołowej nauczycieli w procesie dydaktycznym, szczególnie w zakresie dokonywania analizy skuteczności prowadzonych działań oraz współpracy nauczycieli w dokonywaniu ewaluacji własnej pracy i sposobu formułowania wypływających z niej wniosków. 4.Dokonać oceny warunków dla rozwijania aktywności edukacyjnej ucznia, poszukiwania rozwiązań, kreatywności oraz możliwości współpracy – w tym umożliwiania wpływania na organizację procesów edukacyjnych.

60 Opracowano na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz informacji zamieszczonych na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych: OKE Gdańsk: OKE Jaworzno: OKE Kraków: OKE Łomża: OKE Łódź: OKE Poznań: OKE Warszawa: OKE Wrocław:


Pobierz ppt "Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego Rok szkolny 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google