Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny od roku 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny od roku 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny od roku 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ze zmianami z dnia 20.08.2010 r

2 Zasady i warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określane są w Informatorze o egzaminie gimnazjalnym ogłaszanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (na podstawie art. 9a ust. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Informator ogłaszany jest nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku 2012 opublikowany został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na stronie www.cke.edu.pl pod koniec sierpnia 2010 r.www.cke.edu.pl

3 Zgodnie z rozporządzeniem : w klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

4 Zasady ogólne: Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, zatem egzaminu nie można nie zdać. Egzamin odbywa się w kwietniu

5 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: Część humanistyczną, Część matematyczno-przyrodniczą, Część trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia.

6 Część humanistyczna trwa 150 minut składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

7 Część matematyczno-przyrodnicza trwa 150 minut. składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

8 Trzecia część egzaminu Gimnazjalista przystępuje do trzeciej części egzaminu z jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, od roku szkolnego 2013/2014 będzie można również wybrać język ukraiński. Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

9 Część trzecia egzaminu gimnazjalnego dotycząca języka obcego nowożytnego jest zdawana: na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, obie części trwają po 60 minut,

10 Wybór języka nowożytnego W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż do 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

11 Część trzecia egzaminu gimnazjalnego język obcy nowożytny poziom podstawowy Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.

12 Część trzecia egzaminu gimnazjalnego język obcy nowożytny poziom rozszerzony Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zobowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, dla poziomu III.1. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie kontynuowali w szkole nauki języka obcego na poziomie III.1. Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, po raz pierwszy brane będą pod uwagę, przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2018.

13 Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustalone zostaną dla zadań z zakresu: języka polskiego; historii i wiedzy o społeczeństwie; matematyki; przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Wyniki egzaminu są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

14 Zaświadczenie dla ucznia: Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z zakresów (języka polskiego; historii i wiedzy o społeczeństwie; matematyki; przedmiotów przyrodniczych; języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym) będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. ( wynik procentowy zaokrąglany będzie do części całkowitej np. zdający zdobył 23 pkt. na 30 możliwych, to uzyska wynik procentowy równy 77%) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe. (wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy)


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny od roku 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google