Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delegatura w Płocku Co warto wiedzieć o ewaluacji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delegatura w Płocku Co warto wiedzieć o ewaluacji?"— Zapis prezentacji:

1 Delegatura w Płocku Co warto wiedzieć o ewaluacji?

2 Delegatura w Płocku Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające, przeprowadzana jest przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. W terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji zewnętrznej zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, przedstawiają wyniki i wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej.

3 Delegatura w Płocku Zakres ewaluacji zewnętrznej -całościowa -problemowa

4 Delegatura w Płocku PROCES EWALUACJI JEST: -w pełni demokratyczny; -transparentny; -elastyczny.

5 Delegatura w Płocku Ewaluacja dzieli się na 3 etapy: 1.PRZYGOTOWANIE 2.BADANIE 3.PODSUMOWANIE i analiza zebranych danych – na ich podstawie powstaje raport.

6 Delegatura w Płocku W terminie 7 dni od dnia zebrania z radą pedagogiczną, zespół lub osoba, którzy przeprowadzili ewaluację, sporządzają raport z przeprowadzonej ewaluacji zawierający: 1)wyniki ewaluacji; 2) określenie poziomu spełniania wymagań, o których mowa w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); 3)wnioski z ewaluacji.

7 Delegatura w Płocku Raport, o którym mowa w § 9 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.

8 Delegatura w Płocku Metody i techniki badawcze 1) Badania ankietowe: -Moja szkoła - uczniowie klas o rok młodszych od najstarszych; -Mój dzień – uczniowie klas najstarszych; -rodzice uczniów klas objętych badaniem ankietowym; -nauczyciele; -dyrektor. 2) Wywiady z: dyrektorem oraz przedstawicielami: nauczycieli, uczniów, partnerów szkoły i j.s.t., pracowników niepedagogicznych i rodziców. 3) Obserwacje zajęć 4) Obserwacja szkoły, jej otoczenia oraz zachowań uczniów. 5) Analiza dokumentacji.

9 Delegatura w Płocku RESPONDENCI a) zgodnie z procedurą (np. klasy V i VI w SP, klasy III i IV w T); b) dobór respondentów (zgodnie z procedurą, w uzgodnieniu z wizytatorami ds. ewaluacji): -dobór z uwzględnieniem rodzaju i zakresu współpracy (np. partnerzy, rodzice) i wykonywanych zadań (np. pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele); -dobór losowy (np. uczniowie); b) niezależność respondentów -zadbanie o to, aby dany respondent nie występował w dwóch rolach.

10 Delegatura w Płocku PRZEBIEG EWALUACJI 1.Jawność narzędzi 2.Przebieg ewaluacji a) pismo informujące o ewaluacji (wysyłane na 30 dni przed rozpoczęciem) b) harmonogram + dostęp do narzędzi;

11 Delegatura w Płocku PRZEBIEG EWALUACJI c) przygotowanie się do odpowiedzi na pytania w narzędziach; adekwatność odpowiedzi do pytań (np. pytania do nauczycieli: – ankieta dla nauczyciela, wywiad z przedstawicielami nauczycieli);adekwatność odpowiedzi do pytań (np. pytania do nauczycieli: – ankieta dla nauczyciela, wywiad z przedstawicielami nauczycieli); niezależność respondentów (brak wzajemnej ingerencji w treści przekazywanych informacji przez poszczególne grupy respondentów);niezależność respondentów (brak wzajemnej ingerencji w treści przekazywanych informacji przez poszczególne grupy respondentów); d) zbieranie danych; e) prezentacja zebranych danych na spotkaniu rady pedagogicznej.

12 Delegatura w Płocku ZASADY ANALIZY ZEBRANYCH DANYCH

13 WYMAGANIE 2.1 Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Związek między wymaganiami a metodami zbierania danych CHARAKTERYSTYKA POZIOM D Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy CHARAKTERYSTYKA POZIOM B: Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły jest analizowa na Modyfikac je koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowan a przez nich Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowan a przez nich Wywiad z dyrektorem Analiza dokumentów Wywiad grupowy z nauczycielami Wywiad grupowy z prac. niepedagogicznymi Ankieta dla nauczycieli Analiza dokumentów Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z nauczycielami Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z nauczycielami Ankieta dla nauczycieli Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z nauczycielami Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z uczniami Wywiad z dyrektorem Wywiad grupwy z rodzicami

14 Delegatura w Płocku Poziom spełniania przez szkołę wymagań E (poziom niski) – szkoła nie spełnia wymagania na poziomie D D (poziom podstawowy) - szkoła spełnia wymaganie na poziomie D C (poziom średni) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, ale nie spełnia wymagań na poziomie B B (poziom wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D oraz na poziomie B A (poziom bardzo wysoki) - szkoła spełnia wymagania na poziomie D, na poziomie B oraz wykracza, w znaczący sposób, wyróżniający się na tle kraju, poza B.

15 Delegatura w Płocku Wnioski z ewaluacji wewnętrznej -Czy dokonywać ewaluacji wewnętrznej we wszystkich obszarach i wymaganiach? Cel ewaluacji: ROZWÓJ SZKÓŁ I PLACÓWEK

16 Delegatura w Płocku Wymaganie: Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a Ewaluacja Wymagania: Ewaluacja Wymagania: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

17 Delegatura w Płocku Wg rozporządzenia poziom D: -wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki; -w szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów; poziom B: -do analizy wyników sprawdzianu i egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników; -wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

18 Delegatura w Płocku poziom D: W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. 1.Jaką grupę respondentów wybrać i jakie zadać pytania? nauczyciele (ankieta, wywiad); analiza dokumentów (np. arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych); uczniowie (ankieta); ???

19 Delegatura w Płocku Przykłady pytań w ankiecie dla nauczycieli, np.: A)Czy zna Pan/i wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego? Tak / Nie B) Czy wdraża Pan/i wnioski sformułowane na podstawie analizy egzaminu zewnętrznego? Tak / Nie C) Proszę wymienić wnioski, które Pan/i wdrażał/a? …………………. D) Proszę opisać kilka przykładów (która klasa, temat/y lekcji, krótki opis sposobu wdrożenia, zastosowane pomysły). …………………. E) ???

20 Delegatura w Płocku Przykłady pytań w ankiecie dla uczniów, np.: W odniesieniu do konkretnego wniosku, np.: Doskonalić umiejęt. wypowiadania się w krótkich formach pisemnych. A)Jak często w tym roku szkolnym na lekcjach pisałeś samodzielnie krótkie teksty (np.: odpowiedź do zadania, notatka, opis, zaproszenie …)? 1 raz w tygodniu / 1 raz w miesiącu / … / … B) Na jakim przedmiocie najczęściej piszesz samodzielnie ww. teksty? Wymień nie więcej niż 3 przedmioty. ………………………………… C) Czy nauczyciel sprawdza poprawność napisanego przez Ciebie tekstu?zawsze / czasami / nigdy / … / … D) ???

21 Delegatura w Płocku Przykłady pytań w arkuszu analizy dokumentów, np.: -liczba obserwacji zajęć w roku szkolnym 2011/12: …. -liczba obserwowanych zajęć, na których nauczyciele wdrażali wnioski pochodzące z analiz egzaminu zewnętrznego: ….. -najczęściej wdrażane wnioski (proszę podać 3 przykłady): ………….. ……..…… ………….. -????

22 Delegatura w Płocku Wykorzystanie ewaluacji, np. do: wywołania dyskusji: czy szkoła/placówka spełnia wymagania określone w prawie?; dzielenia się w środowisku tym, co szkoła/placówka robi dobrze/bardzo dobrze; spojrzenia na swoją szkołę/placówkę na tle innych; poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co zrobić, aby zmienić stwierdzony stan?...................................... ………………………….

23 Delegatura w Płocku Dostępność procedur oraz innych materiałów i informacji www.npseo.pl

24 Delegatura w Płocku D Z I Ę K U J E M Y


Pobierz ppt "Delegatura w Płocku Co warto wiedzieć o ewaluacji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google