Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dywity, 10 wrze ś nia 2015r. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ perspektywa PROW 2014 – 2020 dla Lokalnych Grup Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dywity, 10 wrze ś nia 2015r. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ perspektywa PROW 2014 – 2020 dla Lokalnych Grup Działania."— Zapis prezentacji:

1 Dywity, 10 wrze ś nia 2015r. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ perspektywa PROW 2014 – 2020 dla Lokalnych Grup Działania

2 LGD „Warmiński Zakątek” Obszar działania: 12 GMIN z powiatów - olszty ń skiego: Dywity, Dobre Miasto, Jeziorany, - lidzbarskiego: Orneta, Lidzbark Warmi ń ski Gmina, Lidzbark Warmi ń ski miasto, Lubomino, Kiwity, - bartoszyckiego: Górowo Iławeckie Gmina, Górowo Iławeckie miasto, Bartoszyce, Bisztynek Liczba ludno ś ci na 31.12.2013: 106 857 osób

3 LGD – członkostwo, organy ORGANY STATUTOWE: - CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA: 204, w tym 12 samorz ą dów gminnych, 3 Nadle ś nictwa, 12 podmiotów gospodarczych, 3 parafie, 15 stowarzysze ń, 159 osób fizycznych, - ZARZ Ą D: 23 osoby, - RADA DS. WYBORU WNIOSKÓW: 22 osoby, - KOMISJA REWIZYJNA: 5 osób ORGANY POMOCNICZE: - KONWENT WÓJTÓW / BURMISTRZÓW - KOMISJA GRANTOWA DS. WYBORU WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE, - KOMISJA GRANTOWA DS. WYBORU WNIOSKÓW FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE - KAPITUŁA KONKURSU SERCE DLA SERCA BIURO LGD: - pracownicy zatrudnieni na umowy o prac ę : 5 - pracownicy zatrudnieni na umowy – zlecenia o charakterze długoterminowym: 3, - liczba zawieranych umów cywilnoprawnych w ci ą gu roku: 120 SIEDZIBA STOWARZYSZENIA: ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto

4 Załozenia PROW 2014 - 2020 Podej ś cie Leader b ę dzie realizowane na nast ę puj ą cych obszarach kwalifikuj ą cych si ę do wsparcia: 1)gminy wiejskie 2) gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wył ą czeniem miast powy ż ej 20 000 mieszka ń ców. Jedna Lokalna Strategia Rozwoju b ę dzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 i maximum 150 000 mieszka ń ców i obejmuj ą cym obszar przynajmniej 2 gmin.

5 19.1. Wsparcie przygotowawcze (LGD) 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (beneficjenci, LGD) 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania (LGD) 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji (LGD) ZAKRES WSPARCIA DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

6 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014 - 2020 1) Wspieranie udziału społeczno ś ci lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczno ś ci lokalnej w zakresie ochrony ś rodowiska i zmian klimatycznych, tak ż e z wykorzystaniem rozwi ą za ń innowacyjnych 2) Rozwój przedsi ę biorczo ś ci na obszarze obj ę tym LSR: a) podejmowanie działalno ś ci gospodarczej: - dla osób, które podmiot przez co najmniej dwa lata nie były wpisane do rejestru/ewidencji działalno ś ci gospodarczej. - utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). - pomoc mo ż e by ć przyznana tylko raz danemu podmiotowi - podmiot nie otrzymał dotychczas wsparcia na ten cel - podmiot nie podlega KRUS, chyba ż e podejmuje działalno ść w obszarze produkcji artykułów spo ż ywczych lub napojów b) dywersyfikacja ź ródeł dochodu w gospodarstwie c) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego d) podnoszenie kompetencji przedsi ę biorczych osób z obszaru LSR,

7 e) rozwijanie przedsi ę biorstw - wnioskodawca prowadzi mikroprzedsi ę biorstwo lub małe przedsi ę biorstwo - uzyskanie pomocy wymaga utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy - podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpocz ę cie działalno ś ci gospodarczej, pomoc na rozwój tej działalno ś ci mo ż e by ć przyznana nie wcze ś niej ni ż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy - pomoc w zakresie działalno ś ci przetwórczej tylko dla podmiotów, którym nie przyznano pomocy ani na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, ani w ramach działania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych”

8 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014 - 2020 3) Tworzenie sieci podmiotów prowadz ą cych działalno ść na obszarze obj ę tym LSR, współpracuj ą cych w zakresie: - ś wiadczenia usług turystycznych - krótkich ła ń cuchów ż ywno ś ciowych - rynków zbytu produktów i usług lokalnych 4) Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wył ą czeniem targowisk 5) Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru 6) Rozwój ogólnodost ę pnej i niekomercyjnej infrastruktury: a) turystycznej lub rekreacyjnej b) kulturalnej c) drogowej gwarantuj ą cej spójno ść terytorialn ą w zakresie wł ą czenia społecznego 7) Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury

9 Beneficjenci: Osoby fizyczne: UE, pełnoletnie, zamieszkałe na terenie LGD lub podejmuj ą ce/prowadz ą ce działalno ść gospodarcz ą, której miejsce wykonywania wskazane w odpowiednim rejestrze znajduje si ę na tym obszarze. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj ą ce osobowo ś ci prawnej, którym ustawy przyznaj ą zdolno ść prawn ą, których siedziba b ą d ź oddział znajduje si ę na terenie LGD z wył ą czeniem województwa LGD: na projekty grantowe oraz operacje własne O grant w ramach projektu grantowego mog ą ubiega ć si ę tak ż e Jednostki organizacyjne nieposiadaj ą ce osobowo ś ci prawnej, prowadz ą ce działalno ść oraz posiadaj ą ce siedzib ę na obszarze obj ę tym LSR.

10 Beneficjentem mo ż e by ć LGD jedynie w przypadku: - Projektów grantowych – składaj ą cych si ę z szeregu grantów, realizowanych przez podmioty działaj ą ce na obszarze obj ę tym LSR. Granty s ą komplementarne – przyczyniaj ą si ę ł ą cznie do zało ż onych dla danego projektu grantowego celów i wska ź ników. - Operacji własnych – z zastosowaniem niedyskryminuj ą cej i przejrzystej procedury wyboru, pozwalaj ą cej unika ć konfliktu interesów.

11 Premiowane b ę d ą operacje spełniaj ą ce jedno lub kilka z poni ż szych kryteriów: innowacyjne przewiduj ą ce zastosowanie rozwi ą za ń sprzyjaj ą cych ochronie ś rodowiska lub klimatu generuj ą ce nowe miejsca pracy (obowi ą zkowe dla operacji zwi ą zanych z przedsi ę biorczo ś ci ą ) realizowane przez podmioty zakładaj ą ce działalno ść, której podstaw ę b ę d ą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze LSR) ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych okre ś lonych w LSR.

12 Kwoty i wielko ść wsparcia: Rozpocz ę cie działalno ś ci gospodarczej 100.000 zł (ryczałt – transze 70/30%) Poziom dofinansowania 100 % kk Rozwijanie działalno ś ci gospodarczej 300.000 zł (ryczałt – transze 70/30%) Poziom dofinansowania 50 % kk (70% w przypadku działalno ś ci dot. Zaspokajania potrzeb społecznych) Inkubatory przetwórstwa lokalnego 500.000 zł (ryczałt – transze 70/30%) Poziom dofinansowania 50 % kk (70% w przypadku działalno ś ci dot. Zaspokajania potrzeb społecznych) Pozostałe projekty – limit na Beneficjenta 300.000 zł Poziom dofinansowania 80 % kk (100% w przypadku projektów dot. zaspokajania potrzeb społecznych) JEDNOSTKI SAMORZ Ą DU TERYTORIALNEGO – 63,63% KK

13 Kwoty i wielko ść wsparcia: W przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 500.000 zł / miejscowo ść w okresie realizacji Programu. Limit dla grupy nieformalnej – niezale ż ny od limitu osoby prawnej ubiegaj ą cej si ę o wsparcie na jej rzecz, liczony odr ę bnie dla ka ż dej grupy. Limit pomocy w ramach programu dla tego typu odbiorcy to 100.000 zł Grant: 5 – 50 tys. złotych Operacje realizowane poza projektami grantowymi maj ą warto ść całkowit ą wi ę ksz ą ni ż 50 000 zł. Jednostki sektora finansów publicznych: do 20% projektu grantowego (nie dotyczy operacji na rzecz sformalizowanych grup nie posiadaj ą cych osobowo ś ci prawnej) W przypadku realizacji projektów w partnerstwie (co najmniej 2 partnerów), limity partnerów pomniejszane s ą proporcjonalnie

14 MAŁGORZATA OFIERSKA Tel. 89 6160058 / 668845263 e-mail: malgorzata.ofierska@warminskizakatek.com.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dywity, 10 wrze ś nia 2015r. ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ perspektywa PROW 2014 – 2020 dla Lokalnych Grup Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google