Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan wskaźników w projekcie PROW 2014-2020 dla działania LEADER (7.04.2014) maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan wskaźników w projekcie PROW 2014-2020 dla działania LEADER (7.04.2014) maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Plan wskaźników w projekcie PROW 2014-2020 dla działania LEADER (7.04.2014) maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Cel i założenia w zależności od zakresu operacji/tematyki przyjętego do realizacji w ramach danej strategii (np. turystyka, dziedzictwo lokalne), LGD będzie zobowiązana do umieszczenia w analizie wskaźnikowej obowiązkowych wskaźników podanych w Programie dla danego obszaru tematycznego nie dotyczy wskaźników oddziaływania służy wykorzystaniu do porównywania lub agregacji na poziomie Programu danych w ramach podobnych operacji/przedsięwzięć realizowanych w ramach poszczególnych strategii

3 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Koszty bieżące: PRODUKTREZULTAT Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa

4 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Animacja: PRODUKTREZULTAT Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD

5 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Realizacja LSR - przedsiębiorczość: PRODUKTREZULTAT Liczba projektów polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) Liczba projektów polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

6 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Realizacja LSR - przedsięwzięcia szkoleniowe: PRODUKTREZULTAT Liczba szkoleń Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych

7 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Realizacja LSR - turystyka: PRODUKTREZULTAT Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba nowych miejsc noclegowych Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR

8 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Realizacja LSR - dziedzictwo: PRODUKTREZULTAT Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty Liczba projektów obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

9 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Realizacja LSR - infrastruktura służąca przetwarzaniu produktów rolnych udostępniania lokalnym przetwórcom: PRODUKTREZULTAT Liczba centrów przetwórstwa lokalnego Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

10 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Realizacja LSR – infrastruktura techniczna: PRODUKTREZULTAT Liczba projektów infrastruktury technicznej Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej

11 Planowane dodatkowe wskaźniki dla działania Leader Projekty współpracy: PRODUKTREZULTAT Liczba przygotowanych projektów współpracy Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: -ludzkie -przyrodnicze -kulturowe -historyczne -turystyczne -produkty lokalne Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: -przedsiębiorcy -grupy defaworyzowane (określone w LSR) -młodzież -turyści Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Plan wskaźników w projekcie PROW 2014-2020 dla działania LEADER (7.04.2014) maj 2014 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google