Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Organizacje pozarządowe jako beneficjent PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 Tomasz Karaczyn Opole, 3 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Organizacje pozarządowe jako beneficjent PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 Tomasz Karaczyn Opole, 3 października."— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Organizacje pozarządowe jako beneficjent PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 Tomasz Karaczyn Opole, 3 października 2014 r.

2 LEGISLACJA PROW 2014-2020 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 Projekt ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność strona www

3 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Projekt PROW 2014-2020 Projekt PROW 2014-2020 Projekt PROW 2014-2020 6 osi priorytetowych 14 działań + Pomoc techniczna

4 Działania PROW 2014-2020 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020  Transfer wiedzy i działalność informacyjna  Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw  Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych  Inwestycje w środki trwałe  Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych  Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej  Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

5 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020  Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów  Tworzenie grup i organizacji producentów  Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne  Rolnictwo ekologiczne  Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami  Współpraca  LEADER Działania PROW 2014-2020

6 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Projekt Działania wdrażane przez SWO SWO  SCALANIE  PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH  LEADER  SCALANIE  PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH  LEADER

7 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich ZAKRES POMOCY operacje z zakresu gospodarki-wodnościekowej budowa lub modernizacja dróg lokalnych odnowienie obiektów zabytkowych / charakterystycznych dla budownictwa regionalnego CEL POMOCY poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług, w tym infrastruktury technicznej i kulturalnej, dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie BENEFICJENCI: gmina spółka, w której udziały mają wyłącznie JST związek międzygminny powiat

8 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

9 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego BENEFICJENCI: gmina instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

10 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej BENEFICJENCI: gmina i instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

11 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług BENEFICJENCI: gmina powiat lub ich związki Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

12 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER LEADERLEADER RLKSRLKS wsparcie z EFRROW założenia UMOWA PARTNERSTWA założenia UMOWA PARTNERSTWA

13 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - realizacja LEADER LEADER > 20 000 mieszkańców JEDNA LSR min 30 000 mieszkańców max 150 000 mieszkańców min obszar 2 gmin

14 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 wzmocnienie kapitału społecznego rozwój przedsiębiorczości, bez świadczenia usług rolniczych różnicowanie źródeł dochodu podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR rozwój produktów lokalnych rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk zachowanie dziedzictwa lokalnego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:  turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej  technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych LEADER - zakres

15 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Beneficjenci: stowarzyszenie fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST Poddziałanie Wsparcie przygotowawcze LEADER Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych Szkolenia i tworzenie sieci kontaktów Współpraca i włączenie lokalnych społeczności PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE LSR

16 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 Poddziałanie Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju SPEŁNIENIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W LSR Beneficjenci: osoby fizyczne osoby prawne JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe spółdzielnie kościoły i związki wyznaniowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej LEADER - LSR

17 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - beneficjenci OPERACJE PARASOLOWE grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) OPERACJE Z INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TYLKO gminy i powiaty oraz ich związki lub jednostki organizacyjne

18 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020  zakup dóbr i usług  roboty budowlane  organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, wydarzeń promocyjnych, itp.  najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów  zakup specjalistycznych środków transportu  zatrudnienie osób zaangażowanych w szkolenia, funkcjonowanie nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego  inne koszty związane z realizacją operacji LEADER - kwalifikowalność

19 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - warunki pomocy 1. WNIOSKODAWCA doświadczeniepotencjałkwalifikacje prowadzi działalność związaną operacją lub 2. UZASADNIENIE EKONOMICZNIE nieodpłatne/niekomercyjne udostępnienie obiektów/ infrastruktury technicznej szkolenia promocja turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów i rynków lokalnych

20 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - warunki pomocy 3. NIERUCHOMOŚĆ własność lub prawo do dysponowania 4. OPERACJI Z ZAKRESU TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA SIECI I FUNKCJONOWANIA SIECI min 2 partnerów prowadzących działalność ukierunkowaną na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych

21 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - warunki pomocy 5. INFRASTRUKTURA 5. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA KANALIZACYJNA 6. INFRASTRUKTURA DROGOWA

22 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 muszą być spełnione Powyższe warunki muszą być spełnione również w ramach realizacji operacji parasolowej i podlegają weryfikacji w odniesieniu do odbiorców realizujących mikroprojekty LEADER - warunki pomocy

23 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - brak pomocy przedsiębiorca nie wykonujący działalności jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej - osoba fizyczna nie może być ubezpieczona w KRUS - wyjątek operacje z zakresu przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych operacje służące zaspokajaniu potrzeb beneficjenta organizację operacji cyklicznych - wyjątek wydarzenia inicjujące cykl wydarzeń lub specyficzne dla danej LSR, wskazanych i uzasadnione w LSR promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług

24 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LGD wybiera operacje – jedną lub kilka: 1)innowacyjne 2)przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 3)generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe w przypadku operacji związanych z przedsiębiorczością) 4)realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne 5)ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR LEADER - kryteria wyboru

25 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 WSPÓŁPRACA: międzyterytorialna międzynarodowa BENEFICJENCI: LGD LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020 Poddziałanie Wdrażanie projektów współpracy LEADER przygotowanie realizacja

26 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 WSPARCIE PRZEZ DORADZTWO LGD opracowanie projektów przygotowanie wniosków realizacja projektów Poddziałanie Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji LEADER funkcjonowanie biura LGD doskonalenie zawodowe BENEFICJENCI: LGD LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW 2014-2020

27 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - wybór LSR INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA LSR art. 32 - 34 rozporządzenie UE Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KOMITET WYBIERAJĄCY KONKURS

28 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 zaproszenia dla LGD na wybór ich LSR nie później niż 9 miesięcy przed ostateczną datą przewidzianą na wybór LSR do realizacji LEADER - wybór LSR nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa ZAŁOŻENIA - TERMINY

29 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 LEADER - wybór LSR PROW 2014-2020 RLKS Wybrana może zostać LSR, która będzie realizowana przez LGD działającą w formie prawnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną przewidzianego w przepisach ustawy o realizacji PROW 2014-2020 oraz RLKS

30 Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW 2014-2020 max o iloczyn liczby ludności ponad przyjęte min (30 tys. mieszkańców) oraz dodatkowej kwoty LEADER - wybór LSR JEDNAKOWY TERMIN CAŁY KRAJ JEDNAKOWE KRYTERIA I WYBORU BUDŻET BUDŻET - PO OCENIE LSR KWOTA PODSTAWOWA ZWIĘKSZENIE

31 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Organizacje pozarządowe jako beneficjent PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 Tomasz Karaczyn Opole, 3 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google