Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacje pozarządowe jako beneficjent

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacje pozarządowe jako beneficjent"— Zapis prezentacji:

1 Organizacje pozarządowe jako beneficjent
DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Organizacje pozarządowe jako beneficjent PROW   Tomasz Karaczyn Opole, 3 października 2014 r.

2 LEGISLACJA PROW Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich Projekt ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność strona www Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

3 Projekt Projekt PROW 2014-2020 6 osi priorytetowych PROW 2014-2020
14 działań + Pomoc techniczna Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

4 Działania PROW 2014-2020 Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Inwestycje w środki trwałe Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

5 Działania PROW Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów Tworzenie grup i organizacji producentów Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami Współpraca LEADER Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

6 SWO Działania wdrażane przez SWO Projekt SCALANIE
PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH LEADER SWO Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

7 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
CEL POMOCY poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych usług, w tym infrastruktury technicznej i kulturalnej, dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie ZAKRES POMOCY operacje z zakresu gospodarki-wodnościekowej budowa lub modernizacja dróg lokalnych odnowienie obiektów zabytkowych / charakterystycznych dla budownictwa regionalnego BENEFICJENCI: gmina spółka, w której udziały mają wyłącznie JST związek międzygminny powiat Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

8 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

9 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego BENEFICJENCI: gmina instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

10 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej BENEFICJENCI: gmina i instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

11 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług BENEFICJENCI: gmina powiat lub ich związki Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

12 LEADER RLKS LEADER UMOWA PARTNERSTWA wsparcie z EFRROW założenia
Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

13 LEADER - realizacja LEADER > 20 000 mieszkańców JEDNA LSR
min mieszkańców max mieszkańców min obszar 2 gmin Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

14 LEADER - zakres wzmocnienie kapitału społecznego
rozwój przedsiębiorczości, bez świadczenia usług rolniczych różnicowanie źródeł dochodu podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR rozwój produktów lokalnych rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk zachowanie dziedzictwa lokalnego rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

15 LEADER PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE LSR Beneficjenci:
Poddziałanie Wsparcie przygotowawcze PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE LSR Współpraca i włączenie lokalnych społeczności Szkolenia i tworzenie sieci kontaktów Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych Beneficjenci: stowarzyszenie fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

16 SPEŁNIENIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W LSR
LEADER - LSR Poddziałanie Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju SPEŁNIENIE CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W LSR Beneficjenci: osoby fizyczne osoby prawne JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe spółdzielnie kościoły i związki wyznaniowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

17 OPERACJE Z INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
LEADER - beneficjenci OPERACJE PARASOLOWE grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) TYLKO gminy i powiaty oraz ich związki lub jednostki organizacyjne OPERACJE Z INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

18 LEADER - kwalifikowalność
zakup dóbr i usług roboty budowlane organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, wydarzeń promocyjnych, itp. najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów zakup specjalistycznych środków transportu zatrudnienie osób zaangażowanych w szkolenia, funkcjonowanie nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego inne koszty związane z realizacją operacji Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

19 prowadzi działalność związaną operacją
LEADER - warunki pomocy 1. WNIOSKODAWCA lub lub lub doświadczenie kwalifikacje potencjał prowadzi działalność związaną operacją 2. UZASADNIENIE EKONOMICZNIE nieodpłatne/niekomercyjne udostępnienie obiektów/ infrastruktury technicznej szkolenia promocja turystyki, rekreacji, kultury, dziedzictwa, produktów i rynków lokalnych Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

20 LEADER - warunki pomocy
3. NIERUCHOMOŚĆ własność lub prawo do dysponowania 4. OPERACJI Z ZAKRESU TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA SIECI min 2 partnerów prowadzących działalność ukierunkowaną na tworzenie krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków lokalnych lub usług turystycznych Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

21 LEADER - warunki pomocy
5. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA 6. INFRASTRUKTURA DROGOWA Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

22 LEADER - warunki pomocy
Powyższe warunki muszą być spełnione również w ramach realizacji operacji parasolowej i podlegają weryfikacji w odniesieniu do odbiorców realizujących mikroprojekty Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

23 LEADER - brak pomocy przedsiębiorca nie wykonujący działalności jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo rozpoczęcie prowadzenia działalności pozarolniczej - osoba fizyczna nie może być ubezpieczona w KRUS - wyjątek operacje z zakresu przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych operacje służące zaspokajaniu potrzeb beneficjenta organizację operacji cyklicznych - wyjątek wydarzenia inicjujące cykl wydarzeń lub specyficzne dla danej LSR, wskazanych i uzasadnione w LSR promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

24 LEADER - kryteria wyboru
LGD wybiera operacje – jedną lub kilka: innowacyjne przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska generujące nowe miejsca pracy (obowiązkowe w przypadku operacji związanych z przedsiębiorczością) realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

25 Wdrażanie projektów współpracy
LEADER Poddziałanie Wdrażanie projektów współpracy przygotowanie realizacja WSPÓŁPRACA: międzyterytorialna międzynarodowa BENEFICJENCI: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

26 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
LEADER Poddziałanie Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji funkcjonowanie biura LGD doskonalenie zawodowe WSPARCIE PRZEZ DORADZTWO LGD opracowanie projektów przygotowanie wniosków realizacja projektów BENEFICJENCI: LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków PROW Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

27 INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA art. 32 - 34 rozporządzenie UE
LEADER - wybór LSR INSTYTUCJA ODPOWIEDZIALNA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA KONKURS LSR KOMITET WYBIERAJĄCY art rozporządzenie UE Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

28 LEADER - wybór LSR ZAŁOŻENIA - TERMINY
nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa zaproszenia dla LGD na wybór ich LSR nie później niż 9 miesięcy przed ostateczną datą przewidzianą na wybór LSR do realizacji Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

29 LEADER - wybór LSR Wybrana może zostać LSR, która będzie realizowana przez LGD działającą w formie prawnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną przewidzianego w przepisach ustawy o realizacji PROW oraz RLKS Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

30 LEADER - wybór LSR CAŁY KRAJ BUDŻET - PO OCENIE LSR JEDNAKOWY TERMIN
JEDNAKOWE KRYTERIA I WYBORU BUDŻET - PO OCENIE LSR KWOTA PODSTAWOWA max o iloczyn liczby ludności ponad przyjęte min (30 tys. mieszkańców) oraz dodatkowej kwoty ZWIĘKSZENIE Źródło: Opracowanie własne DOW na podstawie projektu PROW

31 DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacje pozarządowe jako beneficjent"

Podobne prezentacje


Reklamy Google