Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wzp.p l PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wzp.p l PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 www.wzp.p l PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

2 www.wzp.p l Przewidywany harmonogram prac maj 2015 – planowane ogłoszenie naboru na wsparcie przygotowawcze dla Lokalnych Grup Działania sierpień 2015 – przewidywane ogłoszenie naboru na wybór LGD styczeń 2016 – przewidywane podpisanie umów z LGD Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przewiduje, iż nabory w ramach pozostałych działań nie będą ogłaszane wcześniej niż na przełomie 2015 r./2016 r.

3 www.wzp.p l Inwestycje w środki trwałe – Scalanie gruntów (priorytet 2) Budżet w skali kraju: 138 994 740 euro Beneficjenci: Starosta

4 www.wzp.p l Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (priorytet 3 i 6) Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

5 www.wzp.p l Budżet w skali kraju: 1 000 000 049 euro Budżet w skali kraju: 75 000 000 euro Priorytet 3 - Targowiska: Priorytet 6 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich:

6 www.wzp.p l Leader (priorytet 6) Poddziałania: Wsparcie przygotowawcze – planowane ogłoszenie naboru maj 2015 Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju ( m.in. operacje grantowe) – Termin uruchomienia jest uzależniony od wyboru LGD. Wdrażanie projektów współpracy – Termin uruchomienia jest uzależniony od wyboru LGD. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji – Termin uruchomienia jest uzależniony od wyboru LGD. Budżet w skali kraju: 734 999 913 euro

7 www.wzp.p l Realizacja operacji w ramach LSR (zakres wsparcia) W ramach głównego celu szczegółowego 6B wspierane będą operacje mające na celu: 1.Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; 2.Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 3.Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 4.Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

8 www.wzp.p l 5.Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji 6.Rozwój produktów lokalnych; 7.Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; 8.Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 9.Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 10.Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego Realizacja operacji w ramach LSR (zakres wsparcia)

9 www.wzp.p l Z zakresu dotyczącego zakładania, rozwoju działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji źródeł dochodu wyklucza się: 1. świadczenie usług rolniczych, 2. prowadzenia działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków, 3. prowadzenia działalności, która ze względu na swoją skalę nie będzie mogła być realizowana w ramach LSR np. górnictwo, hutnictwo, transport lotniczy, transport kolejowy. Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, miejscową infrastrukturę, lokalizację (położenia geograficzne), dziedzictwo, potencjał mieszkańców, itp. oraz powinny być w stosunku do siebie komplementarne i w sposób bezpośredni przyczyniać się do realizacji celów określonych w LSR.

10 www.wzp.p l Realizacja operacji w ramach LSR (Wysokość wsparcia) Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). Beneficjenci: Osoby fizyczne. Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

11 www.wzp.p l W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana: a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą, b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą, c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej, - wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. W przypadku operacji w zakresie przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych beneficjentem może być również osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie

12 www.wzp.p l Limity pomocy na beneficjentów: Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD - maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego. Limity pomocy na operacje: Limit na operacje - 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej - 100 000 PLN kwoty pomocy. Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy. Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR.

13 www.wzp.p l Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR. Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów: innowacyjne; przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu; generujące nowe miejsca pracy; realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju); ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

14 www.wzp.p l W przypadku konkursów na realizację operacji z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości oraz dywersyfikacji źródeł dochodu obowiązkowe jest stosowanie kryterium odnoszącego się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowe punkty należy przyznać operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum. W przypadku operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, LGD przewidzi w kryteriach wyboru preferencje dla operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.

15 www.wzp.p l W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). Pomoc nie jest przyznawana na: operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług. W ramach działania LEADER jeden przedsiębiorca nie może uzyskać wsparcia zarówno na utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, jak i na tworzenie lub rozwój przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa.

16 www.wzp.p l Dziękuję za uwagę Arkadiusz Żych Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Www.wzp.p l PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google