Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie do realizacji przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie do realizacji przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie do realizacji przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego

2 PROW 2014-2020 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie wdrażał działania w zakresie następujących priorytetów: Priorytet 3 Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi - targowiska Priorytet 6 Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi – pozostałe zakresy Leader

3 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich ZAKRESY DZIAŁANIA: Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług – Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

4 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług Beneficjenci gmina/związek gmin powiat/ związek powiatów Warunki operacji: realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców ogólnodostępna, niekomercyjna spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 1 mln zł. zł /beneficjenta/okres realizacji PROW 2014-2020 Wkład EFRROW: do 63,63 % Wkład beneficjenta : min. 36,37%

5 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych Beneficjenci gmina/związek gmin spółka, w której udziały mają wyłącznie JST Warunki operacji: w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców), lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości - powyżej 5 tys. mieszkańców) poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych niekomercyjna spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 2 mln zł. /beneficjenta/okres realizacji PROW 2014-2020 Wkład EFRROW: do 63,63 % Wkład beneficjenta : min. 36,37%

6 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Beneficjenci gmina, powiat lub ich związki Warunki operacji: w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców), lub miejskiej (z wyłączeniem miejscowości - powyżej 5 tys. mieszkańców) niekomercyjna spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości ma na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 3 mln zł. zł /beneficjenta/okres realizacji PROW 2014-2020 Wkład EFRROW: do 63,63 % Wkład beneficjenta : min. 36,37%

7 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego Odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych; zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie Beneficjenci gmina lub instytucja kultury (dla której organizatorem jest JST) Warunki operacji: w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców), lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości - powyżej 5 tys. mieszkańców) niekomercyjna, ogólnodostępna, w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości została zaakceptowana przez JST, które powołało instytucję kultury dotycząca obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków WYSOKOŚĆ WSPARCIA: do 500 tys. zł /beneficjenta/ okres realizacji PROW 2014 Wkład EFRROW: do 63,63 % Wkład beneficjenta : min. 36,37%

8 Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej Beneficjenci gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST (budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w tym świetlice i domy kultury) gmina (kształtowanie przestrzeni publicznej) Warunki operacji: w gminie: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców), lub miejskich (z wyłączeniem miejscowości - powyżej 5 tys. mieszkańców) ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych, nie komercyjne spójna z dok. planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości została zaakceptowana przez JST, które powołało instytucję kultury WYSOKOŚĆ WSPARCIA: -do 500 tys. zł /beneficjenta/ okres realizacji PROW 2014-2020 Wkład EFRROW: do 63,63 % Wkład beneficjenta : min. 36,37%

9 LEADER Zakresy wsparcia 1.Wsparcie przygotowawcze 2.Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 3.Wdrażanie projektów współpracy 4.Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

10 LEADER Wsparcie przygotowawcze Pomoc ma formę ryczałtowej płatności Beneficjenci stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST Warunki obszar wiejski lub zawierający obszar wiejski obszar, na którym realizowana ma być LSR, składa się z min. 2 gmin i zamieszkiwany jest przez 30 -150 tys. mieszkańców członkami (partnerami) wnioskodawcy jest przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdego sektora (społecznego, gospodarczego i publicznego) z każdej gminy, objętej LSR WYSOKOŚĆ WSPARCIA: Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów

11 LEADER – zakres wsparcia Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju 1.wzmocnienie kapitału społecznego 2.zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości 3.dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom 4.podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy

12 LEADER- zakres wsparcia 5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji 6. rozwój produktów lokalnych 7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk 8. zachowanie dziedzictwa lokalnego 9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

13 LEADER Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju Pomoc ma formę refundacji kosztów Beneficjenci (w zależności od zakresu operacji) osoby fizyczne osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną

14 Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi - targowiska 3 324 699 Euro (EFRROW) 5 225 174 Euro – Środki publiczne ogółem Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi – pozostałe zakresy 37 731 589 Euro (EFRROW) 59 300 003 Euro – Środki publiczne ogółem Leader 28 668 048 Euro (EFRROW) 45 055 495 Euro – Środki publiczne ogółem Przewidywany budżet dla województwa kujawsko-pomorskiego

15 PROW 2007-2013PROW 2014-2020 DziałanieZakresDziałanieZakres Odnowa i rozwój wsi 1. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów: a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury 2. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej 3. Budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno- kulturalnych 4. Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne 5. Odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci 6. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów Podstawowe usługi na obszarach wiejskich i odnowa wsi 1. Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług 2. Operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 3. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych 4. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego 5. Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Gospodarka wodno-ściekowa 2. Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych 3. Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy 4. Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowiska stałego 5. Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacja takiej infrastruktury

16 PROW 2007-2013PROW 2014-2020 DziałanieZakresDziałanieZakres Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez: 1. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 2. Scalanie gruntów 1. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi: - Kształtowanie przekroju podłużnego koryta cieku naturalnego - Budowa lub remont wałów przeciwpowodziowych - Budowa lub remont rurociągów 2. Scalanie gruntów: - Opracowanie projektu scalenia - Poscaleniowe zagospodarowanie terenu Inwestycje w środki trwałe: Poddziałanie: Scalanie gruntów 1. Scalanie gruntów: - Opracowanie projektu scalenia - Poscaleniowe zagospodarowanie terenu

17 PROW 2007-2013PROW 2014-2020 DziałanieZakresDziałanieZakres LEADER 1. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 2. Wdrażanie projektów współpracy 3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: - Odnowa i rozwój wsi - Małe projekty a) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR b) Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej c) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR d) Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego e) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwa, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw LEADER 1. Wsparcie przygotowawcze 2. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 3. Wdrażanie projektów współpracy 4. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju - wzmocnienie kapitału społecznego - rozwój przedsiębiorczości (bez świadczenia usług rolniczych) - dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego - podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów - rozwój produktów lokalnych - rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk - zachowanie dziedzictwa lokalnego - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury drogowej

18 Dziękuję za uwagę Mariusz Kiernozek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie do realizacji przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google