Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Instrument RLKS propozycją Komisji Europejskiej na nowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Instrument RLKS propozycją Komisji Europejskiej na nowy."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną

2 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Instrument RLKS propozycją Komisji Europejskiej na nowy okres programowania. Znaczące wzmocnienie wymiaru terytorialnego polityki Unii Europejskiej poprzez zastosowanie nowego instrumentu rozwoju - oddanie w ręce lokalnych społeczności możliwości decydowania o części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny. RLKS będzie kontynuacją i rozwinięciem podejścia LEADER z perspektywy finansowej 2007-2013. RLKS ma wspierać oddolne inicjatywy w sposób kompleksowy i zintegrowany.

3 Stosowanie instrumentu RLKS: 1.dobrowolne w przypadku polityki spójności (EFS i EFRR) i Wspólnej Polityki Rybackiej (EFMiR), 2.obligatoryjne dla Wspólnej Polityki Rolnej (min. 5% środków EFRROW). W ten sposób RLKS może być skierowany do różnego typu obszarów, nie tylko obszarów wiejskich. W ramach EFRROW podejście RLKS będzie wdrażane w PROW 2014-2020, natomiast w zakresie pozostałych funduszy, w zależności od decyzji samorządu województwa, w ramach RPO. Instrument RLKS daje możliwość realizacji operacji na różnego typu terytoriach: Na obszarach wiejskich z EFRROW (na obszarze całego kraju z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców); Na obszarach rybackich z EFMiR; Oraz w zależności od decyzji poszczególnych samorządów województw na obszarze całego kraju z EFS i EFRR, przy czym na obszarach wiejskich i rybackich jako uzupełnienie wsparcia z EFRROW i EFMiR

4 Dopuszcza się realizację strategii jedno lub wielofunduszowych, przy zachowaniu zasady 1 LGD – I obszar – 1 LSR (wyjątek – obszary rybackie, gdzie możliwe dodatkowo strategie branżowe). W przypadku dużych miast istnieje możliwość realizacji RLKS na obszarze jednej gminy bądź na obszarach mniejszych niż gmina – w dzielnicach miast lub wydzielonych częściach dzielnic. W przypadku LGD na obszarach wiejskich i rybackich liczba ludności objęta LSR powinna wynosić od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców i obejmować co najmniej dwie gminy. W przypadku LGD na obszarach miejskich minimalna liczba ludności powinna wynosić 20 tys. mieszkańców. Obszar LSR musi być spójny terytorialnie i mieć wystarczająco duży potencjał absorpcji środków przy jednoczesnym lokalnym charakterze.

5 Rodzaje projektów w ramach LSR: Projekty indywidualne składane do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego przez beneficjentów innych niż LGD; Projekty parasolowe, w ramach których LGD organizuje konkursy na realizację mikroprojektów, zapewniając ich rozliczanie i odpowiadając przed Zarządem Województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wskazanych w „parasolu”; Projekty „własne” LGD, wynikające z LSR.

6 Zakres wsparcia w ramach instrumentu RLKS: Wsparcie przygotowawcze – udzielane na etapie poprzedzającym wybór LSR, dotyczące zawiązywania partnerstwa bądź wzmacniania partnerstwa już istniejącego Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (w ramach EFRROW): Szkolenia w zakresie podnoszenia kompetencji, aktywizacji zawodowej i reorientacji zawodowej indywidualnych odbiorców zgłaszających się do LGD; Zakładanie przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorczości, w tym przetwórstwa produktów rolnych; Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego; Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywności; Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny; Promowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego; Tworzenie, rozbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej (żłobków, przedszkoli, placówek dziennego pobytu osób starszych i niepełnosprawnych, instytucji kultury). Wdrażanie projektów współpracy (w ramach EFRROW) – projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej LGD. Koszty bieżące – koszty związane z funkcjonowaniem LGD. Aktywizacja – wsparcie procesu aktywizacji ludności objętej LSR.

7 Rodzaje wsparcia w ramach instrumentu RLKS w RPO WK-P 2014-2020: 1.Odnowa społeczno-gospodarcza miejscowości. 2.Rozwijanie usług ukierunkowanych na wspieranie rodzin w wypełnianiu ról społeczno-wychowawczych, przezwyciężających indywidualne bariery poprzez finansowanie „Centrów dla rodzin”. 3.Wsparcie w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych oraz budowie sieci współpracy lokalnych podmiotów na rzecz rozwoju spółdzielni socjalnych. 4.Działania związane z pobudzaniem lokalnej przedsiębiorczości (w tym wsparcie inwestycyjne i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej).

8 Mechanizm wyboru grup lokalnych Podstawową rolę koordynacyjną nad LGD będzie pełnić Zarząd Województwa. Wybór LGD do realizacji LSR: wspólny komitet wybierający na poziomie regionalnym, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele SW oraz społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz wyboru LSR komitet będzie pełnił także rolę koordynacyjną wdrażania całości podejścia RLKS w województwie. W posiedzeniach komitetu będą mogli uczestniczyć przedstawiciele ministerstw właściwych dla rozwoju wsi oraz rozwoju regionalnego. Komitet wybierający będzie mógł być wspierany komitetem doradczym, złożonym z ekspertów.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Instrument RLKS propozycją Komisji Europejskiej na nowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google