Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Rolny na rzecz"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz
     Rozwoju Obszarów Wiejskich „Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1

2 Wsparcie przygotowawcze
Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie przygotowawcze O pomoc może się ubiegać podmiot będący: Stowarzyszeniem Fundacją Związkiem stowarzyszeń

3 Warunki przyznania pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc jest przyznawana jeżeli poza spełnieniem warunków określonych w art. 16 ustawy o rozwoju lokalnym podmiot ubiegający się o wsparcie spełni poniższe warunki Przedstawi: - opis obszaru planowanego do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej „LSR”, w tym opis spójności tego obszaru, - plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem jego realizacji;

4 Warunki przyznania pomocy cd.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich wśród jego członków lub podmiotów, które zobowiązały się do współpracy z tym podmiotem, znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu: władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, - mieszkańców. Powyższy warunek dotyczy każdej gminy, której obszar jest planowany do objęcia LSR.

5 Warunki przyznania pomocy cd.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich Zatrudnia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej: 1 etatu – przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkały przez co najmniej i mniej niż mieszkańców, 1,5 etatu – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej i mniej niż mieszkańców, 2 etatów – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkał przez co najmniej i nie więcej niż mieszkańców.

6 Plan włączenia społeczności - założenia
utrzymanie zatrudnienia na poziomie określonym w warunkach przyznania pomocy; funkcjonowanie biura otwartego dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR przez co najmniej 4 godziny dziennie, co najmniej: 2 dni w tygodniu (co najmniej i mniej niż mieszkańców), 3 dni w tygodniu (co najmniej i mniej niż mieszkańców), 4 dni w tygodniu (co najmniej i nie więcej niż mieszkańców);

7 Plan włączenia społeczności - założenia cd.
prowadzenie strony internetowej na potrzeby; przygotowanie LSR: - z udziałem lokalnej społeczności (przeprowadzenie konsultacji społecznych, zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej z gmin); - która ma być współfinansowana w szczególności ze środków EFROW na lata

8 Europejski Fundusz Rolny na rzecz
     Rozwoju Obszarów Wiejskich Wysokość wsparcia: złotych - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej i mniej niż mieszkańców; złotych - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej i mniej niż mieszkańców; złotych - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej i nie więcej niż mieszkańców.

9 Wniosek o przyznanie pomocy
Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek: nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy; numer identyfikacyjny; wykaz gmin. Załączniki: opis obszaru planowanego do objęcia LSR; plan włączenia społeczności; kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub zobowiązanie do współpracy; uchwały organów gmin, będące podstawą członkostwa lub współpracy kopie umów o pracę potwierdzających zatrudnienie. Uwaga: jest tylko 1 uzupełnienie (14 dni od dnia doręczenia wezwania).

10 Europejski Fundusz Rolny na rzecz
     Rozwoju Obszarów Wiejskich Wypłata pomocy Pierwsza transza pomocy (70% kwoty przyznanej pomocy) jest wypłacana jeżeli: beneficjent: - ponosi koszty zatrudnienia, - posiada tytuł prawny do nieruchomości, w której znajduje się biuro, - przedstawił właściwemu organowi samorządu województwa informację dotyczącą organizacji spotkań, w ramach planu włączenia społeczności; jest prowadzona strona internetowa i na stronie tej został podany do publicznej wiadomości plan włączenia społeczności oraz informacja dotyczącą organizacji spotkań, w ramach planu włączenia społeczności.

11 Druga transza jest wypłacana, jeżeli:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich Wypłata pomocy cd. Druga transza jest wypłacana, jeżeli: beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; w terminie składania wniosków o wybór LSR beneficjent: - zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie, w tym zrealizował plan włączenia społeczności, - udokumentował zrealizowanie operacji;

12 Europejski Fundusz Rolny na rzecz
     Rozwoju Obszarów Wiejskich Wypłata pomocy cd. beneficjent przygotował LSR i w ramach konkursu złożył wniosek o wybór tej LSR; realizacja przygotowanej przez beneficjenta LSR ma być współfinansowana w szczególności z EFROW na lata ; przygotowana przez beneficjenta LSR spełnia warunki wyboru LSR określone w przepisach ustawy o rozwoju lokalnym.

13 Ważne ! Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich Wniosek o wybór LSR przygotowanej przez beneficjenta może złożyć lokalna grupa działania inna niż beneficjent, który ją przygotował jedynie w przypadku, gdy: beneficjent, który przygotował LSR jest lokalną grupą działania, ale nie spełnia wymagania określonego art. 4ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym (LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną). oraz lokalna grupa działania składająca wniosek o wybór LSR spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy o rozwoju lokalnym (wymagania formalne) - przy czym jedna LSR, o której wybór został złożony wniosek, może być podstawą spełnienia warunku wypłaty drugiej transzy pomocy tylko przez jednego beneficjenta, wskazanego we wniosku o wybór LSR, jak podmiot, który przygotował tę LSR.

14 Ważne ! Europejski Fundusz Rolny na rzecz      Rozwoju Obszarów Wiejskich Jeżeli w przypadku rozliczenia drugiej transzy okaże się, że obszar zamieszkany przez liczbę mieszkańców jest mniejszy od minimalnej liczby mieszkańców uprawniającej do uzyskania pomocy w wysokości przyznanej pomocy, przyznana pomoc ulega obniżeniu.

15 Dziękuję za uwagę Europejski Fundusz Rolny na rzecz
     Rozwoju Obszarów Wiejskich Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Rolny na rzecz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google