Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

2 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich Wsparcie przygotowawcze O pomoc może się ubiegać podmiot będący: Stowarzyszeniem Fundacją Związkiem stowarzyszeń

3 Warunki przyznania pomocy Pomoc jest przyznawana jeżeli poza spełnieniem warunków określonych w art. 16 ustawy o rozwoju lokalnym podmiot ubiegający się o wsparcie spełni poniższe warunki Przedstawi: - opis obszaru planowanego do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej „LSR”, w tym opis spójności tego obszaru, - plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem jego realizacji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

4 Warunki przyznania pomocy cd. wśród jego członków lub podmiotów, które zobowiązały się do współpracy z tym podmiotem, znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu: - władz publicznych, - lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, - mieszkańców. Powyższy warunek dotyczy każdej gminy, której obszar jest planowany do objęcia LSR. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

5 Warunki przyznania pomocy cd. Zatrudnia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej: -1 etatu – przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkały przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców, -1,5 etatu – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców, - 2 etatów – w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkał przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

6 Plan włączenia społeczności - założenia utrzymanie zatrudnienia na poziomie określonym w warunkach przyznania pomocy; funkcjonowanie biura otwartego dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR przez co najmniej 4 godziny dziennie, co najmniej: - 2 dni w tygodniu (co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców), - 3 dni w tygodniu (co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców), - 4 dni w tygodniu (co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców);

7 Plan włączenia społeczności - założenia cd. prowadzenie strony internetowej na potrzeby; przygotowanie LSR: - z udziałem lokalnej społeczności (przeprowadzenie konsultacji społecznych, zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej z gmin); - która ma być współfinansowana w szczególności ze środków EFROW na lata 2014-2020.

8 Wysokość wsparcia: 110 000 złotych - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 mieszkańców; 132 000 złotych - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców; 154 000 złotych - w przypadku gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

9 Wniosek o przyznanie pomocy Wniosek: nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy; numer identyfikacyjny; wykaz gmin. Załączniki: opis obszaru planowanego do objęcia LSR; plan włączenia społeczności; kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub zobowiązanie do współpracy; uchwały organów gmin, będące podstawą członkostwa lub współpracy kopie umów o pracę potwierdzających zatrudnienie. Uwaga: jest tylko 1 uzupełnienie (14 dni od dnia doręczenia wezwania). Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

10 Wypłata pomocy Pierwsza transza pomocy (70% kwoty przyznanej pomocy) jest wypłacana jeżeli: beneficjent: - ponosi koszty zatrudnienia, - posiada tytuł prawny do nieruchomości, w której znajduje się biuro, - przedstawił właściwemu organowi samorządu województwa informację dotyczącą organizacji spotkań, w ramach planu włączenia społeczności; jest prowadzona strona internetowa i na stronie tej został podany do publicznej wiadomości plan włączenia społeczności oraz informacja dotyczącą organizacji spotkań, w ramach planu włączenia społeczności. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

11 Wypłata pomocy cd. Druga transza jest wypłacana, jeżeli: beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; w terminie składania wniosków o wybór LSR beneficjent: - zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie, w tym zrealizował plan włączenia społeczności, - udokumentował zrealizowanie operacji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

12 beneficjent przygotował LSR i w ramach konkursu złożył wniosek o wybór tej LSR; realizacja przygotowanej przez beneficjenta LSR ma być współfinansowana w szczególności z EFROW na lata 2014-2020; przygotowana przez beneficjenta LSR spełnia warunki wyboru LSR określone w przepisach ustawy o rozwoju lokalnym. Wypłata pomocy cd. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

13 Ważne ! Wniosek o wybór LSR przygotowanej przez beneficjenta może złożyć lokalna grupa działania inna niż beneficjent, który ją przygotował jedynie w przypadku, gdy: beneficjent, który przygotował LSR jest lokalną grupą działania, ale nie spełnia wymagania określonego art. 4ust. 1 ustawy o rozwoju lokalnym (LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną). oraz lokalna grupa działania składająca wniosek o wybór LSR spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy o rozwoju lokalnym (wymagania formalne) - przy czym jedna LSR, o której wybór został złożony wniosek, może być podstawą spełnienia warunku wypłaty drugiej transzy pomocy tylko przez jednego beneficjenta, wskazanego we wniosku o wybór LSR, jak podmiot, który przygotował tę LSR. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

14 Ważne ! Jeżeli w przypadku rozliczenia drugiej transzy okaże się, że obszar zamieszkany przez liczbę mieszkańców jest mniejszy od minimalnej liczby mieszkańców uprawniającej do uzyskania pomocy w wysokości przyznanej pomocy, przyznana pomoc ulega obniżeniu. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich

15 Dziękuję za uwagę Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar ó w Wiejskich


Pobierz ppt "Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich „ Wsparcie przygotowawcze” Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google