Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do Programu Leader na lata PROPOZYCJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do Programu Leader na lata PROPOZYCJE"— Zapis prezentacji:

1 Założenia do Programu Leader na lata 2014-2020- PROPOZYCJE
Suchy Las, Ireneusz Witkowski

2 CLLD/ RLKS CLLD – „ Community- led local development”
RLKS – „ Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” To metoda, której celem jest wdrażanie działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, który powinien być realizowany przez społeczność lokalną to rozwiniecie podejścia Leader, a jego głównym podmiotem jest Lokalna Grupa Działania

3 Wielofunduszowość EFRROW – obszary wiejskie EFMR - obszary rybackie
EFRR rozwój regionalny EFS fundusz społeczny Podstawą jest jedna Lokalna Strategia Rozwoju

4 Obszar LSR Łączenie się grup
Spójne geograficznie, gospodarczo i społecznie 30 – 150 tys mieszkańców Włączenie miast ( nie mogą przewyższać 40% mieszkańców LGD)

5 Lokalna Grupa Działania
Wybór a nie konkurs ( możliwie do końca 2014r) Kontynuacja działania dobrych LGD W nowych LGD wykorzystanie potencjału ludzkiego i materialnego Kryteria wyborów w tym kontekstowe opisane w LSR ( np. dodatkowe zadania LGD- projekty parasolowe, własne wydarzenia promocyjne, wystawcy na targach itp)

6 Budżet LGD Liczba mieszkańców na terenie LSR Ocena LGD Ocena LSR
Na funkcjonowanie do 25% budżetu Na bieżące do 15% Refundacja na funkcjonowanie 95%

7 Zadania LGD Weryfikacja wniosków - ogłaszanie konkursów Doradztwo
Przyjęcie wniosków Weryfikacja kompletności wniosków i wezwanie do uzupełnień Ocena wniosków – zgodność z LSR Ocena operacji – kwota wsparcia Ew. rozliczenia operacji i monitoring

8 Zadania LGD Projekty parasolowe LGD jako beneficjent
- mikroprojekty – uproszczony wybór i rozliczanie - do 6-10 tys kosztów - LGD określa czy i jakie projekty parasolowe - ok. 5% budżetu ( np. przy LGD 80 tys ludności – ok. 400 tys zł) na cały okres - całkowicie wybór i rozliczanie projektów parasolowych Projekty własne LGD Opiniowanie wszystkich projektów realizowanych na obszarze LSR

9 Projekty współpracy Bez limitu na LSR Start LGD do konkursu krajowego
Budżet projektów współpracy doliczany do Kwoty na koszty bieżące LGD w planie określa założenia projektó współpracy

10 Wdrażanie LSR Mikroprzedsiębiorstwa i różnicowanie tylko przez LGD
Rozwój gospodarstw rolnych ( zakładanie nowych przedsiębiorstw pozarolniczych – agroturystyka, małe przetwórstwo) Zwiększenie dostępności technologii inform.- komunikacyjnej ( wirtualne muzea, usługi ICT)

11 Ukierunkowanie rozwoju lokalnego
Infrastruktura rekreacyjno-sportowa Mala infrastruktura turystyczna Ochrona dziedzictwa historycznego Promocja produktów lokalnych na targach, festynach Promocja proekologii Wsparcie lub ich tworzenie - organizacji pozarządowych- zwalczanie ubóstwa i wykluczeniu społecznemu ( z wyłączeniem placówek oświatowo-wychowawczych)

12 Okres przejściowy Wsparcie na opracowanie LSR do 50 tys zł lub
Opracowanie LSR w ramach obecnego budżetu Nie rozstrzygnięto finansowania szkoleń w celu przygotowań do nowego okresu programowanie Wykorzystać potencjał doświadczonych pracowników ( wyszkolonych z funduszy unijnych)

13 Propozycje dla LGD Mentalność myślenia globalnego w obszarze LSR a nie przez pryzmat gminy Prowadzić rozeznanie co do połączenia się z inną LGD Szeroko włączyć w prace przygotowawcze czynnik społeczny Powodzenia !


Pobierz ppt "Założenia do Programu Leader na lata PROPOZYCJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google