Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

2 Obszar Działania wg gmin Podczas realizacji projektu Leader +: Czernikowo, Obrowo, Kikół, Skępe, Tłuchowo, Wielgie, Dobrzyń nad Wisłą, Obecnie Czernikowo, Obrowo, Kikół, Skępe, Tłuchowo, Wielgie, Dobrzyń nad Wisłą, Bobrowniki, Chrostkowo, Lipno

3 Stowarzyszenie Stowarzyszenie LGD istnieje od 2005 roku, Stowarzyszenie LGD istnieje od 2005 roku, Program Leader – Lokalna Grupa Działania – od 2005 roku, Program Leader – Lokalna Grupa Działania – od 2005 roku, Fundusze UE 2007 – 2013 – obszar 10 gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Fundusze UE 2007 – 2013 – obszar 10 gmin Ziemi Dobrzyńskiej.  obszar 10 gmin Ziemi Dobrzyńskiej, w tym 2 gmin miejsko – wiejskich oraz 8 gmin wiejskich,  gminy powiatu toruńskiego (2 gminy) oraz powiatu lipnowskiego (1 gmina).

4 Forma prawna Stowarzyszenie Zarząd - 5 osób Komisja Rewizyjna – 3 osoby Rada LGD – 20 osób

5 Odnowa Wsi W naborze wpłynęło 7 wniosków Kwota dostępna na rok 2010 :2100 000,00 Suma wnioskowanej pomocy: 2 100 000,00

6 Procedury oceny wniosków oraz kryteria wyboru projektów Beneficjent – wniosek o dofinansowanie Rada LGD Lokalna Grupa Działania Kryteria oceny wniosków – zgodność z celami LSR Punktacja Lista rankingowa wniosków UM OCENA LGD:

7 Złożenie wniosku w terminie w biurze LGD Ogłoszenie o naborze wniosków Ocena zgodności operacji z LSR – Rada LGD Zgodność projektu: Kryteria dostępu Cele główne Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR Ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru – Rada LGD Lista rankingowa projektów wg. ilości zdobytych punktów Listy operacji wybranych i niewybranych Informacje dla benficjentów o niewybraniu projektu Procedura odwoławcza – Rada LGD Przekazanie samorządowi województwa listy projektów wybranych i nie wybranych  Ocena wniosków:  Dwustopniowa ocena projektów LGD (ocena merytoryczna) – Urząd Marszałkowski(ocena formalna),  Rada Stowarzyszenia – ocena wniosków – 20 osób, Procedura oceny wniosków

8 Cele główne LSR I.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu II.Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy III.Poprawa jakości życia

9 Cele szczegółowe LSR I. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju regionu: I.1. Stworzenie i rozwój zintegrowanego systemu informacji i promocji turystycznej, I.2. Tworzenie, upowszechnianie, promocja i ochrona produktów markowych, tradycyjnych i regionalnych, I.3. Zagospodarowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturowych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji,

10 Cele szczegółowe LSR cd. II. Różnicowanie działalności gospodarczej, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy: II.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalny potencjał społeczno – gospodarczy i posiadane zasoby II.2. Różnicowanie dochodów na terenach wiejskich

11 Cele szczegółowe LSR cd. III: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, III.1. Opracowanie oferty dla mieszkańców w zakresie sportu, kultury i rekreacji oraz rozwój bazy w tych dziedzinach III.2. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego III.3. Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich

12 Typy przedsięwzięć LSR  Organizacja imprez kulturalnych w tym imprez promujących i kultywujących kulturę dobrzyńską.  Organizacja konferencji i seminariów podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru LGD oraz informujących o atrakcjach turystycznych i walorach regionu  Promocja regionu na targach krajowych i zagranicznych  Tworzenie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o ofercie turystycznej i atrakcjach regionu  Promocja oferty turystycznej oraz walorów obszaru LGD w mediach i internecie  Odnawianie, rekonstrukcja i oznakowanie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków  Ochrona, oznakowanie, zagospodarowanie i promocja obiektów i obszarów naturalnych podlegającej prawnej ochronie  Zagospodarowanie jezior na obszarze Ziemi Dobrzyńskiej –dla celów rekreacji, turystyki i kultury  Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców i turystów

13 Typy przedsięwzięć LSR cd.  Wytyczenie, oznakowanie i zagospodarowanie szlaków turystycznych - tras, ścieżek, szlaków i dróg o tematyce edukacyjnej, kulturowej, turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej.  Wsparcie działalności regionalnych zespołów folklorystycznych  Wytwarzanie, promocja oraz wprowadzanie na rynek lokalnych produktów opartych o posiadane dziedzictwo kulturowe i zasoby  Rozwój lokalnej bazy noclegowej i gastronomicznej w oparciu o posiadane zasoby  Rozwój usług turystycznych i około turystycznych  Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem lokalnych zasobów oraz tradycyjnej kultury dobrzyńskiej  Nabycie środków trwałych, know-how, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności przynoszącej dochód poza rolnictwem

14 Typy przedsięwzięć LSR cd.  Stworzenie, zagospodarowanie i wyposażenie centrów życia kulturalnego, centrów spotkań społeczności lokalnej i możliwości spędzania wolnego czasu przez społeczność obszarów wiejskich,  Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców obszaru LGD  Organizacja konferencji i seminariów podnoszących wiedzę mieszkańców obszaru LGD oraz informujących o atrakcjach turystycznych i walorach regionu  Wymiana doświadczeń z zakresu wykorzystania posiadanych zasobów dla zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, innowacyjnego, opartego na wiedzy, informacyjnego itp. z innymi lokalnymi społecznościami w kraju i za granicą.  Szkolenia dla mieszkańców z samoorganizacji i zakładania organizacji pozarządowych oraz ich funkcjonowania  Informacja i promocja o działalności organizacji pozarządowych na obszarze LGD  Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców i turystów


Pobierz ppt "Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google