Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów, czerwiec 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów, czerwiec 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów, czerwiec 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2 2 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za rok 2010 1/2 W dniu 17 maja 2011r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 46/915/11 zatwierdził Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 za rok 2010. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 20 maja 2010r. sprawozdanie zostało przekazane do Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne do zaopiniowania oraz do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do wiadomości. W dniu 27 maja 2011 r. MRR przekazało listę sprawdzającą do sprawozdania (1 czerwca 2011 r. MRR przekazało listę uzupełnioną o uwagi dot. postępu rzeczowego). Ponadto przeprowadzono konsultacje robocze z IPOC w zakresie zapisów sprawozdania.

3 3 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za rok 2010 2/2 Sprawozdanie uzupełnione o uwagi MRR i IPOC w dniu 14 czerwca 2011 r. uchwałą nr 53/1111/11 zostało zatwierdzone przez ZWP, następnie w dniu 15 czerwca 2011 r. przekazane członkom Komitetu Monitorującego RPO WP. Dane zawarte w sprawozdaniu bazują na raportach z KSI SIMIK (07-13) wg stanu na 31 grudnia 2010r., zaś kwoty prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone zgodnie z kursem EBC z dnia 30 grudnia 2010 r., tj. 1 euro = 3,9650 PLN.

4 4 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 19 czerwca 2011 r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 49 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono 3 401 wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 482,35 mln PLN.

5 5 Nabory wniosków ogłoszone w 2011 r. w okresie od 31 stycznia do 31 marca 2011r. ogłoszono konkurs w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - Projekty pozainwestycyjne (schemat B). złożono 237 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 17 079 644,73 PLN, tj. 247% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów. w okresie od 4 maja do 10 czerwca 2011r. ogłoszono konkurs w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska - Zaopatrzenie w wodę (schemat B) złożono 48 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: 162 199 679,26 PLN, tj. 360% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

6 Harmonogram naborów w ramach RPO WP Lp.Oś priorytetowa/działanieData naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesuwrzesień 2012 2Działanie 1.3: Regionalny system innowacji wrzesień 2011 (projekty z zakresu infrastruktury B+R) maj 2012 (projekty badawcze) 3 Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjne marzec 2012 II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 4 Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka wrzesień 2011 S IV oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 5Działanie 4.1: Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B: Zaopatrzenie w wodę4 maja - 10 czerwca 2011 S 6Działanie 4.3: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowejlipiec 2011 S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 7Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświatystyczeń 2012 S VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzegionalna 8 Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź lipiec 2011 – S Data składania wniosków do 30.12.2011r. Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków

7 7 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 95% Wzrost o 105 % Zmiana w okresie 31 grudnia 2009 r. – 19 czerwca 2011 r.

8 8 Zatwierdzone projekty Dotychczas zatwierdzono do realizacji 1 614 wniosków na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 4 274,0 mln PLN, co stanowi 94,7% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 30 maja 2011 r., 1 EUR = 3,975 PLN).

9 9 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 1421 umów/decyzji o wartości ogółem 5 614,13 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 370,99 mln PLN, co stanowi 74,6% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

10 10 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 221% Wzrost o 158% Zmiana w okresie 31 grudnia 2009 r. – 19 czerwca 2011 r.

11 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 19 czerwca 2011 r. 1/2 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 646776 446 167,4167,67% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 546524 958 618,4086,48% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 1310 461 467,1228,67% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 3196 141 229,3450,07% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 8444 884 852,5540,03% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 3171 223 715 486,7890,26% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 2061 080 389 710,6489,90% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 111143 325 776,1493,05% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 19197 089 083,8572,93% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 176526 253 904,3477,67% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 77298 755 103,2885,59% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 19118 349 528,2763,35% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 82 150 322,9010,06% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 72106 998 949,8988,97%

12 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 161429 816 171,96 89,77% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 54169 593 945,2985,09% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 62161 851 169,8390,58% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 4598 371 056,8497,62% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 52126 036 935,7685,53% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 327 578 656,388,72% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 124 632 577,0814,79% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 000% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 22 946 079,302,62% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 4764 049 355,5651,83% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 3556 718 740,6067,66% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 127 330 614,9618,44% RAZEM 1 4213 370 985 762,0474,63% Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 19 czerwca 2011 r. 2/2

13 13 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP - % wykorzystania alokacji z EFRR – stan na 19 czerwca 2011 r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

14 14 Poziom zakontraktowania alokacji EFRR w ramach RPO WP - stan na 19 czerwca 2011 r.

15 15 Źródło: Monitor regionalny MRR, 3 czerwca 2011 r.

16 16 Źródło: Monitor regionalny MRR, 3 czerwca 2011 r.

17 17 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 331,67 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 maja 2011 r. przekazano środki w wysokości 1 560,55 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 442,11 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 1 925,35 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 633,54 PLN (407,03 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 381,74 mln euro.

18 18 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Wzrost o 719% Wzrost o 518% Zmiana w okresie 31 grudnia 2009 r. – 19 czerwca 2011 r.

19 19 Źródło: KSI SIMIK 07-13 Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji EFRR na priorytety RPO WP (%) - stan na stan na 19 czerwca 2011 r.

20 Źródło: Monitor regionalny MRR, 3 czerwca 2011 r. 20

21 21 2011 - Planowane płatności. Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2011 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zapisano środki UE w wysokości 1 234,50 mln PLN i środki krajowe w wysokości 50,99 mln PLN. Razem na 2011r. 1 285,49 mln PLN

22 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – dane zbiorcze na dzień 19 czerwca 2011 r. (w mln PLN) 1 euro = 3,975 PLN, wg kursu EBC z 31 maja 2011r.

23 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 23

24 Projekty kluczowe Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 składa się z 86 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE wynoszącą ok. 1 228,91 mln PLN. ZWP zawarł 37 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 124,8 mln PLN. Dotychczas podpisano 21 umów o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 811,86 mln PLN.

25 W dniach od 1 do 15 czerwca 2011 r. przeprowadzono nabór do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosiła 7 mln PLN. W ramach naboru wpłynęło 10 zgłoszeń na łączną kwotę dofinansowania 49 435 790,52 PLN.

26 Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 53/1109/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. podjął decyzję o wyborze 2 projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A Drogi wojewódzkie: Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – granica Województwa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska, Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie powyższych projektów z EFRR wynosi 25,5 mln PLN.

27 27 Pomoc Techniczna W 2011r. IZ RPO realizuje 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR - 24 965 411zł. Wsparcie jest skierowane przede wszystkim na następujące obszary: finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, wsparcie działań informacyjno – promocyjnych, szkolenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP, szkolenia beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, wsparcie procesu oceny i wdrażania projektów, zakup sprzętu, oprogramowania, adaptacja budynku na ul. Towarnickiego 3a. Od początku okresu realizacji projektów przewidzianych na 2011 rok, zweryfikowano 22 wnioski o płatność na łączną kwotę 9 852 897,64 PLN, co stanowi 39,41% pierwotnie zakontraktowanych środków. Od początku realizacji VIII osi priorytetowej wypłacono łącznie 44 612 344 PLN.

28 Problemy i utrudnienia we wdrażaniu RPO WP w 2010 r.: powódź i podtopienia, które wystąpiły w maju i czerwcu 2010r. brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (uniemożliwiło to wcześniejsze przeprowadzenie naboru w ramach działań VII osi priorytetowej), w obszarze społeczeństwa informacyjnego brak uregulowania kwestii dotyczących realizacji projektów przez jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności odnosi się to do aktów wykonawczych do ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych, które będą regulować zasady działalności telekomunikacyjnej jednostek samorządu terytorialnego, niezgodność pomiędzy wymogami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE, kwalifikowalność podatku VAT w przypadku podmiotów publicznych lub organizacji non- profit realizujących projekty w ramach działania 1.2 Instytucje otoczenia biznesu i działania 1.3 Regionalny system innowacji. Kwestia problemowa dotyczy sytuacji, w której podmioty publiczne nieodpłatnie przekazywałyby swoim jednostkom organizacyjnym wytworzoną infrastrukturę, która następnie byłaby wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej.

29 Zmiana RPO WP Instytucja Zarządzająca zgodnie z art. 50 Rozporządzenia nr 1083/2006 13 czerwca 2011 r. przekazała do Komisji Europejskiej wniosek o dokonanie przeglądu RPO WP w związku z podziałem dodatkowych środków pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego.

30 Efekty realizacji RPO WP 30

31 Miejsca pracy 31 W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 3883 miejsc pracy.

32 32 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach I osi priorytetowej RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 526 projektów podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia ponad 1 tys. nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,3 mln PLN. Zakup linii technologicznej do produkcji folii stretch – innowacja produktowo-procesowa w firmie Efekt Plus Rzeszów. źródło: http://www.folia-stretch.pl/

33 33 DROGI Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 870 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 77 km nowych dróg. Przebudowa dróg gminnych przy przejściach granicznych w Medyce Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok Źródło: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,589 Źródło: http://www.medyka.itl.pl/ug W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie 2 356 km dróg w tym w województwie podkarpackim 494 km.

34 34 WODOCIĄGI Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania blisko 250 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób Dotychczas w ramach RPO WP wybudowano/ zmodernizowano ponad 231 km sieci wodociągowej, co stanowi 1,76% sieci rozdzielczej wodociągowej w województwie podkarpackim. Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej Filtry membranowe w Zakładzie Uzdatniania Wody w Jarosławiu. Źródło: Archiwum PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.

35 35 KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania ponad 1546 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 65,5 tys. osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków. Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany

36 36 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM Umowami objęto przedsięwzięcia zakupu 156 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia Źródło: http://www.lubenia.pl/index.php?action=news&action_id=334 Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych

37 37 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Umowami objęto 64 przedsięwzięcia dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół. Ponad 51,2 tys. uczniów i studentów skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, co stanowi ponad 12,6% ogólnej liczby uczniów i studentów w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 45 projektów na kwotę blisko 100 mln PLN z UE w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Gminie Cieszanów Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim poprzez adaptację i doposażenie bazy techniczno - dydaktycznej.

38 38 KULTURA I TURYSTYKA W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP 52 projekty na kwotę 126,0 mln PLN z EFRR. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Teatru "Maska" w Rzeszowie w związku z rozwojem Muzeum Dobranocek, poprawą funkcjonalności oraz zwiększeniem oferty kulturalnej Teatru

39 Działania informacyjno – promocyjne 39

40 Szkolenia W 2008 r. zorganizowano 22 szkolenia dla beneficjentów RPO WP z udziałem 2695 osób. W 2009 r. zorganizowano 38 szkoleń dla beneficjentów RPO WP z udziałem 3074 osób. W 2010 r. zorganizowano 49 szkoleń dla beneficjentów RPO WP z udziałem 2205 osób. W roku bieżącym do tej pory przeszkolono blisko 350 osób na 7 szkoleniach. Łącznie zorganizowano 116 szkoleń i przeszkolono ponad 8300 osób. 40

41 41 Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

42 42 Promocja RPO WP na autobusach komunikacji miejskiej

43 Dzień z projektem (27 kwietnia 2011 r.)

44 Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich w województwie podkarpackim II edycja

45 Kampania informacyjno-promocyjna RPO WP (kwiecień-czerwiec 2011 r.)

46 Impreza plenerowa UNIA I KLASA 8 maja 2011 r.

47 Wyjazd studyjny (9-10 czerwca 2011 r.)

48 PONADTO w 2011 r.: 1) ogłoszono dwa konkursy: - na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz - konkurs pn. Fotokonkurs – RPO na pierwszym planie

49 2) od marca w telewizji regionalnej emitowany jest cykl programów Podkarpackie po naszej myśli promujących projekty współfinansowane ze środków RPO WP 3) od marca w 4 gazetach o zasięgu regionalnym umieszczane są artykuły promujące RPO WP (są to: Nowiny, Nowe Podkarpacie, Życie Podkarpackie oraz Tygodnik Nadwiślański)

50 Działalność Sieci Punktów Informacyjnych 50

51 Działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

52

53 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 017/ 747 64 66 mail: drr@podkarpackie.pl www.rpo.podkarpackie.pl Dziękuję Państwu za uwagę 53 "Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"


Pobierz ppt "Rzeszów, czerwiec 2011r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google