Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat stanu realizacji osi priorytetowych II – VII RPO WP Rzeszów, 26 listopada 2009 Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat stanu realizacji osi priorytetowych II – VII RPO WP Rzeszów, 26 listopada 2009 Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat stanu realizacji osi priorytetowych II – VII RPO WP Rzeszów, 26 listopada 2009 Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Limity środków dla osi II -VII Ogółem 816,6 mln euro tj.: 72 % alokacji dla całego programu w tym: na konkursy przeznaczono 620,1 mln euro na projekty kluczowe przeznaczono 196,5 mln euro 2

3 Przegląd działań RPO WP 3 Stan na dzień 16 listopada 2009r.

4 Nabory: Oś II – Infrastruktura techniczna: Infrastruktura komunikacyjna Schemat A – Drogi wojewódzkie (1 VI-3 VII 2009r.) Schemat A – Drogi wojewódzkie (1 VI-3 VII 2009r.) Schemat B – Drogi powiatowe (30 III-29 V 2008r.) Schemat B – Drogi powiatowe (30 III-29 V 2008r.) Schemat C – Drogi gminne (30 III-29 V 2008r.) Schemat C – Drogi gminne (30 III-29 V 2008r.) Schemat D – Transport publiczny (30 VI-11 IX 2009r.) Schemat D – Transport publiczny (30 VI-11 IX 2009r.) Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka (23 XI-30 XII 2009r.)

5 Nabory planowane: Oś II – Infrastruktura techniczna: Infrastruktura komunikacyjna Schemat B – Drogi powiatowe (grudzień 2009r.) Schemat B – Drogi powiatowe (grudzień 2009r.) Schemat C – Drogi gminne (grudzień 2009r.) Schemat C – Drogi gminne (grudzień 2009r.) Schemat D – Transport publiczny (luty 2011r.) Schemat D – Transport publiczny (luty 2011r.) Schemat E – Infrastruktura kolejowa Schemat E – Infrastruktura kolejowa zakup taboru (grudzień 2009r.) zakup taboru (grudzień 2009r.) modernizacja sieci (kwiecień 2010r.) modernizacja sieci (kwiecień 2010r.) Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka (czerwiec 2010r.; luty 2011r.; luty 2012r) 2.2. Infrastruktura energetyczna (grudzień 2009r.; luty 2011r.)

6 złożono 178 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,36 zł 88 projektów zostało przez Zarząd Województwa wybranych do dofinansowania podpisano 72 umowy na kwotę dofinansowania ,53zł wartość dokonanych płatności dla beneficjentów wyniosła ,83 zł (stan na r.) 6 OŚ PRIORYTETOWA II - Infrastruktura techniczna

7 Oś III Społeczeństwo informacyjne Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na miesiąc grudzień 2009 r. Przesunięcie terminu naboru, w stosunku do wcześniej planowanego, jest skutkiem braku rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych 7

8 Nabory: Oś IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom: Infrastruktura ochrony środowiska Schemat A – Oczyszczanie Ścieków (30 III – 30 V 2008r.) Schemat A – Oczyszczanie Ścieków (30 III – 30 V 2008r.) Schemat B – Zaopatrzenie w wodę (30 III – 30 V 2008r.) Schemat B – Zaopatrzenie w wodę (30 III – 30 V 2008r.) Schemat C – Zagospodarowanie odpadów (30 VI– 25 IX br.) Schemat C – Zagospodarowanie odpadów (30 VI– 25 IX br.) 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi (30 III – 28 V 2008r.) 4.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej (16 II – 31 III br.) 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom (26 X – 21 XII br.)

9 Planowane nabory: Oś IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom: Infrastruktura ochrony środowiska Schemat B – Zaopatrzenie w wodę (październik 2010r.) Schemat B – Zaopatrzenie w wodę (październik 2010r.) 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi (luty 2011r.) 4.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej (luty 2011r.) 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom (maj 2011r.)

10 złożono 144 projekty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,65zł 89 projektów zostało przez Zarząd Województwa wybranych do dofinansowania podpisano 67 umów na kwotę dofinansowania ,76 zł wartość dokonanych płatności dla beneficjentów wyniosła ,73 zł (stan na r.) 10 Oś IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom:

11 Nabory: Oś V – Infrastruktura publiczna: Infrastruktura edukacyjna Schemat A – Szkoły wyższe (16 II – 19 III br.) Schemat A – Szkoły wyższe (16 II – 19 III br.) Schemat B – System oświaty (29 VIII – 17 X 2008r.) Schemat B – System oświaty (29 VIII – 17 X 2008r.) 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia (22 VI – 24 VII br.) Schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia (22 VI – 24 VII br.) Schemat B – Pomoc społeczna (22 VI – 20 VIII br.) Schemat B – Pomoc społeczna (22 VI – 20 VIII br.) 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Schemat A – Euroboiska (16 II – 31 III br.) Schemat A – Euroboiska (16 II – 31 III br.) Schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna (16 II – 31 III br.) Schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna (16 II – 31 III br.)

12 Planowane nabory: Oś V – Infrastruktura publiczna: Infrastruktura edukacyjna Schemat B – System oświaty (marzec 2010r.) Schemat B – System oświaty (marzec 2010r.) 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia – nabór prowadzony wyłącznie dla zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (grudzień 2010r.) Schemat A – Infrastruktura ochrony zdrowia – nabór prowadzony wyłącznie dla zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (grudzień 2010r.) Schemat B – Pomoc społeczna (luty 2011r.) Schemat B – Pomoc społeczna (luty 2011r.)

13 złożono 327 projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,20 zł 126 projektów zostało przez Zarząd Województwa wybranych do dofinansowania (+16 projektów lista rezerwowa) podpisano 25 umów na kwotę dofinansowania ,64zł wartość dokonanych płatności dla beneficjentów wyniosła ,30zł (stan na r.) 13 Oś V – Infrastruktura publiczna:

14 nabór – 16 II - 19 III br. złożono 103 projekty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,53zł 50 projektów zostało przez Zarząd Województwa wybranych do dofinansowania (+39 projektów lista rezerwowa) obecnie trwa końcowa ocena formalna i merytoryczna wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania 14 Oś VI. Turystyka i kultura

15 Nabory: Oś VII – Spójność wewnątrzregionalna: Rewitalizacja miast 7.2. Rewitalizacja obszarów 7.3. Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Nabory na wymienione działania planowane są na luty 2010r. Przesunięcie terminu naboru jest skutkiem braku rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

16 Projekty kluczowe Obecnie w ramach osi II-VII na liście znajduje się 42 projekty Do dnia 16 listopada br. podpisana została 1 umowa o dofinansowanie projektu kluczowego oraz zawartych zostało 18 pre-umów Z uwagi na stan przygotowania tych projektów do realizacji, przewiduje się, że umowy o dofinansowanie tych projektów zostaną zawarte: w przypadku 2 projektów do końca 2009 r. w przypadku 9 projektów do końca 2010 r. w przypadku 6 projektów do końca 2011 r. 16

17 Projekty kluczowe W dniu r. podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu: Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie Wartość dofinansowania z EFRR – zł Do końca roku planuje się podpisanie umów o dofinansowanie dla następujących projektów: Budowa sieci odprowadzania wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz terenu Gminy Trzebownisko Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie 17

18 Podsumowanie na dzień 16 listopada 2009 r. (bez projektów kluczowych) w ogłoszonych naborach wpłynęły 752 wnioski na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ,74 zł łącznie wybrano 353 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR ,74 zł podpisano 164 umowy na kwotę wydatków kwalifikowanych ,51 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło ,93zł wartość dokonanych płatności dla beneficjentów wyniosło ,86zł (stan na 31 października br.) 18

19 Prognoza wykonania – osie od II do VII Na koniec roku 2009: Wartość udzielonego dofinansowania dla projektów wybranych ~1400 mln zł tj. 40 % całej alokacji Wypłacone środki beneficjentom – miedzy mln zł tj. 3-6 % całej alokacji Na koniec roku 2010: Wartość udzielonego dofinansowania dla projektów wybranych ~2800 mln zł tj. 80 % całej alokacji 19

20 Prognoza wykonania (osie od II do VII ) 20

21 Rzetelności złożonych przez beneficjentów harmonogramów prac w ramach projektów już wybranych Tempa wdrażania tzw. projektów kluczowych Prawidłowości realizacji zadań, a w tym przedkładanych przez beneficjentów wniosków o płatność Wykonanie prognozy uzależnione jest od: 21

22 Problemy 1.Konieczność powtarzania procedur i uzupełniania dokumentów w zakresie ochrony środowiska (opóźnienie od 3 do 9 miesięcy) 2.Stale zmieniające się przepisy i wytyczne 3.Liczne błędy popełniane przez wnioskodawców i beneficjentów (we wnioskach o dofinansowanie i wnioskach o płatność) 4.Niedostatek środków w stosunku do zgłoszonych potrzeb (przeciętnie co 3 wniosek otrzymał dotację) 5.Brak niektórych rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej 22

23 Dziękuję za uwagę 23


Pobierz ppt "Informacja na temat stanu realizacji osi priorytetowych II – VII RPO WP Rzeszów, 26 listopada 2009 Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google