Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce WYMAGANIE 2.2.:Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce WYMAGANIE 2.2.:Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce WYMAGANIE 2.2.:Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

2 * Cel: Uatrakcyjnienie oferty programowej poprzez nowatorskie działania nauczycieli. Pozyskiwanie informacji, w jakim stopniu oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. * OPIS EWALUACJI Nadrzędnym problemem badawczym ewaluacji jest próba odpowiedzi na pytanie związane z funkcjonowaniem naszej szkoły w zakresie pozyskiwania informacji, w jakim stopniu oferta edukacyjna placówki umożliwia realizację podstawy programowej. W związku z tym zostały sformułowane pytania kluczowe, które następnie poddano szczegółowej analizie: * Które przepisy prawa określają wyżej wymienione zagadnienia? * Na ile wybrane programy zawierają treści z podstawy programowej? * Jakimi kryteriami kierują się nauczyciele przy wyborze programów? * W jaki sposób nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej? * Jak często nauczyciele modyfikują ofertę edukacyjną? * Jakie nowatorskie rozwiązania wprowadzają nauczyciele przy realizacji podstawy programowej? * W jaki sposób oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów?

3 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: * Analizy wpisów w dziennikach lekcyjnych, * Analizy wpisów w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, * Analiza harmonogramu zajęć pozalekcyjnych, * Dyplomów uczestnictwa w konkursach, zawodach sportowych, rajdach, przeglądach, projektach, * Analizy zapisów w księdze protokołów, * Analizy zeszytów zespołów samokształceniowych, * Analizy treści programów zajęć dodatkowych prowadzonych na terenie szkoły, * Zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej szkoły obrazujący udział i zaangażowanie uczniów w projekty, kółka zainteresowań, wycieczki, rajdy, apele, * Analizy harmonogramu kółek przedmiotowych, * Analizy planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, * Rozmów z nauczycielami, uczniami, dyrektorem, * Analizy harmonogramu hospitacji.

4 * Na podstawie zadanych pytań kluczowych opracowana została anonimowa ankieta adresowana do uczniów (zał.1), rodziców (zał.2), nauczycieli (zał.3).

5 1. Z jakimi dokumentami zostałeś zapoznany na pierwszych zajęciach?

6 2. Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w szkole? Ankietowani gimnazjaliści posiadają wiedzę na temat organizowanych w szkole zajęć pozalekcyjnych.

7 3. Zajęcia kierowane są do:

8 4. Od kogo dowiedziałeś się o dodatkowych zajęciach? Ankietowani najwięcej informacji uzyskali od nauczycieli poszczególnych przedmiotów tj. 75 %.

9 5. W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz?

10 6. Kto miał wpływ na to, że uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?

11 7. Interesują mnie przedmioty: Humanistyczne(j. polski, historia, wos, plastyka, muzyka, języki obce). Matematyczno-przyrodnicze(matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka).

12 8. Jakie zajęcia pozalekcyjne powinny zostać zorganizowane w naszym gimnazjum? * Plastyczne, * Techniczne, * Taneczne, * Informatyczne

13 9. Czy propozycje konkursów organizowanych w szkole odpowiadają Twoim zainteresowaniom?

14 10. Czy w szkole realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe (np. projekty edukacyjne, stosowanie technologii informacyjnej)? Zdaniem ankietowanych szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Twierdzi tak 98% ankietowanych.

15 W celu zbadania wymagania 2.2 przeprowadzona została wśród 20 rodziców anonimowa ankieta zawierająca 6 pytań zamkniętych, 1 pytanie otwarte. Zespół przeprowadził analizę ankiet.

16 1. Z jakimi dokumentami funkcjonującymi w szkole zostali Państwo zapoznani?

17 2. Czy Państwa dziecko uczestniczy w prowadzonych w szkole zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań? 70 % rodziców twierdzi, iż dziecko uczestniczy w proponowanych przez szkołę zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań.

18 3. W jakich zajęciach uczestniczy dziecko? * Kółko matematyczne, * Teatralne, * J. polski, * Biologiczne, * Chemiczne.

19 4. Kto podjął decyzję o uczestnictwie dziecka w dodatkowych zajęciach?

20 5. Uczestnictwo dziecka w dodatkowych zajęciach ma wpływ na:

21 6. Czy Państwa zdaniem szkoła odpowiada potrzebom ucznia?

22 7. Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe?

23 W celu zbadania wymagania 2.2 przeprowadzona została wśród 16 nauczycieli anonimowa ankieta zawierająca 13 pytań zamkniętych oraz otwartych, które następnie zostały poddane analizie (niektórzy nauczyciele nie udzielili odpowiedzi na pytanie otwarte). Głównym problemem badawczym jest próba odpowiedzi na pytanie czy oferta edukacyjna w naszej szkole umożliwia realizację podstawy programowej.

24 1. Czy oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej? Zdecydowana większość nauczycieli uważa, iż oferta edukacyjna zdecydowanie wynika z podstawy programowej. Takiego zdania jest 89% ankietowanych.

25 2. Czy nasza oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy?

26 3. Czy w szkole monitoruje się realizację podstawy programowej? Nikt z ankietowanych nie udzielił odpowiedzi nie, nie wiem.

27 4. Jeśli tak, to w jaki sposób realizacja podstawy programowej jest monitorowana? * Hospitacje, * Obserwacje lekcji, * Analiza dokumentacji.

28 5. Czy oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana i wzbogacana?

29 6. Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe?

30 7. Jakie nowatorskie rozwiązania programowe realizowała Pani/Pan w ostatnich latach? * Program przyrodniczy w klasie „0”

31 8. Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania zawiera treści z podstawy programowej?

32 9. Czy Pani/Pana zdaniem oferta edukacyjna szkoły umożliwia rozwój zainteresowań uczniów?

33 10. Jakie zajęcia pozalekcyjne Pan/Pani realizuje? * Taneczne, * Matematyczne, * Polonistyczne, * Projekty edukacyjne, * Kółko muzyczne.

34 11. Do kogo są adresowane zajęcia pozalekcyjne?

35 12. Czy frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych jest zadawalająca?

36 13. Jakie działania Pani/Pana zdaniem można podjąć, aby zwiększyć frekwencję uczniów na zajęciach pozalekcyjnych?

37 1. Oferta edukacyjna w szkole wynika z podstawy programowej. 2. Realizacja podstawy programowej jest na bieżąco monitorowana poprzez kontrolowanie przez nauczycieli zrealizowanej liczby godzin z danego przedmiotu. 3. Oferta edukacyjna jest modyfikowana i wzbogacana oraz nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania programowe takie jak np. projekty edukacyjne, nauczanie dwupoziomowe, realizacja programu autorskiego, zastosowanie multimediów. 4. W szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i sportowych oraz innych zajęć dodatkowych, które są kierowane do uczniów chętnych, zdolnych oraz mającymi trudności w nauce. 5. Frekwencja na zajęciach jest zadawalająca, lecz można podjąć działania w celu jej zwiększenia poprzez dogodny termin zajęć oraz uwzględnienie zainteresowań uczniów.

38 Co robimy dobrze: 1. Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej: Na wszystkich zajęciach z oferty edukacyjnej (zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych) realizowana jest podstawa programowa. Uczniowie dostają się do wybranych szkół, gdzie kontynuują naukę dzięki dobremu przygotowaniu przez gimnazjum, zgodnie z podstawą programową oraz odpowiednio przygotowanej ofercie edukacyjnej. 2. Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów: Oferta jest różnorodna, skierowana do różnych grup: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce, udział uczniów w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych, realizacja tematyki zajęć z preorientacji zawodowej.

39 3. Dyrektor szkoły i nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej. Wszyscy nauczyciele dokonują w dziennikach lekcyjnych wpisów świadczących o realizacji podstawy programowej. W szkole prowadzona jest diagnoza poziomu wymagań wiedzy i umiejętności uczniów. 4. Oferta edukacyjna jest modyfikowana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Zajęcia pozalekcyjne, działania podejmowane przez szkołę (np. konkursy, akademie, imprezy okolicznościowe) wynikają z potrzeb i są wzbogacane. Nauczyciele opracowują plany pracy dostosowane dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

40


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR II: Procesy zachodzące w szkole lub placówce WYMAGANIE 2.2.:Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google