Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie Ankieta na temat organizacji kształcenia w liceach ogólnokształcących w ramach monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej w roku szkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie Ankieta na temat organizacji kształcenia w liceach ogólnokształcących w ramach monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej w roku szkolnym."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie Ankieta na temat organizacji kształcenia w liceach ogólnokształcących w ramach monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2012/2013

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie w sprawie podstawy programowej wychowania przed- szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz.977) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204)

3 1.Czy w organizacji nauczania oddziałów, które rozpoczęły naukę w roku szkolnym 2012/13, przewidziano możliwość wyboru przez uczniów przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej?

4 2.Proszę wpisać liczbę oddziałów, których uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2012/13, będą realizowali w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej.

5 3.Proszę zaznaczyć przedmioty uzupełniające, które uwzględniono w planie nauczania klas rozpoczynających naukę w szkole w roku szkolnym 2012/13 ( liczba oddziałów lub grup, które będą realizowały ten przedmiot).

6 4.Z jakich programów nauczania szkoła korzysta (proszę wpisać liczbę przy właściwej odpowiedzi) ?

7 5.W jaki sposób jest monitorowana w szkole realizacja podstawy programowej? zestawienia miesięczne, semestralne, roczne w poszczególnych klasach z każdego przedmiotu okresowe kontrole ilości zrealizowanych godzin nauczania przedmiotów w poszczególnych grupach poprzez analizę programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego raz w miesiącu sprawozdanie ze stopnia realizacji podstawy programowej w klasie I z poszczególnych przedmiotów kontrola dziennika – zapisy tematów lekcji

8 5.W jaki sposób jest monitorowana w szkole realizacja podstawy programowej? wywiad z uczniami, rodzicami, dyskusja z nauczycielami na forum rady i zespołów przedmiotowych, obserwacje lekcji, badanie ankietowe obserwacja lekcji w ramach nadzoru pedagogicznego analiza dokumentów nauczyciele systematycznie wypełniają arkusz realizacji podstawy programowej

9 6.Czy sformułowano i przekazano radzie pedagogicznej wnioski z monitorowania realizacji podstawy programowej w klasach pierwszych?

10 7.Czy nowa podstawa programowa oraz zmienione ramowe plany nauczania spowodowały większe dostosowanie oferty edukacyjnej do zainteresowań i predyspozycji uczniów?

11 8.Czy organizacja kształcenia w nowej formule ułatwia indywidualizację procesu nauczania i wychowywania?

12 9.Czy nowa podstawa programowa oraz zmienione ramowe plany nauczania przyczyniły się do poprawy efektów kształcenia ?

13 Wnioski Co sprawiło/sprawia najwięcej problemów w organizacji kształcenia w klasie I w roku szkolnym 2012/2013? Do klas pierwszych w założeniu mieli przyjść uczniowie znajdujący się w trakcie czteroletniego kursu nauczania z większości przed- miotów, rzeczywistość pokazuje, że młodzież nie została zaopat- rzona na etapie gimnazjum w odpowiednią wiedzę, która miała być podstawą do nauki w liceum. W praktyce w wielu przypadkach sporą część czasu należy poświęcić na uzupełnienie braków z gimnazjum. W przypadku oddziałów złożonych z uczniów zdolnych realizacja przedmiotów tylko i wyłącznie w zakresie podstawowym przez cały pierwszy rok nauki wydaje się pozbawiona sensu. Uczniowie ci są w stanie opanować materiał w znacznie krótszym czasie i chcie- liby mieć możliwość rozpoczęcia nauki wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym szybciej niż dopiero w drugiej klasie.

14 Wnioski Co sprawiło/sprawia najwięcej problemów w organizacji kształcenia w klasie I w roku szkolnym 2012/2013? Zredukowanie do minimum przedmiotów przyrodniczych, nawet w sytuacji jeśli część z nich będzie rozszerzona w kl. II i III jest pomysłem złym, który spowoduje, że ¾ populacji licealis- tów będzie kończyło naukę fizyki lub geografii w wieku 16 lat, tj. po pierwszej klasie liceum. Nauczanie tylko na poziomie podstawowym wszystkich I klas i w takiej samej liczbie godzin. Zmniejszenie liczby godzin dla nauczycieli, co powoduje konieczność uzupełniania etatu w innej placówce, co z kolei utrudnia ułożenie planu zajęć.

15 Wnioski Co sprawiło/sprawia najwięcej problemów w organizacji kształcenia w klasie I w roku szkolnym 2012/2013? Jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie zajęć z wielu przedmiotów w klasie I nie pozwala na efektywne utrwalenie wiedzy i umiejętności uczniów. Organizacja zastępstw w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela. Problemy z wyrównaniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z różnych gimnazjów szczególnie na zajęciach o 30 godzinnym wymiarze w cyklu nauczania. Istnienie w placówce jednego oddziału ogranicza możliwości wyboru większej liczby przedmiotów na poziomie rozszerzonym w klasie drugiej.

16 Wnioski Co sprawiło/sprawia najwięcej problemów w organizacji kształcenia w klasie I w roku szkolnym 2012/2013? Utrudniony wybór podręczników w czasie przewidzianym przez przepisy prawa; do szkoły trafiały próbki podręczników, a nie kompletne egzemplarze. Najwięcej problemów w organizacji kształcenia sprawiła maksymalna tygodniowa liczba godzin przeznaczonych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w każdej klasie. Liczby tej nie można przekroczyć planując ramowe plany nauczania. Jest ona moim zdaniem zbyt niska i utrudnia taką organizację nauczania, która spełnia oczekiwania najbardziej uzdolnionej młodzieży.


Pobierz ppt "Podsumowanie Ankieta na temat organizacji kształcenia w liceach ogólnokształcących w ramach monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej w roku szkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google