Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilans wody Woda w przyrodzie Wody pokrywają 71% powierzchni naszego globu. Woda na Ziemi Wody słone – 98% Wody słodkie 2% w postaci lodu 97% w postaci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilans wody Woda w przyrodzie Wody pokrywają 71% powierzchni naszego globu. Woda na Ziemi Wody słone – 98% Wody słodkie 2% w postaci lodu 97% w postaci."— Zapis prezentacji:

1 Bilans wody Woda w przyrodzie Wody pokrywają 71% powierzchni naszego globu. Woda na Ziemi Wody słone – 98% Wody słodkie 2% w postaci lodu 97% w postaci ciekłej 2% w postaci pary 1%

2 Bilans wody Czystość wody: a) wskaźniki fizyczne - temperatura, barwa, zapach, mętność, smak; b) wskaźniki chemiczne - odczyn pH, utlenialność, BZT5 - biochemiczne pięciodobowe zużycie tlenu, chemiczne zużycie tlenu, twardość, zasadowość oraz zawartości: związków azotu, chlorków, siarczanów, żelaza, manganu, fluoru, gazów rozpuszczonych w wodzie, pierwiastków śladowych, substancji trujących oraz sucha pozostałość i strata po prażeniu; c) wskaźniki biologiczne - zawartość bakterii w objętości próbki wody.

3 Klasyfikacja wód powierzchniowych 27 listopada 2002r. Rozporządzenie ministra środowiska. Ustala się trzy kategorie jakości wody: 1) kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji; 2) kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego) 3) kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania i chlorowania końcowego).

4 Ocena stopnia zanieczyszczeń Klasyfikacja wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 32, poz.284, 16 marca 2004r. rozporządzenie ministra środowiska) - klasa I wody o bardzo dobrej jakości: uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A1, - klasa II wody dobrej jakości: uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A2, - klasa III wody zadowalającej jakości: uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A2, - klasa IV wody niezadowalającej jakości: uzdatnianie sposobem właściwym dla kategorii A3, - klasa V wody złej jakości

5 Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności Zużycie wody na cele Zużycie wód naturalnych

6 Zanieczyszczenia wód Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc, nimi - występują w zwiększonych ilościach.

7 Zanieczyszczenia wód - podział Ze względu na pochodzenie naturalne sztuczne biologiczne chemiczne

8 Zanieczyszczenia wód - podział Według kryterium trwałości zanieczyszczenia wód dzielimy na: rozkładalne nierozkładalne trwałe

9 Zanieczyszczenia wód Rozróżnia się następujące rodzaje zanieczyszczeń wód naturalnych: - fizyczne - chemiczne - bakteriologiczne - termiczne - substancjami radioaktywnymi

10 Ocena stopnia zanieczyszczeń Zanieczyszczenia wód ze względu na działanie na organizmy można podzielić na: bezpośrednio szkodliwe pośrednio szkodliwe

11 Skutki zanieczyszczenia wód Wszelkie zanieczyszczenia wód powodują Choroby organizmów roślinnych i zwierzęcych Śmierć organizmów żywych Eutrofizację jezior

12 POWSTAWANIE ŚCIEKÓW Ścieki to mieszanina zużytej wody oraz różnego rodzaju substancji płynnych, stałych, gazowych, radioaktywnych oraz ciepła usuwanych z terenów miast i zakładów przemysłowych. Ścieki w ogólnej swej masie zawierają przede wszystkim wodę, której ilość dochodzi nawet do 99,9%. Same więc zanieczyszczenia stanowią w istocie niewielki procent ścieków.

13 ŚCIEKI W zależności od pochodzenia rozróżnia się ścieki: miejskie i bytowo-gospodarcze rolnicze radioaktywne przemysłowe: a) ścieki technologiczne (podprocesowe) b) wody chłodnicze c) ścieki kopalniane (wody dołowe najczęściej silnie zasolone do 150g NaCl /litr)

14 Ocena stopnia zanieczyszczeń

15 ŚCIEKI ścieki przemysłowe i komunalne [2005r] km 3 % ogółem8,98100 wody chłodnicze6,8676 wody wymagające oczyszczania2,1224 w tym oczyszczone1,9391 nieoczyszczone0,199

16 Oczyszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków - jest to usuwanie ze ścieków zawartych w nich zanieczyszczeń w celu zminimalizowania ich szkodliwego oddziaływania na wody powierzchniowe lub grunty. Zespół urządzeń i obiektów służących do oczyszczania ścieków nosi nazwę oczyszczalni ścieków.

17 Oczyszczanie ścieków Stosuje się cztery stopnie oczyszczania ścieków: I.Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne II.Oczyszczanie biologiczne (złoża biologiczne, komory osadu czynnego oraz komory fermentacyjne. III.Usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu) IV.Proces odnowy wody Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych

18 1.Wydzielanie ciał stałych (kraty, sita) 2. Usuwanie zawiesin opadających -piaskowniki -Osadniki wstępne Schemat osadnika o przepływie poziomym Oczyszczanie ścieków Mechaniczne

19 2. Usuwanie zawiesin opadających – osadnik o przepływie pionowym Oczyszczanie ścieków Mechaniczne

20 3. Odtłuszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków Mechaniczne

21 Metody chemiczne oczyszczania ścieków 1.Koagulacja i nawapnianie ścieków – powyżej 50 o C Koagulanty: chlorki i siarczany żelazowe i żelazawe, siarczan glinu oraz wapno ( węglan wapnia, tlenek wapnia, wodę wapienną) Oczyszczanie ścieków Chemiczne

22 Oczyszczanie ścieków Chemiczne Koagulacja Al 2 (SO 4 ) 318H 2 O + 6H 2 O 2 Al(OH) 3 + 3H 2 SO 4 + 18H 2 O FeCl 36H 2 O + 3H 2 O Fe(OH) 3 + 3HCl + 6H 2 O

23 Oczyszczanie ścieków Chemiczne 2. Usuwanie fosforanów. Fosfor można usuwać w różnych miejscach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków: wstępne w osadniku, równoczesne – z biologicznym oczyszczaniem, wtórne – po biologicznym oczyszczaniu. Sole glinu, żelaza i wapnia powodują tworzenie i wytrącanie praktycznie nierozpuszczalnych fosforanów.

24 Oczyszczanie ścieków Chemiczne Al 2 (SO 4 ) 318H 2 O + 2PO 4 3- 2 AlPO 4 + 3SO 4 2- + 18H 2 O Al 2 (SO 4 ) 318H 2 O + 6H 2 O 2 Al(OH) 3 + 3H 2 SO 4 + 18H 2 O FeCl 36H 2 O +2PO 4 3- FePO 4 + 3Cl - + 6H 2 O FeCl 36H 2 O + 3H 2 O Fe(OH) 3 + 3HCl + 6H 2 O 2Ca(OH) 2 2Ca 2+ + 4OH - 2Ca 2+ +HPO 4 2- + 4OH - CaHPO 4 (OH) 2 + 2OH - CaHPO 4 (OH) 2 + 2Ca 2+ +HPO 4 2- Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 + 6H 2 O

25 3. Zobojętnianie ścieków przemysłowych ścieki kwaśne zobojętnia się: - mieszając ścieki kwaśne z zasadowymi - neutralizując je chemikaliami - przepuszczając przez złoża zasadowe, filtry wypełnione np.CaCO 3 MgO lub dolomit prażony w temperaturze około 450 st. - wpuszczając je do stawów aeracyjnych z możliwością kilkudniowego przetrzymania - rozcieńczając je wodą rzeczną o odczynie lekko zasadowym lub nawet obojętnym. ścieki o odczynie zasadowym: - przez przepuszczanie przez nie gazów spalinowych - przez neutralizację kwasami - przez przesączenie ich przez filtr gruntowy Oczyszczanie ścieków Chemiczne

26 Oczyszczanie ścieków – II i III stopień Biologiczne Biologiczne oczyszczanie ścieków w środowisku wodnym: We wszystkich metodach biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą następujące procesy: 1.rozkład substancji organicznych do CO 2, H 2 O i NH 3 2.nitryfikacja, czyli utlenienie NH 3 za pomocą mikroorganizmów ( bakterii) do azotynów, a następnie do azotanów, 3.denitryfikacja, czyli przemiana azotanów do postaci azotu cząsteczkowego N 2

27 Rozkład substancji organicznych do CO 2, H 2 O i NH 3 Równanie bezpośredniego utleniania C x H y O z jest zastępczą formułą zanieczyszczeń organicznych, a E 1 to efekt energetyczny reakcji Równanie syntezy nowych komórek (asymilacji) gdzie (C 5 H 7 O 2 N) n- statystyczny ustalony, zastępczy wzór chemiczny dla mikroorganizmów Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

28 Utlenienie uprzednio syntezowanej substancji komórkowej Nitryfikacja, czyli utlenienie NH 3 za pomocą bakterii Nitrosomonas do azotynów, a następnie za pomocą bakterii Nitrobacter do azotanów Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

29 Denitryfikacja - usuwanie azotanów ze ścieków za pomocą mikroorganizmów. Przykładowy przebieg denitryfikacji przedstawia w wielkim uproszczeniu następujące równanie: 4NO 3 - + 5[CH 2 O] + 4H + 2N 2 + 5CO 2 + 7H 2 O Oczyszczanie ścieków – III stopień Biologiczne

30 Biologiczne oczyszczanie ścieków zachodzi w: komorach napowietrzania z osadem czynnym, na złożach biologicznych, glebie stawach biologicznych (stabilizacyjnych, napowietrzanych, rybnych). Oczyszczanie ścieków Biologiczne Mikroorganizmy, stosowane w oczyszczaniu ścieków mogą występować jako skupisko w postaci błony biologicznej lub osadu czynnego.

31 Oczyszczanie ścieków Biologiczne Schemat stopnia oczyszczania biologicznego w komorach napowietrzania z osadem czynnym.

32 Oczyszczanie ścieków Biologiczne Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych Złoża biologiczne są zbiornikami wypełnionymi luźno ułożonym materiałem ziarnistym i porowatym. Rodzaje wypełnień: naturalne – materiał pobrany z dna rzek,kruszywa- żużel, koks, kamienie. Sztuczne: kształtki z polistyrenu, PCW, poliamidu itp.. Najważniejszą warstwą w złożu jest błona biologiczna.

33 Oczyszczanie ścieków Biologiczne

34 Oczyszczanie ścieków Biologiczne Układ oczyszczania ścieków z wydzieloną komorą denitryfikacji po komorze nitryfikacji (komorze aeracji)

35 Oczyszczanie ścieków Biologiczne Pola nawadniane Biologiczne oczyszczanie ścieków w glebie: Filtry gruntowe

36 Schemat oczyszczalni ścieków


Pobierz ppt "Bilans wody Woda w przyrodzie Wody pokrywają 71% powierzchni naszego globu. Woda na Ziemi Wody słone – 98% Wody słodkie 2% w postaci lodu 97% w postaci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google