Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sole Np.: siarczany (VI) , chlorki , siarczki, azotany (V), węglany, fosforany (V), siarczany (IV).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sole Np.: siarczany (VI) , chlorki , siarczki, azotany (V), węglany, fosforany (V), siarczany (IV)."— Zapis prezentacji:

1 Sole Np.: siarczany (VI) , chlorki , siarczki, azotany (V), węglany, fosforany (V), siarczany (IV).

2 Co to są sole? Sole – są to związki chemiczne
zbudowane z kationów metali lub kationu amonu NH4+ oraz anionów reszt kwasowych. Ogólny wzór soli ma postać: MnmRnm

3 Ustalenie wzorów soli Wzór sumaryczny soli w najprostszy sposób można ustalić z jej wzoru ogólnego. Należy zastosować regułę: liczba M . wartościowość M(n) = liczba R . wartościowość R(m), czyli : m(M) . n(M) = n(R) . m(R)

4 Podział soli Rodzaj kwasu Nazwa kwasu Nazwa soli Wartościowość
Reszty kwasowej Kwasy beztlenowe Chlorowodorowy, siarkowodorowy Chlorek, siarczek I II tlenowe Siarkowy(VI), Siarkowy(IV), Azotowy(V), Węglowy, Fosforowy(V) Siarczan(VI), Siarczan(IV), Azotan(V), Węglan, Fosforan(V) III

5 Sole Sole często tworzą bezbarwne kryształy, np.. Sole sodu, potasu, wapnia. Znane są również sole barwne, np. sole miedzi ( zielone lub niebieskie), niklu ( zielone ), czy żelaza ( żółte, brązowe lub zielone ) .

6 Rozpuszczalność soli Analizując tabelę rozpuszczalności, można stwierdzić, że istnieją sole bardzo dobrze (łatwo) rozpuszczalne w wodzie, ale są też sole trudno rozpuszczalne lub nawet nierozpuszczalne.

7 Dysocjacja jonowa Mmn R n m  m Mn+ + n R m-
Jeżeli sól rozpuszcza się w wodzie to ulega dysocjacji jonowej, czyli rozpadowi pod wpływem cząsteczek wody na jony: dodatnie – kationy i ujemne – aniony. Kationami są dodatnie jony metalu ( lub grupy amonowej ), Aniony to ujemne jony reszt kwasowych. Mmn R n m  m Mn+ + n R m-

8 Dysocjacja jonowa soli
Chlorek wapnia dysocjuje na kationy wapnia i aniony chlorkowe: CaCl2  Ca Cl – Siarczek sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony siarczkowe: Na2S  2Na+ + S 2-

9 Dysocjacja jonowa soli
Siarczan(VI) żelaza(III) dysocjuje na kationyżelaza(III) i aniony siarczanowe(VI) : Fe2(SO4)3  2 Fe SO42- Azotan (V) glinu dysocjuje na kationy glinu i aniony azotanowe(V): Al (NO3)3  Al NO3 -

10 Dysocjacja jonowa soli
Węglan potasu dysocjuje na kationy potasu i aniony węglanowe: K2CO3  2 K + + CO 3 2- Fosforan(V) sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony fosforanowe(V): Na3PO4  3 Na + + PO4 3-

11 Reakcje zobojętniania
Reakcje chemiczne przebiegają łatwo wówczas, gdy reagują ze sobą substancje o przeciwnych charakterach chemicznych, np. aktywny metal z niemetalem, kwas z zasadą.

12 Zapis ogólny reakcji zobojętniania.
Zapis ogólny przebiegu reakcji chemicznej: Kwas + zasada  sól + woda czyli: H+ + OH  H2O

13 Reakcja zobojętniania
Rekcja kwasu z zasadą nosi nazwę reakcji zobojętniania lub neutralizacji, ponieważ w wyniku reakcji kwasu ( odczyn kwasowy ) z zasadą ( odczyn zasadowy ) powstaje obojętna cząsteczka wody.

14 Reakcje metali z kwasami
Jest to drugi sposób otrzymywania soli, który przestawia się zapisem cząsteczkowym. Zapis ogólny przedstawiamy: metal + kwas  sól + wodór

15 Szereg aktywności metali
Wszystkie metale możemy ułożyć w szereg według wzrastającej aktywności chemicznej. Aktywność chemiczną metali określa się na podstawie możliwości wypierania wodoru z roztworu kwasu przez dany metal.

16 Metale aktywniejsze Metale umieszczone w szeregu aktywności metali powyżej wodoru są od niego aktywniejsze, czyli :

17 Reakcja chemiczna przebiega bardzo powoli, nawet w gorącej wodzie.
Metale Reakcje z wodą Reakcje z parą wodną K Na Ca Reakcja chemiczna przebiega gwałtownie, powstaje produkt o odczynie zasadowym. Eksplozja Mg Al. Zn Fe Reakcja chemiczna przebiega bardzo powoli, nawet w gorącej wodzie. powstaje Wodór i tlenek metalu

18 Wzajemna aktywność metali.
Na postawie szeregu aktywności metali można także określić wzajemną aktywność metali: Metal Reakcja z roztworem kwasu Ca, Mg, Al,Zn, Fe Reakcja chemiczna przebiega gwałtownie , wydziela się wodór. Sn Pb Reakcja chemiczna przebiega powoli , wydziela się wodór. Cu Reakcja chemiczna nie zachodzi

19 Metale 1. Metale aktywniejsze od wodoru. Wypierają wodór:
z zimnej wody, z roztworów kwasów 2. Metale aktywniejsze od wodoru. z gorącej wody ( pary wodnej )

20 Metale Metale mniej aktywne od wodoru:
nie wypierają wodoru z wody i roztworów kwasowych.

21 Szereg aktywności metali

22 Reakcje tlenków metali z kwasami.
Reakcje tlenków metali z kwasami jest to następny sposób otrzymywania soli. Zapis ogólny przebiegu tych reakcji chemicznych: tlenek metalu + kwas  sól + woda

23 Reakcje tlenków metali z kwasami.
Nie wszystkie metale reagują z kwasami, tworząc sole. Natomiast wszystkie tlenki metali, reagując z kwasami, tworzą sole.

24 Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali.
Sole można otrzymywać także poprzez reakcje wodorotlenków z niektórymi tlenkami niemetali. Zapis przebiegu reakcji chemicznej, to: tlenek kwasowy + zasada  sól + woda ( tlenek niemetalu)

25 Reakcje strąceniowe Reakcje strąceniowe są to reakcje chemiczne, w których wyniku powstają produkty trudno rozpuszczalne lub praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, np. sole.

26 Reakcje strąceniowe - zapis
Ogólny zapis : sól I + zasada  sól II + wodorotlenek ( jeden z produktów musi być trudno rozpuszczalny ) Wzory substancji trudno rozpuszczających się w wodzie lub praktycznie nierozpuszczalnych jak, np. AgCl, zapisuje się cząsteczkowo, gdyż właściwie nie dysocjują one w roztworze wodnym.

27 Poznajemy zastosowania soli
Właściwości fizyczne NaCl: substancja stała o budowie krystalicznej bezbarwny, dobrze rozupucza się w wodzie. Właściwości chemiczne NaCl: sól, słony smak

28 Właściwości soli i tlen Właściwości fizyczne NaNO3:
substancja stała o budowie krystalicznej bezbarwny, higroskopijny, dobrze rozpuszcza się w wodzie. Właściwości chemiczne NaNO3: sól, w temp. 380 o C rozkłada się na NaNO2 i tlen

29 Właściwości CaCO3 Właściwości fizyczne:
substancja stała o budowie krystalicznej, biały , higroskopijny, nierozpuszczalny w wodzie. Właściwości chemiczne: sól, w temp. Około 900 o C rozkłada się na CaO i CO2, w reakcji z kwasami tworzy CO2.

30 Właściwości CaSO4 Właściwości fizyczne:
substancja stała o budowie krystalicznej, biały, higroskopijny, trudno rozpuszcza się w wodzie. Właściwości chemiczne: sól w temp. Wyżej od 1000 o C rozkłada się na CaO i SO3

31 Prezentacje przygotowali:
Samanta Stawska Milena Milcarz Sebastian Krug


Pobierz ppt "Sole Np.: siarczany (VI) , chlorki , siarczki, azotany (V), węglany, fosforany (V), siarczany (IV)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google