Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosuje się cztery stopnie oczyszczania ścieków: I.Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne, odolejanie, koagulacja,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosuje się cztery stopnie oczyszczania ścieków: I.Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne, odolejanie, koagulacja,"— Zapis prezentacji:

1 Stosuje się cztery stopnie oczyszczania ścieków: I.Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne, odolejanie, koagulacja, zobojętnianie)-<30% ubytku BZT 5 II.Oczyszczanie biologiczne (złoża biologiczne, komory osadu czynnego oraz komory fermentacyjne) – 85-93% ubytku BZT 5 III.Usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu) – 92-95% ubytku BZT 5 IV.Proces odnowy wody V. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych Oczyszczanie ścieków

2 1.Wydzielanie ciał stałych (kraty, sita) 2. Usuwanie zawiesin opadających -piaskowniki -osadniki wstępne Oczyszczanie ścieków – I stopień Mechaniczne

3 Schemat osadnika wstępnego o przepływie poziomym Oczyszczanie ścieków – I stopień Mechaniczne

4 Osadnik wstępny o przepływie pionowym Oczyszczanie ścieków – I stopień Mechaniczne

5 3. Odtłuszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków I stopień Mechaniczne

6 Metody chemiczne oczyszczania ścieków 4. Koagulacja i nawapnianie ścieków – powyżej 50 o C Koagulanty: chlorki i siarczany żelazowe i żelazawe, siarczan glinu oraz wapno ( węglan wapnia, tlenek wapnia, wodę wapienną) Al 2 (SO 4 ) 318H 2 O + 6H 2 O 2 Al(OH) 3 + 3H 2 SO H 2 O FeCl 36H 2 O + 3H 2 O Fe(OH) 3 + 3HCl + 6H 2 O Oczyszczanie ścieków – I stopień Chemiczne

7 5. Usuwanie fosforanów. Fosfor można usuwać w różnych miejscach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków: wstępne w osadniku, równoczesne – z biologicznym oczyszczaniem, wtórne – po biologicznym oczyszczaniu. Sole glinu, żelaza i wapnia powodują tworzenie i wytrącanie praktycznie nierozpuszczalnych fosforanów. Oczyszczanie ścieków – I stopień Chemiczne

8 Al 2 (SO 4 ) 318H 2 O + 2PO AlPO 4 + 3SO H 2 O FeCl 36H 2 O +2PO 4 3- FePO 4 + 3Cl - + 6H 2 O 2Ca(OH) 2 +HPO 4 2- Ca 2 HPO 4 (OH) 2 + 2OH - Oczyszczanie ścieków – I stopień Chemiczne

9 7. Zobojętnianie ścieków przemysłowych ścieki kwaśne zobojętnia się: - mieszając z zasadowymi ściekami - neutralizując je chemikaliami - przepuszczając przez złoża zasadowe, filtry wypełnione np.CaCO 3, MgO lub dolomitem - wpuszczając je do stawów aeracyjnych z możliwością kilkudniowego przetrzymania - rozcieńczając je wodą rzeczną o odczynie lekko zasadowym lub nawet obojętnym. ścieki o odczynie zasadowym: - przez przepuszczanie przez nie gazów spalinowych - przez neutralizację kwasami - przez przesączenie ich przez filtr gruntowy Oczyszczanie ścieków – I stopień Chemiczne

10 Oczyszczanie ścieków – II i III stopień Biologiczne Biologiczne oczyszczanie ścieków w środowisku wodnym: We wszystkich metodach biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą następujące procesy: 1.rozkład substancji organicznych do CO 2, H 2 O i NH 3 2.nitryfikacja, czyli utlenienie NH 3 za pomocą mikroorganizmów ( bakterii) do azotynów, a następnie do azotanów, 3.denitryfikacja, czyli przemiana azotanów do postaci azotu cząsteczkowego N 2

11 1.Rozkład substancji organicznych do CO 2, H 2 O i NH 3 Równanie bezpośredniego utleniania C x H y O z jest zastępczą formułą zanieczyszczeń organicznych Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

12 Równanie syntezy nowych komórek (asymilacji) gdzie (C 5 H 7 O 2 N) statystyczny ustalony, zastępczy wzór chemiczny dla mikroorganizmów 6[CH 2 O] + NH 3 + O 2 C 5 H 7 O 2 N + CO 2 + 4H 2 O Utlenianie syntezowanej substancji komórkowej: C 5 H 7 O 2 N + 5O 2 5CO 2 + 2H 2 O + NH 3 Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

13 2.Nitryfikacja, czyli utlenienie NH 3 za pomocą bakterii Nitrosomonas do azotynów, a następnie za pomocą bakterii Nitrobacter do azotanów NH 3 + 2O 2 H + + NO H 2 O Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

14 3.Denitryfikacja - usuwanie azotanów ze ścieków za pomocą mikroorganizmów. Przykładowy przebieg denitryfikacji przedstawia w wielkim uproszczeniu następujące równanie: 4NO [CH 2 O] + 4H + 2N 2 + 5CO 2 + 7H 2 O Oczyszczanie ścieków – III stopień Biologiczne

15 Układ oczyszczania ścieków z wydzieloną komorą denitryfikacji po komorze napowietrzania (komorze aeracji) Oczyszczanie ścieków – II i III stopień Biologiczne

16 Biologiczne oczyszczanie ścieków zachodzi w: komorach napowietrzania z osadem czynnym, na złożach biologicznych, glebie stawach biologicznych (stabilizacyjnych, napowietrzanych, rybnych). Mikroorganizmy, stosowane w oczyszczaniu ścieków mogą występować jako skupisko w postaci błony biologicznej lub osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

17 Schemat stopnia oczyszczania biologicznego w komorach napowietrzania z osadem czynnym. Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

18 Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych Złoża biologiczne są zbiornikami wypełnionymi luźno ułożonym materiałem ziarnistym i porowatym. Rodzaje wypełnień: naturalne – materiał pobrany z dna rzek,kruszywa- żużel, koks, kamienie. Sztuczne: kształtki z polistyrenu, PCW, poliamidu itp.. Najważniejszą warstwą w złożu jest błona biologiczna. Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

19 Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

20 Oczyszczanie w glebie Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

21 Uszczelnione zbiorniki z roślinnością pływającą. Oczyszczalnie hydrobotaniczne Urządzenia techniczne, które wykorzystują rośliny bagienne i pływające do oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków – II stopień Biologiczne

22 Dezynfekcja Celem dezynfekcji jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zabezpieczenie wody przed wtórnym rozwojem organizmów żywych, głównie bakterii. Dezynfekcja jest najczęściej stosowana na końcu układu oczyszczania. Fizyczne metody dezynfekcji wody Gotowanie i pasteryzacja wody Promieniowanie ultrafioletowe Ultradźwięki Chemiczne metody dezynfekcji wody Chlorowanie (chlor, podchloryn sodowy, dwutlenek chloru, chloroaminy) Ozonowanie Dezynfekcja bromem lub jodem Oczyszczanie ścieków – III stopień Dezynfekcja

23 Oczyszczanie ścieków – IV stopień Odnowa wody Zanieczyszczenia refrakcyjne są to zanieczyszczenia chemiczne, które nie podlegają bądź podlegają jedynie w minimalnym stopniu rozkładowi biologicznemu za pośrednictwem mikroorganizmów: substancje mineralne takie jak metale ciężkie niektóre substancje powierzchniowo czynne – szczególnie kationowe środki owadobójcze (insektycydy) głownie z grupy związków chloroorganicznych (np.: DDT) pestycydy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np.: benzopiren) aminy aromatyczne (np.: aminonaftalen, aminostilben) nitrozoaminy (np.:nitrozodimetyloamina - NDMA) polichlorowane dwufenyle (PCB) dioksyny substancje promieniotwórcze

24 Przez odnowę wody należy rozumieć zespół procesów i metod oczyszczania ścieków w takim stopniu, że mogą być one ponownie użyte jako wody do picia i potrzeb gospodarczych albo nadają im cechy wód naturalnych. Stosowane są następujące procesy jednostkowe: destylacja, utlenianie chemiczne, adsorpcja, procesy membranowe filtracja, mikrofiltracja i ultrafiltracja, elektrodializa, odwrócona osmoza, wymiana jonowa. Oczyszczanie ścieków – IV stopień Odnowa wody

25 Osady ściekowe Produkty końcowe oczyszczania ścieków woda oczyszczona osad ściekowy

26 Osady ściekowe Przeróbka osadów ściekowych: 1) częściowe odwodnienie (zagęszczanie) 2) stabilizacja osadów: metody biologiczne: tlenowa stabilizacja lub fermentacja metanowa metody chemiczne 3) ponowne odwodnienie (suszenie) a) grawitacyjnie, np. na poletkach lub lagunach osadowych b) mechanicznie, np. za pomocą pras lub wirówek. 4) utylizacja osadu: - spalanie - wykorzystanie w rolnictwie - na wysypisko śmieci

27 Fermentacja metanowa: 2[CH 2 O] + H 2 O CO 2 + CH 4 Osady ściekowe Fermentacja metanowa

28 Osady ściekowe Fermentacja metanowa Skład biogazu

29 Oczyszczanie biogazu odsiarczanie Biologiczne 2H 2 S + O 2 2S + 2H 2 Chemiczne -Na złożach zasadowych tlenków żelaza np.: złoża rudy darniowej Fe 2 O 3 + 3H 2 S Fe 2 S 3 +3H 2 O Regeneracja Fe 2 S 3 + 1,5O 2 Fe 2 O 3 + 3S Adsorpcja – węgiel aktywny 2H 2 S + O 2 2S + 2H 2 O Regeneracja – przemywanie CS 2 lub N 2 w temp. 500 o C

30 Usuwanie CO 2 płukanie w wodzie płukanie w glikolu etylenowym membrany Oczyszczanie biogazu

31 Schemat oczyszczania ścieków


Pobierz ppt "Stosuje się cztery stopnie oczyszczania ścieków: I.Oczyszczanie mechaniczne i chemiczne (kraty, piaskowniki, osadniki wstępne, odolejanie, koagulacja,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google