Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni Organizacja zajmuje się osobami bezdomnymi, które ze względu na problem swojego uzależnienia nie mają

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni Organizacja zajmuje się osobami bezdomnymi, które ze względu na problem swojego uzależnienia nie mają"— Zapis prezentacji:

1 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni Organizacja zajmuje się osobami bezdomnymi, które ze względu na problem swojego uzależnienia nie mają własnego domu, pracy a ponadto ich stan zdrowia, sytuacja materialna lub rodzinna wymaga wsparcia innych osób. Stowarzyszenie pomaga i motywuje osoby bezdomne do podjęcia terapii.

2 Departament Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Realizuje zadania Województwa w zakresie pomocy społecznej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i opracowuje roczne programy współpracy. Przygotowuje i realizuje wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom.

3 Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom bezdomnym – prowadzi schronisko dla bezdomnych.

4 Fundacja Edukacji Społecznej FES w Gdańsku Celem pracy fundacji jest prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania zjawiskom bezrobocia i bezdomności oraz ograniczenia społecznych skutków tych zjawisk.

5 Fundacja INICJATYWA BEZDOMNYCH w Gdańsku Organizacja stworzona przez osoby, które doświadczały bezdomności, bądź nadal jej doświadczają. Zajmuje się pomocą ludziom bezdomnym w reintegracji społecznej i zawodowej.

6 Fundacja Misja Chrześcijańska OAZA w Kościerzynie Organizacja pozarządowa działająca na polu pomocy społecznej, na rzecz osób bezdomnych, niepełnosprawnych i chorych oraz na rzecz więźniów i byłych więźniów.

7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach Realizuje zadania statutowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

8 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku Realizuje zadania statutowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Udziela pomoc osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych wykorzystując własne zasoby i możliwości. Oferują pomoc w formie świadczeń pieniężnych oraz pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i innych.

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie Jednostka organizacyjna samorządu, powołana do realizacji zadań pomocy społecznej. Swoim klientom oferuje różne formy pomocy, a szczególnie osobom bezdomnym.

10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Podstawowa jednostka samorządowa systemu pomocy społecznej. Skupia się na pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji. Od 2007 roku realizuje kilkadziesiąt projektów, inicjatyw i działań nakierowanych na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, buduje koalicje na rzecz pracy w środowisku i wokół problemów, inicjuje lokalne akcje i wydarzenia.

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Jeden z pierwszych ośrodków na Pomorzu, który rozpoczął działania w zakresie bezdomności w oparciu o program pomocy osobom bezdomnych. Zrealizował projekt dofinansowany z EFS.

12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku Realizuje zadania statutowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Charakter zadań jest bardzo różnorodny poczynając od profilaktyki, poprzez wieloetapową pracę socjalną aż po działania interwencyjne w środowiskach szczególnie zagrożonych patologią. Ważnym ogniwem wspierającym Ośrodek w realizacji jego zadań są jednostki pozarządowe zajmujące się działalnością pomocową.

13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi Jednostka organizacyjna samorządu, powołana do realizacji zadań pomocy społecznej. Swoim klientom oferuje różne formy pomocy, a szczególnie osobom bezdomnym.

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie Celem jest rozwiązywanie problemów społecznych i niesienie pomocy mieszkańcom Sopotu, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Poszukuje innowacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz efektywnych metod pomocy. W ramach EFS realizuje projekt Można inaczej uczestniczy w projekcie programu EQUAL Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego powrotu na Rynek Pracy.

15 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Organizacja działająca na polu pomocy społecznej. Między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Realizuje zadania statutowe, jak i podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz pomocy socjalnej mieszkańcom Tczewa dotkniętym ubóstwem lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, jak i podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz oso wykluczonych społecznie.

17 Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce Realizuje zadania statutowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

18 Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie Organizacja działająca na polu pomocy społecznej, działa na rzecz osób bezdomnych oraz więźniów i byłych więźniów. Prowadzi także schronisko dla bezdomnych oraz schronisko.

19 Stowarzyszenie Abstynenckie KASZUBY w Kartuzach Stowarzyszenie organizuje pomoc alkoholikom, bezdomnym, prowadzi schronisko, pomaga dzieciom z rodzin alkoholowych, organizuje wypoczynek dla dzieci oraz organizuje grupy samopomocy dla rodzin alkoholików.

20 Stowarzyszenie św. Faustyny FIDES w Malborku Stowarzyszenie prowadzi schronisko dla osób bezdomnych, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych, Punkt Pomocy Doraźnej, Warsztat Terapeutyczny Obróbki Drewna oraz Punkt Interwencji Kryzysowej. Prócz działań poradniczych, informacyjnych, noclegów i pomocy doraźnej stowarzyszenie prowadzi terapie grupowe.

21 Stowarzyszenie HORYZONT w Słupsku Stowarzyszenie utworzone przez pracowników socjalnych. Jednym z obszarów działań organizacji jest streetworking ukierunkowany na pomoc osobom bezdomnym.

22 Stowarzyszenie MONAR – MARKOT Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Gdańsku Zajmuje się udzielaniem pomocy egzystencjalnej w formie schronienia, wyżywienia i ubrania, ale także realizacją programów pomocy socjalnej, psychologicznej, terapeutycznej, formalno – prawnej osobom, które z różnych przyczyn utraciły swój dach nad głową.

23 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych AGAPE w Borowym Młynie Niezależna organizacja pozarządowa działająca na terenie województwa pomorskiego. Prowadzi niezwykle szerokie działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomaga ludziom bezdomnym, kobietom z dziećmi, ofiarom i sprawcom przemocy, byłym więźniom, osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym, ludziom bezrobotnym, uzależnionym od alkoholu, dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich. Pracuje na kilku polach – pomocy psychologicznej i zdrowotnej, edukacji, aktywizacji zawodowej i mieszkalnictwie.

24 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych OSIEM w Bytowie Istnienie od 2000 roku. Statutowo udziela pomocy osobom uzależnionym, wśród których jest wiele osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

25 Stowarzyszenie PROMETEUSZ w Gdańsku Stowarzyszenie niesie pomoc osobom wykluczonym społecznie, prowadzi działalność profilaktyczną, resocjalizacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i terapeutyczną. Prowadzi schroniska dla bezdomnych kobiet oraz matek z dziećmi, prowadzi Kluby Integracji Społecznej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz MOPS–em w Gdańsku w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi w pracy socjalnej.

26 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Gdańsk Niezależna katolicka organizacja, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Prowadzi schroniska, punkty charytatywne, udziela pomocy z załatwianiu formalności – wyrabianie dokumentów, pomoc lekarska, pomoc w poszukiwaniu pracy, ułatwia kontakt z rodziną, z grupą terapeutyczną.

27 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Grudziądz Niezależna katolicka organizacja, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Prowadzi schronisko w Smętowie Granicznym, udziela pomocy z załatwianiu formalności – wyrabianie dokumentów, pomoc lekarska, pomoc w poszukiwaniu pracy, ułatwia kontakt z rodziną, z grupą terapeutyczną.

28 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupsk Niezależna katolicka organizacja, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Prowadzi cztery placówki udzielające pomocy osobom bezdomnym – ogrzewalnię, noclegownię, schronisko oraz mieszkania treningowe. Udziela pomocy z załatwianiu formalności – wyrabianie dokumentów, pomoc lekarska, pomoc w poszukiwaniu pracy, ułatwia kontakt z rodziną, z grupą terapeutyczną.

29 Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ w Gdańsku Towarzystwo prowadzi noclegownię dla bezdomnych mężczyzn.

30 Uniwersytet Gdański Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa angażuje się we współrealizację badań społecznych, między innymi cyklicznie powtarzane Badania Socjodemograficzne. Jest partnerem w projekcie programu EQUAL Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego powrotu na Rynek Pracy.

31 Zarząd Rejonowy PCK w Słupsku Organizacja prowadzi, między innymi, Dom Interwencji Kryzysowej w Słupsku.


Pobierz ppt "Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni Organizacja zajmuje się osobami bezdomnymi, które ze względu na problem swojego uzależnienia nie mają"

Podobne prezentacje


Reklamy Google