Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Brygida Głąb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Brygida Głąb."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach Brygida Głąb Wołczyn, 20 lutego 2008r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Cel główny będzie realizowany poprzez: aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Ważne dokumenty PO KL 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 18 września 2007r. Instytucja Zarządzająca PO KL zakończyła prace nad przygotowaniem w/w dokumentu. 3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL – wytyczne zostały zaakceptowane przez MRR w dniu 9 lipca 2007r. 4. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL – w dniu 16 sierpnia wytyczne zostały zaakceptowane przez MRR i są obowiązujące od dnia podpisania.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Ważne dokumenty PO KL cd. 5. System realizacji PO KL – opublikowany w dniu 10 września 2007r., składa się z VII części do których dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów: - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL , - Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL, - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL, - Zasady finansowania PO KL , - Zasady systemu sprawozdawczości PO KL , - Zasady kontroli w ramach PO KL , - Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Ważne dokumenty PO KL cd.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Kwota przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach EURO

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 85% - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 15% - środki krajowe EURO

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 60% środków – wsparcie realizowane przez regiony, 40% środków – wsparcie realizowane przez właściwe ministerstwa EURO

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety i obszary wsparcia Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Priorytet V – Dobre rządzenie, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytety krajowePriorytety regionalne

12 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety krajowe

13 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety krajowe: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Kwota ogółem – EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 1.1Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety krajowe: Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Kwota ogółem – EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 2.1Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

15 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety krajowe: Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Kwota ogółem – EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 3.1Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Poprawa jakości kształcenia Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

16 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety krajowe: Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Kwota ogółem – EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym

17 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety krajowe: Priorytet V: Dobre rządzenie Kwota ogółem – EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 5.1Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Wsparcie na rzecz realizacji strategii lizbońskiej Rozwój potencjału trzeciego sektora Rozwój dialogu społecznego

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Kwota dla województwa opolskiego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach EURO

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Kwota dla województwa opolskiego w podziale na priorytety regionalne: PriorytetNazwa PriorytetuKwota w EUROKwota w PLN VIRynek pracy otwarty dla wszystkich , ,00 VIIPromocja integracji społecznej , ,00 VIIIRegionalne kadry gospodarki , ,00 IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , ,00 Razem , ,00

20 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety regionalne

21 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety regionalne: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Kwota ogółem – ,67 EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie , Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy , Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie ,88

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety regionalne: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Kwota ogółem – ,67 EURO Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych , Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia , Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich ,87

23 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Typy projektów: - projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), - wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

24 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Grupy docelowe: - mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, - społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

25 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety regionalne: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Kwota ogółem – ,77 EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji , Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej , Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie ,09

26 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety regionalne: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Kwota ogółem – ,77 EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 7.1.3Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej ,82 7.2Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej , Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,61

27 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytety regionalne: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Kwota ogółem – ,77 EURO Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 7.2.2Wsparcie ekonomii społecznej ,57 7.3Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ,42

28 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Typy projektów: - rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej, - upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej)

29 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Grupy docelowe: - osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, - ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy, - inne jednostki pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie.

30 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Typy projektów: - projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), - wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

31 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Grupy docelowe: - mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, - społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów, - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

32 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Kwota ogółem – ,20 EURO Priorytety regionalne: Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw , Wsparcie procesów adaptacyjnych modernizacyjnych w regionie , Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności ,20

33 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Kwota ogółem – ,20 EURO Priorytety regionalne: Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 8.1.4Przewidywanie zmiany gospodarczej ,17 8.2Transfer wiedzy , Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw , Regionalne Strategie Innowacji ,42

34 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kwota ogółem – ,36 EURO Priorytety regionalne: Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej , Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ,51

35 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kwota ogółem – ,36 EURO Priorytety regionalne: Numer Działania Nazwa działaniaKwota w Euro Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych , Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego , Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego , Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty , Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,36

36 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Typy projektów: - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego ( w tym alternatywne formy) na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, - wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu, - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

37 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Grupy docelowe: - dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, - istniejące przedszkola.

38 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów: - programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym),

39 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów cd.: programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery),

40 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów cd.: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

41 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Grupy docelowe: - szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne, - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie ogólne, - osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

42 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9. 5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Typy projektów: - tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, - projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, - działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

43 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 9. 5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Grupy docelowe: - mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, - społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, - podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju.

44 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego System wdrażania programu Instytucja Certyfikująca MRR Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Instytucja Zarządzająca MRR Instytucja Pośrednicząca Samorząd Województwa Instytucja Pośrednicząca 2

45 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego System wdrażania programu Plan działania Ramowy Harmonogram Naborów Wniosków, Ogłoszenia o konkursach, Dokumentacja konkursowa

46 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego System wdrażania programu Gdzie można składać wnioski projektowe? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: Dla Działania 8.2 Transfer wiedzy Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: Dla wszystkich Działań w ramach Priorytetów VI - IX oprócz Działania 8.2

47 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Generator wniosków: - wzór wniosku aplikacyjnego, - instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego, - instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

48 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Maksymalna wartość projektu: 50 tys. zł

49 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Pozostałe Działania w ramach Priorytetów VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł

50 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Konkursy pilotażowe w 2007r. Numer Poddziałania Nazwa Poddziałania Kwota przeznaczona na konkurs Termin przeprowadzenia konkursu Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy , Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw , Kwota ogółem w 2007r ,55

51 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Terminy konkursów w latach roku dla wybranych Działań na podstawie Ramowego Harmonogramu Naborów Wniosków Numer Poddziałania/ Działania Nazwa Poddziałania/Działania Kwota przeznaczona na konkurs w PLN Termin ogłoszenia konkursu 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich , Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,

52 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Referat Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Piastowska 14, Opole Tel. 077/ , Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25C, Opole Tel. 077/


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Możliwości wsparcia dla gmin w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013. Brygida Głąb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google