Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej i gorzej zarządzane. /Peter Drucker/ Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej i gorzej zarządzane. /Peter Drucker/ Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej i gorzej zarządzane. /Peter Drucker/ Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa Zajęcie 2 Mgr. Iryna Bilousova

2 Organizacja to pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do niej jej własnych elementów, mianowicie taka całość, której wszystkie składniki współprzyczyniają się do powodzenia całości / T. Kotarbiński/

3 Organizacja to ustrukturalizowany, czyli uporządkowany w pewien sposób system społeczno-techniczny złożony z pewnych podsystemów: Podsystem celów i wartości – misja jaką spełnia organizacja w otoczeniu Podsystem psychospołeczny – więzi społeczne, motywacje, kultura uczestników organizacji Podsystem struktury – formalne zasady podziału zadań, informacji, władzy Podsystem techniczny – technologie, umiejętności technologiczne, budynki, urządzenia Podsystem zarządzania – obejmuje mechanizmy koordynacji wcześniejszych podsystemów

4

5 Zarządzanie (management) – forma praktycznej działalności związanej z procesem podejmowania decyzji dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów (rzeczowych, finansowych, informacyjnych i ludzkich) posiadanych przez organizację dla realizacji założonych celów

6 Otoczenie ORGANIZACJI to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jej stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe

7 Otoczenie zewnętrzne to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać. (Granica dzieląca organizację od jej otoczenia zewnętrznego nie zawsze jest jasna i wyraźnie określona). Na otoczenie zewnętrzne składają się dwie warstwy: otoczenie ogólne (dalsze, makrootoczenie) Należy do nich pięć wymiarów: ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny, międzynarodowy.

8 Otoczenie dalsze przedsiębiorstwa - w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie dostosować się do nich.

9 Wymiar ekonomiczny jest to ogólna kondycja i żywotność systemu gospodarczego, w którym działa organizacja

10 Wymiar techniczny odnosi się do tych metod, które pozwalają przekształcić zasoby w produkty lub usługi. Wymiar społeczno-kulturowy obejmuje obyczaje, nawyki, wartości i cechy demograficzne społeczeństwa, w którym funkcjonuje organizacja. Mają one duże znaczenie gdyż określają jakie produkty i usługi społeczeństwo będzie ceniło najwyżej.

11 Wymiar polityczno - prawny odnosi się do państwowej regulacji działalności gospodarczej i stosunków jakie panują między sferą gospodarczą a państwem. Wymiar międzynarodowy czyli jest to zakres w jakim organizacja uczestniczy w działalności gospodarczej innych krajów lub pozostaje pod jej wpływem.

12 otoczenie celowe (konkurencyjne, bliższe, mikrootoczenie) Obejmuje ono: konkurentów, klientów, dostawców, regulatorów, siłę roboczą, właścicieli, sojuszników strategicznych. Otoczenie wewnętrzne składa się z warunków i sił wewnątrz organizacji. Jego główne składowe obejmują: zarząd, pracowników, kulturę organizacji.

13 Inaczej otoczenie zadaniowe : Konkurenci Konkurenci - organizacje, które konkurują z innymi organizacjami o zasoby Regulatorzy Regulatorzy - jednostki, które mogą kontrolować i regulować na drodze prawnej politykę i sposób działania organizacji lub w inny sposób oddziaływać na nią: agencje regulacyjne i grupy interesu Klienci Klienci - wszyscy, którzy płacą za nabycie wyrobów lub usług organizacji Dostawcy Dostawcy - organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom Sojusznicy (partnerzy) strategiczni Sojusznicy (partnerzy) strategiczni – organizację współpracujące z jedną lub wieloma innymi organizacjami nad wspólnym przedsięwzięciem lub w inny sposób

14 Misja i Wizja organizacji Misja Misja jest zasadą działalności gospodarczej, której charakter określa kierownictwo organizacji na podstawie przyjętych kryteriów, np.: preferencji klientów, oferowanych produktów, przewagi konkurencyjnej. Jest ona często formułowana w sposób emfatyczny, z polotem i brakiem autentyzmu. Może stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami. Wizja Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego modelu organizacji w przyszłości. NP: Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Dzięki tym działaniom wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez to Urząd przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski. Wizją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest cieszący się powszechnym autorytetem i zaufaniem wśród konsumentów i przedsiębiorców organ ochrony konkurencji i konsumentów, którego praca przyczynia się do sukcesu gospodarczego Polski oraz Unii Europejskiej.

15 ekonomia skali, poziom technologiczny, (jakość produkcji) związanej z zakupem odpowiedniej technologii oraz mistrzostwem technologicznym, brak dostępu do kanałów dystrybucji, formalne bariery wejścia na rynek (koncesje, licencje, patenty, atesty), bariery celne,

16 Najlepiej byłoby, gdyby przedsiębiorstwa miały pełną swobodę opuszczania gałęzi, w której zyski są nieatrakcyjne. Wiele firm trwa w gałęzi tak długo jak tylko jest w stanie pokryć koszty zmienne i część lub całość kosztów stałych. Jednak ich trwanie obniża zyski pozostałych przedsiębiorstw w gałęzi. Powinny więc one obniżać bariery wyjścia dla swych nie osiągających sukcesu konkurentów. prawne lub moralne zobowiązania wobec klientów, wierzycieli i pracowników, koszty, które ponosi przedsiębiorstwo zmieniające działalność w związku z brakiem możliwości wykorzystania dotychczasowej technologii, kosztami zwolnień personelu itp.

17 POWSTANIE I ROZWÓJ RADIA RMF FM W KRAKOWIE

18 Zadania indywidualne Wybrać firmę (Zelmer, Asseco, WSIiZ) i opisać jej makrootoczenie, mikrootoczenie oraz wejście do innego sektora Dla tych że firm wymyślić misje oraz wizję.


Pobierz ppt "Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych, są tylko firmy lepiej i gorzej zarządzane. /Peter Drucker/ Organizacja i zarządzanie Otoczenie przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google