Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

2 POJĘCIE ADMINISTRACJI-RÓŻNE DEFINICJE.
Administracja -( zarząd, zarządzanie) oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu. Administracją jest wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości. Najczęściej za administrację państwową uważa się tę z podstawowych form działalności państwa, która polega na organizowaniu bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy. Administracja jest działalnością wykonawczo –zarządzającą prowadzoną w państwie przez organy administracji państwowej( rządowej), oraz organy samorządu terytorialnego.

3 ISTOTA I PRZEDMIOT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO.
Prawo administracyjne- to zespół norm regulujących: a) strukturę i kompetencje organów administracji publicznej b) stosunki prawne powstające w toku wykonawczo- zarządzającej działalności tych organów. Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: a) przepisy odnoszące się do struktury organów administracji, b) przepisy regulujące tok działania organów administracji, c) przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw.

4 STOSUNEK ADMIISTRACYJNOPRAWNY.
Stosunkiem administracyjnoprawym- jest to stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego. Cechy stosunku administracyjnoprawnego: 1) jedną ze stron stosunku jest zawsze organ administracji publicznej, wyposażony w uprawnienia władcze, tzw. imperium( drugą strona jest obywatel, przedsiębiorstwo, inny organ administracji itd.)- jest stosunkiem nierównorzędnym (organ administracji określa prawa i obowiązki wzajemne obu stron); 2)przedmiot stosunku- leży w zakresie kompetencji organów administracji państwowej; 3)stosunki administracyjnoprawne powstają najczęściej z mocy aktów administracyjnoprawnych pomiędzy organem wydającym akt i adresatem aktu (np. decyzja o przydziale mieszkania), niekiedy z mocy samego prawa( np. obowiązek zgłoszenia się do rejestracji wojskowej), przyczyną powstania stosunku administracyjnoprawnego może być zgłoszenie przez obywatela, ( lub inną jednostkę prawną ) pod adresem organu roszczenia o określone zachowanie się (np. o odszkodowanie za szkody powstałe przy budowie drogi.)

5 PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI.
Znane są następujące formy działania administracji: a) stanowienie przepisów prawych- aktów normatywnych, b) wydawanie aktów administracyjnych, c) zawieranie porozumień administracyjnych, d) zawieranie umów, e) prowadzenie działalności społeczno- organizatorskiej, f) wykonywanie czynności materialno- technicznych.

6 KLASYFIKACJE AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH.
W literaturze przedmiotu spotyka się różne próby, klasyfikacji aktów administracyjnych- przy zastosowaniu różnych kryteriów. Najczęściej dokonuje się następującego podziału aktów administracyjnych: 1.podział według tego do kogo akt administracyjny jest skierowany: - akty zewnętrzne - akty wewnętrzne, - akty skierowane do osób - akty skierowane do rzeczy, 2.podział według treści: -akty konstytutywne, -akty deklaratoryjne, - akty związane - akty uznaniowe.

7 WAŻNOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO
Przesłanki ważności aktu administracyjnego : 1) Akt administracyjny jest zgodny z przepisami prawa materialnego, 2) Akt administracyjny wydany został przez właściwy organ, 3) Akt administracyjny wydany został we właściwym trybie. Wadliwość aktu administracyjnego: odróżniamy wady istotne i wady nieistotne. Wada nieistotna nie powoduje nieważności aktu administracyjnego, wymaga jedynie uzupełnienia i sprostowania. Wady istotne: akt administracyjny- zawierający wady istotne, jest aktem wzruszalnym, pomimo wady, jest ważny do chwili uchylenia przez organ nadrzędny- akt taki, chroniony jest domniemaniem ważności- taktowany jest jako obowiązujący, aż do chwili uchylenia go przez organ właściwy ( nadrzędny). Organ administracji państwowej – z urzędu, lub na żądanie strony- wstrzymuje wykonanie aktu administracyjnego, gdy zachodzi prawdopodobieństwo że jest on wadliwy.

8 Bibliografia: 1)W. Siuda: Elementy Prawa dla Ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe Contact Poznań 2009r. 2)E. Ura i E. Ura :Prawo Administracyjne, Lexis Nexis ,Warszawa 2008r.


Pobierz ppt "PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google