Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizowanie jako proces kształtowania struktur organizacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizowanie jako proces kształtowania struktur organizacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Organizowanie jako proces kształtowania struktur organizacyjnych

2 Organizowanie - uporządkowana sekwencja działań prowadzących do utworzenia organizacji w znaczeniu instytucji oraz do nadania jej określonej struktury organizacyjnej, np. utworzenie przedsiębiorstwa, strukturyzacja przedsiębiorstwa, reorganizowanie, restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Organizowanie jako kształtowanie struktury organizacyjnej Dzielenie i porządkowanie składników instytucji Integrowanie podzielonych części, scalanie oraz przeciwdziałanie tendencjom odśrodkowym Ustalanie (stabilizowanie) określonych składników, działań, cech i relacji

3 KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ - trudności metodyczne Charakter instrumentalny struktury organizacyjnej struktura narzędziem osiągania stawianych celów (złożoność relacji między celami, konkurencyjność celów) Potrzeba znacznego wysiłku koncepcyjnego problem wyważenia między konieczną stabilnością a pożądaną elastycznością funkcjonowania instytucji Problem istnienia różnych układów personalnych, sprzeczność z kwalifikacjami, potrzebami, aspiracjami Problem dostosowania do obowiązującej kultury organizacyjnej - ustalenie i narzucenie obowiązujących wzorców zachowań

4 KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ - elementy opisowe Identyfikacja elementów opisowych struktury organizacyjnej - stwierdzenie stanu faktycznego, określenie cech właściwych struktury (specjalizacja, hierarchizacja, centralizacja, formalizacja Pomiar cech struktury organizacyjnej - nadawanie wartości wymiarów cechom struktur organizacyjnych

5 SPECJALIZACJA * Pomiar zakresu specjalizacji Funkcje przedsiębiorstwa (m.in. badanie i rozwój, produkcja i technika, sprawy ekonomiczne, sprawy społeczne, sprawy handlowe, administracja, prawo) liczba wszystkich funkcji wytypowanych do badania liczba funkcji, dla których wyodrębniono jakąkolwiek jednostkę organizacyjną Z = wskaźnik zakresu specjalizacji funkcjonalnej: * Pomiar stopnia specjalizacji Rodzaj jednostki organizacyjnej spełniającej daną funkcję (stanowisko pracy, dział, pion) wskaźnik stopnia specjalizacji funkcjonalnej: wartość rangowa największej jednostki organizacyjnej wartość rangowa przypisana jednostce realizującej daną funkcję S =

6 HIERARCHIZACJACJA Smukłość - relacja między spiętrzeniem kierowania 1) a przeciętną rozpiętością kierowania przeciętna rozpiętość kierowania 3) w strukturze liczba szczebli 2) w strukturze W = współczynnik smukłości struktury organizacyjnej: * Pomiar stopnia uchierarchizowania 1) spiętrzenie kierowania - liczba szczebli układu hierarchicznego 2) liczba szczebli - liczebność w najdłuższym ciągu struktury 3) średnia arytmetyczna przeciętnych rozpiętości kierowania na poszczególnych szczeblach

7 CENTRALIZCJA Centralizacja - rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych miedzy stanowiskami kierowniczymi różnych szczebli zarządzania Ważność decyzji - siła ich wpływu na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa 1. Decyzje kierunkowe (wartość rangowa 4) 2. Decyzje metodyczne (wartość rangowa 3) 3. Decyzje alokacyjne (wartość rangowa 2) 4. Decyzje wykonawcze (wartość rangowa 1) * Określenie wymiaru centralizacji Stopień centralizacji - intensywność decydowania na poszczególnych szczeblach struktury 1. Decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu (wartość rangowa 1) 2. Decyzje podejmowane na drugim szczeblu (wartość rangowa 2) 3. Decyzje podejmowane na trzecim szczeblu (wartość rangowa 3) 4. Decyzje podejmowane na czwartym szczeblu (wartość rangowa 4)

8 FORMALIZACJA Formalizacja - proces kształtowania reguł organizacyjnych, m.in. za pomocą dokumentów organizacyjnych regulujących zasady zachowania w przedsiębiorstwie m.in. statut, schemat struktury organizacyjnej, schemat obiegu dokumentów, regulamin pracy, regulamin obsługi prawnej, instrukcja kancelaryjna,... * Pomiar zakresu formalizacji liczba dokumentów możliwych do zastosowania liczba dokumentów organizacyjnych w danym przedsiębiorstwie F = wskaźnik zakresu formalizacji: * Pomiar informacyjnej zawartości przepisów i rygorystyczności Maksymalna możliwa wartość rangowa przypisana dokumentowi ranga, wynikająca z informacyjnej zawartości i rygorystyczności F = wskaźnik stopnia formalizacji dokumentu:


Pobierz ppt "Organizowanie jako proces kształtowania struktur organizacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google