Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Gospodarz dnia: Agnieszka Pacut (absolwentka GAP) Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 14.15wprowadzenie – Agnieszka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Gospodarz dnia: Agnieszka Pacut (absolwentka GAP) Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 14.15wprowadzenie – Agnieszka."— Zapis prezentacji:

1 1 Gospodarz dnia: Agnieszka Pacut (absolwentka GAP) Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 14.15wprowadzenie – Agnieszka Pacut 14.45wystąpienie gościa – Tomasz Sadowski, (Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka) 15.45film dokumentalny – zrealizowany przez studentów GAP 16.15przerwa na kawę 16.45dyskusja panelowa: Ekonomia społeczna w Polsce – perspektywy rozwoju – Małgorzata Greszta (Doradca i konsultant w zakresie CSR), Anna Machalica- Pułtorak (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi), Bp Tadeusz Pieronek (Konferencja Episkopatu Polski), Krzysztof Więckiewicz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Jakub Wygnański (Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych) 18.45warsztaty dla studentów: Analiza interesariuszy w kontekście zarządzania projektami– Iwona Stępień (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, absolwentka GAP) 19.30kolacja Program XXII sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Piątek, 13 stycznia 2006 r. Ekonomia społeczna

2 2 Ekonomia społeczna w Polsce i Unii Europejskiej. XXII sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna Ekonomia społeczna Ustroń, 13 stycznia 2006 r. AGNIESZKA PACUT Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

3 3 Plan Wprowadzenie Omówienie podstawowych kwestii związanych z ekonomią społeczną w aspekcie europejskim i krajowym (skala, potencjał, dziedziny działania) Przedstawienie projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Podsumowanie Plan i cel prezentacji Cel Przybliżenie pojęcia ekonomia społeczna Promocja idei ekonomii społecznej w środowisku akademickim Promocja projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

4 4 1.Terminologia (ekonomia społeczna, gospodarka społeczna, ekonomia solidarności, ekonomia wspólnoty, ekonomia pracy, trzeci system) 2.Ujęcia ekonomii społecznej Ekonomia społeczna jako - zbiór określonych instytucji (podejście strukturalno-operacyjne) Ekonomia społeczna rozumiana jako - formuła działania (zestaw praktyk i metod działania) Co to jest ekonomia społeczna?

5 5 Podmioty ekonomii społecznej to podmioty gospodarcze i społeczne działające we wszystkich trzech sektorach; Wyróżniają się celami i szczególną formą przedsiębiorczości. Podmioty te w całości lub części podporządkowane są celom społecznym (dobru wspólnemu lub interesom grupowym). Podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie towarzystwa pomocy wzajemnej przedsiębiorstwa społeczne stowarzyszenia i fundacje Europejska Stała Konferencja Spółdzielni, Towarzystw Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji, Bruksela 2002 Podmioty ekonomii społecznej

6 6 Obszary ekonomii społecznej Społeczna, demokratyczna, uczestnicząca przedsiębiorczość Zatrudnienie i spójność społeczna Rozwój lokalny Wzajemna ochrona społeczna Pola aktywności podmiotów Ochrona socjalna, usługi socjalne, zdrowie Banki, ubezpieczenia Produkcja rolnicza Sprawy konsumenckie Praca stowarzyszona, rzemiosło Sektor mieszkaniowy Usługi dla mieszkańców Szkolenie i edukacja Zakres kultury Działalność sportowa i rozrywka C.S. Bajo, Rozszerzenie ekonomii społecznej, materiały konferencyjne: Ekonomia społeczna, Praga, 24-25.X.2002 r. Obszary aktywności ekonomii społecznej

7 7 1.Prymat celów indywidualnych i społecznych przed kapitałem (zyskiem). 2.Otwarte i dobrowolne członkostwo. 3.Demokratyczna kontrola przez członków (wyjątkiem są fundacje). 4.Połączenie potrzeb członków/użytkowników z potrzebami ogólnymi. 5.Uznawanie i realizacja wartości solidarności i wzajemnej odpowiedzialności. 6.Autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz publicznych. 7.Przeznaczenie wypracowanego zysku do realizacji celów stabilnego rozwoju, realizacji usług dla członków lub usług ogólnych. Europejska Stała Konferencja Spółdzielni, Towarzystw Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji, Bruksela 2002. Cechy ekonomii społecznej

8 8 Ekonomia społeczna – jako formuła działania

9 9 Przykładowe inicjatywy nowej gospodarki społecznej: Inicjatywy z zakresu polityki rynku pracy (w tym reintegracji społeczno-zawodowej grup dotkniętych wykluczeniem społecznym) Inicjatywy w zakresie ochrony środowiska promujące rekultywację odpadów Promowanie np. etyki gospodarczej, alternatywnych form kredytowania opartych na zasadach solidarności, a także odbudowa idei obywatelskości STARA GOSPODARKA SPOŁECZNA NOWA GOSPODARKA SPOŁECZNA FORMA PRAWNA spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, banki ludowe fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne PODMIOT DZIAŁAŃ członkowie organizacjibeneficjenci/odbiorcy/ klienci zewnętrzni Stara i nowa gospodarka społeczna

10 10 Rys historyczny Zbieżność ekonomii społecznej z priorytetami UE Siła ekonomiczna sektora ekonomii społecznej Ekonomia społeczna w Unii Europejskiej

11 11 Wytyczne Rady UE dla państw członkowskich (2001): państwa członkowskie będą podejmować przedsięwzięcia mające na celu rozwój konkurencyjności i zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy w ramach gospodarki społecznej, w szczególności dostarczania dóbr i usług powiązanych z potrzebami jeszcze nie zaspokojonymi przez rynek i analizować, a następnie usuwać przeszkody, które mogą zagrażać rozwojowi tych przedsięwzięć Ekonomia społeczna w Unii Europejskiej

12 12 Zbieżność ekonomii społecznej z priorytetami UE Priorytety Unii Europejskiej: Spójność społeczna Pełne zatrudnienie Lepsze zarządzanie Walka z biedą i wykluczeniem społecznym Demokracja uczestnicząca Zrównoważony rozwój

13 13 Gospodarka społeczna w Polsce – stara czy nowa idea?

14 14 Podmioty działające na zasadzie spółdzielczości organizacje spółdzielcze i spółdzielnie pracy – 13 tys. spółdzielni w 13 branżach bankowość spółdzielcza (3 tys. placówek; 1/3 sektora bankowego) Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe (SKOK-i) (1 mln. członków; 1,3 tys. oddziałów w całej Polsce) Podmioty ekonomii społecznej w Polsce

15 15 Podmioty działające na zasadzie wzajemności towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) (9 TUW-ów; 0,5% rynku ubezpieczeń; przed wojną - 65%) USA - 55% Japonia - 75% Europie - 40-85% Podmioty ekonomii społecznej w Polsce

16 16 Podmioty ekonomii społecznej w Polsce Organizacje trzeciego sektora (w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą) ok. 45 tys. stowarzyszeń ok. 7 tys. fundacji pola działań: sport i turystyka edukacja i wychowanie ochrona zdrowia rehabilitacja

17 17 1.Siła sektora ekonomii społecznej w Polsce 2.System prawny: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Ustawa o zatrudnieniu socjalnym Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ekonomia społeczna w Polsce

18 18 www.es.ekonomiaspoleczna.pl; www.ekonomiaspoleczna.ngo.pl 1.Partnerzy Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych Instytut Rozwoju Służb Społecznych Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenie Klon/Jawor Ministerstwo Polityki Społecznej Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Rzeczpospolitej Polskiej (UNDP) Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2. Cel projektu 3. Zadania AE-MSAP

19 19 Ekonomia społeczna: Wspomaga konkurencję na rynkach, na których działa Tworzy miejsca pracy, oferuje nowe formy zatrudnienia Wspomaga przedsiębiorczość Przyczynia się do reintegracji, solidarności i spójności społecznej Sprzyja uczestnictwu obywateli w życiu społecznym Przyczynia się do integracji gospodarek Podsumowanie

20 20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "1 Gospodarz dnia: Agnieszka Pacut (absolwentka GAP) Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie 14.15wprowadzenie – Agnieszka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google