Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Partnerstwa w projektach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Partnerstwa w projektach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Partnerstwa w projektach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Idea partnerstwa - idea czy konieczność? - ekonomia społeczna w Polsce ( XIX w, banki ludowe, różne formy spółdzielczości- łączenie celów gospodarczych z celami społecznymi- nadrzędność celów społecznych) - ekonomia społeczna w Unii Europejskiej – zgodna z założeniami Strategii Lizbońskiej w obszarach: spójności społecznej, pełnego zatrudnienia, walki przeciw biedzie i wykluczeniu społecznemu, demokracji uczestniczącej i zrównoważonego rozwoju

3 Idea partnerstwa zaufanie i mobilność społeczna jako klucz do dobrobytu zaufanie i mobilność społeczna jako klucz do dobrobytu cechy partnerstwa: prymat celów partnerskich przed zyskiem, dobrowolne członkostwo, demokratyczna kontrola, solidarność społeczna, wzajemna odpowiedzialność, akceptacja społeczna cechy partnerstwa: prymat celów partnerskich przed zyskiem, dobrowolne członkostwo, demokratyczna kontrola, solidarność społeczna, wzajemna odpowiedzialność, akceptacja społeczna SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podstawy prawne tworzenia partnerstw: KONSTYTUCJA Dyrektywy UE ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym /z dnia 28 lipca 2005 r/ ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa Prawo o stowarzyszeniach ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ustawa o zatrudnieniu socjalnym ustawa o pomocy społecznej programy operacyjne, inicjatywy wspólnotowe, mechanizmy ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa przepisy odrębne / przepisy podatkowe, ustawa o finansach publicznych / SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Rodzaje partnerstw: publiczno-publiczne publiczno-prywatne publiczno- społeczne publiczno- społeczne prywatno- społeczne prywatno- społeczne spółdzielnia jako szczególny rodzaj partnerstwa spółdzielnia jako szczególny rodzaj partnerstwa inne inne SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Rola ngo w tworzeniu partnerstw: Organizacje pozarządowe to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia / art. 3, pkt 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Wyłączenia: partie polityczne partie polityczne związki zawodowe i organizacje pracodawców związki zawodowe i organizacje pracodawców samorządy zawodowe samorządy zawodowe fundacje, których jedynym fundatorem jest SP lub jst / 3 wyjątki / fundacje, których jedynym fundatorem jest SP lub jst / 3 wyjątki / fundacje utworzone przez partie polityczne fundacje utworzone przez partie polityczne s-ki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej s-ki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi / organizacje kościelne, stowarzyszenia jst / podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi / organizacje kościelne, stowarzyszenia jst / SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Warunki uznania organizacji pozarządowej jako organizacji pożytku publicznego: nie są podmiotami wyłączonymi nie są podmiotami wyłączonymi prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa działalność statutowa organizacji musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych / art. 4 / działalność statutowa organizacji musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych / art. 4 / działalność gospodarcza z przeznaczeniem na cele statutowe działalność gospodarcza z przeznaczeniem na cele statutowe całość dochodów przeznacza na działalność statutową całość dochodów przeznacza na działalność statutową posiadanie statutowego kolegialnego organu kontroli / nadzoru posiadanie statutowego kolegialnego organu kontroli / nadzoru przejrzystość działań przejrzystość działań wyodrębnienie działalności odpłatnej inieodpłatnej wyodrębnienie działalności odpłatnej inieodpłatnej podmioty kościelne – modyfikacja przez art. 21 podmioty kościelne – modyfikacja przez art. 21 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Obszary działalności partnerskiej pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji działalność charytatywna podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej ochrona i promocja zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych działania na rzecz równych praw promocja przedsiębiorczości SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Obszary działalności partnerskiej działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nauka,edukacja, oświata, wychowanie wypoczynek dzieci i młodzieży upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ekologia przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezpieczeństwo publiczne upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

11 Obszary działalności partnerskiej działania wspomagające rozwój demokracji, swobody obywatelskie pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych upowszechnianie i ochrona praw konsumentów działania na rzecz integracji europejskiej rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja wolontariatu SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Definiowanie celów w ramach partnerstwa: uwiarygodnienie społeczne celów wykorzystanie analizy SWOT wykorzystanie innych danych dobre praktyki Koordynacja działań lokalnych partnerów: zachowanie reprezentacji dialog społeczny demokracja uczestnicząca

13 Umowa jako podstawowy dokument partnerstwa: strony umowy partnerskiej cel partnerstwa obowiązki partnera wiodącego / lidera projektu / zadania i obowiązki innych partnerów projektu plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie zasady podejmowania decyzji w partnerstwie sposób monitorowania i kontroli projektu SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z EFS: - partnerstwo może być zawiązane tylko z podmiotami będącymi uprawnionymi beneficjentami-projektodawcami w ramach odpowiednich Działań - na etapie składania wniosku beneficjenta i jego partnerów musi wiązać umowa jednoznacznie określająca reguły partnerstwa SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Podstawowe informacje o współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi Ponad 49 % procent polskich organizacji wymienia samorząd jako jednego z trzech najważniejszych partnerów z punktu widzenia realizacji celów statutowych. 63% NGO utrzymuje częste kontakty z samorządem na poziomie gminy i powiatu. Współpraca III sektora z samorządem polega najczęściej na uzgadnianiu wspólnych inicjatyw (57%), wymianie informacji (55%), oraz dotowaniu działalności NGO (52%) SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Podstawowe informacje o współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi: Jak wskazują badania podstawowymi źródłami dochodów organizacji pozarządowych są: składki członkowskie, źródła samorządowe, darowizny od osób fizycznych, instytucji i firm. W roku 2006 kolejnym ważnym źródłem dochodu stały się dotacje z funduszy unijnych, korzysta z nich jednak stosunkowo niewiele organizacji Spośród środków pozyskiwanych przez sektor pozarządowy najwięcej z nich pochodzi z krajowych źródeł publicznych (zarówno samorządowych, jaki rządowych)- 35%. Przy czym poziom dofinansowania ze strony samorządów pozostaje na niezmienionym poziomie przy stałym wzroście dofinansowania ze środków rządowych. Powyższe fakty wskazują na podstawową role współpracy z samorządami i przekazywanymi przez nie dotacjami w finansowaniu realizacji działalności organizacji pozarządowych SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi Formy współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi Zgodnie z artykułem 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie współpraca pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi może przybierać następujące formy: zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie; informowanie o planowanych kierunkach działalności; konsultowanie projektów aktów normatywnych; tworzenie zinstytucjonalizowanych form współpracy (zespoły doradcze i inicjatywne). SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Obszary pożytku publicznego, w których zlecana jest realizacja zadań : - - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji - - życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 21% - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 13,7% - nauka, edukacja, oświata i wychowanie 10,5% - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 23,5% - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 30,7% - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 84,9%

19 Formy współpracy pozafinansowej - realizacja wspólnych przedsięwzięć (konferencje szkolenia, warsztaty) 26% - informowanie organizacji o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (na przykład z funduszy UE) 40% - uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów JST 22% - współpraca w zakresie oceny realizacji programów 9% - udział organizacji pozarządowych w projektowaniu budżetu w zakresie dotyczącym ich działalności 21% - pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 19% SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Zakres współpracy w roku 2007 w stosunku do lat poprzednich : SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Przeszkody we współpracy JST z organizacjami pozarządowymi : SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niewłaściwe regulacje prawne Słabość organizacyjna podmiotów III sektora Słabość finansowa podmiotów III sektora Brak doświadczenia organizacji pozarządowych w realizacji zadań zleconych Niedostateczny poziom wiedzy podmiotów III sektora w zakresie realizacji zadań zleconych Brak zainteresowania organizacji pozarządowych współpracą z samorządem 22 40 48 36 33 19,6 0204060

22 Partnerstwo a polityka regionalna UE : Zasada partnerstwa jest jedną z głównych zasad funduszy strukturalnych. Jej realizacja powinna przebiegać na każdym poziomie programowania polityki strukturalnej, począwszy od poziomu lokalnego, czyli gmin i powiatów, poprzez poziom regionalny, krajowy na wspólnotowym kończąc.. Powinno to doprowadzić do większej koordynacji i spójności w realizacji polityki zmniejszania dysproporcji w rozwoju społeczno – gospodarczym między poszczególnymi regionami i stymulowaniu ożywienia gospodarczego, pociągającego za sobą również tworzenie nowych miejsc pracy. SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Partnerstwo lokalne, zaczyna być często postrzegane jako element koordynacji polityki społecznej, edukacyjnej, rynku pracy w powiecie/gminie. Jest to sytuacja charakterystyczna dla wielu krajów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i np. w Stanach Zjednoczonych. W krajach tych coraz większy zakres zadań i odpowiedzialności przekazywany jest na poziom regionalny i lokalny. Dotyczy to również odpowiedzialności w realizacji polityki rynku pracy. W nowoczesnym wdrażaniu polityki rynku pracy/ edukacji/ polityki społecznej lokalne partnerstwa będą się stawać po prostu niezbędne. SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z PO KL : Poddziałanie 6.1.1 - warsztaty, szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wolontariat, alternatywne formy zatrudnienia, partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, badania i analizy rynku pracy Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł, wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich poprzez lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, staże i subsydiowane zatrudnienie, kursy i szkolenia umożliwiające zmianę lub nabycie kwalifikacji i kompetencji, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, rozwój nowych form i metod wsparcia na rzecz integracji zawodowej i społecznej, - wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego, Poddziałanie 9.1.1 wsparcie tworzenia i działania przedszkoli przez - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparcie istniejących przedszkoli, kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną Poddziałanie 9.1.2 programy rozwojowe dla szkół - ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - inicjatywy i projekty podnoszące poziom kwalifikacji i wykształcenia na obszarach wiejskich, działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia i szkolenia SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Partnerstwa w projektach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google