Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jadwiga Pauli for ES. Kierunki dla nowej polityki: Pełne zatrudnienie Zwiększenie znaczenia zatrudnienia w procesie wzrostu gospodarczego Podnoszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jadwiga Pauli for ES. Kierunki dla nowej polityki: Pełne zatrudnienie Zwiększenie znaczenia zatrudnienia w procesie wzrostu gospodarczego Podnoszenie."— Zapis prezentacji:

1 Jadwiga Pauli for ES

2 Kierunki dla nowej polityki: Pełne zatrudnienie Zwiększenie znaczenia zatrudnienia w procesie wzrostu gospodarczego Podnoszenie kwalifikacji dla zapewnienia elastyczności zatrudnienia Rozw ó j form zatrudnienia – alternatywne formy Wykorzystanie instrument ó w aktywizujących – zatrudnienie socjalne, sp ó łdzielnie socjalne Modernizacja osłon socjalnych Umożliwienie r ó wnego udziału w życiu gospodarczym i społecznym wszystkim kategoriom obywateli

3 Praca nad zaktywizowaniem i zorganizowaniem społeczności lokalnych Odbudowywanie kapitału społecznego – więzi społeczne, wzajemna pomoc oparta na zaufaniu, nieformalne sieci wsp ó łpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami Aktywna polityka społeczna – wzrost aktywności zawodowej i sp ó jności społecznej Rozw ó j metod pracy socjalnej Rozw ó j przedsiębiorczości społecznej

4 To nie działalność filantropijna to ruch społeczny a nie zbiór instytucji Beneficjenci nie są jedynie podmiotem wsparcia a aktywnym czynnikiem zmian w procesie rozwiązywania problemów społecznych To działania na rzecz usamodzielniania – raczej aktywność nie roszczeniowość Działania opierają się w dużej mierze na solidarności i współpracy a nie na partykularyzmie i konkurencji

5 XIX wieczne spółdzielnie miały za zadanie pomoc wzajemną członków a także przeznaczanie zysków na rzecz szerszej społeczności Nowa ekonomia społeczna to przedsiębiorczość rozumiana jako gotowość do przejmowania odpowiedzialności za swój los i obywatelskie zaangażowanie – odpowiedzialność za wspólnotę

6 Kryteria ekonomiczne: Prowadzenie w sposób względnie ciągły działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne Niezależność w stosunku do instytucji publicznych Ryzyko ekonomiczne Płatny personel kryteria społeczne: Orientacja na społecznie użyteczny cel Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy Demokratyczny system zarządzania Partycypacyjny charakter działania Ograniczona dystrybucja zysków

7 Spółdzielnie mieszkaniowe (5 tys.) Spółdzielnie pracy (1,3 tys.) Rolnicze spółdzielnie produkcyjne (1,1 tys.) inne spółdzielnie rolnicze (2,5 tys.) Banki spółdzielcze (800) Spółdzielcze kasy O-k (118)

8 Współczesny nurt, promujący nowe formy instytucjonalno-prawne (np. spółdzielnie socjalne) oraz działalność gospodarczą prowadzoną w ramach organizacji pozarządowych Aktywność gospodarcza, oprócz wsparcia dla członków tych organizacji, nakierowana jest na również na beneficjentów zewnętrznych i rozwój całych społeczności.

9 Spółdzielnie socjalne – opierają się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez ich członków i umożliwiają powrót do regularnego życia społecznego i rynku pracy CIS-y KIS-y i ZAZ-y Instytucje hybrydowe, np. spółki, partnerstwa biznesu, administracji publicznej i NGOs, pakty na rzecz zatrudnienia

10 Beneficjenci Konsumenci – etyczny konsumencjonizm Biznes – przedsiębiorczość to rozwiązywanie problemów a nie pogoń za wynikiem; biznesmen to człowiek, który pozytywnie przekształca rzeczywistość Polityka społeczna – ES to inwestycja a nie koszt

11 Integracja społeczna i działalność na rynku pracy – np. działania prozatrudnieniowe (szkolenia, informacja job coaching) Działalność handlowa i produkcyjna (fair trade) Dostarczanie usług publicznych Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych (ochrona środowiska, dóbr kultury) Usługi o charakterze wzajemnym (ubezpieczenia, budowlano-remontowe, sprzątanie, bank czasu) Usługi techniczne – użyteczności publicznej (utylizacja odpadów, transport Usługi społeczne – pożytku publicznego (przedszkola, usługi opiekuńcze)

12 Usługi socjalne Ochrona zdrowia Usługi finansowe Ubezpieczenia Rolnictwo Rzemiosło i rękodzieło Turystyka Ochrona środowiska Mieszkalnictwo Usługi dla społeczności lokalnej Kultura i rozrywka, sport edukacja

13 Przedsiębiorczość społeczna/ ekonomia społeczna Odpowiedź na niewydolność państwa opiekuńczego Umożliwia osiąganie cel ó w gospodarczych i społecznych Tworzy miejsca pracy Organizuje społeczność lokalną wzmacniając jej tożsamość i sp ó jność – solidarność społeczna

14 Oddolne inicjatywy oparte na potencjale danej społeczności lokalnej Aktywny udział we wsp ó lnych doświadczeniach – wzrost zaufania społecznego, wzmocnienie więzi Wsp ó łpraca wielu podmiot ó w publicznych, społecznych i prywatnych Wynika z aktywności sektora obywatelskiego – kt ó ry dostarcza usług ale jest r ó wnocześnie rzecznikiem interes ó w grup defaworyzowanych

15 wymiar podmiotowy: nastawienie na indywidualne potrzeby os ó b i grup z deficytami społecznymi (budowa kapitału ludzkiego w grupach defaworyzowanych lub odmiennych ) wymiar rynkowy: nastawienie na stosowanie reguł ekonomicznych, finansowa samodzielność wymiar aktywizacyjny: nastawienie na budzenie potencjału aktywności i powr ó t do aktywności (i do pracy) – od bierności i wykluczenia wymiar kooperatywny: bycie we wsp ó lnocie, poczucie wsparcia od grupy (solidarność społeczna)


Pobierz ppt "Jadwiga Pauli for ES. Kierunki dla nowej polityki: Pełne zatrudnienie Zwiększenie znaczenia zatrudnienia w procesie wzrostu gospodarczego Podnoszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google