Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Praca z młodzieżą z grup szczególnego ryzyka – na podstawie projektu Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Agata Majchrzak

2 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa INFORMACJE OGÓLNE PROGRAM - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 PRIORYTET 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej DZIAŁANIE 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka NAZWA PROJEKTU: Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ZASIĘG PROJEKTU: –Woj. łódzkie; –Powiaty: kutnowski, łowicki, 2 skierniewickie, 3 gm. łęczyckiego: Daszyna, Witonia, Piątek

3 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa KONSORCJUM PROJEKTU PROJEKTODAWCA:PROJEKTODAWCA: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka5, 99-300 Kutno tel. (024) 355 77 00, fax (024) 355 77 01, 355 77 03 www.asm-poland.com.pl PARTNER 1:PARTNER 1: Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży BRAMA Rybickiego 6, 96-100 Skierniewice tel./fax. 46 832 66 46 Email: brama.mlodzi@wp.plbrama.mlodzi@wp.pl www.brama.info.pl/news.php PARTNER 2:PARTNER 2: Forum Młodych Łowiczan Forum Młodych Łowiczan ul. Stanisławskiego 21; 99 - 400 Łowicz tel./fax: +48 (0) 46 837-30-39 www.lowicz.spinet.pl

4 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa BENEFICJENCI PROJEKTU Młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych Osoby w wieku 15-24 lata należące do poniższych grup: –O–O–O–Osoby, które nie uczą się i nie pracują oraz nie są zarejestrowane jako bezrobotne –O–O–O–Osoby, które uczą się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub korzystają z innych form edukacji, a przy tym mają poważne kłopoty w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze –O–O–O–Osoby, które pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami oraz które wchodzą w kolizję z prawem Łączna liczba beneficjentów ostatecznych – 200 osób

5 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa CELE PROJEKTU Pomoc w przystosowaniu do życia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie jej aktywności zawodowej.Pomoc w przystosowaniu do życia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie jej aktywności zawodowej. Uświadomienie uczestnikom konieczności planowania rozwoju zawodowego, mobilności, przedsiębiorczości.Uświadomienie uczestnikom konieczności planowania rozwoju zawodowego, mobilności, przedsiębiorczości. Kształtowanie umiejętności pokonywania barier współczesnego rynku pracy.Kształtowanie umiejętności pokonywania barier współczesnego rynku pracy. Określenie oraz pomoc we wdrażaniu najbardziej efektywnych form wsparcia w placówkach świadczących pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.Określenie oraz pomoc we wdrażaniu najbardziej efektywnych form wsparcia w placówkach świadczących pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Promocja wolontariatu.Promocja wolontariatu.

6 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa SPOSOBY REALIZACJI Organizacja szkoleń edukacyjno-wychowawczych, których tematyka obejmuje zajęcia z komunikacji społecznej, asertywności, technik autoprezentacji, umiejętności funkcjonowania i pracy w grupie, kształtowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją.Organizacja szkoleń edukacyjno-wychowawczych, których tematyka obejmuje zajęcia z komunikacji społecznej, asertywności, technik autoprezentacji, umiejętności funkcjonowania i pracy w grupie, kształtowania umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją. Organizacja warsztatów diagnozujących potencjał zawodowy, których tematyka obejmuje funkcjonowanie na rynku pracy, planowanie kariery i rozwoju zawodowego oraz promocję idei pracy wolontaryjnej.Organizacja warsztatów diagnozujących potencjał zawodowy, których tematyka obejmuje funkcjonowanie na rynku pracy, planowanie kariery i rozwoju zawodowego oraz promocję idei pracy wolontaryjnej. Organizacja szkoleń pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w oparciu o aktualne wymogi rynku pracy. Tematyka tych szkoleń dotyczy wprowadzenia uczestników do korzystania z technologii komunikacyjnych i informatycznych, propagowania postaw obywatelskich, propozycji podjęcia stażu, pracy wolontariusza, jako innych form zdobywania doświadczenia zawodowego.Organizacja szkoleń pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w oparciu o aktualne wymogi rynku pracy. Tematyka tych szkoleń dotyczy wprowadzenia uczestników do korzystania z technologii komunikacyjnych i informatycznych, propagowania postaw obywatelskich, propozycji podjęcia stażu, pracy wolontariusza, jako innych form zdobywania doświadczenia zawodowego. Projekt obejmuje także badanie efektywności form wsparcia proponowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznych przez placówki i organizacje pomocy społecznej. W listopadzie 2005 r. zostało przeprowadzone wśród pracowników placówek badanie oceny form wsparcia, a do końca 2006 pod tym samym kątem zostanie przebadanych 2005 uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu.Projekt obejmuje także badanie efektywności form wsparcia proponowanych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznych przez placówki i organizacje pomocy społecznej. W listopadzie 2005 r. zostało przeprowadzone wśród pracowników placówek badanie oceny form wsparcia, a do końca 2006 pod tym samym kątem zostanie przebadanych 2005 uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu.

7 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa ORGANIZACJA SZKOLEŃ Zajęcia szkoleniowe i warsztatowe odbywają się trzy razy w tygodniu po cztery godziny. Łączna suma godzin zajęć dla jednego beneficjenta to 144 godziny (12 tygodni=3 miesiące). Zajęcia odbywają się w 10-osobowych grupach. Proces rekrutacji : rozpowszechnienie informacji za pomocą lokalnych mediów spotkania z pracownikami instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych dystrybucja ankiet rekrutacyjnych wśród potencjalnych beneficjentów wybór uczestników spełniających kryteria zapisane w projekcie spotkania z wybranymi uczestnikami, zapoznanie z programem szkoleń, wykładowcami, miejscem zajęć rozpoczęcie szkoleń Uczestnicy otrzymują komplet materiałów w segregatorze, papier do notatek, artykuły biurowe, identyfikatory, bezpłatne wyżywienie podczas każdego spotkania oraz bezpłatny transport z i do miejsca zamieszkania. Mimo to, rekrutacja jest bardzo trudna – osoby z tych grup w dużej mierze nie są zainteresowane podnoszeniem swoich umiejętności i kwalifikacji.

8 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW 100 uczestników z powiatu kutnowskiego, łowickiego oraz trzech gmin powiatu łęczyckiego: Piątku, Daszyny i Witoni100 uczestników z powiatu kutnowskiego, łowickiego oraz trzech gmin powiatu łęczyckiego: Piątku, Daszyny i Witoni100 uczestników 15 Młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo wychowawczych lub rodzinach zastępczych 15 Osoby w wieku 15-24 lata, które nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne 43 Osoby w wieku 15-24 lata, które uczą się, ale mają poważne problemy w nauce i sprawiają kłopoty wychowawcze27 Osoby w wieku 15-24 lata, które pochodzą z rodzin ubogich zagrożonych dysfunkcjami społecznymi

9 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa MOTYWY UCZESTNICTWA W ankiecie przeprowadzonej na początku szkoleń uczestnicy przedstawiali następujące powody uczestnictwa: »Chęć zdobycia nowych umiejętności. »Chęć zawiązania nowych znajomości. »Zwiększenie swoich szans na rynku pracy. »Chęć wzięcia udziału w czymś innym, niż zajęcia szkolne.

10 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa BEZPOŚREDNIE REZULTATY PROJEKTU Po ukończeniu szkoleń lub w trakcie ich trwania zaobserwowano następujące rezultaty: Zawodowe:Zawodowe: –Podjęcie pracy interwencyjnej – 1 osoba –Podjęcie pracy opiekunki – 1 osoba –Podjęcie starań o przyjęcie do pracy – 1 osoba –Podjęcie stażu – 1 osoba –Aktywni wolontariusze – 2 osoby –Podjęcie pracy stałej – 2 osoby –Podjęcie pracy dorywczej – 2 osoby –Podjęcie pracy na umowę zlecenie – 1 osoba –Podjęcie próby rozpoczęcia przygotowania zawodowego - 2 osoby Społeczne:Społeczne: Podjęte zostały próby skierowania jednego z uczestników na leczenie odwykowe Podjęte zostały próby skierowania jednego z uczestników na leczenie odwykowe W toku realizacji projektu jedna rodzina została objęta wsparciem pracowników socjalnych W toku realizacji projektu jedna rodzina została objęta wsparciem pracowników socjalnych Trzy osoby rozpoczęły systematyczne wizyty w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kutnie Trzy osoby rozpoczęły systematyczne wizyty w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kutnie

11 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa CHARAKTERYSTYKA GRUPY W grupie uczestników warsztatów znalazły się nie tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także już wykluczone (elementy stygmatyzacji, niechęć grupy do niektórych osób itp.)W grupie uczestników warsztatów znalazły się nie tylko osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także już wykluczone (elementy stygmatyzacji, niechęć grupy do niektórych osób itp.) W grupie z powiatu kutnowskiego przeważały problemy alkoholowe.W grupie z powiatu kutnowskiego przeważały problemy alkoholowe. W grupie z powiatu łowickiego częściej pojawiało się uzależnienie od narkotyków.W grupie z powiatu łowickiego częściej pojawiało się uzależnienie od narkotyków. Osoby pochodzące z terenów wiejskich charakteryzowały się bardzo dużym zamknięciem na otoczenie, nieumiejętnością współpracy, były nieśmiałe, wręcz chowały się przed innymi (w kapturze, za golfem itp.) Osoby te potrzebowały więcej czasu na wejście w grupę, ale w dłuższej perspektywie zajęcia te okazały się im bardzo przydatne, gdyż w swoim środowisku nie spotkały się z zagadnieniami poruszanymi na warsztatach.Osoby pochodzące z terenów wiejskich charakteryzowały się bardzo dużym zamknięciem na otoczenie, nieumiejętnością współpracy, były nieśmiałe, wręcz chowały się przed innymi (w kapturze, za golfem itp.) Osoby te potrzebowały więcej czasu na wejście w grupę, ale w dłuższej perspektywie zajęcia te okazały się im bardzo przydatne, gdyż w swoim środowisku nie spotkały się z zagadnieniami poruszanymi na warsztatach. Motywem przerwania nauki przez osoby pochodzące z terenów wiejskich w przeważającej większości była niechęć do szkoły spowodowana brakiem zrozumienia przez rówieśników i nauczycieli, pedagogów.Motywem przerwania nauki przez osoby pochodzące z terenów wiejskich w przeważającej większości była niechęć do szkoły spowodowana brakiem zrozumienia przez rówieśników i nauczycieli, pedagogów. Cechą charakterystyczną osób pochodzących z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie było życie w biedzie i ubóstwie (tereny po-pegeerowskie, rodziny niepełne, wielodzietne itp.)Cechą charakterystyczną osób pochodzących z terenów wiejskich, które wzięły udział w projekcie było życie w biedzie i ubóstwie (tereny po-pegeerowskie, rodziny niepełne, wielodzietne itp.)

12 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa CHARAKTERYSTYKA GRUPY cd. Osoby pochodzące z terenów miejskich (Kutno, Łowicz, Żychlin) charakteryzowały się większą otwartością, śmiałością. Jeśli osoby przerywały naukę to głównie z powodu słabych wyników i problemami z dyscypliną.Osoby pochodzące z terenów miejskich (Kutno, Łowicz, Żychlin) charakteryzowały się większą otwartością, śmiałością. Jeśli osoby przerywały naukę to głównie z powodu słabych wyników i problemami z dyscypliną. Inną grupę uczestników stanowili wychowankowie świetlicy kuratora sądowego oraz osoby pozostające pod opieką kuratora. Wiekowo grupa ta rozciągała się od 15 roku życia do 24.Inną grupę uczestników stanowili wychowankowie świetlicy kuratora sądowego oraz osoby pozostające pod opieką kuratora. Wiekowo grupa ta rozciągała się od 15 roku życia do 24. Często występującym problemem była niesystematyczność. Tylko niewielki odsetek uczestników (około 10%) uczestniczył we wszystkich spotkaniach warsztatowych i szkoleniowych.Często występującym problemem była niesystematyczność. Tylko niewielki odsetek uczestników (około 10%) uczestniczył we wszystkich spotkaniach warsztatowych i szkoleniowych.

13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa CHARAKTERYSTYKA FORM, METOD PRACY ORAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH STOSOWANYCH PODCZAS WARSZTATÓW Cykliczne zmiany szkoleniowców (12 bloków tematycznych 12 szkoleniowców)Cykliczne zmiany szkoleniowców (12 bloków tematycznych 12 szkoleniowców) Różnorodne środki dydaktyczne:Różnorodne środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne, foliogramy, filmy video oraz markery, szary papier, drukowane materiały szkoleniowe itp. Formy pracy:Formy pracy: »Praca zespołowa (małe i większe grupy) »Praca indywidualna Minimalizacja stosowania metod podawczychMinimalizacja stosowania metod podawczych Metody aktywizujące:Metody aktywizujące: »Gry dydaktyczne »Drama »Symulacje »Różne formy dyskusji »Praca w małej grupie »Uczenie innych i uczenie się od innych »Metody diagnozujące: np. mapa mózgu »Metody integracyjne: metoda trójkąta, metoda wspierania aktywności »Metody integracji wspierającej »Metody twórczego rozwiązywania problemów »Studium przypadku »Analiza procesu podejmowania decyzji

14 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa WARSZTATY W POWIECIE KUTNOWSKIM

15 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa WARSZTATY W POWIECIE ŁOWICKIM


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz budżetu państwa Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google