Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Marcin Gosiewski, Pierwsz y Zjazd Rodu Gosiews kich Pochodzenie Rodu Gosiewskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Marcin Gosiewski, Pierwsz y Zjazd Rodu Gosiews kich Pochodzenie Rodu Gosiewskich."— Zapis prezentacji:

1 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Pierwsz y Zjazd Rodu Gosiews kich Pochodzenie Rodu Gosiewskich miejscowości, herb, genealogia Marcin Gosiewski Autor stron www.gosiewski.pl, redaktor drzewa genealogicznego Rodu Gosiewskichwww.gosiewski.pl

2 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Pochodzenie nazwiska Gosiewski Wed ł ug najpewniejszych danych historycznych nazwisko Gosiewski wywodzi si ę od nazwy grupy wsi Gosie niedaleko Zambrowa. Wsie Gosie zapocz ą tkowa ł Gotard z Milewa który w roku 1411 za ł o ż y ł pierwsz ą ze wsi 'Gosie Le ś nica' a potem wokó ł tej wsi powstawa ł y zak ł adane przez niego i innych kolejne wsie o tej nazwie... W 30-40 lat pó ż niej w aktach ziemskich po zmianach w ł a ś ciceli i zak ł adaniu nowych wsi zacz ęł y pojawia ć si ę postacie pisane 'z Gosi' np. Jan i Wojciech z Gosi (akta ł om ż y ń skie 1469) potem ju ż bez przyroskta 'z' - tak jak najwcze ś niejszy znaleziony pisemny ś lad o Stanis ł awie Gosiu herbu Buyny (akt. Ł om ż. 1462). Od tej pory cz ł onkowie rodu wyst ę powali w XV wieku pod nazwiskiem Go ś, a ż w pó ź niejszych czasach powoli utrwali ł o si ę nazwisko Gosiewski.

3 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Pochodzenie nazwiska – inne mniej pewne teorie... Wed ł ug przekazów rodzinnych i zebranych szcz ą tkowych dokumentów historia Gosiewskich zaczyna si ę troch ę wcze ś niej (prawdopodobnie o jedno pokolenie wcze ś niej) we wsi Gosie, tyle, ż e jest to wie ś Gosie pod Ró ż anem a nie wie ś Gosie pod Zambrowem. Historia ta wydawa ł a mi si ę ma ł o prawdopodobna... ale wiele nazw miejscowo ś ci w okolicach Zambrowa pochodzi wprost z nazw miejscowo ś ci na Mazowszu (nadania po Grunwaldzie) –Przyk ł ady: Ko ł aki, Gosie ko ł o Ró ż ana, potem Zambrowa

4 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Wsie Gosie – gniazdo rodu W Polsce s ą dwie grupy wsi "Gosie". –Grupa wsi "Gosie" znajduje si ę w okolicach Zambrowa. Tam te ż wyst ę puje du ż e skupisko ż yj ą cych do dzisiaj rodzin Gosiewskich. –Oprócz tego jest te ż wie ś Gosie ko ł o Ró ż ana Scenariusze powstania: –A) Szlachta z Gosi pod Ró ż anem otrzymuje po 1410r nadania w okolicach Zambrowa –B) Gotard z Milewa zak ł ada Gosie pod Zambrowem a Gosie pod Ró ż anem powstaj ą znacznie pó ź niej

5 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Wsie Gosie – na mapie Polski 70km

6 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Gosie Koło Zambrowa Wie ś opisywana u Bonieckiego jako gniazdo rodu Do dzi ś du ż e skupisko Gosiewskich W sk ł ad grupy wchodz ą wsie Gosie Du ż e i Gosie Ma ł e –historycznie równie ż by ł y to Gosie Le ś nica, Gosie- Wybrany, Gosie-Sokola łą ka i kilka innych

7 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Gosie Koło Zambrowa – źródła historyczne, powstanie Osadnictwo zwi ą zane jest z nadaniami po bitwie pod Grunwaldem! W 1415 roku w Ł om ż y ksi ążę Janusz I nada ł 30 w ł ók zwanych Ł opieniste Paw ł owi, Jakubowi i Gotardowi z Milewa (powsta ł a wie ś Milewo Sokola łą ka w parafii Pucha ł y). W 1423 roku ksi ążę Janusz I potwierdzi ł sprzeda ż przez Gotarda z Milewa Sokolej łą ki 10 w ł ók zwanych Ł opieniste Wawrzy ń cowi z Modzeli. W 1436 roku ksi ążę Boles ł aw IV nada ł 10 w ł ók Sokolad ą browa, granicz ą cych z Ko ł akami, Gotardowi z Milewa.[1] Grupa wsi Gosie wzi ęł a pocz ą tek od Gotarda z Milewa, który oko ł o 1411 roku za ł o ż y ł wie ś Gosie Le ś nica. W 1426 roku powsta ł y Gosie Ma ł ystok Otole a w 1436 roku Gosie Sokola łą ka. W 1462 roku odnotowano w aktach ziemskich ł om ż y ń skich Stanis ł awa herbu Bujno a w 1465 roku w tych samych aktach wyst ą pili Jan i Wojciech z Gosi. W 1469 roku w Ł om ż y ksi ążę ta Konrad, Kazimierz, Boles ł aw i Janusz II potwierdzili sprzeda ż 2 w ł ók w Gosiach Otolach szlachcicowi Andrzejowi z Prostek nad strug ą Ko ł omyj ą z jednym brzegiem i cz ęś ci ą m ł yna w tej strudze. W 1494 roku na cz ęś ci w ł ók Ko ł ómyji powsta ł a wie ś Gosie Wybrane, kupionych w tym roku przez Szczepana, Marka i Macieja z Gosiów.[2]

8 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Gotard z Milewa. Jakiego Milewa?

9 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Gosiewscy w okolicach Gosi koło Zambrowa Obecnie w okolicy Zambrowa istniej ą dwie wsie o nazwie Gosie: Gosie Du ż e i Gosie Ma ł e. Otole wchodz ą w sk ł ad Gosi Du ż ych; –W Otolach gospodarstwo rolne prowadzi tam St. Ś wi ę cki, wnuk w ł a ś ciciela przedwojennego maj ą tku (rozparcelowanego po wojnie, obecnie w cz ęś ci odkupionego). W bliskim s ą siedztwie znajduje si ę wie ś Wybrany. W Gosiach Du ż ych istnieje ok. 20 gospodarstw rolnych, nie zamieszkuje tam ż adna rodzina Gosiewskich. W Gosiach Ma ł ych jest ponad 20 gospodarstw, zamieszkuje tam pi ęć rodzin Gosiewskich (niestety nie znam ż adnej)

10 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Gosie Koło Różana Wie ś Gosie pod Ró ż anem to obecnie ma ł a kolonia po łą czona ze wsi ą Ma ł ki. –Na dok ł adnych mapach pomi ę dzy Ma ł kami a Ł asiewitami k. Rzewnia niedaleko Ró ż ana. –Ma ł ki sklei ł y si ę z Ł asiewitami wch ł aniaj ą c Gosie Obecnie to kilka zadbanych domów le żą cych nad niewielk ą dolink ą przy lasach na terenie ko ł a ł owieckiego "Narew". –W samej wsi Gosie nie mieszkaj ą ju ż ż adni Gosiewscy. –Jedna rodzina Gosiewskich mieszka podobno w Ma ł kach ale do nich na razie nie dotar ł em Według Adama Pszczółkowskiego: Gosie koło Różana powstały na przełomie XIV i XV w. Potem szlachta z tej wsi miała nadanie na ziemie pod Zambrowem. Tam też zostały założone drugie Gosie Adam Pszczółkowski nie podał źródeł. Podobno informacje na ten temat ma Kazimierz Pasucki z Instytutu Historii PAN

11 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Gosie koło Różana – dokładna mapa Znak Gosie2 Gdzieś tutaj była osobna Wieś, teraz de facto Część wsi Małki

12 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Herby Rodu Gosiewskich Rody Gosiewskich pos ł uguj ą si ę ró ż nymi herbami. Podstawowym i najcz ęś ciej spotykanym herbem jest Ś lepowron. Wielu Gosiewskich legitymowa ł o si ę herbem Korwin

13 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Herb Ślepowron W polu b łę kitnym, na krzy ż u kawalerskim z ł otym za ć wieczonym na barku podkowy srebrnej, kruk czarny w prawo z pier ś cieniem z ł otym w dziobie. W klejnocie nad herbem w koronie taki sam kruk. Wedlug legendy herb ten przyjal Wegier Korwin, po ś lubie z dziewczyna z rodu Pobogow, łą cz ą c znaki obydwu rodzin. Ś lepowronem, najbardziej rozpowszechnionym na ziemi kaliskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, ruskiej, na Mazowszu i Litwie pos ł ugiwa ł o si ę oko ł o 350 rodzin. Wraz z odmianami nazwisk daje to blisko 450 rodzin. Nale ż a ł y do nich rodziny Korwinow i Gosiewskich W Rzymie, za czasow Tyberiusza, zyl Valessius Messala Corvinius. Podczas rozstrzygajacej bitwy z Frankami zostal on wyzwany na pojedynek przez jednego z przeciwnikow, wojownika o legendarnej sile.W czasie walki nadlecial kruk, usiadl na hełmie Corviniusa i zacz ą ł atakowa ć Franka. Zdezorientowanego przeciwnika pokonal Valerius bez trudu. Na pamiatke tego zdarzenia Rzymianin umie ś cił w swoim herbie kruka.

14 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Inne herby ' Ś lepowron" powsta ł z po łą czenia herbów 'Korwin' i 'Pobóg'. Jest to oczywiste gdy spojrzy si ę na oba herby. Wielu Gosiewskich wyst ę powa ł o pod herbem Korwin Niektórzy Gosiewscy wyst ę powali pod herbem 'Jastrz ę biec'. Jastrz ę biec to najcz ęś ciej wyst ę puj ą cy w Polsce herb którym pos ł ugiwa ł o si ę kilkaset rodzin, g ł ównie z ziemi mazowieckiej pokrywaj ą cej si ę z wyst ę powaniem rodzin Gosiewskich. Kolejno: Korwin, Ślepowron, Pobóg Jastrzębiec

15 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Ślepowron? To dlaczego Buyny? Akta Ł om ż y ń skie z 1463 roku wspominaj ą o Stanis ł awie Gosiu herbu Buyny, Chodzi tu o ten sam herb gdy ż inne nazwy herbu Ś lepowron to 'Bojno', 'Bujno', 'Pesze', ' Ś lepy Wron'.

16 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Co to za ptak Ślepowron? Ptak w herbie to kruk. Ś lepowron to zupe ł nie inny ptak, bez zwi ą zku z herbem!!!! Rodzina czaplowatych! Starsze nazwy herbu Ś lepowron to Bujno, Buyny itp. A nazwa ś lepowron pojawia si ę pó ź niej

17 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Tak wygląda ptak Ślepowron Ślepowron (Nycticorax nycticorax) występuje na południu Europy (Grecja, Turcja), połudnowej części Azji, Japonii oraz lokalnie w Afryce, na Madagaskarze, Ameryce Południowej i środkowej, oraz w innych miejscach (np. na Hawajach). W Polsce występuje bardzo sporadycznie (w całym kraju). Lęgowo w Polsce występuje jedynie na południu kraju

18 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.plGenealogia Ź ród ł a historyczne Drzewo genealogiczne na www.gosiewski.plwww.gosiewski.pl Dyskusja...

19 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Herbarz Bonieckiego W herbarzu Adama Bonieckiego rodziny Gosiewskich wyst ę puj ą w 5 ró ż nych artyku ł ach (opisuj ą cych te rodziny) oraz s ą wspominane przy okazji kilkudziesi ę ciu innych artyku ł ów –np. w artykule dot. rodziny 'Litawor-Aramowicz h. Odrow ąż ' jedna z wyst ę puj ą cych tam osób jest 'o ż eniony z Franciszk ą Gosiewsk ą '. G ł ównym i najwi ę kszym artyku ł em jest opis rodziny 'Gosiewscy v. G ą siewscy h. Ś lepowron' w tomie 6 od strony 315

20 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Wystąpienia nazwiska w artykułach herbarza rodzinaw których artykułach występuje (pogrubiony = artykuł o danej rodzinie) z Gosi (z) Korwin-Gosiewski h. Ślepowron (t6s315A)t6s315A Gosiecki Gosiecki (t6s315B)t6s315B Gosiewski Gąsiewski h. Ślepowron (t5s399A), Korwin-Gosiewski h. Ślepowron (t6s315A), Gosiewski (t6s318), Bobiński h. Bobiński, Kieszkowski h. Krzywda, Korwin-Kochanowski h. Ślepowron, Konopacki h. Konopacki, Korwin-Kossakowski h. Ślepowron, Kowalski h. Wieruszowa, ks. Łukomski h. Łukomski, Łuszczewski h. Korczak, Korwin-Kochanowski h. Ślepowront5s399At6s315At6s318 Gąsiewski Gąsiewski h. Ślepowron (t5s399A), Gąsiewski(t5s399B), Korwin-Gosiewski h. Ślepowron(t6s315A), Litawor-Aramowicz h. Odrowąż, Cetner h. Przerowa, Domaniewski h. Lubicz, Wiłłojć-Dowiatt h. Gryf, Lewkowicz h. Ogończyk, Majewski, Litawor-Aramowicz h. Odrowąż, ks. Czartoryski h. Pogoń Litewska, Eydziatowicz h. Łuk, Kobylański h. Lubiczt5s399At5s399Bt6s315A

21 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Boniecki, t. 6, str. 315: Gosiewscy. v. Gąsiewscy h. Ślepowron " Czasem si ę jednak przez niewiadomo ść z G ą siewa pisali." "W XV-m wieku zwali si ę Gosiami, zanim si ę nazwisko Gosiewskich ustali ł o Akta ł om ż y ń skie z 1462 r. wspominaj ą o Stanis ł awie Gosiu, herbu Buyny, a z 1465 r. o Janie i Albercie Gosiach, tego ż herbu (Mil.). Tomasz, syn Jakóba z Gosi, 1468 r., a Ś wi ę tos ł aw, syn tego ż, 1476 r. na uniwersytecie krakowskim. Cz ęść ich przenios ł a si ę na Litw ę ¶ Ż yj ą cy w drugiej po ł owie XVI- go wieku Jan Gosiewski, pozostawi ł syna Aleksandra (A. Zap Ros.), pisarza kanclerza litewskiego 1597 r. (ML. 191 A f. 113). Ze starosty wieliskiego referendarz litewski 1610 r., pisarz 1615 r., wojewoda smole ń ski 1625 r. i pisarz polny litewski 1630 r. Oprócz wieliskiego posiada ł jeszcze starostwa: kupiskie, pu ń skie; bielskie i markowskie, oraz dzier ż aw ę koniuchowsk ą i wiszniewsk ą (...)

22 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Genealogia Rodu - wprowadzenie Drzewo genealogiczne: – Ź ród ł a: Przekazy ustne, maile Dane metrykalne (trzon rodu i ca ł a historyczna linia Zambrowska) (wielkie podzi ę kowania dla Krzysztofa Gosiewskiego z Zambrowa) Ź ród ł a historyczne Boniecki i wiele innych Drzewa genealogiczne (wybiórcze) tworzone przez wiele osób i przesy ł ane do mnie –Wielko ść : 690 osób w internecie (opracowane) Oko ł o 150-200 w trakcie opracowowywania Dochodz ą nast ę pne (ju ż kilkadziesi ą t po info o zje ź dzie) B ę dzie wkrótce >>>1000

23 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Linie rodziny w drzewie

24 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Najważniejsze linie (punkty startu) "??? Gosiewski [68]" rozpoczyna lini ę Che ł stowsk ą. By ł on podobno stryjecznym bratem Wincentego Gosiewskiego. Do tej linii nale żę równie ż ja. "Jan Gosiewski [134]" rozpoczyna lini ę z Gosi pod Zambrowem - zapocz ą tkowana u mnie przez w ł a ś ciciela wsi Gosie Wybrane (1710r). Z tej linii mam w drzewie kilkaset osób (!). Jana Gosiewskiego [120]. Zapocz ą tkowana przez niego niewielka acz znamienita linia litewska. Do tej linii nale ż eli równie ż Aleksander Gosiewski i Wincenty Gosiewski (litewska linia herbu Korwin). Osobno "Stanis ł aw Go ś herbu Buyny [67]" który prawdopodobnie by ł przodkiem obydwu linii powy ż szych "Wiktor Gosiewski [240]" ze wsi Modzele Wypychy który zapocz ą tkowa ł jedn ą z linii Gosiewskich w USA. ??? Gosiewski [94]" jest nestorem ś l ą skiej linii rodu Gosiewskich do której nale ż y Krzysztof Gosiewski Prezydent Wroc ł awia

25 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Inne oderwane linie z drzewa –W ł adys ł awa Gosiewskiego [132], –Micha ł a Gosiewskiego [133], –Józefa Gosiewskiego [172], –Franciszek Gosiewski [210] (linia z Ko ł aków Ko ś cielnych), –Józef Gosiewski [228] (linia z Gierwatów Starych) Pozosta ł e mini linie Gosiewskich s ą g ł ównie obejmuj ą ce osoby o identyfikatorach pomi ę dzy [662] a [700] - b ę d ę je sukcesywnie umieszcza ł na stronach www.

26 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Linie pod względem geograficzno-historycznym linia Zambrowska która rozpoczyna si ę od Jana i Wojciecha z Gosi, i zawiera poddrzewa zapocz ą tkowane przez Stanis ł awa Gosia herbu Buyny [67] i potem zawiera drzewo zapocz ą tkowane przez Jana Gosiewskiego [134] i z du ż ym prawdopodobie ń stwem Wiktora Gosiewskiego [240]. Do tej linii nale żą prawdopodobnie oderwane osoby zebrane z parafii okolicznych niedaleko Zambrowa zawarte pomi ę dzy [662] a [700] linia Che ł stowska w moim drzewie rozpoczynana przez XXX Gosiewskiego [94] T ą lini ę zapocz ą tkowa ł o powstanie gospodarstwa które posiada ł brat stryjeczny Wincentego Gosiewskiego. Gospodarstwo to liczy ł o 30 du ż ych w ł ók co stanowi oko ł o 900 hektarów pól. Gospodarstwo to obejmowa ł o wsie: Modzele, Ogony, cz ęść wsi M ł ynarze (od asfaltu do Narwii), cz ęść Kruszewa (po ł udniowa cz ęść a ż do Che ł st). Wiadomo te ż, ż e wnuk za ł o ż yciela tego gospodarstwa otrzyma ł grunty w miejscowo ś ci Mroczki-Kawki (to jest jeszcze ok. 7 km na po ł udnie od Ró ż ana.. Wielu Gosiewskich nadal mieszka w tych okolicach, mi ę dzy innymi z tej linii wywodz ę si ę równie ż ja (Marcin Gosiewski). By ć mo ż e ta linia za ł o ż y ł a wi ę c wie ś Gosie ko ł o Ró ż ana. linia litewska do której nale ż eli Wincenty Gosiewski i Aleksander Gosiewski (historyczna linia herbu Korwin) inne linie np. ś l ą ska czy z USA to po prostu odga łę zienia tych trzech g ł ównych linii.

27 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Jan Gosiewski ur. 1550 zm. 1600 (id120) [źr. 1] [linia 6] Najbardziej znana historycznie linia rodziny w Gosiach pod Zambrowem? ż y ł w drugiej po ł owie XVI wieku, daty urodzenia i ś mierci mocno niepewne ojciec Wincentego Gosiewskiego, najstarszy znany mi przedstawiciel Zambrowskiej linii. Aleksander Gosiewski (121) Wincenty Aleksander Gosiewski (123) Bogus ł aw Gosiewski (129) Zofia Przyjemska z domu Gosiewska (130) Teresa S ł uszka/Sapieha z domu Gosiewska (131) Miko ł aj Gosiewski (124) Krzysztof Gosiewski (125) Helena Sanguszka z domu Gosiewska (126) Anna Gosiewska z domu Gosiewska (127)

28 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Jan Gosiewski (134) [źr. 1] [linia 3] Druga du ż a linia rodziny wymieniona w herbarzu. Wi ę kszo ść danych z tej linii jest potwierdzona pe ł nymi danymi metrykalnymi. Mieszka ł (a) : Gosie W ł a ś ciciel dóbr Gosie-Wybrany 1710r Kasper Gosiewski (135) Stanis ł aw Gosiewski (136) Miko ł aj Gosiewski (137) Ignacy Gosiewski (140) Wojciech Gosiewski (143) Jan Gosiewski (155) Antoni Gosiewski (156) Kazimierz Gosiewski (171) Jakób Gosiewski (146) Wojciech Gosiewski (283) Mateusz Gosiewski (138) Bart ł omiej Gosiewski (158) Antoni Gosiewski (139) To tylko niewielki Fragment tego poddrzewa

29 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Michał lub Wojciech Gosiewski ur. 1850 (68) [źr. 7] [linia 1] Pierwszy przedstawiciel znanej ga łę zi rodu w Che ł stach. Na pewno mia ł gospodarstwo w Che ł stach, prawdopodobnie po ojcu. Nie wiadomo dok ł adnie czy jego synem by "Micha ł lub Wojciech Gosiewski" czy to mo ż e on jest tym "Micha ł em lub Wojciechem" a Bronis ł aw (zaznaczony jako syn Micha ł a/Wojciecha) i Ignacy to s ą bracia rodzeni. Mam taki zapis: "Gosiewski Ignacy by ł bratem Bronis ł awa ojca" (czyli wynika ł oby ż e bratem Micha ł a/Wojciecha ale jednocze ś nie mam zapis w tym samym ź ródle "Gospodarstwem w Che ł stach podzielili si ę bracia mi ę dzy sob ą Ignacy i Bronis ł aw a siostry sp ł acili" Gospodarstwo podzieli ł na dwie cz ęś ci: wi ę ksz ą cz ęść obj ął Bronis ł aw, drug ą cz ęść obj ął jego brat Konstanty. Genowefa Napiórkowska z domu Gosiewska (19) Tadeusz Gosiewski (20) Zdzisław Gosiewski (58) Jan Gosiewski (81) Aleksandra Gosiewska* z domu Gosiewska (82) Barbara Przewrocka z domu Gosiewska (59) Jerzy Gosiewski (60) Wojciech Gosiewski (104) Iwona Ewa Gosiewska* z domu Gosiewska (105) Małgorzata Joanna Gosiewska* z domu Gosiewska (106) Stanisław Gosiewski (61) Hieronim Gosiewski (21) Maria Gutowska ??? z domu Gosiewska (63) Ryszard Gosiewski (64) Jan Gosiewski (65) Stanisław Gosiewski (66) Michał lub Wojciech Gosiewski (68) Bronisław Gosiewski (22) Ignacy Gosiewski (17) Władysław Gosiewski (3) Marcin Gosiewski (1) Jan Antoni Gosiewski (7) Stanisław Ignacy Gosiewski (684) Małgorzata Szczerba z domu Gosiewska (5) Mieczysław Gosiewski (9) Marianna Modzelewska z domu Gosiewska (10) Rafał Modzelewski (48) Konrad Modzelewski (49) Joanna Równa z domu Modzelewska (50) Barbara Modzelewska* z domu Modzelewska (52) Piotr Gosiewski (388)

30 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.plBibliografia/podziękowania Ź ród ł o: herbarz Adama Bonieckiego (Herbarz Polski czyli Wiadomo ś ci Historyczno-Genealogiczne o Rodach Szlacheckich,. Ź ród ł o: rozmowy, g ł ównie z Jerzym Gosiewskim z Mr ą gowa, uzupe ł nione danymi metrykalnymi i rozmowami z wieloma innymi osobami. Ź ród ł o opisu: Kalendarz herbowy wydany w 1987 roku., ź ród ł o rysunku herbu: wspomniany powy ż ej herbarz Informacje na temat Ś l ą skiej linii Gosiewskich od Marii Szlagury de domo Gosiewskiej Informacje od bardzo wielu ró ź nych osób m.in. W ł adys ł awa Gosiewskiego z Konstancina, Jerzego Gosiewskiego z Mr ą gowa, Gosiewskich z Che ł st, Dorothy Walters z USA Dane z ksi ą g metrykalnych Archiwum w Seminarium Duchownym przy Archidiecezji P ł ockiej. Ksi ę gi dotycz ą ce parafii Sielu ń : poz. 4231 ś luby z parafii Sielu ń lata 1827-1842, poz. 4230 chrzty lata 1835-1842 i ksi ę gi zmar ł ych z podobnego okresu tam ż e.. Dane z ksi ą g metrykalnych okolic Zambrowa zbierane przez Krzysztofa Gosiewskiego z Zambrowa

31 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.plPodsumowanie... Gosie Pod Różanem Nadania pod Zambrowem Po bitwie pod Grunwaldem Gotard z Milewa zakłada Wsie Gosie Pod Zambrowem Powstaje nazwisko Z Gosi Goss Gosiewski Linia herbu Korwin Linia herbu Ślepowron

32 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Centrum wiedzy o rodzie Gosiewskich http://www.gosiewski.pl Marcin Gosiewski marcin@gosiewski.pl +48 601 387 352

33 © Marcin Gosiewski, www.gosiewski.pl, marcin@gosiewski.plwww.gosiewski.plmarcin@gosiewski.pl Dziękuję za uwagę Marcin Gosiewski, marcin@gosiewski.pl, tel +48 601 387 352marcin@gosiewski.pl


Pobierz ppt "© Marcin Gosiewski, Pierwsz y Zjazd Rodu Gosiews kich Pochodzenie Rodu Gosiewskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google