Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Galeria s ł aw Starego i Nowego Testamentu. Adam i Ewa Adam i Ewa mieli mieszkać w Edenie. Bóg zakazał im jedynie kosztowania owocu z drzewa poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Galeria s ł aw Starego i Nowego Testamentu. Adam i Ewa Adam i Ewa mieli mieszkać w Edenie. Bóg zakazał im jedynie kosztowania owocu z drzewa poznania."— Zapis prezentacji:

1 Galeria s ł aw Starego i Nowego Testamentu

2 Adam i Ewa Adam i Ewa mieli mieszkać w Edenie. Bóg zakazał im jedynie kosztowania owocu z drzewa poznania dobra i zła. Za namową węża-kusiciela Ewa i Adam złamali zakaz. Za ten grzech Bóg ukarał ich wygnaniem z ogrodu i przekleństwem.

3 Mojżesz Posta ć biblijna, przywódca Izraelitów w okresie ich wyj ś cia z Egiptu i w ę drówki do Ziemi Obiecanej. Ż y ł prawdopodobnie w XIII-XII wieku p.n.e. (wed ł ug Biblii 120 lat). Syn Amrama i Jokebed.

4 Noe Bóg postanowił sprowadzić powszechny potop, mający zgładzić ludzkość. Noe jako jedyny spośród ówczesnych zepsutych ludzi znalazł łaskę w oczach Boga. Dlatego Bóg oszczędził Noego. W tym celu kazał zbudować arkę, pomieścić w niej rodzinę i po parze wszystkich niepływających zwierząt, aby przeczekać katastrofę. Po ukończeniu Arki Bóg zesłał na ziemie nieustanny deszcz podniósł poziom wody tak że zakryła ona nawet najwyższe góry. Potop trwał 40 dni.

5 Król Salomon Prorok biblijny, król Izraela. W ci ą gu siedmiu lat wybudowa ł w Jerozolimie ś wi ą tyni ę, zwan ą pó ź niej pierwsz ą ś wi ą tyni ą jerozolimsk ą.

6 Maria z Nazaretu (Maryja) Ż ona cie ś li Józefa i matka Jezusa Chrystusa, czczona w wielu wyznaniach chrze ś cija ń skich i islamie. Wedle wzmianek w Ewangeliach, pocz ęł a i urodzi ł a syna pod wp ł ywem Ducha Ś wi ę tego. Nowonarodzone dzieci ę otrzyma ł o imi ę Jezus.

7 Jezus Chrystus Centralna posta ć chrze ś cija ń stwa. Wed ł ug chrze ś cijan za ł o ż yciel Ko ś cio ł a, Zbawiciel. Dla wi ę kszo ś ci wyzna ń i Ko ś cio ł ów chrze ś cija ń skich Jezus jest tak ż e wcieleniem Boga w osobie Syna Bo ż ego. W islamie uznawany jest za proroka.

8 Apostołowie Określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa powołanych przez niego osobiście i "wysłanych" do głoszenia jego nauk. Jezus powołał dwunastu mężczyzn, których przygotowywał do głoszenia jego nauk i którzy mieli go reprezentować w późniejszym okresie


Pobierz ppt "Galeria s ł aw Starego i Nowego Testamentu. Adam i Ewa Adam i Ewa mieli mieszkać w Edenie. Bóg zakazał im jedynie kosztowania owocu z drzewa poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google