Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE, NARZĘDZIA I ORGANIZACJA PRACY BROKERA INFORMACJI SABINA CISEK INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ 2012-03-08 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE, NARZĘDZIA I ORGANIZACJA PRACY BROKERA INFORMACJI SABINA CISEK INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ 2012-03-08 1."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE, NARZĘDZIA I ORGANIZACJA PRACY BROKERA INFORMACJI SABINA CISEK INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ 2012-03-08 1

2 SPIS TREŚCI Zakładanie i prowadzenie firmy infobrokerskiej Klienci brokera informacji: potrzeby i zachowania informacyjne Wartość dodana w pracy brokera informacji Narzędzia, technologie i zasoby internetowe w działalności brokera informacji 2

3 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRMY INFOBROKERSKIEJ 3

4 FIRMA INFOBROKERSKA JEST MMŚP Co to jest MMŚP? Akademia PARP – MMŚP http://www.akademiaparp.gov.pl/czy-twoja-firma- jest-mmsp.html, http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdfhttp://www.akademiaparp.gov.pl/czy-twoja-firma- jest-mmsp.htmlhttp://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst ujednolicony – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Rozdział 7 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. Dlaczego bycie MMŚP ma znaczenie? ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. http://www.parp.gov.pl/files/74/87/2262.pdf http://www.parp.gov.pl/files/74/87/2262.pdf USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst ujednolicony – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Artykuł 8, 83, 103. 4

5 PRAWO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INFOBROKERSKĄ Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji Dokumenty i przepisy utrudniające dostęp do informacji Prawo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 5

6 Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji [1] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zwłaszcza artykuły 54, 61, 74) Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Art. 74. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 6

7 Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji – przykłady [2] Informacja publiczna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (wraz z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070100068 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070100068 Informacja o środowisku USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227 7

8 Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji – przykłady [3] Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041011044 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041011044 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020780712 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020780712 8

9 Prawo związane z dostępem do informacji i jej wykorzystywaniem. Dokumenty i przepisy utrudniające dostęp do informacji – przykłady Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228+2011%240 1%2402&min=1 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228+2011%240 1%2402&min=1 9

10 Prawo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2004173180 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2004173180 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102201447&min=1 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102201447&min=1 Wiele innych ustaw i rozporządzeń http://bip.mg.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/Przedsiebi orcy http://bip.mg.gov.pl/Prawo/Obowiazujace+prawo/Przedsiebi orcy 10

11 ZAKŁADANIE FIRMY – FORMALNOŚCI Poradnik Zakładam firmę w Polsce, w ramach serwisu EUGO – Pojedynczy Punkt Kontaktowy PolskaZakładam firmę w Polsce http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/rozpoczynam-dzialalnosc- gospodarcza/rozpoczynam-dziaalno-gospodarcz-w-polsce/http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/rozpoczynam-dzialalnosc- gospodarcza/rozpoczynam-dziaalno-gospodarcz-w-polsce/ Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie WWW Ministerstwa Gospodarki RP http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ lub http://firma.gov.pl,http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/http://firma.gov.pl http://www.eu-go.gov.pl/pl/strona-glowna-informacje/1617-nowe- zasady-rejestracji-dzialalnosci-gospodarczej/http://www.eu-go.gov.pl/pl/strona-glowna-informacje/1617-nowe- zasady-rejestracji-dzialalnosci-gospodarczej/ 11

12 Rejestracja firmy – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy KRS Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG http://www.mg.gov.pl/node/9800http://www.mg.gov.pl/node/9800 Krajowy Rejestr Sądowy KRS Ministerstwo Sprawiedliwości RP http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy- rejestr-sadowy/http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy- rejestr-sadowy/ 12

13 PROWADZENIE FIRMY W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ W Polsce EUGO Pojedynczy Punkt Kontaktowy – Dla Przedsiębiorcy http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/ http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/ Tamże – Procedury administracyjne http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla- przedsiebiorcy/procedury/http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla- przedsiebiorcy/procedury/ W Europie Komisja Europejska – Twoja Europa – Prowadzenie przedsiębiorstwa w Europie http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htmhttp://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm 13

14 KLASYFIKACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – POLSKA Główny Urząd Statystyczny GUS – Metainformacje – Klasyfikacje http://www.stat.gov.pl/ http://www.stat.gov.pl/ Klasyfikacja Środków Trwałych: http://firma.onet.pl/kst/przegladanie.phphttp://firma.onet.pl/kst/przegladanie.php Klasyfikacje PKWiU, CPV, KŚT, PKD: http://www.klasyfikacje.pl/http://www.klasyfikacje.pl/ Klasyfikacje Polskie http://klasyfikacje.tejo.pl/http://klasyfikacje.tejo.pl/ Rzeczpospolita – Prawo – Klasyfikacje http://www.rp.pl/temat/55776.htmlhttp://www.rp.pl/temat/55776.html Taryfa Celna Ministerstwo Finansów – Służba Celna – Taryfa Celna http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=516&wysw=14 http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=516&wysw=14 Przeglądarka taryfowa ISZTAR 3 http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL 14

15 KLASYFIKACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – EUROPA, ŚWIAT NACE Rev. 2 (2008) i inne klasyfikacje w Unii Europejskiej European Commission – Eurostat – Statistics – Metadata – Classifications http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata European Commission – Eurostat – RAMON http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC NACE Rev. 2 – CPA 2008 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/document s/NACE%20Rev2%20in%20NA%20for%20dedicated%20section.pdfhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/document s/NACE%20Rev2%20in%20NA%20for%20dedicated%20section.pdf NAICS The North American Industry Classification System http://www.census.gov/eos/www/naics/ http://www.census.gov/eos/www/naics/ Zob. też http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 15

16 WSPARCIE DLA MMŚP [1] Ministerstwo Gospodarki RP http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/http://www.parp.gov.pl/ Krajowy System Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://ksu.parp.gov.pl/pl, https://ksu.parp.gov.pl/pl/mapa http://ksu.parp.gov.pl/plhttps://ksu.parp.gov.pl/pl/mapa Programy unijne Mapa Dotacji UE http://www.mapadotacji.gov.plhttp://www.mapadotacji.gov.pl Ministerstwo Gospodarki RP http://www.mg.gov.pl/funduszehttp://www.mg.gov.pl/fundusze PARP – zakładka Dofinansowanie http://www.parp.gov.pl/index/more/303 http://www.parp.gov.pl/index/more/303 Portal Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 16

17 WSPARCIE DLA MMŚP [2] Urzędy pracy Anioły biznesu Zob. np. http://www.aniolybiznesu.org/http://www.aniolybiznesu.org/ Warto zajrzeć http://www.bierzdotacje.pl/http://www.bierzdotacje.pl/ 17

18 SPRAWDZANIE RZETELNOŚCI KLIENTÓW I PARTNERÓW GOSPODARCZYCH Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530+2010%240 6%2414&min=1 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530+2010%240 6%2414&min=1 Biura Informacji Gospodarczej PARP – Biura Informacji Gospodarczej http://www.parp.gov.pl/index/index/244 http://www.parp.gov.pl/index/index/244 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) http://www.infomonitor.pl/ http://www.infomonitor.pl/ Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA http://www2.krd.pl/ http://www2.krd.pl/ Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. http://www.erif.pl/http://www.erif.pl/ BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. http://www.bik.pl/http://www.bik.pl/ 18

19 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI BROKERA INFORMACJI Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/http://www.uzp.gov.pl/ Biuletyn Zamówień Publicznych – przeglądanie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/, http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/ http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser Wspólny Słownik Zamówień CPV http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;923;wspolny_slownik _zamowien.html http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;923;wspolny_slownik _zamowien.html Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101130759 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101130759 19

20 BIZNES PLAN http://mystartup.pl/biznesplan/index/15/63/ http://www.ipo.pl/biznes_plany/przykladowe_biznes_plany/ http://www.ipo.pl/dmdocuments/przewodnik_jak_napisac_ef ektywny_biznesplan.pdfhttp://www.ipo.pl/dmdocuments/przewodnik_jak_napisac_ef ektywny_biznesplan.pdf 20

21 KLIENCI BROKERA INFORMACJI: POTRZEBY I ZACHOWANIA INFORMACYJNE 21

22 KTO MOŻE BYĆ KLIENTEM BROKERA INFORMACJI ? Przedsiębiorcy i firmy różnego typu, z różnych branż, o różnej wielkości – od MMŚP do międzynarodowych korporacji Władza publiczna, rząd i jego agendy – centralne i lokalne Organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia Samorząd lokalny Media, dziennikarze Szkoły wyższe Klienci indywidualni – np. inwestorzy, naukowcy, doktoranci, studenci 22

23 W JAKI SPOSÓB POZNAĆ I ZROZUMIEĆ POTRZEBY I ZACHOWANIA INFORMACYJNE KLIENTÓW? A) Na poziomie teoretycznym: na podstawie literatury przedmiotu (koncepcje, modele, wyniki badań empirycznych) z zakresu nauki o informacji, ekonomiki informacji (bada m.in. potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych), nauk o zarządzaniu Warto zajrzeć: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP (2010). Raport z badania Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw http://www.parp.gov.pl/index/more/14837, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/7620.pdf http://www.parp.gov.pl/index/more/14837 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/7620.pdf (B) Na poziomie praktycznym: na podstawie komunikacji z klientem, wywiadu informacyjnego Umiejętne połączenie (A) i (B) sukces 23

24 PROBLEM: PYTANIE/ZAMÓWIENIE KLIENTA – A JEGO RZECZYWISTE POTRZEBY INFORMACYJNE. KOMPETENTNA IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA POTRZEB INFORMACYJNYCH KLIENTÓW Doświadczenia praktyków Nie zawsze zadawane, zgłaszane pytania odzwierciedlają faktyczne potrzeby informacyjne klienta, użytkownika Broker informacji musi określić – w komunikacji z klientem – jego rzeczywiste potrzeby informacyjne, to jest sprawa kluczowa dla sukcesu infobrokera W trakcie współpracy z klientem często następuje modyfikacja, rozszerzenie, zmiana potrzeb i pytań: trzeba ten proces ustawicznie monitorować Wiedza z zakresu inib Potrzeby i zachowania informacyjne (np. zadawane pytania, zgłaszane zapotrzebowanie) to NIE jest to samo Potrzeby informacyjne są dynamiczne, zmieniają się również w trakcie pozyskiwania i przetwarzania informacji Potrzeby informacyjne nie zawsze są uświadomione Na potrzeby informacyjne wpływa wiele czynników, także – niemerytoryczne 24

25 POTRZEBY INFORMACYJNE Z PUNKTU WIDZENIA BROKERA INFORMACJI: CO NALEŻY USTALIĆ W WYWIADZIE INFORMACYJNYM Z KLIENTEM? [1] Na podstawie m.in. Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 86-91. Wymagania użytkowników dotyczące treści i zawartości (content) informacji: Czego ma dotyczyć poszukiwana informacja? Przedmiot? Zakres treściowy? Zasięg (chronologiczny, formalny, geograficzny, językowy)? Czemu ma służyć? Do jakich zadań? Do rozwiązania jakich problemów? Oczekiwany stopień szczegółowości informacji? Pożądana kompletność/selektywność informacji? Poufność? Wyłączność informacji? Jakość informacji – aktualność, neutralność, nowość, prawdziwość (?), precyzja, rzetelność, unikatowość, użyteczność, wiarygodność? 25

26 POTRZEBY INFORMACYJNE Z PUNKTU WIDZENIA BROKERA INFORMACJI: CO NALEŻY USTALIĆ W WYWIADZIE INFORMACYJNYM Z KLIENTEM? [2] W jakiej formie i postaci ma być dostarczona i przedstawiona informacja? Na jakim nośniku? Drukowana? Elektroniczna? Graficzna? Multimedialna? Numeryczna? Tekstowa? W jakim stopniu, zakresie i w jaki sposób przetworzona? W postaci bazy danych? Bibliografii? Materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w Sieci? Notatki? Opracowania analityczno- syntetycznego? Rankingu? Raportu? Serwisu WWW? Streszczenia? Zbioru materiałów źródłowych? Zestawienia? Jak obszerna? Formalna (np. pisemny raport)? Nieformalna (przekaz ustny)? W jakim języku? Język potoczny? Techniczny? Obcy? Jak dostarczona? Email? Osobiście? Poczta tradycyjna? 26

27 POTRZEBY INFORMACYJNE Z PUNKTU WIDZENIA BROKERA INFORMACJI: CO NALEŻY USTALIĆ W WYWIADZIE INFORMACYJNYM Z KLIENTEM? [3] Termin i koszty uzyskania informacji: Np. czy ważniejsza jest kompletność informacji czy pośpiech? Jasne określenie relacji pomiędzy zakresem usługi informacyjnej a kosztami AIIP: Code of Ethical Business Practice http://www.aiip.org/CodeOfEthics Give clients the most current and accurate information possible within the budget and time frames provided by the clients. Help clients understand the sources of information used and the degree of reliability which can be expected from those sources. http://www.aiip.org/CodeOfEthics 27

28 WARTOŚĆ DODANA W PRACY BROKERA INFORMACJI 28

29 KREOWANIE WARTOŚCI DODANEJ Creating Value-added Research & Analysis. Quantum 2 Whitepaper 4.10.02. Leadership Series: Service Definition. http://quantum.dialog.com/media/pdfs/value_add.pdf (s.3) http://quantum.dialog.com/media/pdfs/value_add.pdf There are six fundamental steps involved in creating value-added research and analysis: 1. Identify the context 2. Determine the questions 3. Create the value-added content 4. Analyze and answer the So What? 5. Share results 6. Follow up and get feedback However, it is important to remember, the process is a continuous one--the first and last steps are not necessarily distinct. 29

30 CO SPRZEDAJE BROKER INFORMACJI? Infobroker sprzedaje usługę informacyjną polegającą na pośredniczeniu pomiędzy utrwalonym zasobem informacji/wiedzy a ludźmi lub organizacjami, którzy informacji potrzebują Infobroker sprzedaje usługę informacyjną, polegającą na zaspokojeniu konkretnych, zindywidualizowanych potrzeb informacyjnych jednostek bądź organizacji (głównie firm) 30

31 NARZĘDZIA, TECHNOLOGIE I ZASOBY INTERNETOWE W DZIAŁALNOŚCI BROKERA INFORMACJI 31

32 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI, TECHNOLOGII I ZASOBÓW INTERNETOWYCH W DZIAŁALNOŚCI BROKERA INFORMACJI – TRZY ZAKRESY przede wszystkim – poszukiwanie, ocena i przetwarzanie informacji, także – monitoring komunikacja z klientami i Public Relations, np. poczta komputerowa jako narzędzie komunikacji z klientami, własny serwis WWW jako medium Public Relations, blog jako instrument informacji i komunikacji itp. organizacja i zarządzanie własną firmą, np. technologia wiki jako narzędzie zarządzania wiedzą w firmie, wewnętrzna lista dyskusyjna etc. 32

33 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI, TECHNOLOGII I ZASOBÓW INTERNETOWYCH W DZIAŁALNOŚCI BROKERA INFORMACJI Zob. też http://www.slideshare.net/sabinacisek/narzdzia-technologie- i-zasoby-internetowe-w-dziaalnoci-brokera-informacji- wybrane-aspektyhttp://www.slideshare.net/sabinacisek/narzdzia-technologie- i-zasoby-internetowe-w-dziaalnoci-brokera-informacji- wybrane-aspekty http://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokering-w- praktyce-zasady-i-metody-wyszukiwania-informacji-w- interneciehttp://www.slideshare.net/sabinacisek/infobrokering-w- praktyce-zasady-i-metody-wyszukiwania-informacji-w- internecie 33


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE, NARZĘDZIA I ORGANIZACJA PRACY BROKERA INFORMACJI SABINA CISEK INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ 2012-03-08 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google