Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA PRAWNEJ REGULACJI DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA PRAWNEJ REGULACJI DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor."— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURA PRAWNEJ REGULACJI DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor

2 PROBLEMY 1.POJĘCIE DOKUMENTACJI 2.ROZWÓJ e-ADMINISTRACJI 3.MODERNIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU e-DOKUMENTACJI 4.NIEJEDNOLITOŚĆ CENTRALNEJ e-DOKUMENTACJI 5.ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA - SZANSE NA SUKCES

3 DOKUMENTACJA Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: Organy państwowe państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są zapewnić odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą: powstającej w nich, nadsyłanej i składanej do nich dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw (art. 6) dokumentację powstającą oraz napływająca do nich, przechowują przez okres ustalony przepisami, następnie część stanowiąca materiał archiwalny jest przekazywana do archiwów państwowych, a pozostała może ulec brakowaniu

4 MATERIAŁY ARCHIWALNE wchodzące do narodowego zasobu archiwalnego wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych - powstała w przeszłości i powstająca współcześnie.

5 ROZWÓJ e-ADMINISTRACJI Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ROZPORZĄDZENIE MSWiA z 30.10 2006 r. Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi. ROZPORZĄDZENIE MSWiA 30.10. 2006 r. Niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych. ROZPORZĄDZENIE MSWiA 02. 11. 2006 r. Wymagania techniczne formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych. Skomplikowane uwierzytelnianie Obieg dokumentów papierowych w sferze wewnętrznej administracji Niedostosowanie systemu kształcenia do obowiązków pracowników e-urzędu

6 MODERNIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU e-DOKUMENTACJI Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określa, w drodze rozporządzenia, dla 1) organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki; 2) organów powiatu i starostw powiatowych; 3) organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, 4) organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących - instrukcję kancelaryjną określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach obsługujących te organy i związki; - sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt; - instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określającą w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją w archiwum.

7 MODERNIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU e-DOKUMENTACJI Delegacja z art. 6 ust.2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: W rozporządzeniu, należy uwzględnić potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej, oraz jej ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą W wykonaniu delegacji: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8 NIEJEDNOLITOŚĆ CENTRALNEJ e-DOKUMENTACJI W organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem wymienionych w ust. 2a (tzn. objętych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów), instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją, wymagają zatwierdzenia przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (art.6 ust. 2). W odniesieniu do organów posiadających archiwa wyodrębnione nie ma zastosowania przepis art. 6 ust. 2.

9 ZARZĄDZENIA O E-DOKUMENTACJI Zasady przechowywania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji ze względu na okresy jej przechowywania zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz brakowania innej dokumentacji wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać formaty zapisu i informatyczne nośniki danych w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji, przekazywanych do archiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na informatycznych nośnikach danych ustalają w trybie zarządzenia: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Agencji Wywiadu; Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw instytucji finansowych

10 ADMINISTRACJA I CYFRYZACJA - SZANSE NA SUKCES Oferta e-usług publicznych 1. SFERA WEWN Ę TRZNA !!!!! 2. SFERA ZEWN Ę TRZNA ZEWN Ę TRZNA

11 www.uksw.edu.pl grazyna@szpor.eu


Pobierz ppt "STRUKTURA PRAWNEJ REGULACJI DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google