Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcia dla organizacji pozarządowych przez instrumenty zwrotne i bezzwrotne finansowane m. in. z funduszy europejskich oraz funduszy norweskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcia dla organizacji pozarządowych przez instrumenty zwrotne i bezzwrotne finansowane m. in. z funduszy europejskich oraz funduszy norweskich."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcia dla organizacji pozarządowych przez instrumenty zwrotne i bezzwrotne finansowane m. in. z funduszy europejskich oraz funduszy norweskich dostępne jeszcze w 2013 r. – Nowy Sącz, czerwiec 2013 r.

2 Gdzie szukać informacji o wsparciu dostępnym dla organizacji pozarządowych

3 Struktura Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Centralny Punkt Informacyjny (CPE) Funduszy Europejskich w Warszawie 16 Głównych Punktów Informacyjnych (GPI) 90 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) (Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Katowicach) – CPE Branżowy Punkt Informacyjny przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ)

4 Gdzie szukać pomocy? Główny Punkt Informacyjny (GPI) Kraków: ul. Wielicka 72 B , tel. (12) , Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) Chrzanów: ul. Rynek 4, tel. (32) , (32) ; Tarnów: ul. Szujskiego 66, tel. (14) , (14) ; Nowy Sącz: ul. Zygmuntowska , tel. (18)  , (18) ; Nowy Targ: al lecia 35, tel. (18)  , (18) ;

5 Sieć PIFE w Internecie

6 Źródła informacji o FE w Małopolsce
Newsletter Fundusze na telefon

7 Bezzwrotne formy wsparcia- nabory 2013 r.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Małe Projekty Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywne karpackie NGO Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Obywatele dla Demokracji, - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, - Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego,

8 Zwrotne formy wsparcia- nabory 2013 r.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ESFundusz

9 Bezzwrotne formy wsparcia

10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Małe projekty
Oś IV LEADER MAŁE PROJEKTY to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

11 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Małe projekty - zakres pomocy
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów i usług – z wyłączeniem działalności rolniczej Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej

12 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Małe projekty- wnioskodawca
-osobą fizyczną, która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej "LSR", lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze -osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną , jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa.

13 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Małe projekty- zasady finansowania
Refundacja do 50 tys. zł na jeden projekt Max. 80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity planowany koszt projektu nie może przekroczyć 100 tys. Zł. Limit pomocy na beneficjenta: Limit 200 tys. w okresie realizacji programu, Limit 50 tys. dla wnioskodawcy, który spełnia warunki podmiotowe w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

14 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Małe projekty- zasady finansowania
Koszty podlegające refundacji: -Ogólne obejmujące koszty: przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, opłat za patenty,licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych, sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego -Zakup usług lub robót budowlanych, -Zakup materiałów lub przedmiotów, -Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania sprzętu, narzędzi, urządzeń lub –maszyn,

15 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Małe projekty- LGD z terenu Powiatu Nowosądeckiego
Lokalna Grupa Działania "Korona Sądecka": adres:        ul. Klęczany 1, Klęczany telefon:      18/          Gmina Chełmiec, Gmina Grybów, Gmina Kamionka Wielka Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego": adres:         Rytro 265, Rytro telefon:       18/         Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa, Gmina Nawojowa, Gmina Piwniczna-Zdrój, gmina Rytro , Gmina Muszyna Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich: adres:         Łącko 662, Łącko telefon:       18/         Gmina Łącko, Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku": adres:         Iwkowa 468, Iwkowa telefon:       14/     Gmina Łososina Dolna, Gmina Gródek nad Dunajcem, LGD Korzenna: adres:          Korzenna 342, Korzenna telefon:        18/          Gmina Korzenna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu":  adres:         ul. Krakowska 26, Stary Sącz telefon:       18/         Gmina Podegrodzie, Gmina Stary Sącz,

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Małe projekty- nabory wniosków 2013
LGD Termin naboru wniosków Lokalna Grupa Działania "Korona Sądecka" r r. Nabór tematyczny Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich przewidywany termin w sierpniu 2013 LGD Korzenna przewidywany termin we wrześniu 2013 Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego" Nabór zakończony r. Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku": r r Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu": Nabór zakończony r

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

18 Aktywne karpackie NGO Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywne karpackie NGO". Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet  V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego.

19 Aktywne karpackie NGO W ramach projektu „Aktywne karpackie NGO” utworzona zostanie Karpacka Sieć Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, która składać się będzie z 4 punktów stacjonarnych oraz mobilnych ośrodków doradczych (na terenie gmin objętych projektem) oferujących usługi doradczo-informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej. Doradztwo dotyczyć będzie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem -organizacji pozarządowych oraz tematyki związanej np. z zarządzaniem, promocją, -pozyskiwaniem środków finansowych, zarządzaniem personelem, -współpracy z sektorem publicznym i innymi organizacjami pozarządowymi, -zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Planowane jest także prowadzenie doradztwa specjalistycznego.

20 Aktywne karpackie NGO Organizowane będą również szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w następujących modułach tematycznych:   1.    Współpraca i partnerstwo lokalne.   2.    Zarządzanie NGO.   3.    Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO.   4.    Przygotowanie projektu.   5.    Podstawy zarządzania projektami.   6.    Księgowość i zarządzanie finansami NGO.   7.    Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.   8.    Tworzenie i funkcjonowanie OPP.   9.    Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO - funkcjonowanie PES. 10.    PR dla NGOs.

21 Aktywne karpackie NGO Beata Studzińska-Oracz - doradca stacjonarny
ul. Myśliwska 4c/8 Nowy Sącz

22 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego

23 Obywatele dla Demokracji

24 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Obywatele dla Demokracji
Programu Obywatele dla Demokracji. Program ten finansowany jest z funduszy EOG, a rolę Operatora pełni Fundacja Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Program dla organizacji pozarządowych. Wysokość alokacji: W ciągu trzech lat rozdysponowana będzie kwota 150 mln zł pochodząca z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Będą miały miejsce trzy konkursy grantowe: w 2013, 2014 i 2015 roku. Rodzaje projektów: wspierane będą inicjatywy angażujące obywateli w życie publiczne, promujące otwartość, przejrzystość i odpowiedzialność instytucji publicznych. Sprzyjać będzie także działaniom przeciwdziałającym dyskryminacji, nietolerancji, mowie nienawiści oraz wykluczeniu społecznemu. Co ważne, 15 proc. tych środków przeznaczonych zostanie na działania edukacyjne oraz pracę z dziećmi i młodzieżą.

25 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Obywatele dla Demokracji
Limit pomocy dla beneficjenta: Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o granty w wysokości od 50 do 250 tys. zł (na projekty realizowane samodzielnie) i do 350 tys. zł (na projekty realizowane w partnerstwie). Planowane nabory: Pierwsze wnioski aplikacyjne przyjmowane będą od 1 września do 15 października 2013 roku.  Szczegółowych informacji na temat naboru udziela: Fundacja im. Stefana Batorego Anna Plewicka-Szymczak ul. Sapieżyńska 10a Warszawa tel.: kom.:

26 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

27 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Rodzaje kwalifikowalnych projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania. Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji / trigeneracji)*. Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć: kolektory słoneczne, układy fotowoltaiczne, instalacje do wykorzystania biogazu (z wyłączeniem produkcji tylko energii elektrycznej), pompy ciepła,instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych, kotły na biomasę. małe turbiny wiatrowe, rekuperację ciepła. Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

28 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Uprawnieni beneficjenci: Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne. Wartość dofinansowania projektu: Wartość dofinansowania projektu wynosi od euro do euro (wypłacana jako dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok). Poziom dofinansowania projektu : wynosi do 80 proc. (faktyczna intensywność dofinansowania będzie uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2). Dodatkowe informacje: Ministerstwo Środowiska tel , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tel ,

29 Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

30 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:  rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu);  budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu);  konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych (zakup wyposażenia i sprzętu służącego do konserwacji może stanowić integralną część projektu);  rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury (zakup wyposażenia i sprzętu służącego do digitalizacji może stanowić integralną część projektu).

31 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: m. in. organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Poziom dofinansowania: Poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu; Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość dofinansowania z Programu: Minimalna wartość dofinansowania wynosi EUR (tj PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi EUR (tj PLN) Nabór wniosków: Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 czerwca 2013 r. do dnia  16 września 2013 r., do godz

32 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Dodatkowych informacji udzielają pracownicy : MKiDN (dni robocze, godz – 15.30): Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament  Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa Tel Fax

33 PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

34 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu: edukacja artystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa), muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu: organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych; wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych; wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych; współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym; współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

35 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: _ m. in. organizacje pozarządowe (NGOsy) ze sfery kultury. Pojęcie „organizacji pozarządowej” powinno mieć znaczenie zgodne z art. 1.5 ust. 1 (m) Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG organizacja pozarządowa: wolontariacka organizacja non-profit ustanowiona, jako osoba prawna o celach niekomercyjnych, niezależna od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i organizacji komercyjnych. Instytucji religijnych i partii politycznych nie uznaje się za organizacje pozarządowe

36 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku. Alokacja: ok. 70% zostanie przeznaczonych na wsparcie dużych projektów w ramach czterech powyżej zdefiniowanych obszarów tematycznych, tj. 2 856 071 EUR (11 829 847  PLN) ok. 30% zostanie przeznaczonych na wsparcie małych projektów w ramach czterech powyżej zdefiniowanych obszarów tematycznych, tj. 1 224 031 EUR (5 069 935 PLN)

37 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Wartość dofinansowania : Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu Projekty małe: minimalna wartość dofinansowania wynosi EUR (tj. 207 100 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj PLN) Projekty duże: minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej EUR (tj. 621 300 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1  EUR (tj  000 PLN)

38 Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz Miejsce składania wniosków: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament  Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa Tel (22) 42 10 302, Fax (22) 42 10 371 Dodatkowych informacji udzielają (dni robocze, godz – 15.30): Pani Małgorzata Bacińska, tel  538 Pan Jacek Mikuszewski, tel  466 Sekretariat Departamentu Funduszy Europejskich w MKiDN, tel

39 Zwrotne formy wsparcia

40 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
ESFundusz

41 ESFundusz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA prowadzi od marca br. fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce (ESFundusz.pl) Cel Projektu: Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów lub zatrudnienia.

42 ESFundusz Podstawowe parametry pożyczki : Brak prowizji i innych opłat
Maksymalna kwota: 100 000 PLN Oprocentowanie: od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie jest to 0,75% i 1,5% w skali roku) Okres finansowania: maksymalnie 60 miesięcy Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy (wliczona w okres kredytowania) Udział pożyczki: do 100% wartości przedsięwzięcia Kto może uzyskać pożyczkę: Podmioty ekonomii społecznej (PES): - prowadzące działalność gospodarczą, co najmniej 12 miesięcy -zatrudniające poniżej 50 osób w działalności gospodarczej, a ich roczny brót/całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro -nie zalegające w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne które przedstawią co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

43 ESFundusz Wymagana forma prawna PES ubiegającego się o pożyczkę:
-m.in. organizacje pozarządowe, Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka? Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES. Kontakt : TISE SA ESFundusz.pl ul. Okopowa 56 Warszawa Tel. 22  Jarosław Szczygieł tel: pl. Matejki 5/ Kraków

44 Dziękujemy za uwagę Tomasz Basta
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich ul. Zygmuntowska w Nowym Sączu tel ,


Pobierz ppt "Wsparcia dla organizacji pozarządowych przez instrumenty zwrotne i bezzwrotne finansowane m. in. z funduszy europejskich oraz funduszy norweskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google