Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza Edukacja Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza Edukacja Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Warszawa, 29 lipca 2013 r. 1

2 Stan negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na okres 2014-2020
Konkluzje Rady Europejskiej 7-8 lutego 2013 r. – budżet UE na lata Przełożenie zapisów konkluzji na tekst rozporządzeń dot. Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i rozporządzenie ramowego Negocjacje z Parlamentem Europejskim Marzec negatywna rezolucja PE Maj głosowanie w PE (procedura zgody) Czerwiec 2013 – kompromis między Radą a PE i przyjęcie WRF Prace nad rozporządzeniem ws. WRF i Porozumieniem Międzyinstytucjonalnym (KE, PE, PREZ) Plany PREZ LT na okres VII-XII 2013 r.: Pakiet legislacyjny dla PS : lipiec 2013 r. – wypracowanie stanowiska Rady nt. warunkowości makroekonomicznej, kontynuacja trilogów, wrzesień/październik br. – kontynuacja trilogów, głosowanie nad całym pakietem na posiedzeniu plenarnym PE , listopad/grudzień br. – przyjęcie pakietu przez Radę, podpisanie pakietów przez współprawodawców i oficjalna publikacja pakietu

3 Poziomy koncentracji tematycznej i środków na włączenie społeczne
Negocjacje – kwestie otwarte w zakresie EFS Poziomy koncentracji tematycznej i środków na włączenie społeczne Ostateczne brzmienie warunków ex ante, w tym zastosowanie warunków ogólnych Brzmienie priorytetów inwestycyjnych – uwagi PE

4 Alokacja EFS na 2014-2020 wynosi 11,376 mld EUR
EFS – podział środków finansowych w Polsce Alokacja EFS na wynosi 11,376 mld EUR Poziom krajowy - 3,1 mld EUR (28%) Poziom regionalny - 8,1 mld EUR (72%) W ramach powyższych środków alokacja na Mazowsze wynosi 990,7 mln EUR (ok. 13%)

5 Umowa Partnerstwa Rozpoczęcie konsultacji społecznych – koniec lipca br. Zakres Umowy Partnerstwa: Kontekst strategiczny obejmujący całość funduszy – wyzwania, cele rozwojowe kraju i działania poprzez które będą realizowane Strategia wykorzystania środków – wskazanie celów tematycznych, głównych działań, indykatywnych alokacji Wymiar terytorialny interwencji (terytoria, instrumenty) Sposób wypełnienia warunków ex ante Struktura programów operacyjnych (min. 25, w tym obszary wiejskie, rybackie i morskie, PT, EWT) System wdrażania oraz opis stopnia uzupełniania się interwencji Podział interwencji kraj / region

6 PO WER – zmiany w stosunku do wersji 1.0 PO WER
POWER v.1.0 Opis osi priorytetowych (cele ogólne i szczegółowe, oczekiwane efekty, przykładowe typy operacji, wskaźniki produktu i rezultatu, potencjalni beneficjenci i grupy docelowe) Opis systemu informatycznego Uwarunkowania strategiczne Zwolnienie przez GIS oraz GIOŚ z dokonywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko POWER v.2.0 Diagnoza Opis dotychczasowej pomocy zagranicznej Opis zasad realizacji polityk horyzontalnych Zaktualizowane uwarunkowania strategiczne Opis systemu wdrażania Wymiar terytorialny Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów 6

7 Zmiany w stosunku do wersji 1.0 PO WER
Uporządkowano typy operacji przyporządkowując je do poszczególnych celów szczegółowych Zmodyfikowano cele szczegółowe, efekty i wskaźniki tak by były one spójne W PI 8.9 został dodany typ operacji: Upowszechnianie mechanizmów i narzędzi dialogu społecznego, w tym zwłaszcza dialogu autonomicznego Z 8.9 usunięto przykładowy typ operacji: Rozwój przedsiębiorstw w obszarze inteligentnych specjalizacji zidentyfikowanych na poziomie krajowym (tego typu wsparcie będzie realizowane w ramach cross-financingu w PO IR) 7

8 Zmiany w stosunku do wersji 1.0 PO WER
W 9.7 rozszerzono podejście do wspierania rozwoju usług społecznych (wcześniej koncentracja na usługach opiekuńczych dla osób starszych, dodano usługi związane z pieczą zastępczą, usługi na rzecz osób niepełnosprawnych czy usług związanych z zapewnieniem dostępu do mieszkalnictwa np. treningowego i wspomaganego) W 10.1 wprowadzono nowy typ działań ukierunkowany na tworzenie standardów i programów dokształcania nauczycieli oraz przygotowanie kadr trenerskich do szkolenia nauczycieli, ale usunięto z grupy docelowej nauczycieli (wsparcie na poziomie regionalnym) W 10.1 wprowadzono działania dotyczące wsparcia szkoły w pracy z uczniem młodszym i rozszerzono grupy docelowe o podmioty realizujące działania na rzecz wspomagania szkół : poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne 8

9 Zmiany w stosunku do wersji 1.0 PO WER CT 9
W 10.3 wprowadzono nowy cel szczegółowy ukierunkowany na rozwój narzędzi wspierających uczenie się przez całe życie, w szczególności w miejscu pracy oraz mobilność zawodową oraz dostosowano do niego typy operacji Do 10.3 przeniesiono z 8.9 typ operacji dotyczący poprawy jakości i adekwatności usług edukacyjnych (rozwojowych) do potrzeb przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw (RUR) Planowana zmiana nie znajdująca jeszcze odzwierciedlenia w zapisach POWER v. 2.0 – Realizacja całości PI 8.6 w programie krajowym 9

10 Cele i osie priorytetowe – zmiany w stosunku do wersji 1.0 PO WER
Celem PO WER jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 Proponowane osie priorytetowe PO WER: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Wyodrębniona oś priorytetowa na potrzeby wdrożenia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Pomoc techniczna (na rzecz realizacji PO krajowego oraz na rzecz koordynacji CT 8-11) 10

11 OŚ I – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Cel główny - poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform Interwencja EFS w ramach osi priorytetowej na poziomie krajowym skupiać się będzie na reformach systemów i struktur, wypracowaniu systemowych rozwiązań, poprawie otoczenia regulacyjnego, wsparciu instytucji, w których świadczona jest pomoc indywidualnym osobom i instytucjom Oś będzie wspierała reformy polityk publicznych w zakresie: Rynku pracy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu Oświaty Uczenia się przez całe życie Adaptacyjności przedsiębiorstw i kształcenia osób dorosłych Zdrowia Dobrego rządzenia

12 OŚ II – szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Cel główny - dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do wyzwań rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa oraz poprawa międzynarodowej pozycji polskiego szkolnictwa wyższego Interwencja EFS skupiać się będzie przede wszystkim na następujących obszarach: Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki i rynku pracy Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach Dostosowanie systemu kształcenia kadr medycznych, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, do potrzeb zdrowotnych społeczeństwa

13 OŚ III – innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Cel główny - Zwiększenie skuteczności polityk publicznych i działań podejmowanych na rzecz indywidualnych osób i instytucji wspieranych w ramach EFS CELE SZCZEGÓŁOWE: Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności polityk publicznych Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej Zwiększenie skuteczności polityk publicznych dzięki współpracy ponadnarodowej

14 OŚ IV – YEI Kontekst europejski
Ustanowienie YEI z przeznaczeniem na: Wsparcie osób młodych w wieku lata, którzy nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. NEET) Regiony na poziomie NUTS 2 o stopie bezrobocia wśród osób młodych powyżej 25% na koniec 2012 r. Realizację pakietu na rzecz zatrudnienia młodych ludzi, a w szczególności Gwarancji dla młodzieży Budżet: 6 mld EUR (3 mld YEI + 3 mld EFS) Przyśpieszenie działań – konieczność uruchomienia działań od , z kwalifikowalnością wydatków od Tzw. frontloading – wykorzystanie środków YEI w latach Możliwość przeznaczenia dodatkowych środków z oszczędności (do 2 mld EUR w kolejnych latach) - możliwa łączna alokacja na YEI – 8 mld EUR Konkluzje Rady Europejskiej z 7-8 lutego br. + propozycja zmiany rozporządzenia EFS ( ) przez KE: Konkluzje Rady Europejskiej z czerwca br. + nowa propozycja zmiany rozporządzenia EFS ( ) przez KE:

15 OŚ IV – YEI Kontekst polski
10 polskich województw kwalifikujących się do wsparcia w ramach YEI: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie Szacunkowy budżet: 362 mln EUR (181 mln EUR ze specjalnej linii budżetowej i 181 mln EUR z EFS) + współfinansowanie krajowe Wdrażanie w ramach wyodrębnionej osi PO WER uwzględniającej: wsparcie w ramach YEI i poza Inicjatywą 16 województw całość działań realizowanych w PL w ramach PI 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu skierowanych do osób w wieku lata (osoby w wieku lat wspierane w ramach PI 8.5 w RPO) środki w wysokości ok. 807 mln EUR 15

16 Sposób wdrażania w ramach PO WER
4 ścieżki realizacji w oparciu o tzw. Gwarancję dla młodzieży w nowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia: 1. Pożyczki udzielane przez BGK w ramach programu MPiPS Pierwszy biznes - wsparcie w starcie (poza YEI) Alokacja na instrument pożyczkowy – 50 mln EUR (EFS + wkład krajowy) Szacowane efekty – udzielenie ponad 3,3 tys. pożyczek 2. Działania OHP na poziomie krajowym (poza YEI) Alokacja na instrument – 100 mln EUR (EFS + wkład krajowy) Szacowane efekty – objęcie wsparciem ponad 66,6 tys. osób 16

17 Sposób wdrażania w ramach PO WER
4 ścieżki realizacji (c.d): 3. Wsparcie koordynowane przez WUP z udziałem współfinansowania Funduszu Pracy 4. Tryb konkursowy, np. przez organizacje pozarządowe i niepubliczne agencje zatrudnienia Szacowane efekty – objęcie wsparciem ponad 438 tys. osób na poziomie całego kraju Proponowana metodologia podziału środków na województwa: wg udziału osób młodych bezrobotnych zarejestrowanych w danym województwie w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób młodych (z podziałem na województwa kwalifikujące się do YEI i poza Inicjatywą) 17

18 Podział środków na PI w POWER (w mln EUR)
Rynek pracy 8.6 trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, zwłaszcza tych którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (NEET) 721,0 8.8 równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego 9,8 8.9 adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 10,7 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się 10,2 8.11 modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników 40,9 Łącznie: 792,6 18

19 Podział środków na PI w POWER (w mln EUR)
Integracja społeczna 9.4 aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności 40,9 9.6 zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną 12,3 9.7 ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 8,2 9.8 wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych 24,5 Łącznie 85,9 19

20 Podział środków na PI w POWER (w mln EUR)
Edukacja 10.1 ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 143,1 10.2 poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć 1 007,9 10.3 poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkoleń 368,0 ŁĄCZNIE 1 519,0 20

21 Podział środków na PI w POWER (w mln EUR)
GG 11.3 inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów 211,6 Mobilność n/d W ramach programów mobilności, innowacji społecznych oraz współpracy ponadnarodowej zakłada się podział środków na każdy obszar 440,9 INN TNC TA Pomoc techniczna PO WER 114,2 Łącznie POWER 3,1 mld EUR 21

22 Harmonogram dalszych prac nad POWER
Lipiec 2013 II wersja PO WER Lipiec/sierpień 2013 Opinia zgodności PO z UP Wrzesień/październik 2013 Konsultacje społeczne PO, w tym spotkania w głównych miastach będących ośrodkami akademickimi Grudzień 2013 Przedłożenie projektu PO Radzie Ministrów Początek 2014 Przekazanie PO do KE 22

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wiedza Edukacja Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google