Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza Edukacja Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza Edukacja Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER Warszawa 28 stycznia 2013 r.

2 Uwarunkowania realizacji i zakres
PO WER

3 Uwarunkowania strategiczne
Strategia Europa 2020, CSR, warunki ex ante, KPR, strategie sektorowe RESORTY LINIOWE Jasna wizja reformy polityki rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji, administracji publicznej i jej efektów w 2020 r. Strategia realizacji PO WER

4 Uwarunkowania z Założeń Umowy Partnerstwa (ZUP) i dalszych ustaleń
Monofunduszowość + cross financing Struktura programów operacyjnych Linia demarkacyjna kraj / region co do CT 8-11 Zakres wsparcia – ukierunkowanie Strategii Europa 2020, cele tematyczne i priorytety inwestycyjne

5 Struktura programów EFS
POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy PO EFS, 25% środków EFS: Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform Wsparcie szkolnictwa wyższego Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa: - wsparcie dla osób w ograniczonym zakresie w związku z testowaniem rozwiązań - programy mobilności ponadnarodowej POZIOM REGIONALNY – 16 regionalnych PO EFS+EFRR, 75% środków EFS: Bezpośrednie wsparcie osób i indywidualnych odbiorców Realizacja części interwencji na poziomie PO krajowego / PO regionalnych nie oznacza braku możliwości realizacji projektów przez instytucje regionalne w KPO czy instytucje centralne w RPO

6 CT 8 Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników
PI PO WER (PRZYKŁADY) RPO (PRZYKŁADY) 8.1 8.2 Brak działań na poziomie kraju Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, wspieranie mobilności zawodowej 8.3 Działania systemowe dot. rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia i rozwoju MSP Preferencyjne pożyczki, bezzwrotne dotacje dla osób w najtrudniejszej sytuacji, dotacje na spłatę pożyczki, tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej 8.4 Działania systemowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia i seniorami oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych, wdrożenie EFZ, wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy 8.5 Standaryzacja oraz poprawa jakości, adekwatności i dostępności usług świadczonych przez IOB / wsparcie systemowe na rzecz budowania kompetencji zarządczych w firmach oraz w zakresie realizacji działań rozwojowych Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników, procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MSP w obszarach pozwalających na ich rozwój – według wypracowanych standardów 8.6 Brak działań na poziomie kraju (do ustalenia) Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, programy profilaktyczne 8.7 Wdrażanie rozwiązań systemowych zwiększających efektywność usług świadczonych na rzecz klientów IRP Brak działań na poziomie regionu

7 CT 9 Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa
PI PO WER (PRZYKŁADY) RPO (PRZYKŁADY) 9.1 9.2 Wypracowanie rozwiązań systemowych i przygotowanie zmian systemowych w obszarze pomocy i integracji, podnoszenie kwalifikacji pracowników Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej. zawodowej 9.3 Wypracowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych, monitoring i badania w zakresie dostępności Brak działań na poziomie regionu 9.4 Wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie zwiększenia jakości usług społecznych, tworzenie i rozwój akredytacji i programów wyrównawczych Świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności, wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi 9.5 Wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie ES, koordynacja na rzecz ES, zwiększenie dostępu do kapitału zwrotnego Rozwój sieci wsparcia ES, tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz ES, wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez np. CIS 9.6 Koordynacja i wsparcie tworzenia i funkcjonowania CLLD Działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych w ramach CLLD

8 Brak działań na poziomie regionu
CT10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie PI PO WER (PRZYKŁADY) RPO (PRZYKŁADY) 10.1 Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się na wszystkich etapach edukacyjnych, wzmocnienie jakości pracy szkół i placówek, w tym ich oceny, kontroli i monitoringu Przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu w edukacji, upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz wzrost jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego 10.2 Poprawa jakości programów kształcenia / zamawianie kształcenia / rozwój i poprawa jakości programów studiów / poprawa jakości dydaktyki i zarządzania w uczelniach / rozwój potencjału dydaktycznego kadr / wsparcie mobilności i otwartości międzynarodowej Brak działań na poziomie regionu 10.3 Rozwój KSK / dostosowanie kształcenia do wymagań gospodarki / wypracowanie mechanizmów umożliwiających ocenę jakości usług szkoleniowych / wsparcie instytucji dostarczających usługi edukacyjne dla osób dorosłych Wsparcie dla osób dorosłych chcących podnosić kwalifikacje w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej

9 CT11 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej
PI PO WER RPO 11.1 11.2 Całość wsparcia realizowana na poziomie kraju Brak działań na poziomie regionu

10 Zakres wsparcia PO WER - założenia
Wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę: - Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki i rynku pracy - Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym - Poprawa międzynarodowej pozycji polskich szkół wyższych Przygotowanie i wdrożenie reform w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform Realizacja działań innowacyjnych i ponadnarodowych prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych w celu ich przetestowania: - Działania ponadnarodowe, w szczególności w ramach tzw. Common Framework - Działania innowacyjne w skali mikro i makro Realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej

11 Koncentracja zakresu wsparcia
Potrzeba dalszej koncentracji środków w stosunku do ZUP w związku z wymogiem rozporządzenia EFS 2 główne założenia: 1. EFS jako instrument realizacji Strategii Europa 2020 - koncentracja działań na tych prowadzących do wzrostu zatrudnienia, w tym nacisk na LLL 2. Przyjęta logika podziału interwencji kraj / region CT 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego (…) – ok. 46% środków CT 10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie (…) – ok. 12% środków CT 11.1 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform (…) – ok. 9% środków

12 Priorytety inwestycyjne poza koncentracją
Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększanie transnarodowej mobilności pracowników Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną

13 Główne wyzwania w zakresie przygotowania i wdrażania PO WER
Wyłączna odpowiedzialność za realizację wskaźnika Strategii Europa 2020 i ZUP w zakresie zwiększenia do 45% liczby osób w wieku lata z wykształceniem wyższym Zakres wsparcia silnie powiązany z warunkami ex ante – w większości przypadków wyłączna odpowiedzialność za ich realizację Zakres wsparcia stanowiący największe wyzwanie w ramach PO KL Obszar reform - konieczność posiadania jasnej wizji celów i rezultatów Prawo KE do nałożenia korekt w sytuacji nieosiągnięcia rezultatów

14 Sposób organizacji prac grupy roboczej ds
Sposób organizacji prac grupy roboczej ds. przygotowania PO WER i CT 8-11 (GR ds. PO WER)

15 GR ds. PO WER Pierwsze nieformalne spotkanie
Uchwała Zespołu Międzyresortowego – powołanie GR ds. PO WER, w tym określenie zadań Zadania łączone z koordynacją CT 8-11 Skuteczność prac – konieczność powołania mniejszych zespołów Koncentracja na przygotowaniu strategii realizacji PO WER zgodnie z wymogami (równoległe prace nad kwestiami wdrożeniowymi) GŁÓWNE WYZWANIE: podjęcie decyzji o kierunku koncentracji środków w poszczególnych obszarach i określenie strategicznej wizji co do efektów reform w 2020 r.

16 KONSULTACJE SPOŁECZNE
Harmonogram I etapu prac (do momentu opracowania I wersji projektu PO WER) Luty – uzgodnienie głównych założeń PO WER w ramach GR ds. PO WER - dyskusja nad wyzwaniami, strategią i zakresem wsparcia Połowa marca – przygotowanie wstępnej propozycji PO WER (cz. dot. zakresu interwencji) Marzec – konsultacje wstępnej propozycji PO WER (cz. dot. zakresu interwencji) z GR ds. PO WER Połowa kwietnia – przygotowanie I wersji projektu PO WER SZEROKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

17 Czynniki wpływające na przyjęty harmonogram prac i ostateczność założeń (1)
WRF : Specjalna Rada Europejska – bez rozstrzygnięć Rada Europejska, – ? Decyzja polityczna w PE - ostateczne decyzje co do pakietów legislacyjnych dla polityk UE mogą zostać podjęte na posiedzeniu plenarnym dopiero po ostatecznej decyzji PE ws. WRF Negocjacje pakietu rozporządzeń: RADA: Przyjęte stanowisko Rady dla 19 bloków negocjacyjnych, m.in.: programowanie strategiczne, koncentracja tematyczna, wskaźniki, Wspólne Ramy Strategiczne, zarządzanie i kontrola, zarządzanie finansowe Do dyskusji w Radzie - blok dot. delegacji uprawnień dla KE, przepisów przejściowych i końcowych, motywów preambuły – planowane przyjęcie stanowiska Rady na GAC 4.02 Wiele zapisów uzależnionych od decyzji ws. WRF – (np. VAT, n+2/n+3, poziomy współfinansowania, zaliczki wstępne) – przedmiotem obrad Rady po podjęciu decyzji politycznych TRILOG: RADA UE (PREZYDENCJA) – KE – PE: Do tej pory przyjęte jedynie wspólne stanowisko do bloku programowanie strategiczne Celem PREZ IE jest zakończenie nieformalnych trilogów w marcu br., tak aby umożliwić przyjęcie całego pakietu na poziomie politycznym w Radzie i PE do czerwca br.

18 Czynniki wpływające na przyjęty harmonogram prac i ostateczność założeń (2)
AKTY DELEGOWANE I WYKONAWCZE: Wiele kwestii zostanie doprecyzowanych przez KE w ramach aktów delegowanych lub aktów wykonawczych (np. model programu operacyjnego, wdrażanie instrumentów finansowych, Code of Conduct) KE przygotowuje projekty aktów - większość z nich zostanie opublikowana w II połowie roku KWESTIE DO USTALENIA Z KE: Ostateczny zakres PO (wzór zaprezentowany – trwa proces konsultacji) Sposób uwzględnienia Mazowsza w realizacji PO skierowanych do wszystkich kategorii regionów Rola position paper – kluczowa dla KE obok CSR

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wiedza Edukacja Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google