Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do Projektu Poznać-Zrozumieć- Doświadczyć… Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do Projektu Poznać-Zrozumieć- Doświadczyć… Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia,"— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do Projektu Poznać-Zrozumieć- Doświadczyć… Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia Opracowanie: Mgr Marzena Bort-Szczepkowska Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

2 Kto odpowiada za proces rekrutacji? 4 osobowa Komisja ds. Rekrutacji w składzie: 1 Przedstawiciel Urzędu Miasta Łódź Wydziału Edukacji 3 Przedstawicieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Całością prac kieruje specjalista ds. rekrutacji.

3 Do udziału w rekrutacji zapraszamy łódzkie szkoły podstawowe i przedszkola oraz ich nauczycieli

4 Jakie placówki mogą ubiegać się o przyjęcie do Projektu? Łódzkie przedszkola i szkoły podstawowe. Pierwszeństwo mają placówki: stosujące model edukacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się dziecka, wypracowany w ramach projektów realizowanych przy wsparciu z EFS lub EFRR oraz placówki korzystające z bazy dydaktycznej stworzonej dzięki wsparciu z EFS lub EFRR w których możliwe będzie wyłonienie w toku rozmów kwalifikacyjnych nauczycieli spełniających poniżej wymienione kryteria.

5 Kto może ubiegać się o przyjęcie do Projektu? Nauczyciele/-ki przedszkoli oraz szkół podstawowych: osoby pracujące w zgłoszonych do Projektu szkołach, przedszkolach; osoby legitymujące się wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym; osoby ze stopniem awansu zawodowego na poziomie mianowanym lub dyplomowanym osoby posiadające doświadczenie w pracy i potencjał metodyczny (kryterium dodatkowe)

6 Kto może ubiegać się o przyjęcie do Projektu? Wszyscy Studenci/ Studentki kierunku pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studiów stacjonarnych I stopnia – z naboru na rok akad. 2009/2010; 2010/2011, 2011/2012)

7 Jak wyglądać będzie proces rekrutacji? nabór (przyjmowanie aplikacji) placówek i nauczycieli placówek – opiekunów praktyk – trwa od 05.11.2010 (ostatni dzień naboru to 22.11.2010 r.). Wykaz terminów przyjmowania aplikacji podany zostanie poniżej wybór placówek (15 szkół podstawowych, 15 przedszkoli) i nauczycieli (30 nauczycieli/ nauczycielek przedszkoli i 30 nauczycieli/nauczycielek szkół podstawowych) na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi nauczycielami - trwa od 24.11.2010.

8 Jakie dokumenty zawiera aplikacja składana przez placówkę? List intencyjny wraz z informacją o potencjale dydaktycznym placówki Kwestionariusz danych placówki Oświadczenie zobowiązujące do informowania Uczelni o zmianie danych placówki Deklaracja udziału w Projekcie Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych UWAGA! Brak aplikacji placówki uniemożliwia przyjęcie aplikacji od nauczyciela. Zaleca się złożenie aplikacji placówki i nauczycieli w tym samym terminie

9 Jakie dokumenty zawiera aplikacja składana przez nauczyciela? –List motywacyjny –CV –Kwestionariusz osobowy. –Oświadczenie zobowiązujące do informowania Uczelni o zmianie danych osobowych –Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. – Deklaracja udziału w Projekcie. –Zaświadczenie o zatrudnieniu. –Dokument potwierdzający stopień awansu zawodowego na poziomie mianowanym lub dyplomowanym, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ do tego uprawniony. –Kserokopia dowodu osobistego.

10 Jakie są kryteria wyboru Uczestników Projektu? spełnienie kryteriów formalnych (o których mowa powyżej); spełnienie kryteriów dodatkowych – dotyczy rekrutacji nauczycieli/ek: doświadczenie w pracy i potencjał metodyczny nauczyciela/ki (o których mowa powyżej) kolejność zgłoszeń (przekazania dokumentów).

11 Terminy przyjmowania aplikacji 05. XI. 2010 (pt.), godz. 14.00- 17.00 08. XI. 2010 (pn.), godz. 14.00- 17.00 09. XI. 2010 (wt.), godz. 14.00- 17.00 10. XI. 2010 (śr.), godz. 14.00- 17.00 15. XI. 2010 (pn.), godz. 17.00- 19.00 16. XI. 2010 (wt.), godz. 17.00- 19.00 17. XI. 2010 (śr.), godz. 14.00- 17.00 18. XI. 2010 (cz.), godz. 14.00- 17.00 19. XI. 2010 (pt.), godz. 14.00- 17.00 22.XI.2010 (pn.), godz. 14.00-17.00

12 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POZNAĆ-ZROZUMIEĆ- DOŚWIADCZYĆ… OD 5 LISTOPADA 2010 ROKU

13 Miejsce przyjmowania aplikacji Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 110 Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – liczy się data wpłynięcia przesyłki do Biura Projektu. Dokumenty dostarczane muszą zawierać dopisek REKRUTACJA - POZNAĆ-ZROZUMIEĆ-DOŚWIADCZYĆ.

14 Gdzie opublikowane zostaną wyniki rekrutacji? Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu www.praktykipzd.uni.lodz.pl, a wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.www.praktykipzd.uni.lodz.pl Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria rekrutacji, a nie zakwalifikowani do udziału w Projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc zostaną wpisani na listę rezerwową

15 Zawarcie porozumień z placówką Z wybranymi instytucjami zawarte zostanie porozumienie precyzujące udział w Projekcie. Szczegóły na stronie: www.praktykipzd.uni.lodz.pl

16 Zawarcie porozumień z Nauczycielem/ Nauczycielką Z wybranymi osobami zawarte zostanie porozumienie precyzujące udział w Projekcie. Szczegóły na stronie: www.praktykipzd.uni.lodz.pl

17 Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie określa Regulamin uczestnictwa w Projekcie – dostępny na stronie www.praktykipzd.uni.lodz.plwww.praktykipzd.uni.lodz.pl Podstawą kwalifikacji osób do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem udziału w Projekcie.

18 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POZNAĆ-ZROZUMIEĆ- DOŚWIADCZYĆ… OD 5 LISTOPADA 2010 ROKU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

19 Kontakt specjalista ds. rekrutacji mgr Marzena Bort-Szczepkowska tel. (42) 665 50 70 www.praktykipzd.uni.lodz.pl Dziękuję za uwagę www.praktykipzd.uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do Projektu Poznać-Zrozumieć- Doświadczyć… Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google