Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program finansowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program finansowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Program finansowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej
Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

2 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Zakres prezentacji Podstawowe informacje o Banku Gospodarstwa Krajowego Cel Projektu Adresaci Projektu Zadania finansowane w ramach Projektu Okres realizacji Projektu i budżet Podział na makroregiony Koszty zarządzania Projektem Pośrednicy finansowi i ich rola w Projekcie Ujednolicone kryteria oceny wniosków o pożyczkę składanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej (PES) Warunki udzielania pożyczek Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

3 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Jedyny w kraju całkowicie państwowy bank. Największa tego typu instytucja w Europie Środkowej i Wschodniej Założony w 1924 roku Nadzorowany bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów Misją Banku jest m.in. wspieranie programów rozwoju lokalnego Lider w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Kluczowi klienci: jednostki administracji państwowej oraz samorządowej Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

4 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Cel Projektu Zapewnienie przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES) dostępu do kapitału niezbędnego do rozwijania prowadzonej przez nie działalności Przetestowanie nowego systemu finansowania Przetestowanie zwrotnych mechanizmów finansowych przed ich wdrożeniem na szerszą skalę w przyszłej perspektywie finansowej konieczność rozszerzenia zakresu stosowania nowych instrumentów inżynierii finansowej w perspektywie budżetowej UE po 2013 r. ograniczenia wsparcia w postaci dotacji tylko do szczególnie uzasadnionych przypadków Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

5 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Adresaci Projektu Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub prowadzące zakład aktywności zawodowej Spółdzielnie socjalne Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność gospodarczą Spółki akcyjne i spółki z o.o., które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

6 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Zadania finansowane w ramach Projektu Preferencyjne pożyczki dystrybuowane przez wybranych w drodze przetargu pośredników finansowych (PF) Doradztwo w trakcie ubiegania się o wsparcie i po jego uzyskaniu, świadczone na rzecz przedsiębiorstw ekonomii społecznej przez pośredników finansowych (PF). Zakłada się, że każde PES będzie miało możliwość skorzystania z 50 godzin doradztwa po uzyskaniu pożyczki. Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

7 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Okres realizacji Projektu. Budżet Okres realizacji: lata I kwartał 2012 – zatwierdzenie zmian w Uszczegółowieniu PO KL I kwartał 2012 – powołanie Komitetu Sterującego I kwartał 2012 – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu III/IV kwartał 2012 – podpisanie umów z pośrednikami finansowymi Budżet projektu: 30 mln zł środki na pożyczki, koszty doradztwa, koszty zarządcze BGK, koszty zarządcze PF Okres monitoringu: do 2020 roku (spłata ostatniej pożyczki) Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

8 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

9 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Koszty zarządzania Projektem Koszty zarządzania powstałe po stronie Beneficjenta systemowego Koszty zarządzania po stronie beneficjenta systemowego (BGK) nie mogą średniorocznie przekroczyć 2% wartości kapitału wniesionego przez Program do BGK na potrzeby realizacji Projektu Koszty zarządzania powstałe po stronie pośrednika finansowego Koszty zarządzania po stronie pośrednika finansowego nie mogą średniorocznie przekroczyć 4% wartości kapitału wniesionego przez BGK do pośrednika z przeznaczeniem dla PES. W związku z tym, że pośrednicy finansowi zostaną wyłonieni w drodze przetargu, istnieje możliwość nieznacznego zwiększenia ww. pułapu kosztów zarządzania, o ile będzie to wynikało z przeprowadzonej procedury przetargowej. Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

10 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Pośrednicy finansowi i ich rola w Projekcie Rozpatrywanie wniosków o pożyczkę Udzielanie pożyczek Doradztwo po udzieleniu/w trakcie spłaty pożyczek Gromadzenie spłat pożyczek i odsetek i przekazywanie ich na rachunki BGK Monitorowanie wykorzystania udzielonych pożyczek, w tym kontrola na miejscu realizacji projektu Windykacja niespłaconych pożyczek Sprawozdawczość do BGK Pośrednicy finansowi będą wybrani w drodze przetargu przeprowadzonego przez BGK, jako beneficjenta systemowego. Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

11 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Ujednolicone kryteria oceny wniosków o pożyczkę składanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej (1) BGK opracuje ujednolicone zasady oceniania przez pośredników finansowych wniosków o pożyczkę składanych przez PES. Obecnie przyjmuje się następujące kryteria: Kryterium 1: odpowiednia forma prawna Organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą lub prowadząca zakład aktywności zawodowej; Spółdzielnia socjalna Osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadząca działalność gospodarczą; Spółka akcyjna i spółka z o.o. będąca spółką, która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

12 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Ujednolicone kryteria oceny wniosków o pożyczkę składanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej (2) Kryterium 2: prowadzenie działalności gospodarczej; źródło weryfikacji: KRS, kopie sprawozdań F-01, podpisanych umów, wystawionych faktów, zatwierdzonych bilansów, podpisane przez członków zarządu Kryterium 3: prowadzenie działalności pożytku publicznego; źródło weryfikacji: Statut, KRS, uchwały władz statutowych Kryterium 4: Przeznaczanie co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego a w przypadku jej spółdzielni socjalnych na działalność określoną w art. 2 ust 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych ; źródło weryfikacji: Statut, uchwały władz dotyczące przeznaczenia zysku /nadwyżki bilansowej, sprawozdanie z działalności, bilans, rachunek wyników + informacja dodatkowa Kryterium 5: Zatrudnianie od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej (analogicznie mikro- i małe przedsiębiorstwa); źródło weryfikacji: Oświadczenie do weryfikacji, sprawozdanie z działalności Kryterium 6: Okres prowadzenia działalności wynoszący co najmniej 12 miesięcy; źródło weryfikacji: KRS Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

13 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Ujednolicone kryteria oceny wniosków o pożyczkę składanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej (3) Kryteria preferencyjne Kryterium 1: Spółdzielnie socjalne, które osiągnęły przychody za ostatnie 12 miesięcy niższe niż zł Kryterium 2: Następujące osoby stanowią nie mniej niż 50% pracowników tego przedsiębiorstwa: osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (m.in. bezdomnych, uzależnionych od narkotyków i alkoholu, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców, osób chorych psychicznie) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych W kryterium 2 usunęłam tiret 1, zgodnie z obecną koncepcją. Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

14 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Warunki udzielania pożyczek Okres Pożyczki udzielane na okres 60 miesięcy, maksymalnie 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału wliczonej w okres spłaty Wartości i oprocentowanie Maksymalnie 100 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki będzie wynosiło 0,5 redyskonta weksli (na dzień dzisiejszy jest to 2%) Zabezpieczenia – wszystkie stosowane zgodnie z prawem środki zabezpieczeń finansowych. Wybór właściwych form zabezpieczeń pozostanie w gestii pośredników finansowych i powinien być uzależniony od sytuacji i możliwości konkretnego PES. Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej

15 Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej
Dziękuję za uwagę! Kontakt Wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące Projektu systemowego pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej związane z obowiązkami BGK, jako beneficjenta systemowego, proszę kierować do Pana Grzegorza Czerniawskiego, Eksperta w Departamencie Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego tel   , fax   Projekt systemowy pt. Pilotażowy Fundusz Ekonomii Społecznej


Pobierz ppt "Program finansowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google