Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013-11-10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Instytucja Zarządzająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013-11-10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca PO KL 18 listopada 2011 r.

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Kontekst wprowadzenia instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności (SEC(2020) 1348, listopad 2010 r.: konieczność rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności po 2013 r. ograniczenia wsparcia w postaci dotacji tylko do szczególnie uzasadnionych przypadków (osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Kontekst wprowadzenia zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL Występowanie luki kapitałowej wśród osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (problem z dostępem do kapitału, brak udokumentowanej historii kredytowej) Zwiększenie efektywności udzielanego wsparcia (konieczność uwzględnienia spłaty zaciągniętego kredytu) Przetestowania nowych rozwiązań inżynierii finansowej przed ich wprowadzeniem na szerszą skalę w ramach nowej perspektywy programowej

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL Działanie 6.2 PO KL – dodatkowy typ projektu obejmujący wsparcie w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek skierowanych do: osób fizycznych (pracujących i pozostających bez zatrudnienia), w tym do pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni (wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej) Alokacja na instrumenty inżynierii finansowej – ok. 41 mln euro

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - System wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2 PO KL Realizacja wsparcia w trybie konkursowym: Fundusz jako beneficjent w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. (ZPPR) – podpisuje umowę o dofinansowanie projektu z IP/IP2 Zakres umowy o dofinansowanie powinien obejmować: zasady wnoszenia wkładu do instrumentu inżynierii finansowej przez PO przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji Przepisy dotyczące bieżącego monitorowania realizacji inwestycji przepisy dotyczące wykorzystania odsetek i innych zysków osiągniętych dzięki środkom przekazanym z PO

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL Obowiązki IP/IP2: zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na nabór wniosków wybór posredników finansowych oraz zawarcie umowy o dofinansowanie projektu, określającej m.in. warunki przekazania środków finansowych na rzecz funduszu oraz szczegółowe zasady udzielania wsparcia w ramach instrumentów inżynierii finansowej przekazywanie środków finansowych do pośredników finansowych (środki na pożyczki oraz na pokrycie kosztów zarządzania ponoszonych przez fundusz) opracowanie ramowego regulaminu przyznawania pożyczek, określającego zasady i kryteria oceny dokumentów i warunki przyznawania pożyczek monitorowanie realizacji zadań powierzonych pośrednikom finansowym

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL Obowiązki pośredników finansowych: rekrutacja uczestników projektu na podstawie zatwierdzonych kryteriów wyboru projektu zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych uczestników projektu oraz zapewnianie dostępu do niezbędnych szkoleń i doradztwa dokonanie oceny dokumentów aplikacyjnych, w tym biznesplanów, na podstawie regulaminu przyznawania pożyczek podlegającego zatwierdzeniu przez IP/IP2 zawieranie umów z uczestnikami projektu o przyznanie pożyczki określających zasady udzielania wsparcia, w tym wysokości udzielanych pożyczek, wysokości oprocentowania, zasady zwrotu, itp. monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków przyznanych uczestnikowi projektu wydawanie zaświadczeń w sprawie udzielonej pomocy de minimis

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - System wdrażania zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL Regulamin przyznawania pożyczek opracowany przez pośrednika finansowego powinien określać m.in. –maksymalny okres na jaki udzielane są pożyczki, –maksymalną kwotę pożyczki, –maksymalną wysokość stopy procentowej, –prawa i obowiązku podmiotów, którym udziela się pożyczek, –sposób zabezpieczenia zwrotu pożyczek, –sposób windykacji w przypadku niezwrócenia środków oraz nieosiągnięcia zakładanych rezultatów.

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Pomoc publiczna w ramach instrumentów inżynierii finansowej Pomoc udzielana na rzecz uczestnika projektu w formie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki stanowi pomoc de minimis i udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.)

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Planowane terminy konkursów w ramach Działania 6.2 WojewództwoPlanowany termin konkursu (otw/zam) I kw.II kw.III kw.IV kw. 1. Dolnośląskie X (zam.) 2. Kujawsko-Pomorskie X (zam.) 3. LubelskieX (otw.) 4. LubuskieX (zam.) 5. ŁódzkieX (zam.) 6. Małopolskie 7. MazowieckieX (zam.) 8. OpolskieX. (zam.) 9. PodkarpackieX (zam.) 10. PodlaskieX. (otw.) 11. PomorskieX (zam.) 12. ŚląskieX (zam.) 13. ŚwiętokrzyskieX (otw.) 14. Warmińsko-MazurskieX (otw.) 15. WielkopolskieX (zam.) 16. ZachodniopomorskieX (zam.)

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Koszty kwalifikowalne 1)koszty na kapitał funduszu pożyczkowego przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek oraz na refundację kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym: koszty zarządzania funduszem nie mogą przekroczyć średniorocznie 4% kapitału wniesionego, pod warunkiem udzielenia pożyczek w wysokości otrzymanego kapitału koszty zarządzania pokrywane ze środków własnych i refundowane (po akceptacji IP) z przychodu uzyskanego na skutek gospodarowania wkładem funduszu w chwili zamknięcia projektu środki przekazane jako kapitał pożyczkowy muszą znaleźć odzwierciedlenie w kwocie pożyczek udzielonych na rzecz osób fizycznych 2)koszty szkoleń i doradztwa - zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Płatności środki na kapitał pożyczkowy przekazywane w ramach jednej transzy po podpisaniu umowy, przy czym: konieczność wymuszenia w umowie efektywności działań pośredników finansowych, tak aby pożyczki zostały wypłacone do końca okresu realizacji projektu środki na finansowanie kosztów doradztwa i szkoleń przekazywane na podstawie harmonogramu płatności konieczność otwarcia dwóch odrębnych rachunków na wypłaty od IP/IP2

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Rozliczanie i monitoring umowa obowiązuje beneficjenta: w okresie realizacji projektu (zakończenie realizacji projektu musi mieć miejsce przed końcem 2015 r.); w ograniczonym zakresie w okresie monitorowania projektu (okres liczony od momentu zakończenia realizacji projektu do czasu spłaty ostatniej pożyczki) wniosek o płatność składany kwartalnie z załącznikiem stanowiącym sprawozdanie z działalności funduszu pożyczkowego, zawierającym co najmniej: informacje na temat pożyczkobiorców, udzielonych pożyczek, spłaty pożyczek, postępowań windykacyjnych, etc. zestawienie zawierające rozliczenie kosztów zarządzania zatwierdzenie wniosku o płatność stanowi podstawę do wypłaty przez IZ zaliczki na koszty doradztwa i szkoleń oraz do refundacji przez pośrednika finansowego kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przychody w projekcie wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu pożyczkowego w okresie realizacji projektu oraz w okresie monitorowania projektu (lokaty i inwestycje kapitałowe) w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe) powiększają kapitał funduszu pożyczkowego przychody wynikające z działalności szkoleniowo- doradczej podlegają zwrotowi

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Okres monitorowania projektu Obowiązki pośrednika finansowego: monitorowanie spłat pożyczek, w tym podejmowanie działań windykacyjnych przeznaczanie wszystkich uzyskanych z inwestycji środków na powiększenie kapitału pożyczkowego przekazywanie sprawozdań dotyczących wyników działalności pożyczkowej (format i terminy składania sprawozdań zostaną uzgodnione przez strony umowy w formie aneksu do umowy) Prawa pośrednika finansowego: prawo do refundacji kosztów zarządzania funduszem pożyczkowym na zasadach określonych w okresie realizacji projektu

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Strategia wyjścia na rok przed zakończeniem okresu monitorowania projektu przeprowadzone zostanie badanie efektywności funduszu pożyczkowego na podstawie kryteriów przedstawionych rok wcześniej w przypadku pozytywnej oceny – kontynuacja współpracy na warunkach nie gorszych niż określone w umowie w przypadku negatywnej oceny: możliwość przyjęcia do realizacji strategii naprawczej przedstawionej przez pośrednika określenie warunków wycofania wkładu z funduszu

17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "2013-11-10Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Instytucja Zarządzająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google