Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r.

2 Inicjatywa JEREMIE cele JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) Cel główny: Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. Cele szczegółowe: Koncentracja na MŚP, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i/lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego, Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe, Identyfikacja nowych instrumentów finansowych, Rozwój i promocja zwrotnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw. W aktach prawnych UE nie pojawia się nazwa Inicjatywa JEREMIE – mowa jest o instrumentach inżynierii finansowej.

3 Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe Mechanizm JEREMIE przepływ środków

4 Produkty oferowane Pośrednikom przez Menadżera Funduszu Powierniczego Aktualnie na rynku: Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych prze banki pożyczek lub kredytów. Pożyczka globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczenie portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W przyszłości: Linia finansowa udzielana na rzecz banków i innych instytucji finansowych, udostępniona w celu udzielania przez te podmioty pożyczek i kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Instrumenty quasi-kapitałowe, w tym: fundusze transferu technologii i fundusze typu mezzanine.

5 JEREMIE w Polsce Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża inicjatywę JEREMIE na poziomie regionalnym: w 5 województwach Dolnośląskie 405,73 mln zł Łódzkie 188,63 mln zł Pomorskie 287,39 mln zł Wielkopolskie 501,30 mln zł Zachodniopomorskie 280,00 mln zł Łącznie: 1 663,05 mln zł* * Środki pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata

6 Umowy z Pośrednikami Finansowymi * stan na r. ** umowy w trakcie negocjowania i podpisywania

7 Skala środków zainwestowanych przez BGK (MFP) 758 mln zł* 905 mln zł Łączna alokacja środków 1663 mln zł * po podpisaniu planowanych umów

8 Skala wsparcia MSP* * Stan na r.

9 Wielkość pożyczki udzielonej dla MŚP ze wsparciem środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE w ujęciu ilościowymw ujęciu wartościowym

10 Wielkość poręczenia udzielonego dla MŚP ze wsparciem środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE w ujęciu ilościowymw ujęciu wartościowym

11 Pożyczka Globalna Konkurs 2.2 i 2.3 Lp.województwo Termin rozpoczęcia naboru wniosków Kwota oferowana w ramach konkursu 1Wielkopolskie sierpnia150 mln 2Zachodniopomorskie sierpnia150 mln 3Pomorskie września110 mln 4Dolnośląskie września150 mln 5Łódzkie 2.37 listopada60 mln 6Łódzkie zakończono23 maja29 mln

12 Bank Gospodarstwa Krajowego 12 PO RPW Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

13 Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej Projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 31 sierpnia 2009 r., zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działania I.2 - Instrumenty inżynierii finansowej. PO RPW Województwa objęte programem PO RPW: Warmińsko-mazurskie Podlaskie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie

14 budżet Projektu uwzględnia środki uzyskiwane z przychodów otrzymywanych z inwestowania środków Budżet

15 Harmonogram Podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy BGK a PARP Aneks do umowy Ogłoszenie pierwszego konkursu dla PF na Reporęczenie Podpisanie umów z Pośrednikami Finansowymi w ramach pierwszego konkursu wrzesień czerwiec Ogłoszenie drugiego konkursu dla PF na Reporęczenie 2012 Podpisanie umów z PF w ramach drugiego konkursu styczeń- luty …

16 Pożyczka globalna

17 zwrot kosztów zarządzania, ponoszonych przez Pośrednika Finansowego, w związku administrowaniem portfelem pożyczek w ramach Projektu (średniorocznie do 3% kwoty przyznanego limitu pożyczki globalnej), zachęty przyznawane Pośrednikom Finansowym za efektywność w budowie portfela pożyczek i niską szkodowość, przekazywanie BGK części przychodów odsetkowych w związku z gospodarowaniem przez Pośrednika Finansowego otrzymanymi, w ramach limitu pożyczki, środkami Projektu, możliwość stosowania zasad pomocy de minimis, w związku z pożyczkami udzielnymi ze środków Projektu (Rozporządzenie MRR z dn. 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO RPW ). Warunki współpracy z BGK Fundusze Pożyczkowe

18 Przewidziana do rozdysponowania kwota środków w ramach konkursu: min. 30 mln zł, termin ogłoszenia konkursu - koniec stycznia 2012 r. Regulamin konkursu, wraz z Metryką Pożyczki Globalnej, będzie dostępny w dniu ogłoszenia konkursu na stronie Pożyczka globalna Konkurs dla Funduszy Pożyczkowych

19 Dziękuję za uwagę Kontakt: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7, Warszawa tel. /22/ ,


Pobierz ppt "Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google