Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r.

2 Inicjatywa JEREMIE cele JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) Cel główny: Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. Cele szczegółowe: Koncentracja na MŚP, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i/lub z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego, Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredyty bankowe, Identyfikacja nowych instrumentów finansowych, Rozwój i promocja zwrotnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw. W aktach prawnych UE nie pojawia się nazwa Inicjatywa JEREMIE – mowa jest o instrumentach inżynierii finansowej.

3 Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE – Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy Finansowi – fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe Mechanizm JEREMIE przepływ środków

4 Produkty oferowane Pośrednikom przez Menadżera Funduszu Powierniczego Aktualnie na rynku: Reporęczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych prze banki pożyczek lub kredytów. Pożyczka globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych instytucji finansowych, w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczenie portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W przyszłości: Linia finansowa udzielana na rzecz banków i innych instytucji finansowych, udostępniona w celu udzielania przez te podmioty pożyczek i kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Instrumenty quasi-kapitałowe, w tym: fundusze transferu technologii i fundusze typu mezzanine.

5 JEREMIE w Polsce Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża inicjatywę JEREMIE na poziomie regionalnym: w 5 województwach Dolnośląskie 405,73 mln zł Łódzkie 188,63 mln zł Pomorskie 287,39 mln zł Wielkopolskie 501,30 mln zł Zachodniopomorskie 280,00 mln zł Łącznie: 1 663,05 mln zł* * Środki pochodzą z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

6 Umowy z Pośrednikami Finansowymi * stan na 1.12.2011 r. ** umowy w trakcie negocjowania i podpisywania

7 Skala środków zainwestowanych przez BGK (MFP) 758 mln zł* 905 mln zł Łączna alokacja środków 1663 mln zł * po podpisaniu planowanych umów

8 Skala wsparcia MSP* * Stan na 31.10.2011 r.

9 Wielkość pożyczki udzielonej dla MŚP ze wsparciem środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE w ujęciu ilościowymw ujęciu wartościowym

10 Wielkość poręczenia udzielonego dla MŚP ze wsparciem środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE w ujęciu ilościowymw ujęciu wartościowym

11 Pożyczka Globalna Konkurs 2.2 i 2.3 Lp.województwo Termin rozpoczęcia naboru wniosków Kwota oferowana w ramach konkursu 1Wielkopolskie 2.224 sierpnia150 mln 2Zachodniopomorskie 2.224 sierpnia150 mln 3Pomorskie 2.226 września110 mln 4Dolnośląskie 2.223 września150 mln 5Łódzkie 2.37 listopada60 mln 6Łódzkie 2.2 - zakończono23 maja29 mln

12 Bank Gospodarstwa Krajowego 12 PO RPW Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 2 grudnia 2011 r.

13 Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej Projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 31 sierpnia 2009 r., zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Pośredniczącą) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działania I.2 - Instrumenty inżynierii finansowej. PO RPW Województwa objęte programem PO RPW: Warmińsko-mazurskie Podlaskie Lubelskie Świętokrzyskie Podkarpackie

14 budżet Projektu uwzględnia środki uzyskiwane z przychodów otrzymywanych z inwestowania środków Budżet

15 Harmonogram Podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy BGK a PARP Aneks do umowy Ogłoszenie pierwszego konkursu dla PF na Reporęczenie Podpisanie umów z Pośrednikami Finansowymi w ramach pierwszego konkursu 31.08 16.08 wrzesień czerwiec 21.11 2009 20112010 Ogłoszenie drugiego konkursu dla PF na Reporęczenie 2012 Podpisanie umów z PF w ramach drugiego konkursu styczeń- luty …

16 Pożyczka globalna

17 zwrot kosztów zarządzania, ponoszonych przez Pośrednika Finansowego, w związku administrowaniem portfelem pożyczek w ramach Projektu (średniorocznie do 3% kwoty przyznanego limitu pożyczki globalnej), zachęty przyznawane Pośrednikom Finansowym za efektywność w budowie portfela pożyczek i niską szkodowość, przekazywanie BGK części przychodów odsetkowych w związku z gospodarowaniem przez Pośrednika Finansowego otrzymanymi, w ramach limitu pożyczki, środkami Projektu, możliwość stosowania zasad pomocy de minimis, w związku z pożyczkami udzielnymi ze środków Projektu (Rozporządzenie MRR z dn. 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO RPW 2007 -2013). Warunki współpracy z BGK Fundusze Pożyczkowe

18 Przewidziana do rozdysponowania kwota środków w ramach konkursu: min. 30 mln zł, termin ogłoszenia konkursu - koniec stycznia 2012 r. Regulamin konkursu, wraz z Metryką Pożyczki Globalnej, będzie dostępny w dniu ogłoszenia konkursu na stronie www.bgk.com.plwww.bgk.com.pl Pożyczka globalna Konkurs dla Funduszy Pożyczkowych

19 Dziękuję za uwagę Kontakt: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa tel. /22/ 599-81-00, 599-81-13 www.bgk.com.plwww.bgk.com.pl, www.jeremie.com.plwww.jeremie.com.pl diif@bgk.com.pl


Pobierz ppt "Inicjatywa JEREMIE – aktualny stan wdrażania w Polsce Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa, 2 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google