Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty Finansowe w polityce spójności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty Finansowe w polityce spójności"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty Finansowe w polityce spójności
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Warszawa, 11 lipca 2013 r. Sub Format() With ActiveWindow.Selection.ShapeRange .Height = 340# .Width = .Left = 21.25 .Top = End With End Sub

2 Instrumenty finansowe w Polsce w latach 2007-2013
Regionalne Programy Operacyjne : Instrumenty Finansowe na wsparcie sektora MŚP Inicjatywa wspólnotowa JEREMIE – poprzez wybór pośredników finansowych za pośrednictwem Funduszu Powierniczego, poprzez bezpośredni wybór pośredników finansowych przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucją Pośredniczącą bez Funduszu Powierniczego Instrumenty Finansowe na realizację projektów miejskich: Inicjatywa Wspólnotowa JESSICA. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka : Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, którego beneficjentem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK). Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka inwestujących w MSP na początkowych etapach rozwoju, szczególnie o charakterze innowacyjnym lub prowadzących działalność B+R. Ograniczenie występującej luki kapitałowej w finansowaniu przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka. Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Wsparcie inżynierii finansowej - preferencyjne pożyczki adresowane do podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej : Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej. Zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.

3 Instrumenty finansowe w Polsce w latach 2007-2013
Program Operacyjny Wartość umów ogółem (w PLN) Wartość umów w części UE (w PLN) Regionalne Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka Rozwój Polski Wschodniej Kapitał Ludzki Łącznie

4 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ( ) Instrumenty inżynierii finansowej w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej wspierane są w działaniu I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Alokacja: 29,4 mln euro, w tym wkład EFRR = 25 mln euro Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach działania wdrażany jest jeden projekt o nazwie „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej”. Beneficjentem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach projektu, zawartych zostało łącznie 15 umów operacyjnych z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę prawie 118 mln zł, co stanowi 97,2% kwoty dofinasowania projektu. Dotychczas fundusze poręczeniowe zawarły 221 umów z ostatecznymi odbiorcami na kwotę poręczenia 33 mln zł. Na podstawie ww. umów poręczenia przyznano kredyt/pożyczki o łącznej wartości 53,8 mln zł. Fundusze pożyczkowe zawarły 544 umowy o udzielenie pożyczki na kwotę 34 mln zł.

5 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( ) W Programie Innowacyjna Gospodarka, mechanizm inżynierii finansowej występuje w działaniu 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. W ramach działania realizowany jest jeden projekt pt. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Beneficjentem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK). 100-proc. akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Nadzór nad KFK pełni Ministerstwo Gospodarki. Wartość projektu - 646,8 mln PLN Płatności dokonane na rzecz beneficjenta – 455,8 mln PLN Stan zaawansowania projektu: liczba podpisanych umów z funduszami podwyższonego ryzyka: 9 (wartość środków przekazanych funduszom – 28,56 mln PLN), liczba inwestycji funduszy w sektor MSP: 29 (wartość umów: 49,6 mln PLN).

6 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ) – projekt pilotażowy W PO KL wprowadzony został nowy instrument wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek adresowanych do podmiotów ekonomii społecznej (Priorytet I) oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (Priorytet VI). W ramach Priorytetu I przewidziano realizację projektu systemowego, w ramach którego planowane jest wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą w formie preferencyjnych pożyczek, a także doradztwa biznesowego stanowiącego pomoc w efektywnym wykorzystaniu przyznanej pożyczki zgodnie z założeniami biznesplanu. Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę beneficjenta systemowego (umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 19 lipca 2012 r.). W dniu 25 stycznia 2013 r. podpisano umowę pomiędzy BGK a Towarzystwem Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. - pośrednikiem finansowym wyłonionym w przetargu. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 30 mln zł. Zakłada się, że wsparcie pożyczkowe uzyska 250 podmiotów ekonomii społecznej. Maksymalna wartość pożyczki to zł. PES mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki oprocentowanej na poziomie ok. 0,75%, na rozwój swojej działalności. Pożyczkobiorcy nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów np. prowizji. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy. Dotychczas udzielono 14 pożyczek na kwotę prawie miliona złotych.

7 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ) – projekt pilotażowy Na projekty związane z pożyczkami dla osób fizycznych przeznaczono łącznie ok. 41 mln euro. Podmiotami odpowiedzialnymi za dystrybucję pożyczek w ramach Priorytetu VI PO KL są pośrednicy finansowi wybierani w trybie konkursu. Dotychczas zawarto 15 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 115,2 mln zł. W trzech województwach trwają konkursy (lubelskie, opolskie, warmińsko-mazurskie), a w jednym (lubuskie) planowane jest podpisanie umowy z wybranym pośrednikiem. Pożyczki oferowane w ramach PO KL mają charakter preferencyjny, co oznacza, że są one udzielane na znacznie bardziej korzystnych warunkach, niż kredyty oferowane w bankach komercyjnych i instytucjach finansowych. Jedynym kosztem uzyskania pożyczki jest koszt jej oprocentowania. Pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać również z 12-miesięcznej karencji w spalcie rat kapitałowych przez cały okres spłaty pożyczki. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy. Pożyczkobiorcą może być osoba fizyczna planująca rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki będzie wynosić do zł na osobę, zaś pożyczka może być przyznana maksymalnie na okres do 60 miesięcy.

8 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (31.05.2013)

9 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.05.2013)

10 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.05.2013)

11 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.05.2013)

12 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.05.2013)

13 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.05.2013)

14 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.05.2013)

15 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.03.2013)

16 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.03.2013)

17 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.03.2013)

18 Stan wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach RPO (31.03.2013)

19 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Instrumenty Finansowe w polityce spójności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google