Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu

2 Dialog i Partnerstwo W procesie korzystania ze środków unijnych szczególną rolę odgrywa dialog i partnerstwo. Jest to droga umożliwiająca zdobycie większych środków finansowych. Dialog – komunikacja z użyciem mowy jako podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej, rozmowa Partnerstwo – porozumienie niezależnych podmiotów w celu realizacji zadania/projektu, nie musi mieć charakteru formalnego

3 Od początku 2007 r. do 31 października 2010 r. złożono w Polsce ponad 151 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania – 351,6 mld zł. W tym okresie podpisano z beneficjentami umów o dofinansowanie na kwotę 202 mld zł wydatków kwalifikowanych, w tym dofinansowanie z UE to 140,8 mld zł, co stanowi 53,9% alokacji na lata Część z tych środków trafiła do powiatu człuchowskiego.

4 Założenia EFS w województwie pomorskim Rada Ministrów określiła dla Instytucji Pośredniczącej w woj. pomorskim wartość wydatków kwalifikowanych w 2010 r. na kwotę ,00 zł z czego ,00 zł miało zostać zrealizowane w pierwszym półroczu. Wartość wydatków zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w pierwszym półroczu wyniosła ,77 zł co stanowi 176% celu półrocznego oraz 80% realizacji celu na 2010 r.

5 Miasto Gdańsk 2.Miasto Gdynia 3.Miasto Sopot 4.Miasto Słupsk Obszar realizacji projektów stan na r projekty realizowane na terenie całego województwa

6 Kapitał Ludzki To pojęcie oznaczające zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjał zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

7 Rozwój społeczno- gospodarczy, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców na danym obszarze to proces. Istotne, aby w jego kształtowaniu uczestniczyło jak najwięcej zainteresowanych.

8 Definicja dobra wspólnego Dobro wspólne jest tym, z czego wspólnie korzystamy i za co jesteśmy współodpowiedzialni, co jest nam potrzebne i co możemy współtworzyć, np. bezpieczeństwo, czyste środowisko, miejsca rekreacji i wypoczynku, obiekty kultury i sportu, integracji społecznej, lokalną aktywność młodzieży, itp.

9 Sukces gwarantuje włączenie w proces przemian takich autentycznych wartości jak: - miejscowy kapitał ludzki (jego stan posiadania, umiejętności, ambicje, dążenia, patriotyzm), -miejscowe zasoby – dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze, -zasady zrównoważonego rozwoju, które stanowią pewną podstawę gospodarki lokalnej i regionalnej, -odpowiedzialne partnerstwo trójsektorowe jako metodę działania. To ważne, by ludzie wierzyli, że mają wpływ na toczące się wokół nich życie i zaczęli uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości

10 Definicja aktywności lokalnej Aktywność – skłonność, zdolność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatyw, czynny udział w czymś Lokalny – właściwy danemu miejscu, miejscowy, ograniczony do danego miejsca Aktywność lokalna – zdolność lokalnej społeczności do intensywnego działania i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju miejscowego

11 Wielu małych ludzi w wielu małych miejscach, robiąc wiele małych rzeczy może zmieniać oblicze świata… (przysłowie afrykańskie)

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwala zmieniać świat czego najlepszymi przykładami są inicjatywy, które zwyciężyły w I i II edycji konkursu Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich. Wszystkie nominowane w II edycji do nagrody inicjatywy zostały przedstawione w publikacji o tym samym tytule. W I edycji nagrodzone zostały dwa projekty z województwa pomorskiego. W II edycji nagrodę główną zdobył jeden projekt z trzech nominowanych z naszego regionu.

13 Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie NAGRODA GŁÓWNA w konkursie 7 Cudów Unijnych Funduszy Kategoria: ZABYTEK Dofinansowanie: ok ,00 zł I edycja konkursu

14 -Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie Kategoria: Rewitalizacja - główna nagroda ZPORR 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Dofinansowanie: ok ,00 zł I edycja konkursu

15 -Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I Kategoria: Rewitalizacja - główna nagroda ZPORR 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Dofinansowanie: ,32 zł II edycja konkursu

16 -Rozbudowa bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku jako Narodowego Centrum Żeglarstwa Kategoria: Turystyka aktywna - nominacja ZPORR Regionalna Infrastruktura edukacyjna Dofinansowanie: ,00 zł II edycja konkursu

17 -Wzmocnienie potencjału turystycznego pomorskiej krainy w kratę – rekonstrukcja Zagrody Albrechta w Swołowie Kategoria: Turystyka na obszarach wiejskich - nominacja ZPORR 1.4 Rozwój turystyki i kultury Dofinansowanie: ,00 zł II edycja konkursu

18 Konferencja Powiat człuchowski w Unii Europejskiej – korzyści i nowe wyzwania Debrzno, dn r.

19 Gmina Debrzno w 2010 r. zdobyła dofinansowanie na łączną kwotę ,16 zł Gmina Czarne w latach pozyskała ,17 zł dofinansowania z czego ponad 13 mln pochodziło z funduszy europejskich. Gmina Przechlewo w okresie otrzymała z UE łącznie ,02 zł Gminie Rzeczenica w latach udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ,00 zł

20 Starostwo Powiatowe w latach zrealizowało 11 projektów dzięki dofinansowaniu z Unii w łącznej kwocie ponad 16 mln. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu człuchowskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowały projekty na łączną kwotę ,16 zł, których celem był rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w 2009 r. pozyskał z Unii Europejskiej ponad zł. dotacji. Została ona przeznaczona na m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

21 Na co można zdobyć środki w ramach PO KL Cel główny PO KL – wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Obszary wsparcia: -Zatrudnienie -Edukacja -Integracja społeczna -Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw -Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich -Budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej

22 Razem, czy indywidualnie? A jednak partner w projekcie, bo: Pomaga w diagnozie i planowaniu Zmniejsza ryzyko niepowodzenia Optymalizuje koszty i obciążenia osobowe Zwiększa efektywność działań Motywuje i podnosi na duchu Rozwija umiejętności i możliwości Buduje kapitał (społeczny, instytucjonalny, finansowy).

23 Korzyści wynikające z partnerstwa -Lepsza koordynacja działań lokalnych -Lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów -Lepsze zrozumienie kierunków działania -Lepsze rozpoznanie potrzeb -Większe zaangażowanie i odpowiedzialność -Atmosfera współpracy -Obecność kluczowych osób (liderzy, przedsiębiorcy itp.) -Zaangażowanie zarządów i członków -Dostęp do funduszy -Szerokie zaangażowanie społeczności i instytucji

24 Przykłady partnerstw działających na obszarze ROES Chojnice Mamy dobre doświadczenia i potrafimy działać w partnerstwie czego przykładem są: -Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy -Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy -Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby -Lokalna Grupa Działania STOLEM -Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia

25 Oferta ROEFS Informacja Punkt informacyjny oferuje pomoc i informację w zakresie: -podstawowych kwestii aplikowania i wdrażania EFS w województwie pomorskim -aktualnej oferty szkoleniowej i doradczej Ośrodka -możliwości uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków EFS na terenie województwa pomorskiego

26 Doradztwo W zakresie: -identyfikacji źródeł finansowania -wypracowania koncepcji projektowych i przygotowania projektu -przygotowania wniosku o dofinansowanie -zarządzania projektem -kwalifikowalności kosztów w EFS -procedur raportowania i rozliczania dotacji ze środków EFS -monitoringu i kontroli projektów EFS -pomocy publicznej -zamówień publicznych

27 Animacja -Nakłaniamy do działań lokalnych -Pomagamy lokalnym liderom -Zbieramy informacje o regionie -Wspieramy istniejące i powstające partnerstwa -Promujemy dobre praktyki EFS

28 Szkolenia W zakresie: -jak przygotować dobry projekt -jak prawidłowo planować budżet w projektach -jak efektywnie zarządzać projektami sfinansowanymi z EFS -jak promować projekty finansowane z EFS -równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS -pomocy publicznej -prawa zamówień publicznych.

29 Rezultaty W 2010 r. udzielono 280 godzin doradztwa, a w szkoleniach kluczowych i specjalistycznych wzięło udział 309 osób

30

31 Dziękuję za uwagę Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach ul. Gimnazjalna 1/ Chojnice tel./fax: (052)


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google