Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego regionu

2 www.chojnice.roEFS.pl Dialog i Partnerstwo W procesie korzystania ze środków unijnych szczególną rolę odgrywa dialog i partnerstwo. Jest to droga umożliwiająca zdobycie większych środków finansowych. Dialog – komunikacja z użyciem mowy jako podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej, rozmowa Partnerstwo – porozumienie niezależnych podmiotów w celu realizacji zadania/projektu, nie musi mieć charakteru formalnego

3 www.chojnice.roEFS.pl Od początku 2007 r. do 31 października 2010 r. złożono w Polsce ponad 151 tys. wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania – 351,6 mld zł. W tym okresie podpisano z beneficjentami 44.707 umów o dofinansowanie na kwotę 202 mld zł wydatków kwalifikowanych, w tym dofinansowanie z UE to 140,8 mld zł, co stanowi 53,9% alokacji na lata 2007-2013. Część z tych środków trafiła do powiatu człuchowskiego.

4 www.chojnice.roEFS.pl Założenia EFS w województwie pomorskim Rada Ministrów określiła dla Instytucji Pośredniczącej w woj. pomorskim wartość wydatków kwalifikowanych w 2010 r. na kwotę 152.388,00 zł z czego 69.225.404,00 zł miało zostać zrealizowane w pierwszym półroczu. Wartość wydatków zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w pierwszym półroczu wyniosła 122.097.944,77 zł co stanowi 176% celu półrocznego oraz 80% realizacji celu na 2010 r.

5 www.chojnice.roEFS.pl 73 32 97 1.Miasto Gdańsk 2.Miasto Gdynia 3.Miasto Sopot 4.Miasto Słupsk Obszar realizacji projektów stan na 14.09.2010 r. 49 109 54 55 38 projekty realizowane na terenie całego województwa - 153 64 83 67 74 61 75 49 59 53 58 50 41

6 www.chojnice.roEFS.pl Kapitał Ludzki To pojęcie oznaczające zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjał zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

7 www.chojnice.roEFS.pl Rozwój społeczno- gospodarczy, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców na danym obszarze to proces. Istotne, aby w jego kształtowaniu uczestniczyło jak najwięcej zainteresowanych.

8 www.chojnice.roEFS.pl Definicja dobra wspólnego Dobro wspólne jest tym, z czego wspólnie korzystamy i za co jesteśmy współodpowiedzialni, co jest nam potrzebne i co możemy współtworzyć, np. bezpieczeństwo, czyste środowisko, miejsca rekreacji i wypoczynku, obiekty kultury i sportu, integracji społecznej, lokalną aktywność młodzieży, itp.

9 www.chojnice.roEFS.pl Sukces gwarantuje włączenie w proces przemian takich autentycznych wartości jak: - miejscowy kapitał ludzki (jego stan posiadania, umiejętności, ambicje, dążenia, patriotyzm), -miejscowe zasoby – dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze, -zasady zrównoważonego rozwoju, które stanowią pewną podstawę gospodarki lokalnej i regionalnej, -odpowiedzialne partnerstwo trójsektorowe jako metodę działania. To ważne, by ludzie wierzyli, że mają wpływ na toczące się wokół nich życie i zaczęli uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości

10 www.chojnice.roEFS.pl Definicja aktywności lokalnej Aktywność – skłonność, zdolność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatyw, czynny udział w czymś Lokalny – właściwy danemu miejscu, miejscowy, ograniczony do danego miejsca Aktywność lokalna – zdolność lokalnej społeczności do intensywnego działania i podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju miejscowego

11 www.chojnice.roEFS.pl Wielu małych ludzi w wielu małych miejscach, robiąc wiele małych rzeczy może zmieniać oblicze świata… (przysłowie afrykańskie)

12 www.chojnice.roEFS.pl Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwala zmieniać świat czego najlepszymi przykładami są inicjatywy, które zwyciężyły w I i II edycji konkursu Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy Europejskich. Wszystkie nominowane w II edycji do nagrody inicjatywy zostały przedstawione w publikacji o tym samym tytule. W I edycji nagrodzone zostały dwa projekty z województwa pomorskiego. W II edycji nagrodę główną zdobył jeden projekt z trzech nominowanych z naszego regionu.

13 www.chojnice.roEFS.pl Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie NAGRODA GŁÓWNA w konkursie 7 Cudów Unijnych Funduszy Kategoria: ZABYTEK Dofinansowanie: ok. 9.500.000,00 zł I edycja konkursu

14 www.chojnice.roEFS.pl -Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie Kategoria: Rewitalizacja - główna nagroda ZPORR 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji Dofinansowanie: ok. 6.700.000,00 zł I edycja konkursu

15 www.chojnice.roEFS.pl -Centrum Hewelianum: Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I Kategoria: Rewitalizacja - główna nagroda ZPORR 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Dofinansowanie: 11.821.549,32 zł II edycja konkursu

16 www.chojnice.roEFS.pl -Rozbudowa bazy żeglarskiej AWFiS w Gdańsku jako Narodowego Centrum Żeglarstwa Kategoria: Turystyka aktywna - nominacja ZPORR 1.3.1 Regionalna Infrastruktura edukacyjna Dofinansowanie: 13.500.000,00 zł II edycja konkursu

17 www.chojnice.roEFS.pl -Wzmocnienie potencjału turystycznego pomorskiej krainy w kratę – rekonstrukcja Zagrody Albrechta w Swołowie Kategoria: Turystyka na obszarach wiejskich - nominacja ZPORR 1.4 Rozwój turystyki i kultury Dofinansowanie: 3.381.534,00 zł II edycja konkursu

18 www.chojnice.roEFS.pl Konferencja Powiat człuchowski w Unii Europejskiej – korzyści i nowe wyzwania Debrzno, dn. 05.11.2010 r.

19 www.chojnice.roEFS.pl Gmina Debrzno w 2010 r. zdobyła dofinansowanie na łączną kwotę 15.191.764,16 zł Gmina Czarne w latach 2006-2010 pozyskała 14.306.376,17 zł dofinansowania z czego ponad 13 mln pochodziło z funduszy europejskich. Gmina Przechlewo w okresie 2006-2010 otrzymała z UE łącznie 7.378.096,02 zł Gminie Rzeczenica w latach 2007-2010 udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 9.663.915,00 zł

20 www.chojnice.roEFS.pl Starostwo Powiatowe w latach 2004-2006 zrealizowało 11 projektów dzięki dofinansowaniu z Unii w łącznej kwocie ponad 16 mln. Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu człuchowskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowały projekty na łączną kwotę 3.658.864,16 zł, których celem był rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w 2009 r. pozyskał z Unii Europejskiej ponad 3.000.000 zł. dotacji. Została ona przeznaczona na m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

21 www.chojnice.roEFS.pl Na co można zdobyć środki w ramach PO KL Cel główny PO KL – wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Obszary wsparcia: -Zatrudnienie -Edukacja -Integracja społeczna -Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw -Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich -Budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej

22 www.chojnice.roEFS.pl Razem, czy indywidualnie? A jednak partner w projekcie, bo: Pomaga w diagnozie i planowaniu Zmniejsza ryzyko niepowodzenia Optymalizuje koszty i obciążenia osobowe Zwiększa efektywność działań Motywuje i podnosi na duchu Rozwija umiejętności i możliwości Buduje kapitał (społeczny, instytucjonalny, finansowy).

23 www.chojnice.roEFS.pl Korzyści wynikające z partnerstwa -Lepsza koordynacja działań lokalnych -Lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów -Lepsze zrozumienie kierunków działania -Lepsze rozpoznanie potrzeb -Większe zaangażowanie i odpowiedzialność -Atmosfera współpracy -Obecność kluczowych osób (liderzy, przedsiębiorcy itp.) -Zaangażowanie zarządów i członków -Dostęp do funduszy -Szerokie zaangażowanie społeczności i instytucji

24 www.chojnice.roEFS.pl Przykłady partnerstw działających na obszarze ROES Chojnice Mamy dobre doświadczenia i potrafimy działać w partnerstwie czego przykładem są: -Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy -Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy -Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby -Lokalna Grupa Działania STOLEM -Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia

25 www.chojnice.roEFS.pl Oferta ROEFS Informacja Punkt informacyjny oferuje pomoc i informację w zakresie: -podstawowych kwestii aplikowania i wdrażania EFS w województwie pomorskim -aktualnej oferty szkoleniowej i doradczej Ośrodka -możliwości uczestnictwa w projektach współfinansowanych ze środków EFS na terenie województwa pomorskiego

26 www.chojnice.roEFS.pl Doradztwo W zakresie: -identyfikacji źródeł finansowania -wypracowania koncepcji projektowych i przygotowania projektu -przygotowania wniosku o dofinansowanie -zarządzania projektem -kwalifikowalności kosztów w EFS -procedur raportowania i rozliczania dotacji ze środków EFS -monitoringu i kontroli projektów EFS -pomocy publicznej -zamówień publicznych

27 www.chojnice.roEFS.pl Animacja -Nakłaniamy do działań lokalnych -Pomagamy lokalnym liderom -Zbieramy informacje o regionie -Wspieramy istniejące i powstające partnerstwa -Promujemy dobre praktyki EFS

28 www.chojnice.roEFS.pl Szkolenia W zakresie: -jak przygotować dobry projekt -jak prawidłowo planować budżet w projektach -jak efektywnie zarządzać projektami sfinansowanymi z EFS -jak promować projekty finansowane z EFS -równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS -pomocy publicznej -prawa zamówień publicznych.

29 www.chojnice.roEFS.pl Rezultaty W 2010 r. udzielono 280 godzin doradztwa, a w szkoleniach kluczowych i specjalistycznych wzięło udział 309 osób

30 www.chojnice.roEFS.pl

31 Dziękuję za uwagę Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach ul. Gimnazjalna 1/1 89-600 Chojnice tel./fax: (052) 565 17 29 e-mail: info_chojnice@roEFS.pl


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki podstawą rozwoju społeczno – gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google