Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły KLUCZOWE WYZWANIA Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa,12.12.2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły KLUCZOWE WYZWANIA Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa,12.12.2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły KLUCZOWE WYZWANIA Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa, r.

2 Geneza Programu Powódź 2010 Działania państwa Realizacja Programu dla Odry Przyjęcie przez rząd Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły Propozycja opracowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego dla Dorzecza Wisły Środkowej Implementacja Dyrektywy Powodziowej - Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego Akcja ratownicza Pomoc poszkodowanym, odbudowa infrastruktury Straty: ponad 12,8 mld zł1% PKB Rozproszenie kompetencji, brak spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej

3 Program (120 stron, 29 załączników) Zasięg terytorialny 8 województw 1035 gmin 121,7 tys. km 2 Cel Minimalizacja ryzyka powodziowego w zgodzie ze środowiskiem Zadania 10 zlewni Warianty: strategia, zlewnie, zadania Czas realizacji 2015 – 2020 – 2030 Wartość ok. 14 mld zł Zakres Programu

4 Opracowanie Programu Planowanie oparte na produktach – metodyka PRINCE2 Koszt projektu: ok. 5 mln zł Konsultacje wojewódzkie (8)

5 Wyzwania Korelacja trzech programów dla Wisły Operacyjność versus szczegółowość Rozwiązania przyjazne środowisku – ograniczenia stosowalności Rozproszone kompetencje w gospodarce wodnej - koordynacja Zgodność ze strategiami krajowymi i europejskimi Synergia z Dyrektywą Powodziową

6 Synergia z Dyrektywą Powodziową Prawo wodne - implementacjaProgram 2011: wstępna ocena ryzyka powodziowego 2012: wykorzystanie WORP w pracach eksperckich i redakcyjnych 2013: mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego 2014: weryfikacja zapisów programu z zastosowaniem modelowania 2015: plany zarządzania ryzykiem powodziowym 2016: aktualizacja programu zgodna z cyklem aktualizacji planów

7 Zgodność ze strategiami krajowymi i UE Strategie krajowe i UE (9 przeanalizowanych strategii) Program Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030: rozwój mierzony poprawą jakości życia Minimalizowanie wystąpienia ryzyka powodziowego (kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków) poprzez zarządzanie nim: rozwiązania przyjazne środowisku, racjonalne techniczne środki ochrony przed powodzią, dostosowanie obszarów nadrzecznych do poziomu zagrożenia, wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego, prognozowania i ostrzegania, edukacja prowadząca do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych. Strategia Sprawne Państwo: funkcjonalna struktura organizacyjna, skuteczne zarządzanie i koordynowanie Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko: ograniczenie ryzyk powodzi i ich skutków, zarządzanie zlewniowe Strategia Rozwoju Kraju 2020: infrastruktura techniczna i społeczna, zintegrowana wspólnota społeczna i jej bezpieczeństwo Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030: zrównoważony rozwój kraju

8 Rozproszone kompetencje Program: metoda z góry na dół i z dołu do góry Poziom centralny: minister ds. gospodarki wodnej, prezes KZGW, instytuty badawcze (np. IMGW) Członkowie rządu: określenie celu, akceptacja dla prac nad programem, upoważnienie wojewody mazowieckiego Poziom regionalny: RZGW, wojewodowie, marszałkowie województw (WZMiUW) Członkowie Komitetu Sterującego i koordynującego: uszczegółowienie celów, określenie metody, koordynacja, redakcja Poziom ekspercki: środowiska akademickie, pracownicy instytucji badawczych z wieloletnim doświadczeniem Członkowie zespołu ekspertów, materiały i wytyczne dla programu, uczestnicy warsztatów (weryfikacja, redakcja) Poziom lokalny: starostowie, gminy, spółki wodne, prywatni właściciele Członkowie zespołów warsztatowych, materiały dla programu, uczestnicy warsztatów, identyfikacja zadań

9 Kierunki działańOgraniczenia Rozstaw wałów i budowa polderów oraz suchych zbiorników Silne zagospodarowanie doliny Wisły, możliwe pojedyncze obiekty, niewielki efekt dla redukcji objętości fali powodziowej Zwiększanie retencji w zlewniach poprzez renaturyzację, obiekty małej retencji, systemy melioracji Brak narzędzi realizacji właściwej polityki przestrzennej w całych zlewniach, stałe obniżenie naturalnej referencyjności w obszarach urbanizujących się Poszukiwanie przestrzeni dla Wisły i jej dopływów poprzez dostosowanie sposobu gospodarowania do zagrożenia Presja na tereny zalewowe, nieuwzględnianie problematyki powodziowej w pzp, zanik standardów architektoniczno-budowlanych Edukacja społeczna, szkoła, mieszkańcy, użytkownicy terenów zagrożonych Brak świadomości zagrożenia, brak wzorców postępowania Budowa efektywnego systemu zarządzania kryzysowego Niedostateczny system prognozowania i ostrzegania, brak danych z realizacji Programu Górnej Wisły Rozwiązania przyjazne środowisku

10 Operacyjność vs. szczegółowość Status listy proponowanych zadań w Programie Problemy z realizacją Programu Lista otwarta niezbędna dla: szacowania kosztów, wariantowania w zlewniach, skorelowania wkładu wszystkich uczestników Programu. Konieczność weryfikacji na trzech poziomach: poziom oceny oś – wariantowanie w zlewniach (2013 r.), poziom oceny efektywności w oparciu o modelowanie (2014 r.), aktualizacja Programu w oparciu o plany zarządzania ryzykiem powodziowym ( r.)

11 Korelacja programów dla dorzecza Wisły Programy strategiczne dla dorzecza Wisły Program Program ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły Granica w profilu Zawichost, przepływ maksymalny 991 cm, krzywa przepływu m 3 /s (IMGW) Program bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym środkowej Wisły Granica w profilu Korabniki, stan techniczny zapory we Włocławku, zagrożenie powodziami zatorowymi powyżej zapory Program dotyczące regionu dolnej Wisły Zagrożenie powodziowe w przypadku awarii zapory we Włocławku wpływa bezpośrednio na region dolnej Wisły

12 Harmonogram działań

13 Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły


Pobierz ppt "Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły KLUCZOWE WYZWANIA Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki Warszawa,12.12.2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google